DECRET-LEGE nr.70 din 8 februarie 1990
privind modificarea și completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale și ocrotiri sociale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 24/9 feb. 1990

DECRET-LEGE NR. 70 DIN 8 FEBRUARIE 1990 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 24 DIN 9 februarie 1990
Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1
Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul 4 al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru persoanele cu vechime integrala in munca care au lucrat mai putin de 20 ani in grupa I ori mai putin de 25 ani in grupa a II-a, virstele de pensionare aratate la alin. 2 si 3 se reduc cu cite:
a) 6 luni pentru fiecare an efectiv lucrat in grupa I;
b) 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat in grupa a II-a."
2. Dupa alineatul 4 al articolului 14 se introduce un nou alineat (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Virstele de pensionare se reduc numai cu ani intregi, fara a putea fi mai mici de 50 ani."
3. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Persoanele care datorita unor accidente de munca, unor boli profesionale sau tuberculozei si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca primesc pensie, indiferent de vechimea in munca, pe timpul cit dureaza invaliditatea. Se asimileaza cu accidentul de munca si cel survenit in timpul deplasarii la si de la locul de munca in perioada si pe traseul normal necesar deplasarii.
(2) Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unor boli obisnuite au dreptul la pensie numai daca dovedesc vechimea in munca minima aratata la art. 38^1.
(3) Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obstesti, precum si elevii, ucenicii si studentii, in timpul efectuarii practicii profesionale, beneficiaza de aceleasi drepturi in raport de cauza invaliditatii."
4. Partea introductiva la alineatul 1 al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
"Pensia de invaliditate de gradul I se stabileste in raport cu vechimea in munca, in procente din retributia tarifara, diferentiate pe transe de salariu si grupe de munca, astfel:"
5. Alineatul 3 al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate."
6. Alineatul 5 al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cit sint angajati atit pensia, cit si salariul realizat din munca efectiv prestata, pina la nivelul salariului tarifar de incadrare avut la data invalidarii, actualizat potrivit majorarilor legale. Pentru pensionarii de invaliditate de gradul III care se incadreaza la unitati din sectoare pentru care nu este stabilit prin lege salariu tarifar de incadrare, pensia si veniturile din munca, astfel realizate, nu pot depasi salariul tarifar de incadrare avut la data invalidarii, actualizat potrivit majorarilor legale."
7. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Salariatii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca din cauza unor accidente produse in afara procesului de munca beneficiaza de pensie de invaliditate."
8. Alineatul 1 al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pensia se stabileste in procente din salariul tarifar, diferentiate pe transe de salarii si ani de vechime in munca. Pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate se stabileste dupa cum urmeaza:
---------------------------------------------------------------------------Salariul tarifar Pensia in pro- Cuantumul Pensia in pro- Cuantumul - lei - cente din sala- minim al cente din sala- minim al riul tarif. pi- pensiei riul tarif. ptr. pensiei na la 15 ani -lei- 30 ani vechime -leivechime ---------------------------------------------------------------------------pina la 1200 40 - 70 1201 - 1600 35 480 65 840 1601 - 2000 33 560 60 1040 2001 - 2500 31 650 57 1200 2501 - 3000 30 775 55 1425 3001 - 3500 29 900 53 1650 3501 - 4000 28 1015 51 1855 peste 4000 27 1120 49 2040 ---------------------------------------------------------------------------
9. Alineatul 2 al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru vechimile de pina la 30 ani, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor lucrati."
10. Alineatul 5 al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate."
11. Alineatul 6 al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
"(6) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cit sint angajati drepturile prevazute la art. 25 alin. 5."
12. Dupa articolul 38 se introduce articolul 38^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 38^1.- Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite, precum si cei accidentati in afara procesului de munca, au dreptul la pensie de invaliditate numai daca au vechimea in munca, in raport cu virsta, aratata in tabelul urmator:
----------------------------------------------------------------------------Vechimea minima in munca (ani) Virsta la data ivirii ----------------------------------------invaliditatii barbati femei angajati dupa absolvirea studiilor superioare ---------------------------------------------------------------------------pina la 20 ani 1 1 de la 20 ani la 22 ani 2 1 de la 22 ani la 25 ani 3 2 1 de la 25 ani la 30 ani 6 4 3 de la 30 ani la 35 ani 9 6 4 de la 35 ani la 40 ani 12 9 7 de la 40 ani la 45 ani 14 11 9 de la 45 ani la 50 ani 16 13 11 de la 50 ani la 55 ani 18 15 13 de la 55 ani la 60 ani 20 16 15 peste 60 ani 22 17 17 ---------------------------------------------------------------------------
13. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - Copiii au drept la pensie de urmas:
a) pina la virsta de 16 ani sau, daca continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 25 ani;
b) daca s-au aflat in stare de invaliditate, de orice grad, inainte de implinirea virstelor aratate la lit. a), pe toata durata invaliditatii."
14. Alineatul 2 al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca numarul beneficiarilor pensiei de urmas se modifica, pensia se recalculeaza potrivit art. 44 alin. 2."
15. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Pentru salariati, pensiile se platesc de la data desfacerii contractului de munca sau, dupa caz, a incetarii platii indemnizatiei de asigurari sociale.
(2) Pentru cei care la data solicitarii nu erau incadrati in munca, pensiile se platesc din prima zi a lunii urmatoare inregistrarii cererii cu toate actele necesare stabilirii dreptului.
(3) Unitatea nu poate dispune incetarea contractului de munca pentru motivul pensionarii decit dupa primirea deciziei de pensie."
16. Dupa articolul 62 se introduc articolele 62^1 si 62^2, care vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 62^1 (1) Pensionarii pentru limita de virsta care si-au continuat activitatea pot cere recalcularea pensiei de asigurari sociale prin adaugarea timpului lucrat dupa pensionare. Recalcularea se face avindu-se in vedere baza de calcul folosita la stabilirea initiala a pensiei.
(2) Pensionarii care au lucrat dupa stabilirea pensiei pentru limita de virsta o perioada de cel putin 5 ani pot cere recalcularea pensiei folosind ca baza de calcul, potrivit prevederilor art. 10 si 21, fie salariul avut in vedere la stabilirea initiala a pensiei, fie salariile realizate in ultimii 5 ani de activitate.
(3) Recalcularea se poate face o singura data, la incetarea activitatii.
(4) De recalcularea pensiei pentru limita de virsta, in conditiile prevazute in alineatele 1, 2 si 3, beneficiaza si cei pensionati potrivit unor reglementari anterioare, carora li s-au mai recalculat pensiile in conformitate cu acele reglementari.
(5) Pensionarii de invaliditate de gradul III care ramin sau se reangajeaza dupa pensionare au dreptul sa li se recalculeze pensia ori de cite ori au realizat o vechime in munca de cel putin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculate este cea avuta in vedere la stabilirea initiala a pensiei sau - daca este mai avantajoasa - media salariului si a sporului pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate realizata in ultimii 5 ani de activitate.
(6) Recalcularea pensiei poate fi ceruta si de catre urmasi.

