Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Vali Popa
Cameră decizională 4.06.2013 Raport Retrimitere Plen 5.06.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
2. Recomandările specifice de țară pentru România.
- Giorgiana Ene
INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
3. PLx 38/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Infrastructurii
4. PLx 173/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 3.06.2013 Raport 18.06.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
5. PLx 154/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti, la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Interrna?ional din 28 septembrie 2012 precum și a Scrisorii semnate de autorită?ile române la Bucure?ti la 8 martie 2013 , aprobată prin Decizia consiliului directorilor ai Fondului Monetar Interna?ional din 15 martie 2013 prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Interna?ional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti, la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai fondului Monetar Interna?ional din 25 martie 2011
- Luminița Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 22.06.2013 27.05.2013 Raport 4.06.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
6. PLx 109/2012 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorită?i și institu?ii publice, ra?ionalizarea cheltuielilor publice, sus?inerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Interna?ional
- Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 5.03.2013 Raport comun cu Com.muncă Suplimentar 2.04.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice
7. PLx 177/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgen?ă nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finan?ele publice locale
- Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 3.06.2013 Raport comun cu Com.adm. 20.06.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
8. PLx 171/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 3.06.2013 Raport 18.06.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe
9. PLx 102/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătă?ii
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 2.04.2013 Raport comun cu Com.sănătate 18.04.2013 INVITAT: Ministerul Sănătă?ii
10. 16/E/2013 E56-s/2013 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază.COM (2013) 266 - Luminița Ghiorghiu Directivă fond subsidiaritate INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
11. 16/E/2013 E58-s/2013 Propunere de regulemant al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anunmite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu părivire la stabilitatea lor financiară, precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre.COM(2013) 301
- Luminița Ghiorghiu
Propunere de Regulament subsidiaritate INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
12. E41/2013 Carte verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om.COM(2013)213. E43/2013
- Vali Popa
Carte verde - fond - 7.06.2013 INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență
13. PLx 146/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activită?ii de îmbunătă?iri funciare
- Vali Popa
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 27.05.2013 INVITATI: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Finan?elor Publice, Ministru delegat pentru buget, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice, Ministru delegat pentru ape, păduri și piscicultură
14. PLx 148/2013 Propunere legislativă "Legea apiculturii"
- Vali Popa
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 28.05.2013 Inițiatori: 12 deputati senatori
deputati PSD: Ghiveciu Marian, Stan Ioan
deputati PNL: Săpunaru Nini, Scarlat George, Șoptică Costel
deputati PDL: Iliuță Vasile
deputati PP-DD: Dragomir Maria, Melinte Ion, Nețoiu Gheorghe
deputati UDMR: Kelemen Atilla-Béla-László
senatori PSD: Bumbu Octavian-Liviu
senatori PNL: Tomoiagă Ștefan-Liviu
INVITAT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
15. PLx 156/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat în Construc?ii-I.S.C.
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Adm. 3.06.2013 INVITAT: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
16. PLx 157/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilită?ii licen?elor de traseu și a programelor de transport public jude?ean
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Industrii 3.06.2013 INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finan?elor Publice
17. PLx 158/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protec?ie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Muncă 3.06.2013 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finan?elor Publice
18. PLx 163/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 3.06.2013 Inițiatori:13 deputati senatori
deputati PSD: Ghiveciu Marian, Harbuz Liviu, Iordache Florin, Stan Ioan
deputati PNL: Săpunaru Nini, Scarlat George, Șoptică Costel
deputati PDL: Iliuță Vasile
deputati PP-DD: Dragomir Maria, Melinte Ion
deputati PC: Ciucă Liviu-Bogdan
senatori PSD: Bumbu Octavian-Liviu
senatori PNL: Tomoiagă Ștefan-Liviu
INVITAT: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
19. PLx 165/2013 Propunere legislativă privind organizarea și func?ionarea Consiliului Economic și Social
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.06.2013 Inițiator:senator
PSD: Pop Liviu-Marian
INVITAT: Consiliul Economic ?i Social
20. PLx 166/2013 Propunere legislativă privind redeven?a gazelor
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 4.06.2013 Inițiator: deputat
PP-DD: Popa Radu Mihai
INVITATI: Ministru delegat pentru energie, ANRE, ANRM
21. PLx 167/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de ?omaj și stimularea for?ei de muncă
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.06.2013 Inițiator: deputat
PDL: Boghicevici Claudia
INVITAT: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice
22. PLx 145/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat "
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Adm. Com. Juridică 27.05.2013 INVITAT: Secretariatul General al Guvernului
23. PLx 175/2013 Propunere legislativă "Legea apiculturii"
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 3.06.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 11.06.2013 Inițiatori: 6 deputati senatori
deputati PSD: Bălan Ion, Zaharcu Neviser
deputati PDL: Gudu Vasile
senatori PSD: Belacurencu Trifon
senatori PNL: Motoc Octavian
senatori PC: Mihai Neagu
INVITAT: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
24. PLx 144/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
- Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Juridică Com. Apărare 27.05.2013 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finan?elor Publice
25. PLx 174/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pie?ei vitivinicole
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 3.06.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 11.06.2013 Initiatori: 11 deputati senatori
deputati PSD: Ghiveciu Marian, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan
deputati PNL: Săpunaru Nini
deputati PDL: Iliuță Vasile
deputati PP-DD: Dragomir Maria, Melinte Ion, Nețoiu Gheorghe
deputati UDMR: Kelemen Atilla-Béla-László
senatori PSD: Bumbu Octavian-Liviu
senatori PNL: Tomoiagă Ștefan-Liviu
INVITATI: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
26. PLx 172/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condi?iilor pentru vânzarea imobilelor , proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat ", a imobilelor proprietatea regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 3.06.2013 Aviz pentru Com. Adm. Com. Juridică 10.06.2013 INVITAT: Secretariatul General al Guvernului
27. PLx 179/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finan?area reziden?iatului
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 3.06.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 11.06.2013 Inițiatori: deputat
PP-DD: Ciuhodaru Tudor
INVITATI: Ministerul Sănătă?ii, Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educa?iei Naționale
28. PLx 180/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finan?area reziden?iatului
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 3.06.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 11.06.2013 Inițiatori: deputat
PP-DD: Ciuhodaru Tudor
INVITATI: Ministerul Sănătă?ii, Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educa?iei Naționale
29. PLx 152/2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.05.2013 Inițiatori: 3 deputati senatori
deputati PSD: Dîrzu Ioan
senatori PNL: Atanasiu Teodor, Roșca-Stănescu Sorin Ștefan INVITAT: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
30. Punctele care vor ramâne nediscutate de pe ordinea de zi se vor dezbate marti după ședința comună cu Comisia pentru politică economică.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 august 2019, 14:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro