LEGE nr.84 din 21 iulie 1992
privind regimul zonelor libere
Textul actului publicat în M.Of. nr. 182/30 iul. 1992

LEGEA NUMAR: 84 DIN 21/7 /92 privind regimul zonelor libere

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 182 DIN 30/7 /92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
In scopul promovarii schimburilor internationale si al atragerii de capital strain pentru introducerea tehnologiilor noi, precum si pentru sporirea posibilitatilor de folosire a resurselor economiei nationale, in porturile maritime si in cele fluviale ale Romaniei, in lungul Canalului Dunare-Marea Neagra, al altor canale navigabile si in teriroriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zona libera.

ART. 2
Zonele libere fac parte integranta din teritoriul statului roman si li se aplica legislatia nationala. Supravegherea vamala se face numai la limita zonelor libere.

ART. 3
Zonele libere trebuie sa fie precis delimitate si imprejmuite. Controlul accesului catre zonele libere se efectueaza de organele vamale si graniceresti.

ART. 4
In zonele libere sint admise mijloace de transport, marfuri si alte bunuri, fara restrictii privind tara de origine, de provenienta sau de destinatie.
Nu sint admise bunurile al caror import este prohibit pe teritoriul Romaniei prin lege sau prin conventiile internationale la care Romania este parte.

ART. 5
Navele si celelalte mijloace de transport, precum si marfurile sau alte bunuri care, pe orice cale, intra in sau ies din zonele libere, trebuie sa fie insotite de documentele prevazute de legislatia romana si de conventiile internationale.

CAP. 2

Autorizarea de infiintare

ART. 6
Infiintarea si delimitarea teritoriala a zonelor libere, a unitatilor vamale si graniceresti corespunzatoare se fac prin hotarire a Guvernului, la propunerea ministerelor interesate si a autoritatilor administratiei publice locale.

ART. 7
Prin hotarirea Guvernului de infiintare se aproba regulamentul de organizare si functionare a zonei libere, regimul de exploatare, administrare si control, modul de percepere a taxelor si a tarifelor, precum si mijloacele necesare supravegherii vamale si graniceresti.

CAP. 3

Administrarea si coordonarea activitatii zonelor libere

ART. 8
Administrarea zonelor libere se realizeaza de catre administratiile acestora, care se organizeaza si functioneaza ca regii autonome.
Atributiile administratiei zonei libere se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 7.

ART. 9
Coordonarea activitatii administratiilor zonelor libere se exercita de catre Agentia zonelor libere din cadrul Ministerului Transporturilor.
Atributiile Agentiei zonelor libere sint stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, elaborat de Ministerul Transporturilor in termen de 30 zile de la publicarea prezentei legi.

CAP. 4

Activitati in zonele libere

ART. 10
Activitatile care se pot efectua in zonele libere sint: manipularea, depozitarea, sortarea, masurarea, ambalarea, conditionarea, prelucrarea, asamblarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vinzarea-cumpararea, expertizarea, repararea, dezmembrarea marfurilor, organizarea de expozitii, operatiuni de bursa si financiar-bancare, transporturi si expeditii interne si internationale, inchirierea sau concesionarea cladirilor, spatiilor de depozitare si a spatiilor neamenajate destinate construirii de obiective economice si hoteliere, controlul calitativ si cantitativ al marfurilor, navlosirea, agenturarea si aprovizionarea navelor si altor mijlace de transport, prestari de servicii si alte activitati specifice zonelor libere.

ART. 11
Activitatile prevazute la art. 10 pot fi realizate de persoane fizice si persoane juridice, romane sau straine, numai pe baza licentelor eliberate de administratia zonei libere.

CAP. 5

Facilitati

ART. 12
Terenurile si constructiile din zonele libere pot fi concesionate sau inchiriate persoanelor fizice si juridice, romane sau straine. Regimul de concesionare si inchiriere se stabileste prin regulamentele prevazute la art. 7 si 9. Termenul de concesionare poate fi de maximum 50 de ani si se stabileste in functie de valoarea investitiei sau de specificul activitatii.

ART. 13
Mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri provenite din strainatate sau destinate altor tari, care se introduc in sau se scot din zonele libere, sint exceptate de plata taxelor vamale si a impozitelor.

ART. 14
Pentru activitati desfasurate in zonele libere, agentii economici sint scutiti de plata impozitului pe circulatia marfurilor, a accizelor si a impozitului pe profit, pe toata durata activitatii.
Transferarea in strainatate a profitului se face in conditiile legii.

ART. 15
La lichidarea sau restringerea activitatii desfasurate in zona libera, persoanele fizice sau persoanele juridice straine pot transfera in strainatate capitalul si profitul, dupa plata tuturor obligatiilor catre statul roman si partenerii contractuali.

ART. 16
Mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri de origine romana sau din import, provenite din teritoriul vamal al Romaniei, pot fi introduse in zonele libere cu respectarea prevederilor legale privind exportul sau, dupa caz, trimiterea temporara. Reintroducerea acestora in teritoriul vamal al tarii se face in conditiile prevazute de lege.