Art. 62^2 - Pensiile de invaliditate de gradul III stabilite dupa intrarea
in vigoare a Legii nr. 3/1977, existente la data de 28 februarie 1990, vor fi calculate in conformitate cu prevederile art. 25 alin. 3."

ART. 2
Decretul nr.245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul 2 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Invalizii si accidentatii de razboi, indiferent de gradul de invaliditate, isi pastreaza, la incetarea activitatii, dreptul la pensie I.O.V.R. si daca, potrivit legii, li se cuvine si o alta pensie pentru activitatea prestata dupa ce au devenit invalizi."
2. Articolul 6 se completeaza cu un nou alineat avind urmatorul cuprins:
"(2) Nevazatorii pot cumula pensia cu salariul, pe timpul cit lucreaza."

ART. 3
Articolul 196 din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii, nr. 57/1974, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 196. - Sporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate si sporul pentru munca in conditii deosebite se iau in calculul indemnizatiilor care se acorda in cadrul asigurarilor sociale de stat."

ART. 4
Articolul 5 din Decretul nr.247/1977 privind stabilirea tarifelor pentru statiunile balneoclimaterice se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Sumele suplimentare rezultate din modificarile tarifelor stabilite potrivit prezentului decret se suporta de persoanele care beneficiaza de bilete de odihna si cura balneara. Sint scutiti de plata acestor sume pensionarii I.O.V.R. neangajati, beneficiarii de ajutor social, precum si pensionarii de asigurari sociale de stat si pensionarii militari cu pensii pina la 1.100 lei lunar, inclusiv."

ART. 5
Articolul 18 alineatele 1 si 2 din H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale in cadrul asigurarilor sociale de stat se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Salariatii au dreptul la un ajutor in cuantum de 1.500 lei in cazul decesului unui membru de familie pe care il intretin.
La decesul salariatului, se acorda membrilor de familie ai acestuia sau persoanelor din afara familiei care au suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor in cuantum de 2.000 lei."

