LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.083/2010 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetǎrii, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O.G. nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
  H.G. nr.964/2010 privind înființarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
  O. nr.735/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (abrogat prin O. nr.206/2016)
  O. nr.1.432/2010 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
  O. nr.1.448/2010 al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 895/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piață și supravegherea medicamentelor de uz uman
  L. nr.239/2010 privind modificarea și completarea Legii plantelor medicinale și aromatice nr. 491/2003

dispune republicarea
  O. nr.1.483/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variațiilor (abrogat prin O. nr.955/2018)
  O. nr.152/2010 al președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea taxei de acreditare și reevaluare a spitalelor
  O. nr.2.839/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010
  O. nr.1490/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
  Decizie nr.33/2010 privind aprobarea calendarului și Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentiști din România (abrogat prin Decizie nr.59/2011)
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
  H.G. nr.1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012
  H.G. nr.1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
  H.G. nr.1.396/2010 privind reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative în domeniul sănătății
  H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
  O. nr.73/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
  H.G. nr.85/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din județul Iași, aflate în subordinea Ministerului Sănătății
  O. nr.1.080/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (abrogat prin O. nr.531/2016)
  Decizie nr.1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică
  H.G. nr.105/2011 privind desființarea și reorganizarea unei unități sanitare publice cu paturi din județul Dolj aflate în subordinea Ministerului Sănătății
  O. nr.95/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătății alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiții de la bugetul de stat și din venituri proprii (accize) către autoritățile administrației publice locale pentru spitalele publice din rețeaua acestora (abrogat prin O. nr.1.140/2014)
  H.G. nr.129/2011 privind desființarea Centrului de Cercetări și Asistență Medicală Șimleu Silvaniei și reorganizarea Spitalului Orășenesc Șimleu Silvaniei
  H.G. nr.130/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Tășnad de la Consiliul Local al Orașului Tășnad la Consiliul Județean Satu Mare, precum și desființarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
  O. nr.129/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
  Decizie nr.220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual
  O. nr.1.156/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea și acordarea finanțării prin programul de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice"
  H.G. nr.303/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale de raționalizare a spitalelor
  H.G. nr.345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecție a unităților sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum și a listei acestor unități sanitare
  H.G. nr.361/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai de la Consiliul Local al Orașului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita, precum și pentru desființarea și reorganizarea unei unități sanitare din județul Bihor
  H.G. nr.359/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din județul Arad
  H.G. nr.365/2011 privind desființarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea și reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
  H.G. nr.527/2011 privind reorganizarea unor unități sanitare publice din județul Mureș
  H.G. nr.540/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Orașului Sovata, desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Mureș
  O. nr.697/2011 al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
  O. nr.115/2012 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 (abrogat prin O. nr.492/2012)
  O. nr.405/C/2012 al ministrului justiției pentru stabilirea activităților specifice sistemului penitenciar prevăzute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  O. nr.188/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 adaptate la specificul organizării asistenței medicale in rețeaua sanitara a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.162/2012 privind asigurarea de spații destinate funcționării cabinetelor de asistență medicală pentru personalul din sistemul justiției
  O. nr.386/2012 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile și posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină


Marți, 26 mai 2020, 15:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.