Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 653/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 14.02.2012 Raport comun cu Com.sănătate 6.03.2012 INVITAT: Ministerul Sănătă?ii
2. PLx 102/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătă?ii
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 2.04.2013 Raport comun cu Com.sănătate 18.04.2013 INVITAT: Ministerul Sănătă?ii
3. PLx 38/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
4. PLx 115/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2013 pentru desemnarea entită?ii publice care exercită, în numele statului, calitatea de ac?ionar la Compania Na?ională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A. și la Societatea Na?ională de Transport Gaze Naturale" Transgaz"-S.A.Media?
- Vali Popa
Cameră decizională 22.04.2013 Raport comu cu Com.pol.ec. 7.05.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice; Ministru delegat pentru buget, Ministerul Economiei, Ministru delegat pentru energie, ANRE
5. E50/2012 Pachet legislativ privind uniunea bancară COM (2012) 510, 511, 512
- Luminița Ghiorghiu
Propunere de regulament - fond - INVITATI: Banca Na?ională a României, Ministerul Afacerilor Externe
6. E44/2013 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] în ceea ce prive?te resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] și (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce prive?te aplicarea acestora în anul 2014 COM (2013) 226
- Luminița Ghiorghiu
Propunere de regulament subsidiaritate INVITATI: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
7. E47/2013 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] COM (2013) 245
- Luminița Ghiorghiu
Propunere de regulament subsidiaritate INVITATI: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
8. E48/2013 Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului COM (2013) 246
- Luminița Ghiorghiu
Propunere de regulament subsidiaritate INVITATI: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
9. E29/2013 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIU Către o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă Introducerea unui instrument de convergență și competitivitate COM(2013) 165 - Giorgiana Ene Comunicare INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
10. E30/13 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIU Către o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă Coordonarea ex-ante a proiectelor de reforme majore ale politicilor economice (COM2013) 166
- Giorgiana Ene
Comunicare INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
11. PLx 145/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat "
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 27.05.2013 INVITAT: Secretariatul General al Guvernului
12. PLx 125/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public ?i, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat " în administrarea Băncii Na?ionale a României
- Vali Popa
Cameră decizională 7.05.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 20.05.2013 INVITATI: Secretariatul General al Guvernului, Banca Na?ională a României
13. PLx 137/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spa?iului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
- Vali Popa
Cameră decizională 13.05.2013 Aviz pentru Com. Economică 20.05.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministru delegat pentru buget
14. PLx 152/2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.05.2013 Inițiatori: 3 deputati senatori
deputati PSD: Dîrzu Ioan
senatori PNL: Atanasiu Teodor, Roșca-Stănescu Sorin Ștefan INVITAT: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice,
15. PLx 151/2013 Proiect de Lege privind constituirea și func?ionarea parcurilor industriale
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Juridică 28.05.2013 Inițiatori: 32 deputati senatori
PSD INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Finan?elor Publice
16. PLx 149/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 28.05.2013 Inițiatori: 8 deputati senatori
deputati PSD: Ghiveciu Marian, Stan Ioan
deputati PNL: Motreanu Dan-Ștefan, Săpunaru Nini, Scarlat George
deputati PP-DD: Melinte Ion, Nețoiu Gheorghe
senatori PNL: Tomoiagă Ștefan-Liviu INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Finan?elor Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 7 decembrie 2019, 17:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro