LEGE nr.76 din 16 ianuarie 2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj
  L. nr.632/2002 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
  H.G. nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  O.U.G. nr.22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O.U.G. nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  O.G. nr.88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
  O.U.G. nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
  R./2003 de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Promovare a Ocupării Forței de Muncă
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
  O.U.G. nr.122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
  L. nr.569/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O. nr.1.842/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind contribuțiile sociale (abrogat prin O. nr.281/2004)
  H.G. nr.1.610/2003 privind aprobarea Programului social pentru perioada 2003-2004
  O. nr.30/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj (abrogat prin O. nr.405/2004)
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O.U.G. nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
  O.U.G. nr.22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare (abrogata prin O.U.G. nr.47/2017)
  O. nr.171/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
  N.M. nr.2.560/2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care desfășoară în mod independent activități economice (abrogat prin N. nr.1.557/2008)
  O. nr.281/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002
  O. nr.279/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.280/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea modelului-cadru al contractelor încheiate între beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, și agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București
  O. nr.406/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Procedurii de evaluare și selecție a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.449/2009)
  H.G. nr.1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
  L. nr.463/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
  O.U.G. nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
  H.G. nr.1.860/2005 pentru modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
  H.G. nr.1.859/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
  O. nr.598/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004 (abrogat prin H.G. nr.113/2011)
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O. nr.599/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului declarației privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru șomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O.U.G. nr.82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
  L. nr.287/2010 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
  O. nr.1.080/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (abrogat prin O. nr.531/2016)
  H.G. nr.113/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale


Miercuri, 26 februarie 2020, 13:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.