LEGEA nr.1 din 5 ianuarie 2011
educației naționale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.753/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ
  O. nr.3.759/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.4.608/2012)
  I. nr.3/2011 INSTRUCȚIUNE pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011
  O. nr.3.794/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (abrogat prin O. nr.3.011/2015)
  O. nr.4.033/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație
  O. nr.4.062/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universități pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului (abrogat prin O. nr.3.751/2015)
  O. nr.4.061/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
  H.G. nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
  L. nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (abrogata prin O.U.G. nr.20/2016)
  H.C.S.M. nr.74/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la înalta Curte de Casație și Justiție
  O. nr.3.163/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (abrogat prin O. nr.4.750/2019)
  O. nr.3504/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat (abrogat prin O. nr.4.608/2012)
  O. nr.3.666/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului
  O. nr.3.866/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare județene


Luni, 29 noiembrie 2021, 16:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.