LEGE nr.109 din 3 iunie 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 207/3 iun. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziția statului, repartizate, în principal, pentru realizarea acțiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apărării țării, ordinii publice și înfăptuirii justiției, asigurarea măsurilor de protecție socială aprobate pentru populație, stimularea producătorilor agricoli, realizarea programelor de cercetare, asigurarea protecției și refacerii mediului înconjurător, finanțarea programelor de restructurare și reformă a sectorului economic, precum și pentru funcționarea autorităților publice.

(2) Bugetul de stat pe anul 1998 se stabilește la venituri în sumă de 75.417,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 88.443,7 miliarde lei, cu un deficit de 13.026,4 miliarde lei.

(3) Sinteza bugetului de stat pe anul 1998, detaliată la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe acțiuni, este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1998, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prevăzută în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Sumele destinate plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate prin legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naționale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor.

(6) În vederea asigurării plății, la scadență, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului an.

*) Anexa nr. 3 se publică ulterior și se difuzează celor interesați.

(7) În bugetele ordonatorilor principali de credite este prevăzută și suma de 1.184,2 miliarde lei, reprezentând alocații din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice subordonate, la care finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură, potrivit legii, din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la buget.

(8) Veniturile proprii, alocațiile din bugetele ministerelor și cheltuielile acestor instituții publice, precum și intrările de credite externe sunt prevăzute în anexa la bugetul fiecărui minister.

(9) Ministerele nu pot contracta credite externe în nume și în cont propriu decât cu garanția Ministerului Finanțelor.

(10) Contractarea de credite externe în numele și în contul statului se exercită de către Guvern, numai prin Ministerul Finanțelor.

Art. 2. - (1) Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente în sumă de 67.499,2 miliarde lei, venituri din capital în sumă de 6.576,0 miliarde lei și încasări din rambursarea împrumuturilor acordate în sumă de 1.342,1 miliarde lei.

(2) În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în sumă de 65.024,5 miliarde lei, din care 20.324,0 miliarde lei reprezintă impozitele directe și 44.700,5 miliarde lei impozitele indirecte.

(3) Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în sumă de 11.010,0 miliarde lei și din impozitul pe salarii în sumă de 8.380,0 miliarde lei.

(4) În cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată este în sumă de 25.891,0 miliarde lei, accizele și impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale în sumă de 12.841,0 miliarde lei, iar taxele vamale în sumă de 4.515,0 miliarde lei.

(5) Veniturile nefiscale se stabilesc în sumă de 2.474,7 miliarde lei și provin, în principal, din: vărsăminte din profitul net al regiilor autonome în sumă de 336,0 miliarde lei, vărsăminte de la instituțiile publice în sumă de 434,7 miliarde lei și diverse venituri în sumă de 1.691,2 miliarde lei.

(6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice în sumă de 10,0 miliarde lei, valorificarea stocurilor de la rezervele de stat și de mobilizare în sumă de 5,0 miliarde lei, venituri din privatizare în sumă de 669,7 miliarde lei, precum și vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziția Guvernului în sumă de 5.891,3 miliarde lei.

Art. 3. - (1) Impozitele, taxele și celelalte venituri, precum și actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 1998 la bugetul de stat și la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) În cazul agenților economici cu capital majoritar de stat, aflați în procedură de lichidare ca urmare a restructurării, nu se mai calculează, după data adoptării hotărârii de lichidare, majorări de întârziere sau penalități pentru sumele datorate bugetului de stat și bugetelor fondurilor speciale, anexe la prezenta lege, până la acea dată.

(3) La jocurile de noroc de tip Bingo și Keno în săli de joc, premiile reprezintă 65% din totalul încasărilor pe fiecare, joc.

(4) Pentru jocurile de noroc de tip Bingo, cazinouri, automate atribuitoare de câștiguri, taxa de licență crește de cinci ori.

(5) Prevederile actelor normative prin care s-au instituit impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale, a căror aplicabilitate a încetat, se aplică numai în cazul controlului fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea debitelor pe anii precedenți, în limita perioadei de prescripție.

Art. 4. - (1) Regiile autonome de interes local care se vor transforma în societăți comerciale vor plăti la bugetele locale impozit pe profit și vărsăminte din profitul net aferent perioadei cât au funcționat ca regii autonome și impozit pe profit aferent perioadei cât funcționează ca societăți comerciale de interes local.

(2) Încasarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale și ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 1998 se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 5. - (1) În structură economică, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1998 se prezintă astfel:

					  - miliarde lei -
________________ CHELTUIELI-TOTAL, 88.443,7 din care: 1. Cheltuieli curente, 77.886,8 din acestea: a) cheltuieli de personal, 16.783,9 din care: - sume rezervate pentru corecția salariilor în sectorul bugetar 286,0 b) cheltuieli materiale și servicii 9.699,5 c) subvenții 2.979,2 d) prime 183,0 e) transferuri 24.391,9 f) dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli 20.177,7 g) sume prevăzute în poziții globale ca rezerve, 3.671,6 din care: - Fondul la dispoziția Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare 3.500,0 2. Cheltuieli de capital 5.047,8 3. Împrumuturi acordate 2.454,8 4. Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite, 3.054,3 din acestea: a) rambursări de credite externe 2.141,8 b) plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 868,5 c) rambursări de credite interne 30,1 d) plăți de dobânzi și comisioane la credite interne 13,9

(2) Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări și de bunuri, precum și efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

(3) Achizițiile publice de bunuri din import pot fi efectuate de către persoanele juridice achizitoare, definite potrivit legii, numai în condițiile stabilite de către Guvern.

(4) În vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate în anul 1998, ordonatorii principali de credite vor lua măsuri ca, începând cu data de 1 iulie 1998, numărul de posturi ocupate să nu depășească numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3. În limita numărului maxim de posturi prevăzut în această anexă vor fi avizate și aprobate statele de funcții ale ordonatorilor de credite bugetare. Această prevedere nu se aplică pentru personalul din învățământ. Prevederile Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală nu se aplică în anul 1998.

(5) Economiile la cheltuielile cu salariile, rezultate ca urmare a neocupării posturilor prevăzute în anexa nr. 3 și a modificării structurii de personal, pot fi utilizate pentru acordarea de premii în cursul anului 1998, fără a mai fi aplicabile, în acest an, prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, ale art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare și ale art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.282/1993.

(6) Premiile individuale se aprobă de către ordonatorul de credite bugetare și se acordă în vederea stimulării personalului care s-a remarcat printr-o activitate deosebită, potrivit criteriilor de evaluare stabilite prin hotărâre a Guvernului, fără a putea depăși, lunar, două salarii brute realizate în luna precedentă acordării premiilor.

(7) Cheltuielile pentru deplasări, detașări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998, nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepția virărilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinație, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 6. - (1) Cheltuielile pentru autoritățile publice se stabilesc în sumă de 3.285,6 miliarde lei, din care suma de 286,0 miliarde lei este cuprinsă într-o poziție globală pentru corecția salariilor în sectorul bugetar.

(2) Cheltuielile pentru Senat sunt în sumă de 102,8 miliarde lei.

(3) Cheltuielile pentru Camera Deputaților sunt în sumă de 262,1 miliarde lei. Veniturile extrabugetare realizate de Camera Deputaților vor fi reținute integral de către aceasta, pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente acțiunilor și activităților extrabugetare. Administrarea, contabilizarea și raportarea veniturilor și cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitățile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Achizițiile de bunuri destinate desfacerii în unitățile de alimentație ale Camerei Deputaților, realizate din fondurile extrabugetare, nu sunt supuse regimului achizițiilor publice. Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.

(4) Cheltuielile de întreținere și reparații ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaților la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

(5) Cheltuielile pentru Președinția României sunt în sumă de 33,6 miliarde lei.

(6) Cheltuielile de transport, diurnă și cazare pentru membrii delegațiilor oficiale, reprezentanții unor instituții și reprezentanții mass-media care însoțesc pe Președintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, potrivit dispozițiilor legale, sunt cuprinse în bugetul Președinției României la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", articolul "Alte cheltuieli".

(7) Cheltuielile pentru autoritățile judecătorești sunt în sumă de 997,1 miliarde lei.

(8) În bugetul Ministerului Justiției se cuprind veniturile din taxele judiciare de timbru, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, precum și din impozitul pe onorariile avocaților și ale notarilor publici, în conformitate cu prevederile art. 25 și 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.11/1998.

(9) La determinarea nivelului cheltuielilor din bugetele instituțiilor menționate la alin. (8) au fost avute în vedere și sumele rămase neutilizate la finele anului precedent din taxele judiciare de timbru.

(10) Ministerul Justiției va repartiza Curții Supreme de Justiție și Ministerului Public, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Ministerului Finanțelor, o parte din veniturile încasate în conformitate cu prevederile art. 25 și 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.11/1998, defalcarea cheltuielilor pe destinații urmând a se face de către fiecare dintre acești ordonatori principali de credite.

(11) Veniturile încasate de către Ministerul Justiției din timbrul judiciar, potrivit Legii nr. 123/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar, precum și cheltuielile care se pot efectua din acestea sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Justiției.

(12) Sumele virate la Ministerul Justiției de către fiecare cameră de comerț și industrie teritorială, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, în cotă de 2% din taxele percepute pentru înregistrările care se efectuează în baza încheierilor judecătorilor delegați, se utilizează și se gestionează de către Ministerul Justiției, în regim extrabugetar, fiind cuprinse în anexa nr. 3/13 la bugetul Ministerului Justiției.

(13) Cheltuielile pentru: Curtea de Conturi sunt în sumă de 104,3 miliarde lei, Curtea Constituțională 5,1 miliarde lei, Consiliul Legislativ 6,4 miliarde lei, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 3,0 miliarde lei, Consiliul Concurenței 5,4 miliarde lei și Avocatul Poporului 6,6 miliarde lei.

(14) Cheltuielile pentru organele autorității executive sunt în sumă de 1.759,2 miliarde lei, din care: 141,1 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului și 1.618,1 miliarde lei pentru ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale.

(15) Fondul Președintelui României și, respectiv, fondul primului-ministru, constituite în baza prevederilor Legii nr. 40/1991, republicată, sunt, fiecare, în sumă de 200,0 milioane lei; fondul președintelui Senatului și, respectiv fondul președintelui Camerei Deputaților, constituite în baza prevederilor Legii nr. 53/1991, republicată, sunt, fiecare, în sumă de 200,0 milioane lei; fondul președintelui Curții Supreme de Justiție, constituit în baza prevederilor Legii nr. 56/1996, este în sumă de 75,0 milioane lei; fondul președintelui Curții Constituționale, constituit în baza prevederilor Legii nr. 47/1992, republicată, și ale Legii nr. 56/1996, este în sumă de 30,0 milioane lei.

(16) Fondurile prevăzute la alineatul precedent sunt cuprinse la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", articolul "Alte cheltuieli" în bugetele instituțiilor respective.