ART. 17
Materialele si accesoriile romanesti, care intra in zonele libere si sint folosite pentru fabricarea unor bunuri, sint scutite de taxe vamale, cu indeplinirea formalitatilor de export.

ART. 18
Bunurile romanesti care se utilizeaza pentru constructii, reparatii si intretinerea de obiective in teritoriul zonelor libere sint scutite de taxe vamale.

ART. 19
Bunurile dintr-o zona libera pot fi transportate in alta zona libera fara plata de taxe vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al Romaniei, cu respectarea dispozitiilor legale. De asemenea, aceste bunuri pot fi introduse in tara cu indeplinirea conditiilor si formalitatilor privind importul sau, dupa caz, primirea temporara.

CAP. 6

Operatiuni si resurse financiare

ART. 20
Toate operatiunile financiare legate de activitatile desfasurate in zonele libere se fac in valuta liber convertibila acceptata de Banca Nationala a Romaniei. Fac exceptie operatiunile financiare ce se efectueaza in perioada realizarii constructiilor si obiectivelor din zonele libere, care se pot efectua si in lei.

ART. 21
Resursele financiare ale administratiilor zonelor libere provin din:
- taxe pentru licente de desfasurare de activitati;
- venituri din aplicarea tarifelor de inchiriere si concesionare;
- alte venituri.
Nivelul tarifelor pentru inchirieri si concesionari se stabileste prin contractele incheiate intre administratiile zonelor libere si persoanele fizice si juridice, romane sau straine, care desfasoara activitati in zonele libere.

CAP. 7

Sanctiuni

ART. 22
Constituie contraventii, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
a) intrarea in zonele libere fara aprobarea administratiei ori fara permise eliberate de administratiile zonelor libere sau de alte organe autorizate prin lege, cu amenda de 250-1.000 dolari S.U.A.;
b) introducerea in zonele libere de bunuri neinsotite de documente, cu amenda de 2.000-10.000 dolari S.U.A.;
c) desfasurarea altor activitati decit cele prevazute in licentele eliberate conform prevederilor art. 11, cu amenda de 2.500-10.000 dolari S.U.A.;
d) desfasurarea de activitati, altele decit cele prevazute in hotarirea de infiintare a zonei libere, cu amenda de 5.000-20.000 dolari S.U.A.
Plata amenzii prevazute la lit. a) se poate face si in lei, prin transformarea cuantumului acesteia la cursul oficial in vigoare la data constatarii contraventiei.
Bunurile ce fac obiectul contraventiilor prevazute la lit. b), c) si d) se confisca.
Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.

ART. 23
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 se fac de imputernicitii administratiei zonei libere.

ART. 24
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
Plingerea se depune la administratia zonei libere si se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

ART. 25
Contraventiilor prevazute la art. 22 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.

ART. 26
Introducerea, in zonele libere, de bunuri al caror import este prohibit pe teritoriul Romaniei constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, in afara de cazurile in care, pentru fapta savirsita, Codul penal sau alta lege speciala prevede o pedeapsa mai mare.
Tentativa se pedepseste.

CAP. 8

Dispozitii finale

ART. 27
Investitiile efectuate in zonele libere nu pot fi expropriate, rechizitionate sau supuse altor masuri cu efecte similare, decit in caz de interes public, cu respectarea prevederilor legale si cu plata unei despagubiri corespunzatoare valorii investitiei, care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva.

ART. 28
Cladirile din interiorul zonelor libere nu pot fi folosite ca locuinte.
Pentru personalul care lucreaza in interiorul zonelor libere se pot prevedea numai spatii pentru desfasurarea activitatii de paza, cantine si restaurante.

ART. 29
Bunurile fabricate in zonele libere, care intra in interiorul vamal al Romaniei, sint supuse taxelor vamale.

ART. 30
Mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri care se introduc, se afla in sau se scot din zonele libere, precum si activitatile desfasurate in aceste zone sint supuse normelor sanitare, fitosanitare, sanitar-veterinare si de protectie a mediului, dupa caz.

ART. 31
Bunurile si mijloacele de transport necesare administratiei zonei libere urmeaza regimul juridic prevazut de legislatia nationala.

ART. 32
Salariile personalului care isi desfasoara activitatea in zonele libere se stabilesc in lei si in valuta sau numai in lei ori numai in valuta, prin negocieri colective sau, dupa caz, individuale.
La stabilirea salariilor nu se aplica sistemul de impozitare suplimentara a acestora prevazut de legislatia in vigoare.

ART. 33
In zonele libere, personalul strain, stabilit prin conventia partilor, poate fi angajat in posturi de conducere si de specialitate, cu respectarea dispozitiilor legale.

ART. 34
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr.294/1978 privind Portul liber Sulina, Decretul nr.401/1982 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea Portului liber Sulina, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si art. 76 alin . (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 4 din 3 iulie 1992.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR IONEL ROMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si art. 76 alin . (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Senat in sedinta din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 4 din 3 iulie 1992.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU --------------


Vineri, 19 aprilie 2019, 07:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.