ART. 6
Decretul nr.410/1985 privind alocatia de stat pentru copii si indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"Alocatia de stat pentru copii se acorda lunar, in cuantumuri diferentiate, in raport cu numarul copiilor aflati in intretinerea familiei si cu veniturile beneficiarului alocatiei, indiferent de mediul, urban sau rural, in care acesta domiciliaza."
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Cuantumurile, precum si plafoanele de venituri si numarul copiilor in raport de care se stabileste alocatia de stat pentru copii, sint urmatoarele:
----------------------------------------------------------------------------Plafoane de venituri lunare - lei ----------------------------------------pina la 2500 2501-3350 3351-4450 ----------------------------------------------------------------------------pentru primul copil 310 260 230 pentru al doilea copil 360 300 270 pentru al treilea copil 440 350 300 pentru al patrulea copil si urmatorii, cite 510 410 350 ----------------------------------------------------------------------------
3. Alineatele 1 si 2 ale articolului 4 se abroga.

4. Alineatul 3 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"- Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se modifica ori de cite ori se schimba numarul copiilor, veniturile beneficiarului, precum si celelalte conditii in raport cu care se acorda alocatia."
5. Alineatul 2 al articolului 7 se abroga.

6. Alineatul 3 al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(3) - Pentru persoanele carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motive imputabile lor, alocatia se acorda numai dupa 3 luni de la data reangajarii cu contract de munca incheiat pe durata nedeterminata."
7. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Persoanele care au avut mai mult de 12 zile absente nemotivate de la inceputul anului calendaristic nu primesc alocatia de stat in luna in care intervine o noua absenta nemotivata."

ART. 7
Articolul 12 din H.C.M. nr. 454/1957 privind asistenta batrinilor pensionari si nepensionari se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Invalizii a caror infirmitate a fost cauzata de participarea la Revolutia din decembrie 1989, precum si invalizii cu un venit mediu lunar pe o persoana in intretinere mai mic de 1000 lei, beneficiaza gratuit de proteze, orteze, aparate ortopedice, mijloace si dispozitive de mers.
(2) In cazuri exceptionale si bine justificate, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale si organele locale ale administratiei de stat vor putea acorda urmatoarele ajutoare:
a) ajutoare banesti trimestriale in suma de pina la 1500 lei persoanelor incapabile de munca fara venituri proprii si ai caror sustinatori legali au un venit mediu lunar pentru fiecare persoana aflata in intretinere mai mic de 1000 lei;
b) ajutoare de inmormintare in suma de 1500 lei in caz de deces al persoanelor prevazute la lit. a).
(3) Fondurile necesare pentru actiunile prevazute la alin. 1 si 2 vor fi prevazute in bugetele Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si ale organelor locale ale administratiei de stat."

ART. 8
Articolul 1 din H.C.M. nr. 821/1970 pentru stabilirea unor masuri in aplicarea Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Alocatia de intretinere pentru minorii aflati in plasament familial sau incredintati unei familii ori persoane se stabileste la 1000 lei lunar."

ART. 9
Articolul 1 alineatul 3 din Decretul nr.253/1971 privind contributia de intretinere in unele institutii de ocrotire se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele internate care au venituri proprii datoreaza plata unei contributii lunare, in raport cu aceste venituri. Daca cei internati nu au venituri sau acestea nu sint suficiente pentru acoperirea costului intretinerii, contributia se datoreaza, integral sau partial, dupa caz, de catre sotii, copiii sau parintii lor, potrivit cu posibilitatile lor de plata. Sint scutiti de plata contributiei de intretinere sustinatorii legali ai persoanelor internate in camine-atelier si camine pentru bolnavi neuropsihici."

ART. 10
Invalizii incadrati in gradul I de invaliditate a caror infirmitate a fost cauzata de participarea la Revolutia din decembrie 1989 beneficiaza de drepturile prevazute de H.C.M. nr. 1060/1968 si H.C.M nr. 2466/1969 privind acordarea unor gratuitati pentru transportul invalizilor si accidentatilor de razboi incadrati in gradul I de invaliditate sau mari mutilati, precum si insotitorilor acestora.

ART. 11
Sumele platite in plus pina la data intrarii in vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectarii prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.

ART. 12
In aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale poate elabora instructiunile necesare.

ART. 13
Se autoriza Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prezentului decret-lege sa modifice corespunzator indicatorii financiari prevazuti pe anul 1990.

ART. 14
Orice dispozitii contrare prezentului decret-lege se abroga.

ART. 15
Prezentul decret-lege se aplica incepind cu data de 1 martie 1990.
PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE ION ILIESCU ------------------


Sâmbătă, 31 octombrie 2020, 21:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.