(17) În bugetul Ministerului Finanțelor la capitolul "Alte acțiuni" sunt cuprinse și cheltuielile de personal și celelalte cheltuieli curente aferente Direcției Generale a Vămilor.

(18) Din sumele încasate de către personalul unităților Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, din amenzi aplicate conform legii, o cotă de 25% se va reține de acesta ca venituri extrabugetare, ce vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor materiale și de capital specifice, în conformitate cu normele privind finanțele publice.

(19) În bugetul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, în baza Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994 și republicată, s-a prevăzut la titlul "Transferuri" suma de 203,0 milioane lei, ce va fi repartizată de către acesta asociațiilor pentru protecția consumatorilor, în vederea completării fondurilor proprii pentru finanțarea unor programe în domeniul protecției consumatorilor, editarea de materiale și organizarea de acțiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media.

(20) Veniturile realizate de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, care se rețin de către Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Ordonanței Guvernului nr.33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentanțele diplomatice ale României, aprobată și modificată prin Legea nr. 33/1997, precum și cheltuielile ce se pot efectua din acestea, la nivelul a 128,3 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(21) Pentru sprijinirea activității partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, se alocă în anul 1998 transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în sumă de 29,5 miliarde lei.

Art. 7. - (1) Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc în sumă de 6.793,1 miliarde lei, care cuprind și cheltuielile privind asigurarea interoperabilității în cadrul acțiunilor de integrare euroatlantică, pe cele pentru participarea la operațiuni de menținere a păcii în curs de desfășurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forței de reacție rapidă, precum și pentru alte acțiuni aprobate în condițiile legii.

(2) Cheltuielile pentru ordinea publică și siguranța națională se stabilesc în sumă de 5.317,8 miliarde lei.

(3) Veniturile în lei și în valută, încasate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și de celelalte componente ale forțelor armate din valorificarea în țară și/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum și din tarifele pentru diferite prestări de servicii vor fi reținute integral de către acestea, ca venituri extrabugetare, pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital, în conformitate cu normele privind finanțele publice.

(4) Veniturile în valută, încasate de Ministerul Apărării Naționale din operațiunile de menținere a păcii și în sprijinul păcii, de participare la Parteneriatul pentru Pace și din valoarea uzurii tehnicii și a echipamentelor, primită de la O.N.U. din anul curent și din anii anteriori, valuta primită de la partenerii externi în cadrul activităților de asistență bilaterală și pentru programele de realizare a interoperabilității cu N.A.T.O., precum și echivalentul în lei al valutei rambursate de O.N.U. pentru alte cheltuieli efectuate vor fi reținute integral de către acesta, ca venituri extrabugetare, pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital.

(5) Din sumele în lei și în valută, încasate de către personalul unităților de poliție, pompieri și jandarmi din amenzi și confiscări de bani și bunuri, potrivit legii, după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea și valorificarea bunurilor confiscate, o cotă de 25% se va reține de către Ministerul de Interne, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosite la finanțarea cheltuielilor materiale și de capital, specifice dotărilor operative, în conformitate cu normele privind finanțele publice.

(6) Veniturile realizate din paza militară organizată la agenții economici, potrivit legii, de către Ministerul de Interne, vor fi reținute ca venituri extrabugetare de către acest minister și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital aferente efectivelor de pază.

(7) Veniturile realizate de instituțiile publice conform alin. (3)-(6) și reținute de acestea potrivit prevederilor prezentei legi, precum și cheltuielile ce se pot efectua din acestea sunt prevăzute în anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.

(8) Cheltuielile ocazionate cu întreținerea și cazarea refugiaților și altor categorii de imigranți aflați pe teritoriul României se stabilesc în sumă de 5,5 miliarde lei și se suportă din bugetul Ministerului de Interne.

Art. 8. - Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale, ce se finanțează de la bugetul de stat, se stabilesc în sumă de 24.194,1 miliarde lei, din care: 9.498,4 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 3.161,8 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 635,7 miliarde lei alocații în completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice, 8.552,0 miliarde lei transferuri, 1.858,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 487,7 miliarde lei rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

Art. 9. - (1) Cheltuielile pentru învățământ, finanțate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 11.850,3 miliarde lei, din care: 8.337,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.597,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 117,6 miliarde lei alocații în completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice, 533,7 miliarde lei transferuri, 1.239,6 miliarde lei cheltuieli de capital și 24,3 miliarde lei plăți de dobânzi și comisioane aferente creditelor externe.

(2) Bugetul Ministerului Educației Naționale cuprinde și suma de 32,0 miliarde lei pentru reforma învățământului preuniversitar și, respectiv, suma de 60,1 miliarde lei pentru reforma învățământului superior, reprezentând contribuția Guvernului la realizarea acestor reforme.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale la titlul "Transferuri" se suportă și bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispozițiilor legale.

(4) Pentru finanțarea unor acțiuni de integrare europeană în domeniul învățământului, Ministerul Educației Naționale va putea aloca suma de 51,5 miliarde lei pentru participarea la programele "Socrates" și suma de 29,5 miliarde lei pentru participarea la programele "Leonardo da Vinci".

(5) În bugetul Ministerului Educației Naționale este cuprinsă și suma de 17,9 miliarde lei, reprezentând contribuția Guvernului la realizarea proiectului de reabilitare a școlilor.

(6) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", suma de 20,0 miliarde lei reprezintă partea din cheltuielile pentru hrana copiilor aflați în grădinițele cu program prelungit și săptămânal, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.360/1991, cu modificările ulterioare.

(7) În sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale la titlul "Transferuri" sunt cuprinse și cheltuielile pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 1997, reprezentând contravaloarea unor ajutoare acordate potrivit Ordonanței Guvernului nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 91/1998.

(8) Veniturile proprii realizate de unitățile și instituțiile de învățământ, în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv disponibilitățile existente la finele anului 1997, care rămân la dispoziția unităților și instituțiilor de învățământ subordonate Ministerului Educației Naționale, precum și cheltuielile totale ce se pot efectua din acestea la nivelul a 1.790,3 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 3/15 la bugetul Ministerului Educației Naționale. În cazul realizării unor venituri suplimentare față de cele prevăzute în anexa nr. 3/15, Ministerul Educației Naționale poate aproba majorarea, în mod corespunzător, a cheltuielilor ce se pot efectua din acestea.

(9) Ministerul Educației Naționale este autorizat să efectueze plăți în avans pentru realizarea manualelor școlare, de până la 70% din valoarea contractelor.

Art. 10. - (1) Cheltuielile pentru sănătate, finanțate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 3.838,9 miliarde lei, din care: 920,9 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 854,1 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 1.096,8 miliarde lei transferuri, 510,5 miliarde lei cheltuieli de capital și 456,6 miliarde lei rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Din transferurile prevăzute la alin. (1), suma de 1,1 miliarde lei este destinată pentru susținerea Societății Naționale de Cruce Roșie, în conformitate cu prevederile Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995.

(3) În bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale este cuprinsă și suma de 17,3 miliarde lei pentru plata obligațiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistență medicală.

(4) În bugetul Ministerului Sănătății sunt prevăzute și fonduri pentru finanțarea programelor de sănătate, potrivit prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, inclusiv pentru realizarea unor tratamente în străinătate, în cazul în care acestea nu se pot efectua în România.

Art. 11. - (1) Cheltuielile pentru cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret, finanțate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 1.459,5 miliarde lei, din care: pentru acțiunile de cultură 945,8 miliarde lei, sprijinirea cultelor religioase, inclusiv construirea și repararea lăcașurilor de cult, 132,4 miliarde lei, activitatea sportivă și de tineret 315,1 miliarde lei, precum și pentru cheltuieli de administrație și servicii publice descentralizate 66,2 miliarde lei.

(2) Din sumele alocate pentru achiziții de cărți și publicații, Ministerul Culturii poate efectua achiziții de cărți și abonamente la publicații și pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale.

(3) Din fondurile alocate de la bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 209,5 miliarde lei pentru finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 22 din Ordonanța Guvernului nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național, aprobată și modificată prin Legea nr. 41/1995, cu modificările ulterioare, care se efectuează pentru bunurile din patrimoniul cultural național aparținând instituțiilor publice de subordonare centrală și locală, a celor aparținând cultelor religioase, precum și pentru monumentele istorice aflate în proprietatea sau în folosința unor persoane fizice sau juridice, altele decât instituțiile publice, în condițiile legii.

(4) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Culturii, la titlul "Transferuri", se finanțează și:

a) activitățile de punere în valoare, cercetare, studii și de personal ale Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet", sub coordonarea Fundației "Academia Civică", potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" ca ansamblu de interes național, în sumă de 4,5 miliarde lei;
b) cheltuielile de participare a României la programele Comunității Europene "Media II", "Kaleidoscope", "Ariane", "Raphael", inclusiv cele pentru achitarea contribuției de participare a României la aceste programe în anul 1998.

(5) Din sumele alocate pentru "Alte cheltuieli de investiții", Ministerul Culturii poate efectua și achiziții de case memoriale, terenuri situate în situri istorice de importanță deosebită, precum și de bunuri culturale pentru instituții muzeale subordonate acestuia sau autorităților administrației publice locale.

(6) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societății Române de Radiodifuziune, în sumă de 207,1 miliarde lei, și Societății Române de Televiziune, în sumă de 110,5 miliarde lei, se utilizează potrivit destinațiilor prevăzute în anexele la bugetele celor două societăți.

(7) Din fondurile prevăzute la alineatul precedent, sumele ce se alocă în anul 1998 de la bugetul de stat pentru stații și circuite, potrivit prevederilor art. 45 și 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, sunt de 188,4 miliarde lei și, respectiv, 76,1 miliarde lei.

(8) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, la negocierea cu agenții economici din sistemul comunicațiilor a tarifelor pentru serviciile prestate prin utilizarea stațiilor de emisie a radioreleelor și a circuitelor video și fonice, vor asigura încadrarea cheltuielilor pentru stații și circuite, la nivelul anului 1998, în sumele prevăzute la alin. (7).

(9) În bugetul Societății Române de Radiodifuziune, la titlul "Cheltuieli de capital", este cuprinsă și suma necesară achiziționării și montării stației de sol pentru legăturile cu Uniunea Europeană de Radio.

(10) În bugetul Oficiului Național al Cinematografiei este inclusă și suma necesară participării la "EURIMAGES".

(11) Din transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, suma de 30,0 milioane lei este destinată acoperirii diferenței de dobândă la împrumuturile acordate tinerilor căsătoriți, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(12) În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului sunt incluse și sumele necesare participării României la Programul Comunității Europene "Tineret pentru Europa", inclusiv pentru achitarea contribuției de participare a României la acest program în anul 1998, precum și sumele necesare pentru achitarea contribuției României la Fondul European de Tineret al Consiliului Europei, ca urmare a aderării României la acest organism.

(13) În bugetele Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Ministerului Transporturilor sunt incluse și sumele de 30.525,0 milioane lei, 1.671,0 milioane lei, 1.209,0 milioane lei și, respectiv, 1.611,0 milioane lei, pentru pregătirea și organizarea Turneului Final al Campionatului European de Fotbal pentru Tineri sub 21 de ani.

(14) Pentru sprijinirea activității Comitetului Olimpic Român se alocă în anul 1998 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la titlul "Transferuri", suma de 11,8 miliarde lei.

(15) Fondurile alocate de la bugetul de stat se gestionează de către Comitetul Olimpic Român, separat de sumele încasate din alte surse, și pot fi utilizate pentru:

a) acoperirea cheltuielilor de personal necesare pentru acordarea drepturilor salariale aferente posturilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.124/1991 privind organizarea și funcționarea Comitetului Olimpic Român, republicată, precum și pentru acordarea indemnizațiilor și primelor de lot olimpic sportivilor, antrenorilor și celorlalți tehnicieni, în perioadele de pregătire centralizată, conform actelor normative în vigoare;
b) acoperirea cheltuielilor de întreținere, reparații și funcționare a sediului și parcului auto ale Comitetului Olimpic Român, a cheltuielilor de procurare a unor obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată, a cheltuielilor pentru dotări independente de natura investițiilor, precum și a cheltuielilor de editare și publicare a Buletinului Olimpic "Sportul în România";
c) sprijinirea financiară și materială a Academiei Olimpice Române, a centrelor naționale olimpice de juniori și a federațiilor sportive olimpice;
d) sprijinirea programului de relații externe privind participarea la competiții și la alte acțiuni sub egida Comitetului Internațional Olimpic, Asociației Comitetelor Naționale Olimpice și Asociației Comitetelor Naționale Olimpice din Europa, precum și primirea de delegații în vederea dezvoltării activității olimpice.

(16) Suma de 9,3 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", se va utiliza pentru finanțarea activității Fundației Culturale Române, potrivit prevederilor legale.

(17) Transferurile de la bugetul de stat, prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", se vor aloca prin bugetul acestuia, astfel:

a) suma de 13,0 miliarde lei Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, pentru sprijinirea activităților desfășurate de organizațiile nepolitice ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, prin acoperirea parțială a cheltuielilor ocazionate de funcționarea și dotarea minimă a sediilor, activitatea de presă, carte, publicații proprii, acțiuni culturale, științifice, simpozioane și alte asemenea manifestări organizate în țară, pentru unele acțiuni în străinătate, precum și pentru finanțarea unor acțiuni realizate de organizații sau inițiate de către Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale, pe bază de programe și proiecte;
b) suma de 0,7 miliarde lei Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, pentru finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței;
c) suma de 5,1 miliarde lei Departamentului Informațiilor Publice, pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora;
d) suma de 2,3 miliarde lei Departamentului Informațiilor Publice, pentru promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare;
e) suma de 1,5 miliarde lei Departamentului Informațiilor Publice, pentru realizarea, în cazuri justificate, de acțiuni cu caracter științific și social-cultural, prin instituții, asociații sau alte persoane juridice, pe bază de selecție a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate.

(18) Modul de repartizare și de utilizare a sumelor destinate acțiunilor prevăzute la alineatul precedent se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, Departamentului Informațiilor Publice și a altor instituții interesate, după caz.

Art. 12. - (1) Cheltuielile pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații, finanțate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 7.045,3 miliarde lei, din care: alocații de stat pentru copii, inclusiv alocația suplimentară pentru familiile cu mai mulți copii, 4.658,5 miliarde lei, pensii militari 1.000,0 miliarde lei și pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 873,6 miliarde lei.

(2) Nivelul contribuției de întreținere în instituțiile de asistență socială, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora, după caz, se stabilește potrivit metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Fondurile prevăzute în bugetul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap includ și suma de 0,2 miliarde lei, destinată pentru plata protezelor și ortezelor executate și neachitate în anul 1997, precum și a celor ce urmează a se executa în baza comenzilor încheiate până la data de 31 decembrie 1997.

(4) Cheltuielile efectuate pentru plata compensațiilor bănești pentru acoperirea creșterii prețului la pâine în perioada aprilie-septembrie 1997, nedecontate în cursul trimestrului IV 1997 potrivit Legii nr. 73/1997 din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 1997, rămân cheltuieli ale bugetelor din care au fost efectuate.

(5) Suma de 55,3 miliarde lei prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor include și cheltuielile aferente călătoriilor efectuate pe calea ferată de către pensionari și nedecontate în anii 1995, 1996 și 1997.

Art. 13. - (1) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică și locuințe se stabilesc în sumă de 798,4 miliarde lei.

(2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului sunt cuprinse, la titlul "Transferuri", sume pentru continuarea procesului investițional la blocurile de locuințe, în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, precum și pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995 și republicată, sume pe care ordonatorul principal de credite le va repartiza pe județe.

(3) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, împreună cu consiliile locale pe teritoriul cărora se află locuințele respective vor stabili și vor aproba lista blocurilor de locuințe ce urmează a fi finanțate în anul 1998, cu repartizarea pe localități și blocuri, în limitele fondurilor aprobate.

(4) În sumele prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse și sume pentru subvenționarea dobânzii aferente creditelor acordate cu prioritate pentru construcții de locuințe, de către Casa de Economii și Consemnațiuni, pentru locuințe sociale și de necesitate potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, pentru organizarea și funcționarea cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru cheltuielile cu organizarea licitațiilor, plata dobânzilor, comisioanelor și spezelor bancare și a taxei pe valoarea adăugată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.869/1996 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuințe sociale și de necesitate și ale Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale. Lista nominală a lucrărilor privind alimentarea cu apă a satelor, pietruirea drumurilor comunale și asigurarea cu locuințe sociale, finanțate în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr.687/1997, se aprobă de consiliile județene la propunerea consiliilor locale, conform Legii administrației publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - (1) Cheltuielile pentru mediu și ape sunt în sumă de 272,9 miliarde lei.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se finanțează și cheltuielile de participare a României la Programul Comunității Europene.

(3) Din tarifele încasate potrivit art. 4 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, o cotă de 50% se va reține de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosită la finanțarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, dotărilor și investițiilor specifice.

(4) Disponibilitățile înregistrate și neutilizate la finele anului 1998, reținute în condițiile alineatului precedent, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate pentru aceleași destinații prevăzute de lege.

Art. 15. - Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în sumă de 10.818,6 miliarde lei, din care: 618,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 572,0 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 1.801,2 miliarde lei subvenții, 183,0 miliarde lei prime, 5.226,2 miliarde lei transferuri, 1.406,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 967,4 miliarde lei rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora și 44,0 miliarde lei rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente.

Art. 16. - (1) Cheltuielile pentru industrie și comerț sunt în sumă de 2.080,1 miliarde lei, din care: 67,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 177,3 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 6,2 miliarde lei alocații în completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice, 1.069,2 miliarde lei subvenții pe produse, 0,3 miliarde lei subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, 323,4 miliarde lei transferuri, 431,4 miliarde lei cheltuieli de capital și 5,2 miliarde lei rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) În transferurile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse și 13,5 miliarde lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de protecție ecologică, efectuate de către Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită Turnu Măgurele" - S.A. cu prelucrarea cenușilor de pirită și a celor de clorură de calciu, 248,8 miliarde lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter de protecție socială a personalului din regii autonome, companii și societăți comerciale cu condiții grele de muncă, din subordinea Ministerului Industriei și Comerțului, 53,2 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrărilor de echipamente și prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrică PUCHENG - China, reprezentând ratele scadente în anul 1998 la creditul fără dobândă acordat României de către Republica Populară Chineză în anul 1970, precum și 1,2 miliarde lei cheltuieli de participare a României la Programul Comunității Europene în domeniul energiei SAVE II.

(3) În titlul "Cheltuieli materiale și servicii" prevăzute la alin. (1) este cuprinsă și suma pentru acoperirea cheltuielilor aferente participării României la Expoziția Mondială "EXPO ,98 - Oceanele, o moștenire pentru viitor" Lisabona 1998, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.5/1998, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - (1) Cheltuielile pentru agricultură și silvicultură, inclusiv irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, sunt în sumă de 4.654,8 miliarde lei, din care: 488,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 243,8 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 541,0 miliarde lei subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, 183,0 miliarde lei prime acordate producătorilor agricoli, 2.871,8 miliarde lei transferuri, 277,6 miliarde lei cheltuieli de capital și 49,3 miliarde lei rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) În transferurile prevăzute la alin. (1) este cuprinsă și suma de 2.800,0 miliarde lei pentru instituirea unui sistem de cupoane pentru agricultori.

(3) Cheltuielile aferente aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, efectuate și nedecontate în anul 1997, se pot deconta din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii și Alimentației pe anul 1998, în limita sumelor prevăzute cu această destinație.

(4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991 (anexa nr. 1), se va face în condițiile prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice și se utilizează pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

(5) Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București, precum și instituțiile centrale de profil pot utiliza din veniturile încasate 15% pentru cheltuielile materiale și de capital și 10% pentru stimularea personalului.

(6) În cheltuielile pentru agricultură și silvicultură, aprobate pentru Ministerul Agriculturii și Alimentației, se cuprind și cheltuielile pentru întreținerea armăsarilor de montă publică și cheltuielile de capital pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării efectivului matcă-iepe mame, armăsari pepinieri, armăsari de montă publică.

(7) În bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației este inclusă și suma de 940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii, prevăzută în anexa nr. 3/20.

Art. 18. - Cheltuielile pentru transporturi și comunicații sunt în sumă de 3.267,9 miliarde lei, din care: 28,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 25,1 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 184,6 miliarde lei subvenții pe produse și activități, 1.578,6 miliarde lei transferuri privind activități în domeniul drumurilor naționale și podurilor, infrastructurii căilor ferate, administrării aeroporturilor, navigației, 495,2 miliarde lei cheltuieli de capital, 912,4 miliarde lei rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora și 44,0 miliarde lei rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora. Din totalul cheltuielilor pentru transporturi și comunicații, 3.247,6 miliarde lei sunt pentru Ministerul Transporturilor și 20,3 miliarde lei pentru Ministerul Comunicațiilor.

Art. 19. - (1) Cheltuielile pentru alte acțiuni economice sunt în sumă de 815,8 miliarde lei, din care: 35,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 125,9 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 452,3 miliarde lei transferuri, 202,2 miliarde lei cheltuieli de capital și 0,4 miliarde lei plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe.

(2) În cadrul transferurilor prevăzute la alin. (1), cheltuielile destinate stimulării producției de export și a exportului se stabilesc în sumă de 300,0 miliarde lei, din care:

a) 240,0 miliarde lei destinate stabilizării ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu și lung, acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) și de băncile comerciale pentru producția de export și pentru exportul de mașini, utilaje, instalații complexe și executarea de obiective în străinătate, precum și pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1997 și 1998, potrivit prevederilor legale;
b) 50,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului în condițiile Ordonanței Guvernului nr.14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995;
c) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele și în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1998; eventualele disponibilități se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a) și b).

Art. 20. - (1) Cheltuielile pentru cercetare științifică sunt în sumă de 1.194,2 miliarde lei, din care: 114,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 800,9 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 0,9 miliarde lei alocații în completarea veniturilor proprii ale instituțiilor publice, 204,4 miliarde lei transferuri și 73,8 miliarde lei cheltuieli de capital.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei la titlul "Transferuri" se finanțează și cheltuielile privind întreținerea, exploatarea și funcționarea instalațiilor speciale de interes național, potrivit Legii nr. 51/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

Art. 21. - Cheltuielile pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor, în sumă de 498,3 miliarde lei, sunt prevăzute în bugetul Ministerului Industriei și Comerțului și se vor efectua din vărsămintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziția Guvernului. Până la încasarea vărsămintelor respective, sumele necesare efectuării acestor cheltuieli vor fi alocate în avans în cadrul resurselor generale ale bugetului de stat.

Art. 22. - (1) Cheltuielile pentru datoria publică se stabilesc în sumă de 20.177,7 miliarde lei, din care: 15.830,9 miliarde lei dobânzi la datoria publică internă, 466,9 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 1.644,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor acordate de stat în condițiile legii, 2.235,0 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse și diferențele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susținerea balanței de plăți și pentru ajustare structurală.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind și dobânzile aferente împrumuturilor interne pe termen scurt pe bază de titluri de stat, certificate de trezorerie și alte instrumente specifice, cele pentru finanțarea deficitului bugetului de stat din disponibilitățile contului general al trezoreriei statului, precum și cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de țară (rating) prin agențiile specializate.

(3) O parte a cheltuielilor pentru dobânzile aferente datoriei publice interne, constituită ca urmare a aplicării programului de restructurare a Băncii Agricole - S.A., potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/1997, se suportă din vărsămintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziția Guvernului. Până la încasarea vărsămintelor respective, sumele necesare efectuării acestor cheltuieli vor fi alocate în avans în cadrul resurselor generale ale bugetului de stat.

(4) Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetului de stat, din anii anteriori și din anul 1998, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(5) În vederea asigurării finanțării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 1998 din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat se pot contracta independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

Art. 23. - (1) În anul 1998, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 2.454,8 miliarde lei, din care: 113,9 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență și 940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii. În mod excepțional, legat de restructurarea economiei, se acordă împrumuturi fără dobândă în sumă de 1.400,0 miliarde lei unor agenți economici, pentru acoperirea arieratelor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" și Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaș.

(2) Modul de acordare a împrumuturilor pentru acoperirea arieratelor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" și Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaș se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 24. - La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc și se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în sumă de 126,6 miliarde lei, care se folosește pentru finanțarea unor acțiuni și sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat și în bugetele locale, cu menținerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, după caz;
b) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în sumă de 25,0 miliarde lei, pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamități naturale și pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate;
c) Fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova, în sumă de 20,0 miliarde lei;
d) Fondul la dispoziția Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei, pentru susținerea programelor de restructurare și reformă care vor fi aprobate de către Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 2.720,0 miliarde lei, pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 80,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde lei, pe bază de programe și proiecte, precum și recapitalizarea Băncii de Export-Import a României - S.A (Eximbank) - 200,0 miliarde lei.

Art. 25. - Suma de 286,0 miliarde lei, cuprinsă într-o poziție globală în anexa nr. 3/60 - Ministerul Finanțelor Acțiuni generale, urmează a se repartiza ulterior prin hotărâre a Guvernului, pe ordonatori principali de credite bugetare, potrivit dispozițiilor legale ce se vor adopta în domeniul salarizării personalului din instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat. Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 26. - În anul 1998, până la reorganizarea ca instituție publică finanțată integral din venituri extrabugetare, potrivit Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va putea utiliza, în regim extrabugetar, o cotă de 30% din veniturile în lei și în valută, obținute din înregistrarea națională de mărci și denumiri de origine, din examinarea de mărci internaționale, din taxele pentru cererile de brevet de invenție și pentru brevetele de invenție, cât și din taxele pentru desenele și modelele industriale pentru destinațiile prevăzute de Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenție și pentru brevetele de invenție, de Hotărârea Guvernului nr.274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerț și de serviciu, precum și la denumiri de origine a produselor și de Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale.

Art. 27. - (1) Guvernul poate aproba modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe cuprinse în anexele nr. 1 și 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 1998, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare, reprezentând componenta locală, aferente derulării acordurilor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 28. - (1) În anul 1998, din impozitul pe salarii se vor stabili și se vor încasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentând 4.811,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.

(2) În anul 1998 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale în sumă de 5.238,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6, cu următoarele destinații:

a) asigurarea protecției sociale vizând energia termică livrată populației, la care, prin cumularea prețului cu ridicata al producătorilor cu tariful de distribuție, se depășește nivelul maxim al prețului de livrare stabilit pentru populație, cu excepția prețului cu ridicata al energiei termice livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" în calitate de producător, a sumelor necesare pentru decontarea tichetelor valorice reprezentând ajutoare pentru unele categorii ale populației pentru plata cheltuielilor suplimentare la energia termică, potrivit dispozițiilor legale, precum și asigurarea funcționalității serviciilor de transport urban în comun de călători, potrivit dispozițiilor legale, care pot fi acoperite în completare din venituri proprii și din sume defalcate din impozitul pe salarii;
b) cheltuieli de capital la obiective și lucrări de investiții de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanțarea unor astfel de investiții și a alocațiilor aprobate cu această destinație prin bugetele locale, pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, precum și pentru finanțarea programului privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor.

(3) Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor pe anul 1998 sunt cuprinse în anexa nr. 8.

Art. 29. - (1) Cheltuielile pentru întreținere și gospodărie, cele pentru reparații curente și capitale, aferente unităților de învățământ preuniversitar, cheltuielile materiale și cele privind prestările de servicii, cu excepția medicamentelor și a materialelor sanitare, aferente creșelor, drepturile donatorilor onorifici de sânge, ce se acordă potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman și organizarea transfuzională în România, cu modificările ulterioare, precum și alte cheltuieli care se suportă în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 se vor asigura din bugetul local al unității administrativ-teritoriale de care aparțin.

(2) Din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale se pot finanța și unele cheltuieli de investiții aprobate, potrivit legii, pentru racordări la rețeaua de gaze naturale sau alte lucrări privind îmbunătățirea instalațiilor de încălzire la instituțiile publice din domeniile învățământului preuniversitar, ale căror cheltuieli se finanțează parțial din bugetele locale.

(3) Categoriile de instituții publice și de acțiuni din domeniile învățământului preuniversitar, sănătății și asistenței sociale, ale căror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale, sunt cuprinse în anexa nr. 9.

Art. 30. - (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii și transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, stabilite și aprobate potrivit anexelor nr. 5 și 6, se repartizează în cadrul sumelor aprobate pe total județ și municipiul București, pe comune, orașe, municipii, sectoare ale municipiului București și consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, de către consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, împreună cu Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat, după consultarea primarilor și a reprezentanților consiliilor locale.

(2) Criteriile de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe județe, sunt prevăzute în anexa nr. 10 și vor fi utilizate și în repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din cadrul județului, în funcție de condițiile specifice fiecărei localități, de situația economică, socială și demografică a acestora.

(3) La repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unități administrativ-teritoriale se vor asigura, cu prioritate, fondurile necesare pentru cheltuielile de asistență socială, stabilindu-se limite minime de fonduri, cuantificate pe fiecare dintre categoriile de cămine prezentate la pct. 3 din anexa nr. 9, inclusiv pentru susținerea serviciilor publice specializate pentru protecția copilului.

(4) Criteriul de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru cheltuielile de învățământ, prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 10, este minim obligatoriu pentru toate unitățile administrativ-teritoriale.

Art. 31. - (1) Fondurile de tezaur județene și al municipiului București pot fi utilizate în anul 1998, în limita unei cote de 50% din soldul efectiv al acestora la data de 31 decembrie 1997, pentru finanțarea unor obiective de investiții din raza teritorială a județului, respectiv a municipiului București, din domeniile gospodăriei comunale și transporturilor pentru categoriile de obiective și lucrări de investiții prevăzute în anexa nr. 7, în completarea celorlalte resurse legal constituite cu această destinație.

(2) Sumele alocate din fondul de tezaur în anul 1998, pentru finanțarea unor obiective de investiții din raza teritorială a județului sau a municipiului București și rămase neutilizate la finele anului 1998, se reportează în anul 1999 și se vor utiliza, în continuare, cu aceeași destinație și pentru același obiectiv de investiții, iar cele rămase disponibile după finalizarea obiectivului de investiții se restituie la fondul de tezaur.

(3) Fondul de tezaur constituit la dispoziția consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București se păstrează în trezoreria statului cu dobândă, al cărui nivel se va stabili în condițiile prevederilor art. 50 alin. (1).

(4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat pentru finanțarea leagănelor și caselor de copii care, începând cu data de 1 ianuarie 1998, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, se finanțează din bugetele locale se vor regulariza până la data de 31 iulie 1998, pe baza conturilor de execuție încheiate la data de 30 iunie 1998, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art. 32. - (1) În baza prevederilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, se autorizează unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 11 să contracteze în anul 1998 împrumuturi pe termen mijlociu și lung pentru realizarea unor obiective de investiții de utilitate publică, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, aprobate potrivit dispozițiilor legale, prin emisiune de titluri de valoare, cu condiția ca unitățile respective să poată garanta plata dobânzilor și răscumpărarea titlurilor de valoare respective.

(2) Limita maximă în cadrul căreia autoritățile publice locale pot contracta împrumuturi în condițiile alin. (1) se stabilește astfel încât totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat în anul 1998, să nu depășească 20% din veniturile proprii și din sumele defalcate din impozitul pe salarii, prevăzute în bugetul local.

Art. 33. - Încasările din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înființarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București, după caz, în care scop organele financiare ale consiliilor respective vor urmări încasarea acestor sume, potrivit convențiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici.

Art. 34. - (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcție de derularea procesului investițional și de evoluția prețurilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, să aprobe, până la data de 31 octombrie 1998, modificări valorice în listele de investiții, anexe la bugetele ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu excepția majorării poziției "Alte cheltuieli de investiții", cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv.

(2) Modificarea listelor de investiții, anexe la bugetele locale, în condițiile alineatului precedent, se aprobă de către fiecare consiliu local sau consiliu județean, după caz.

(3) Autoritățile administrației publice locale își pot rectifica bugetele locale cu sumele încasate din veniturile proprii ale bugetelor locale respective, peste cele aprobate, în vederea finanțării, cu prioritate, a unor cheltuieli pentru învățământ și asistență socială, precum și a altor acțiuni prevăzute în buget, prin majorarea prevederilor veniturilor și cheltuielilor bugetului local.

Art. 35. - (1) Veniturile și cheltuielile Fondului special pentru sănătate pentru anul 1998, constituit din sursele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu excepția contribuției de asigurări sociale de 2%, se stabilesc potrivit anexei nr. 12.

(2) Sumele neachitate până la data de 31 decembrie 1997 la Fondul special pentru sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de 2% datorată de persoanele juridice și fizice, se virează la bugetul Fondului special pentru sănătate.

(3) Agenții economici care realizează venituri din vânzările de produse din tutun, țigări și băuturi alcoolice contribuie, potrivit Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, la Fondul special pentru sănătate cu o cotă de 1% din sumele realizate din vânzarea produselor respective, după deducerea accizelor și a taxei pe valoarea adăugată, datorate bugetului de stat.

(4) Veniturile realizate în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, de către instituțiile de sănătate finanțate integral de la bugetul de stat rămân la dispoziția acestora și pot fi utilizate pentru finanțarea unor cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, prestări de servicii și dotări ale acestora, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat fiecărei instituții publice, din bugetul Fondului special pentru sănătate.

(5) Veniturile realizate de instituțiile de sănătate reorganizate de la data de 1 ianuarie 1998 ca unități finanțate integral din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat rămân la dispoziția acestora și vor fi utilizate în condițiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.

Art. 36. - (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului inițial pentru asigurările sociale de sănătate, constituit în baza Legii nr. 145/1997, se stabilesc potrivit anexei nr. 13.

(2) Sumele reprezentând fondul de rezervă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, constituit potrivit prevederilor art. 88 alin. (4) din Legea nr. 145/1997, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobândă, începând cu data de întâi a lunii următoare celei publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Cu dobânda aferentă se majorează fondul de rezervă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Nivelul dobânzii ce se plătește de către Ministerul Finanțelor se stabilește în condițiile prevederilor art. 50 alin. (1) din prezenta lege.

(3) Cheltuielile efectuate în anul 1998 de la bugetul de stat, bugetele locale și de la Fondul special pentru sănătate și care, potrivit Legii nr. 145/1997, se suportă din bugetul Fondului inițial de asigurări sociale de sănătate se vor regulariza, până la data de 31 iulie 1998, cu bugetul acestui fond, pe baza conturilor de execuție încheiate la data de 30 iunie 1998, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finanțelor.

(4) În anul 1998, direcțiile sanitare județene, respectiv a municipiului București, care, potrivit prevederilor art. 88 alin. (3) din Legea nr. 145/1997, îndeplinesc rolul caselor de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, se finanțează integral din bugetul Fondului inițial de asigurări sociale de sănătate, în limita cotei prevăzute la art. 60 din Legea nr. 145/1997, pentru cheltuieli de administrare și funcționare. Cota pe fiecare direcție sanitară se stabilește de către Ministerul Sănătății o dată cu aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

(5) În situația în care bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate înregistrează, pe parcursul exercițiului bugetar, goluri temporare de casă, rezultate fără luarea în considerare a fondului de rezervă constituit în cotă de 20% din contribuțiile colectate în condițiile art. 88 alin. (4) din Legea nr. 145/1997, acoperirea acestora se face prin împrumuturi fără dobândă din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată.

Art. 37. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului de risc și accident pe anul 1998, stabilite în baza Legii nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 38. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale, pe anul 1998, stabilite în baza Legii nr. 8/1994, precum și a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaționale, sunt prevăzute în anexa nr. 15.

Art. 39. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1998, stabilite în baza Ordonanței Guvernului nr.29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 16.

Art. 40. - (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 1998, constituit în baza Legii nr. 118/1996, republicată, sunt prevăzute în anexa nr. 17.

(2) Fondul special al drumurilor publice se va utiliza și pentru acoperirea contribuției în lei a Guvernului României la cofinanțarea lucrărilor și obiectivelor cuprinse în acordurile de împrumut încheiate de statul român sau de Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", având garanția statului, cu organisme financiare internaționale.

Art. 41. - (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraților pe anul 1998 se stabilesc în sumă de 7,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 18.

(2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraților se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute încasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.

(3) Fondul special pentru protejarea asiguraților se utilizează pentru plata despăgubirilor și sumelor asigurate în caz de faliment al societăților comerciale din domeniul asigurărilor.

(4) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraților se face de către Ministerul Finanțelor, iar eventualele disponibilități rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 42. - (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului pe anul 1998, constituit în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.8/1998, se stabilesc în sumă de 47,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 19.

(2) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat după data de 1 februarie 1998 pentru finanțarea Oficiului de Promovare a Turismului și a Oficiului de Autorizare și Control în Turism, ale căror cheltuieli curente și de capital se suportă, potrivit Ordonanței Guvernului nr.8/1998, din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, se vor regulariza cu acest fond până la data de 30 iunie 1998.

Art. 43. - Sumele datorate de către agenții economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat în condițiile legii. Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetaredezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenții economici.

Art. 44. - (1) Regiile autonome, societățile comerciale, societățile și companiile naționale și institutele naționale de cercetare-dezvoltare pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 2,5% aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcționarea corespunzătoare a unor activități sau unități aflate în administrarea acestora potrivit legii, și anume: grădinițe, creșe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilști, precum și pentru școlile pe care le au sub patronaj.

(2) În limita cotei prevăzute la alin. (1), unitățile menționate pot aloca sume și pentru acoperirea unei părți din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaților; acoperirea parțială a costului transportului la și de la locul de muncă al salariaților; suportarea parțială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariați care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii datorită calamităților naturale, precum și pentru acoperirea unei părți din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile.

(3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) și (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecția socială, acordate regiilor autonome, societăților și companiilor naționale subvenționate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit și aprobat de Guvern.

(4) Veniturile de natura celor menționate la alin. (2), realizate de salariați, nu se supun impozitării.

(5) Pentru regiile autonome, societățile și companiile naționale subvenționate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate se aprobă de către Guvern, o dată cu aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

Art. 45. - Pentru anul 1998, fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 63 din Legea codului silvic nr. 26/1996, se va utiliza și pentru lucrări de amenajare a drumurilor forestiere, punerea în siguranță și mărirea gradului de circulație la drumurile forestiere existente.

Art. 46. - (1) Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome de subordonare centrală sau locală, ale societăților sau companiilor naționale și ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, vor fi fundamentate și întocmite în urma analizei unui set de indicatori economico-financiari aleși de fiecare minister, organ central ori local, în funcție de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta să asigure sursele necesare achitării tuturor obligațiilor financiare.

(2) Determinarea fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1998 ale agenților economici menționați la alineatul precedent se va face astfel:

a) la unitățile care, potrivit bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1997, au înregistrat pierderi sau plăți restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, fondul de salarii nu poate depăși o sumă egală cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1997;
b) la unitățile care, potrivit bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1997, nu înregistrează pierderi sau plăți restante față de bugetele prevăzute la lit. a) și la care nivelul câștigului mediu realizat în trimestrul IV 1997 depășește cu mai mult de 25% câștigul mediu pe economie realizat în aceeași perioadă, fondul de salarii pentru anul 1998 nu poate depăși o sumă egală cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1997, majorat cu cel mult 30% din creșterea prognozată a prețurilor de consum pentru anul 1998;
c) la unitățile care nu se încadrează în prevederile lit. a) și b), fondul de salarii pentru anul 1998 nu poate depăși o sumă egală cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1997, majorat cu cel mult 60% din creșterea prognozată a prețurilor de consum pentru anul 1998.

(3) La agenții economici prevăzuți la alin. (1), care în cursul anului 1998 sunt supuși reorganizării sau la care, prin aplicarea măsurilor din programele de restructurare, intervin modificări ale numărului de personal față de cel realizat în trimestrul IV 1997, fondul de salarii pe anul 1998 se va determina pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1997, recalculat în funcție de numărul mediu de personal rezultat în urma aplicării măsurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu creșterea productivității muncii.

Art. 47. - Dobânzile aferente creditelor bancare reeșalonate la plată, potrivit dispozițiilor legale, se înregistrează de către băncile comerciale și agenții economici, după caz, la venituri, respectiv la cheltuieli, conform termenelor de încasare, respectiv de plată, prevăzute în contractele de reeșalonare încheiate între părți.

Art. 48. - (1) Regiile autonome pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii județene și locale, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligațiuni, precum și instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanțelor.

Art. 49. - (1) Ordonatorii principali și secundari de credite vor aproba și vor transmite instituțiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, la propunerea ministerelor și a altor organe centrale coordonatoare.

(3) Consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor aproba bugetele locale și bugetele regiilor autonome din subordine în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Instituțiile publice au obligația ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică și termică și de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

(5) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanțelor, pentru activitatea notarială, precum și cele provenind din impozitul încasat pe onorariile avocaților și ale notarilor publici, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, se suplimentează prevederile la aceste venituri și creditele bugetare aprobate Ministerului Justiției. Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat.

Art. 50. - (1) Nivelul dobânzilor pentru disponibilitățile și depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale, există obligația acordării de dobânzi, se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor.

(2) Din cheltuielile bugetului trezoreriei statului pe anul 1998 se acoperă, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.49/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, suma de 13.262,0 milioane lei, reprezentând dobânzi recalculate la disponibilitățile păstrate în contul general al trezoreriei statului din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de Comisia Europeană.

Art. 51. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligația de a analiza lunar situația creditelor aprobate prin bugetul de stat pe anul 1998 pentru care, în baza unor dispoziții legale sau a altor cauze, acțiunile și sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate și de a propune Ministerului Finanțelor anularea creditelor respective.

(2) Cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 52. - (1) Cheltuielile de transport, depozitare, conservare, pază și alte cheltuieli necesare valorificării bunurilor devenite, potrivit legii, proprietatea statului sau, după caz, distrugerii acestora, în condițiile dispozițiilor legale, se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor.

(2) Din sumele încasate prin valorificarea bunurilor prevăzute la alineatul precedent se reconstituie creditele bugetare corespunzătoare cheltuielilor efectuate în anul 1998 de unitățile din subordinea Ministerului Finanțelor, iar diferența se repartizează potrivit legii.

Art. 53. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, decizii ale Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 1998.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

Art. 54. - Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 1998 se alocă din bugetul de stat transferuri în sumă de 1.665,1 miliarde lei, din care suma de 152,4 miliarde lei reprezintă dobânda datorată trezoreriei statului pentru sumele utilizate temporar, în anul 1997, din contul trezoreriei pentru acoperirea deficitului înregistrat de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 55. - (1) Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la finele anului 1997, precum și eventualul deficit temporar din cursul anului 1998 se finanțează, în anul 1998, din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului.

2) La finele anului 1998, din eventualele economii la transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat se pot acoperi și deficitul înregistrat la finele anului 1997 la bugetul respectiv, precum și dobânzile aferente finanțării deficitului acestui buget.

(3) În bugetul de stat pe anul 1998 este cuprinsă și suma de 90,7 miliarde lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 1996.

Art. 56. - Limitele valorice privind competența de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiții care se finanțează, potrivit legii, din bugetul de stat și din bugetele fondurilor speciale, precum și din bugetele unităților administrativ-teritoriale, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, se modifică conform prevederilor anexei nr. 20.

Art. 57. - Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring pe Polonia, să stabilească nivelul costurilor din lei în dolari, aferente modernizării drumului comunal Cacica-Solonețu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocată de partea poloneză acestui obiectiv, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar, comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor.

Art. 58. - În vederea încadrării în limita aprobată pentru deficitul bugetului de stat, Ministerul Finanțelor va analiza lunar realizarea veniturilor bugetare și va limita efectuarea cheltuielilor bugetare pentru asigurarea echilibrului bugetar aprobat prin prezenta lege.

Art. 59. - Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 1998, propuneri de rectificare a bugetului de stat și a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1998, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluția indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață sau a altor cauze justificate.

Art. 60. - Anexele nr. 1-20 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 26 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 3 iunie 1998.
Nr. 109.


ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
- Sinteza -

									- mii lei -
_________________________________________________________________________________________________________________ Ca- Sub- Titlu/ Ali- Program Intrări pitol capi- Articol neat Denumire indicator 1998 de credite TOTAL tol externe _________________________________________________________________________________________________________________ A B 1 2 3=1+2 _________________________________________________________________________________________________________________ 0001 VENITURI 75.417.300.000 75.417.300.000 0002 I. VENITURI CURENTE 67.499.170.000 67.499.170.000 0003 A. VENITURI FISCALE 65.024.470.000 65.024.470.000 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 20.324.000.000 20.324.000.000 0101 IMPOZITUL PE PROFIT 11.010.000.000 11.010.000.000 0201 IMPOZITUL PE SALARII 8.380.000.000 8.380.000.000 01 Impozitul pe salarii - total - 13.191.000.000 13.191.000.000 02 Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad) -4.811.000.000 -4.811.000.000 0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 934.000.000 934.000.000 01 Impozit pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente 220.000.000 220.000.000 02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor 12.000.000 12.000.000 03 Impozitul pe dividende de la societățile comerciale 691.000.000 691.000.000 04 Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici 8.000.000 8.000.000 30 Alte încasări din impozite directe 3.000.000 3.000.000 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 44.700.470.000 44.700.470.000 1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 25.891.000.000 25.891.000.000 1401 ACCIZE ȘI IMPOZIT PE CIRCULAȚIE 12.841.000.000 12.841.000.000 01 Accize 10.333.000.000 10.333.000.000 02 Impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 2.508.000.000 2.508.000.000 1601 TAXE VAMALE 4.515.000.000 4.515.000.000 01 Taxe vamale de la persoane juridice 4.405.000.000 4.405.000.000 02 Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale 110.000.000 110.000.000 1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1.453.470.000 1.453.470.000 02 Majorări și penalități de întâr ziere pentru venituri nevărsate la termen 100.000 100.000 03 Taxe pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcțio nare 462.000.000 462.000.000 04 Taxa pe activitatea de exploa tare a resurselor minerale 341.670.000 341.670.000 05 Taxe asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare 80.000.000 80.000.000 10 Taxe judiciare de timbru 250.000.000 250.000.000 11 Taxe de timbru pentru contes tațiile și plângerile asupra sumelor constatate și aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Minis terului Finanțelor 9.700.000 9.700.000 12 Taxe de timbru pentru activita tea notarială 200.000.000 200.000.000 30 Alte încasări din impozite indi recte 110.000.000 110.000.000 1900 B. VENITURI NEFISCALE 2.474.700.000 2.474.700.000 2001 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL 2101 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 434.700.000 434.700.000 01 Taxe de metrologie 200.000 200.000 02 Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică 8.500.000 8.500.000 03 Taxe pentru prestațiile și servi ciile efectuate de căpităniile de port și pentru eliberarea autori zațiilor de transport cu autove hicule în trafic internațional de mărfuri 13.000.000 13.000.000 04 Taxe consulare 160.000.000 160.000.000 05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții 4.000.000 4.000.000 07 Venituri din încasarea contra valorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sec torul vegetal 2.500.000 2.500.000 08 Veniturile unităților de repro ducție și selecție a animalelor 2.500.000 2.500.000 09 Veniturile circumscripțiilor, labo ratoarelor și dispensarelor vete rinare 50.000.000 50.000.000 10 Taxe și alte venituri din protec ția mediului 1.000.000 1.000.000 12 Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 4.000.000 4.000.000 13 Vărsăminte din veniturile insti tuțiilor publice și activităților autofinanțate 9.000.000 9.000.000 30 Alte venituri de la instituțiile publice 180.000.000 180.000.000 2201 DIVERSE VENITURI 1.691.200.000 1.691.200.000 01 Venituri din aplicarea prescrip ției extinctive 6.000.000 6.000.000 03 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispo zițiilor legale 227.200.000 227.200.000 04 Încasări din cota reținută, con form Codului penal 3.000.000 3.000.000 05 Restituiri de fonduri din finanța rea bugetară a anilor prece denți 400.000.000 400.000.000 07 Venituri din concesiuni 751.000.000 751.000.000 09 Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondu rile statului 12.000.000 12.000.000 12 Încasări din valorificarea bunu rilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii 170.000.000 170.000.000 16 Venituri realizate din încasarea debitelor evidențiate în bilanțu rile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producție 2.000.000 2.000.000 30 Încasări din alte surse 120.000.000 120.000.000 2401 VĂRSĂMINTE DIN DIVIDENDELE ÎNCASATE DE FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT 12.800.000 12.800.000 3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 6.576.030.000 6.576.030.000 3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 6.576.030.000 6.576.030.000 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 10.000.000 10.000.000 02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele mate riale naționale și de mobilizare 5.000.000 5.000.000 04 Venituri din privatizare 669.730.000 669.730.000 05 Vărsăminte din privatizare pen tru constituirea Fondului la dis poziția Guvernului 5.891.300.000 5.891.300.000 4200 VI. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 1.342.100.000 1.342.100.000 4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 1.342.100.000 1.342.100.000 01 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective apro bate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 1.000.000 1.000.000 05 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate per soanelor care beneficiază de statutul de refugiat 100.000 100.000 07 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru finanța rea lucrărilor agricole 316.000.000 316.000.000 08 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru constituirea fondului grâului 489.000.000 489.000.000 09 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL și ROMGAZ 360.000.000 360.000.000 10 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 176.000.000 176.000.000 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 88.443.700.000 7.337.098.877 95.780.798.877 01 CHELTUIELI CURENTE 77.886.836.538 2.195.823.360 80.082.659.898 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.783.909.245 17.362.138 16.801.271.383 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 9.699.513.733 123.935.078 9.823.448.811 34 SUBVENȚII 2.979.216.276 2.979.216.276 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.184.154.276 1.184.154.276 35 02 Subvenții pe produse și activități 1.253.762.000 1.253.762.000 35 03 Subvenții pentru acoperi rea diferențelor de preț și tarif 541.300.000 541.300.000 36 PRIME 183.000.000 183.000.000 38 TRANSFERURI 24.391.965.611 2.054.526.144 26.446.491.755 39 Transferuri consolidabile 8.762.123.612 8.762.123.612 39 01 Transferul din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecției sociale a populației pentru energia termică și transpor tul urban de călători 2.150.000.000 2.150.000.000 39 02 Transferul din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții 2.388.580.000 2.388.580.000 39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 400.000.000 400.000.000 39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigură rilor sociale de stat 1.665.165.846 1.665.165.846 39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea Progra mului de pietruire a drumu rilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 300.000.000 300.000.000 39 08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc și accident 538.457.530 538.457.530 39 09 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 1.076.052.025 1.076.052.025 39 16 Contribuția persoanelor asi gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 243.868.211 243.868.211 40 Transferuri neconsolidabile 15.629.841.999 2.054.526.144 17.684.368.143 40 01 Locuințe 572.558.000 572.558.000 40 02 Burse 488.439.852 488.439.852 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.658.461.285 4.658.461.285 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.851.742.055 1.851.742.055 40 08 Ajutoare sociale 400.000 400.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 5.854.521 5.854.521 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 210.218.245 210.218.245 40 13 Diferența de dobânzi afe rentă creditelor bancare, subvenționată potrivit dispo zițiilor legale 30.000 30.000 40 15 Plăți efectuate în cadrul pro gramului de redistribuire a forței de muncă 160.000.000 160.000.000 40 16 Fondul de cercetare-dezvol tare 110.000.000 110.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 27.441.671 27.441.671 40 18 Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea defici tului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 1996 90.758.149 90.758.149 40 20 Alte transferuri 6.706.856.895 2.054.526.144 8.761.383.039 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de con servare sau de închidere a minelor 498.300.000 498.300.000 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 248.781.326 248.781.326 49 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 20.177.680.000 20.177.680.000 60 REZERVE 3.671.551.673 3.671.551.673 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.047.756.209 5.141.275.517 10.189.031.726 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 2.454.843.550 2.454.843.550 80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bila terale și acorduri interguver namentale 113.875.000 113.875.000 80 05 Împrumuturi acordate per soanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de exis tență 968.550 968.550 80 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii 940.000.000 940.000.000 80 07 Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL și ROMGAZ 1.400.000.000 1.400.000.000 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.054.263.703 3.054.263.703 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 3.010.248.353 3.010.248.353 85 01 Rambursări de credite externe 2.141.803.958 2.141.803.958 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 868.444.395 868.444.395 88 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 44.015.350 44.015.350 88 01 Rambursări de credite interne 30.147.500 30.147.500 88 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 13.867.850 13.867.850 5100 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE 3.285.573.593 493.700.304 3.779.273.897 5101 Autorități publice 3.285.573.593 493.700.304 3.779.273.897 01 CHELTUIELI CURENTE 2.761.897.650 3.631.776 2.765.529.426 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.027.043.735 12.960 2.027.056.695 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 606.633.615 3.618.816 610.252.431 34 SUBVENȚII 616.570 616.570 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 616.570 616.570 38 TRANSFERURI 127.603.730 127.603.730 40 Transferuri neconsolidabile 127.603.730 127.603.730 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internațio nale 127.355.730 127.355.730 40 20 Alte transferuri 248.000 248.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 452.173.143 490.068.528 942.241.671 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 71.502.800 71.502.800 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 71.502.800 71.502.800 85 01 Rambursări de credite externe 43.400.000 43.400.000 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 28.102.800 28.102.800 01 Președinția României 33.600.800 33.600.800 02 Autorități legislative 364.920.385 364.920.385 03 Autorități judecătorești 997.102.296 5.060.304 1.002.162.600 04 Alte organe ale autorităților publice 130.787.993 130.787.993 05 Autorități executive 1.759.162.119 488.640.000 2.247.802.119 5400 Partea a II -a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 12.110.822.462 3.200.246.400 15.311.068.862 01 CHELTUIELI CURENTE 9.692.998.800 9.692.998.800 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.299.890.958 4.299.890.958 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.483.994.202 4.483.994.202 34 SUBVENȚII 540.744.387 540.744.387 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 540.744.387 540.744.387 38 TRANSFERURI 368.369.253 368.369.253 39 Transferuri consolidabile 67.028.591 67.028.591 40 Transferuri neconsolidabile 301.340.662 301.340.662 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 23.480 23.480 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 2.797.182 2.797.182 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de redistribu ire a forței de muncă 160.000.000 160.000.000 40 20 Alte transferuri 138.520.000 138.520.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 934.191.029 3.200.246.400 4.134.437.429 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.483.632.633 1.483.632.633 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 1.483.632.633 1.483.632.633 85 01 Rambursări de credite externe 1.275.890.077 1.275.890.077 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 207.742.556 207.742.556 5401 Apărare națională 6.793.057.388 2.883.840.000 9.676.897.388 01 CHELTUIELI CURENTE 5.063.905.543 5.063.905.543 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.162.099.230 2.162.099.230 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.612.261.860 2.612.261.860 38 TRANSFERURI 289.544.453 289.544.453 39 Transferuri consolidabile 29.491.115 29.491.115 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanța rea ocrotirii sănătății 29.491.115 29.491.115 40 Transferuri neconsolidabile 260.053.338 260.053.338 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 53.338 53.338 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de redistribu ire a forței de muncă 160.000.000 160.000.000 40 20 Alte transferuri 100.000.000 100.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 487.311.845 2.883.840.000 3.371.151.845 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.241.840.000 1.241.840.000 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 1.241.840.000 1.241.840.000 85 01 Rambursări de credite externe 1.087.856.000 1.087.856.000 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 153.984.000 153.984.000 01 Administrație centrală 53.100.000 53.100.000 02 Apărare națională și opera țiuni de menținere a păcii 6.146.857.388 2.883.840.000 9.030.697.388 03 Acțiuni de integrare euro atlantică și pentru constituirea forței de reacție rapidă 380.000.000 380.000.000 04 Parteneriat pentru Pace 53.100.000 53.100.000 05 Plăți efectuate în cadrul pro gramului de redistribuire a forței de muncă 160.000.000 160.000.000 5501 Ordinea publică și siguranța națională 5.317.765.074 316.406.400 5.634.171.474 01 CHELTUIELI CURENTE 4.629.093.257 4.629.093.257 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.137.791.728 2.137.791.728 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.871.732.342 1.871.732.342 34 SUBVENȚII 540.744.387 540.744.387 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 540.744.387 540.744.387 38 TRANSFERURI 78.824.800 78.824.800 39 Transferuri consolidabile 37.537.476 37.537.476 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanța rea ocrotirii sănătății 37.537.476 37.537.476 40 Transferuri neconsolidabile 41.287.324 41.287.324 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 23.480 23.480 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 2.743.844 2.743.844 40 20 Alte transferuri 38.520.000 38.520.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 446.879.184 316.406.400 763.285.584 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 241.792.633 241.792.633 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 241.792.633 241.792.633 85 01 Rambursări de credite externe 188.034.077 188.034.077 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 53.758.556 53.758.556 01 Administrație centrală 106.124.903 106.124.903 02 Poliție 1.820.244.274 1.820.244.274 03 Protecție și pază contra incendiilor 284.721.066 284.721.066 04 Paza și supravegherea frontierei 484.299.026 484.299.026 05 Jandarmerie 585.542.862 585.542.862 06 Siguranța națională 1.265.430.886 316.406.400 1.581.837.286 07 Penitenciare 558.354.387 558.354.387 50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 213.047.670 213.047.670 5700 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 24.194.100.734 1.002.546.029 25.196.646.763 01 CHELTUIELI CURENTE 21.847.897.065 183.745.440 22.031.642.505 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.498.401.952 17.349.178 9.515.751.130 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.161.796.860 110.716.262 3.272.513.122 34 SUBVENȚII 635.727.497 635.727.497 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 635.727.497 635.727.497 38 TRANSFERURI 8.551.970.756 55.680.000 8.607.650.756 39 Transferuri consolidabile 176.575.470 176.575.470 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanța rea ocrotirii sănătății 176.575.470 176.575.470 40 Transferuri neconsolidabile 8.375.395.286 55.680.000 8.431.075.286 40 02 Burse 488.439.852 488.439.852 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.658.461.285 4.658.461.285 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.851.742.055 1.851.742.055 40 08 Ajutoare sociale 400.000 400.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 5.831.041 5.831.041 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 39.532.515 39.532.515 40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor ban care, subvenționată potri vit dispozițiilor legale 30.000 30.000 40 20 Alte transferuri 1.330.958.538 55.680.000 1.386.638.538 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.858.467.706 818.800.589 2.677.268.295 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 487.735.963 487.735.963 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 487.735.963 487.735.963 85 01 Rambursări de credite externe 310.906.841 310.906.841 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 176.829.122 176.829.122 5701 Învățământ 11.850.339.165 223.680.000 12.074.019.165 01 CHELTUIELI CURENTE 10.586.488.200 172.786.080 10.759.274.280 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.337.630.779 17.349.178 8.354.979.957 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.597.486.859 99.756.902 1.697.243.761 34 SUBVENȚII 117.632.400 117.632.400 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 117.632.400 117.632.400 38 TRANSFERURI 533.738.162 55.680.000 589.418.162 39 Transferuri consolidabile 352.200 352.200 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanța rea ocrotirii sănătății 352.200 352.200 40 Transferuri neconsolidabile 533.385.962 55.680.000 589.065.962 40 02 Burse 488.439.852 488.439.852 40 20 Alte transferuri 44.946.110 55.680.000 100.626.110 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.239.562.965 50.893.920 1.290.456.885 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 24.288.000 24.288.000 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 24.288.000 24.288.000 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 24.288.000 24.288.000 01 Administrație centrală 39.350.000 39.350.000 02 Învățământ preșcolar 805.197.359 805.197.359 03 Învățământ primar și gimnazial 4.089.102.180 126.022.510 4.215.124.690 04 Învățământ liceal 1.973.634.256 41.977.490 2.015.611.746 05 Învățământ profesional 274.384.520 274.384.520 06 Învățământ postliceal 140.200.000 140.200.000 08 Învățământ special 658.409.470 658.409.470 09 Învățământ superior 2.312.550.307 55.680.000 2.368.230.307 10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 82.768.885 82.768.885 14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 74.130.000 74.130.000 25 Servicii publice descentralizate 662.151.080 662.151.080 50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 738.461.108 738.461.108 5801 Sănătate 3.838.891.261 754.937.069 4.593.828.330 01 CHELTUIELI CURENTE 2.871.804.630 2.871.804.630 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 920.874.878 920.874.878 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 854.074.773 854.074.773 38 TRANSFERURI 1.096.854.979 1.096.854.979 39 Transferuri consolidabile 88.050 88.050 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanța rea ocrotirii sănătății 88.050 88.050 40 Transferuri neconsolidabile 1.096.766.929 1.096.766.929 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.812.525 12.812.525 40 20 Alte transferuri 1.083.954.404 1.083.954.404 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 510.454.668 754.937.069 1.265.391.737 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 456.631.963 456.631.963 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 456.631.963 456.631.963 85 01 Rambursări de credite externe 306.586.841 306.586.841 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 150.045.122 150.045.122 01 Administrație centrală 69.474.223 69.474.223 02 Dispensare medicale 159.293.995 159.293.995 03 Spitale 1.445.260.834 754.937.069 2.200.197.903 04 Sanatorii și preventorii 157.460.654 157.460.654 05 Creșe 108.512.715 108.512.715 07 Centre de transfuzii sanguine 66.029.653 66.029.653 08 Servicii de ambulanță 23.679.219 23.679.219 09 Centre de sănătate, diagnostic și tratament 7.220.000 7.220.000 50 Alte instituții și acțiuni sanitare 1.801.959.968 1.801.959.968 5901 Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret 1.459.523.932 1.459.523.932 01 CHELTUIELI CURENTE 1.380.699.732 1.380.699.732 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 160.732.122 160.732.122 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 596.569.379 596.569.379 34 SUBVENȚII 512.728.711 512.728.711 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 512.728.711 512.728.711 38 TRANSFERURI 110.669.520 110.669.520 39 Transferuri consolidabile 35.220 35.220 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanța rea ocrotirii sănătății 35.220 35.220 40 Transferuri neconsolidabile 110.634.300 110.634.300 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 23.448.800 23.448.800 40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor ban care, subvenționată potri vit dispozițiilor legale 30.000 30.000 40 20 Alte transferuri 87.155.500 87.155.500 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 78.824.200 78.824.200 01 Administrație centrală 36.320.343 36.320.343 02 Biblioteci publice naționale 44.304.250 44.304.250 04 Muzee 87.980.912 87.980.912 05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte 113.841.641 113.841.641 15 Culte religioase 132.400.000 132.400.000 20 Activitatea sportivă 293.199.848 293.199.848 21 Activitatea de tineret 21.918.600 21.918.600 25 Servicii publice descentralizate 29.867.959 29.867.959 50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 699.690.379 699.690.379 6001 Asistență socială alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 7.045.346.376 23.928.960 7.069.275.336 01 CHELTUIELI CURENTE 7.008.904.503 10.959.360 7.019.863.863 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 79.164.173 79.164.173 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 113.665.849 10.959.360 124.625.209 34 SUBVENȚII 5.366.386 5.366.386 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 5.366.386 5.366.386 38 TRANSFERURI 6.810.708.095 6.810.708.095 39 Transferuri consolidabile 176.100.000 176.100.000 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanța rea ocrotirii sănătății 176.100.000 176.100.000 40 Transferuri neconsolidabile 6.634.608.095 6.634.608.095 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.658.461.285 4.658.461.285 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.851.742.055 1.851.742.055 40 08 Ajutoare sociale 400.000 400.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 5.831.041 5.831.041 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.271.190 3.271.190 40 20 Alte transferuri 114.902.524 114.902.524 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.625.873 12.969.600 42.595.473 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.816.000 6.816.000 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 6.816.000 6.816.000 85 01 Rambursări de credite externe 4.320.000 4.320.000 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 2.496.000 2.496.000 01 Administrație centrală 21.709.158 21.709.158 02 Cămine de bătrâni și pensionari 1.500.000 1.500.000 08 Centre de primire a minorilor 454.000 454.000 09 Ajutor social 400.000 400.000 10 Plasament familial 32.902.524 32.902.524 15 Alocația de stat pentru copii 3.740.080.405 3.740.080.405 17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 795.392 795.392 18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solici tante a statutului de refugiat 5.500.000 5.500.000 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 918.380.880 918.380.880 20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte cate gorii de beneficiari 873.623.863 873.623.863 21 Pensii militari 999.956.561 999.956.561 25 Servicii publice descentralizate 84.610.436 11.964.480 96.574.916 29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 2.000.000 2.000.000 50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, aju toare și indemnizații 363.433.157 11.964.480 375.397.637 6300 Partea a IV-a - SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 1.071.356.232 1.071.356.232 01 CHELTUIELI CURENTE 752.086.708 752.086.708 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 46.390.304 46.390.304 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 18.123.404 18.123.404 38 TRANSFERURI 687.573.000 687.573.000 40 Transferuri neconsolidabile 687.573.000 687.573.000 40 01 Locuințe 572.558.000 572.558.000 40 11 Contribuții și cotizații la orga nisme internaționale 15.000 15.000 40 20 Alte transferuri 115.000.000 115.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 319.269.524 319.269.524 6301 Servicii și dezvoltare publică și locuințe 798.424.655 798.424.655 01 CHELTUIELI CURENTE 695.641.425 695.641.425 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.463.167 6.463.167 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.605.258 1.605.258 38 TRANSFERURI 687.573.000 687.573.000 40 Transferuri neconsolidabile 687.573.000 687.573.000 40 01 Locuințe 572.558.000 572.558.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 15.000 15.000 40 20 Alte transferuri 115.000.000 115.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102.783.230 102.783.230 01 Administrație centrală 8.732.425 8.732.425 08 Locuințe 674.692.230 674.692.230 50 Alte acțiuni privind dezvolta rea publică și locuințe 115.000.000 115.000.000 6401 Mediu și ape 272.931.577 272.931.577 01 CHELTUIELI CURENTE 56.445.283 56.445.283 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 39.927.137 39.927.137 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 16.518.146 16.518.146 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.486.294 216.486.294 01 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidro tehnice 178.886.294 178.886.294 02 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 84.260.804 84.260.804 03 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 896.580 896.580 04 Controlul activității nucleare 8.887.899 8.887.899 6600 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 10.818.663.686 2.640.606.144 13.459.269.830 01 CHELTUIELI CURENTE 8.400.792.593 2.008.446.144 10.409.238.737 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 618.336.276 618.336.276 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 572.031.946 9.600.000 581.631.946 34 SUBVENȚII 1.801.262.000 1.801.262.000 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 6.200.000 6.200.000 35 02 Subvenții pe produse și activități 1.253.762.000 1.253.762.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 541.300.000 541.300.000 36 PRIME 183.000.000 183.000.000 38 TRANSFERURI 5.226.162.371 1.998.846.144 7.225.008.515 40 Transferuri neconsolidabile 5.226.162.371 1.998.846.144 7.225.008.515 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 24.480.000 24.480.000 40 20 Alte transferuri 4.952.901.045 1.998.846.144 6.951.747.189 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele acti vități din sectorul minier 248.781.326 248.781.326 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.406.478.786 632.160.000 2.038.638.786 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.011.392.307 1.011.392.307 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 967.376.957 967.376.957 85 01 Rambursări de credite externe 511.607.040 511.607.040 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 455.769.917 455.769.917 88 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 44.015.350 44.015.350 88 01 Rambursări de credite interne 30.147.500 30.147.500 88 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 13.867.850 13.867.850 6601 Industrie 2.080.087.376 9.438.144 2.089.525.520 01 CHELTUIELI CURENTE 1.643.486.873 9.438.144 1.652.925.017 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 67.130.777 67.130.777 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 177.256.770 177.256.770 34 SUBVENȚII 1.075.662.000 1.075.662.000 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 6.200.000 6.200.000 35 02 Subvenții pe produse și acti vități 1.069.162.000 1.069.162.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 300.000 300.000 38 TRANSFERURI 323.437.326 9.438.144 332.875.470 40 Transferuri neconsolidabile 323.437.326 9.438.144 332.875.470 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 6.720.000 6.720.000 40 20 Alte transferuri 67.936.000 9.438.144 77.374.144 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 248.781.326 248.781.326 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 431.411.386 431.411.386 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 5.189.117 5.189.117 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 5.189.117 5.189.117 85 01 Rambursări de credite externe 1.920.000 1.920.000 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 3.269.117 3.269.117 01 Administrație centrală 135.311.505 9.438.144 144.749.649 02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale 124.000.000 124.000.000 03 Combustibili minerali solizi 558.538.000 558.538.000 06 Resurse minerale, altele decât combustibili 1.122.027.754 1.122.027.754 07 Industrie prelucrătoare 7.258.000 7.258.000 50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 132.952.117 132.952.117 6701 Agricultură și silvicultură 4.654.794.704 4.654.794.704 01 CHELTUIELI CURENTE 4.327.842.004 4.327.842.004 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 488.286.201 488.286.201 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 243.775.803 243.775.803 34 SUBVENȚII 541.000.000 541.000.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 541.000.000 541.000.000 36 PRIME 183.000.000 183.000.000 38 TRANSFERURI 2.871.780.000 2.871.780.000 40 Transferuri neconsolidabile 2.871.780.000 2.871.780.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.480.000 12.480.000 40 20 Alte transferuri 2.859.300.000 2.859.300.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 277.600.060 277.600.060 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 49.352.640 49.352.640 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 49.352.640 49.352.640 85 01 Rambursări de credite externe 31.405.440 31.405.440 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 17.947.200 17.947.200 01 Administrație centrală 15.125.232 15.125.232 02 Amendare soluri acide și alcaline 7.460.685 7.460.685 03 Acoperire sume fixe la semințe 80.000.000 80.000.000 04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 121.850.783 121.850.783 05 Reproducție și selecție ani male, prevenire și combatere boli în sectorul animal 111.694.432 111.694.432 06 Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 21.919.680 21.919.680 07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 60.000.000 60.000.000 10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 3.010.000.000 3.010.000.000 11 Fondul semințelor de rezervă 100.000.000 100.000.000 14 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combatere a ero ziunii solului 429.432.960 429.432.960 15 Silvicultură 30.597.260 30.597.260 25 Servicii publice descentralizate 537.796.354 537.796.354 50 Alte unități și acțiuni din dome niul agriculturii și silviculturii 128.917.318 128.917.318 6801 Transporturi și comunicații 3.267.946.902 2.621.568.000 5.889.514.902 01 CHELTUIELI CURENTE 1.816.225.469 1.989.408.000 3.805.633.469 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.955.785 27.955.785 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 25.089.684 25.089.684 34 SUBVENȚII 184.600.000 184.600.000 35 02 Subvenții pe produse și activități 184.600.000 184.600.000 38 TRANSFERURI 1.578.580.000 1.989.408.000 3.567.988.000 40 Transferuri neconsolidabile 1.578.580.000 1.989.408.000 3.567.988.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.280.000 5.280.000 40 20 Alte transferuri 1.573.300.000 1.989.408.000 3.562.708.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 495.254.883 632.160.000 1.127.414.883 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 956.466.550 956.466.550 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 912.451.200 912.451.200 85 01 Rambursări de credite externe 478.281.600 478.281.600 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 434.169.600 434.169.600 88 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 44.015.350 44.015.350 88 01 Rambursări de credite interne 30.147.500 30.147.500 88 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 13.867.850 13.867.850 01 Administrație centrală 19.561.008 19.561.008 02 Aviație civilă 684.426.984 145.440.000 829.866.984 03 Navigație civilă 113.576.827 132.000.000 245.576.827 05 Drumuri și poduri 1.192.332.000 1.437.792.000 2.630.124.000 06 Transport feroviar 930.291.783 419.616.000 1.349.907.783 07 Transport în comun 311.700.000 486.720.000 798.420.000 10 Comunicații 15.458.300 15.458.300 50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor 600.000 600.000 6901 Alte acțiuni economice 815.834.704 9.600.000 825.434.704 01 CHELTUIELI CURENTE 613.238.247 9.600.000 622.838.247 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 34.963.513 34.963.513 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 125.909.689 9.600.000 135.509.689 38 TRANSFERURI 452.365.045 452.365.045 40 Transferuri neconsolidabile 452.365.045 452.365.045 40 20 Alte transferuri 452.365.045 452.365.045 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 202.212.457 202.212.457 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 384.000 384.000 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo natorii de credite 384.000 384.000 85 02 Plăți de dobânzi și comi sioane 384.000 384.000 01 Administrație centrală 6.486.034 2.880.000 9.366.034 02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 281.442.803 281.442.803 03 Prevenire și combatere inunda ții și ghețuri 2.424.868 2.424.868 04 Meteorologie și hidrologie 30.934.455 30.934.455 05 Stimulare producție de export și a exportului 300.000.000 300.000.000 06 Acțiuni de cooperare econo mică internațională 83.000.000 83.000.000 50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 111.546.544 6.720.000 118.266.544 7100 Partea a VI-a - ALTE ACȚIUNI 2.050.094.520 2.050.094.520 01 CHELTUIELI CURENTE 1.972.918.499 1.972.918.499 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 293.846.020 293.846.020 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 856.933.706 856.933.706 34 SUBVENȚII 865.822 865.822 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 865.822 865.822 38 TRANSFERURI 821.272.951 821.272.951 39 Transferuri consolidabile 264.150 264.150 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 264.150 264.150 40 Transferuri neconsolidabile 821.008.801 821.008.801 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 16.037.818 16.037.818 40 16 Fondul de cercetare dezvoltare 110.000.000 110.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 27.441.671 27.441.671 40 20 Alte transferuri 169.229.312 169.229.312 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 498.300.000 498.300.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 77.176.021 77.176.021 7101 Cercetare științifică 1.194.183.930 1.194.183.930 01 CHELTUIELI CURENTE 1.120.358.609 1.120.358.609 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 114.213.350 114.213.350 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 800.908.206 800.908.206 34 SUBVENȚII 865.822 865.822 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 865.822 865.822 38 TRANSFERURI 204.371.231 204.371.231 39 Transferuri consolidabile 52.830 52.830 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 52.830 52.830 40 Transferuri neconsolidabile 204.318.401 204.318.401 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 16.037.818 16.037.818 40 16 Fondul de cercetare dezvoltare 110.000.000 110.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 27.441.671 27.441.671 40 20 Alte transferuri 50.838.912 50.838.912 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 73.825.321 73.825.321 01 Administrație centrală 44.320.190 44.320.190 02 Cercetare fundamentală 161.687.030 161.687.030 03 Cercetare aplicativă și experimentală 901.180.093 901.180.093 50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 86.996.617 86.996.617 7201 Alte acțiuni 357.610.590 357.610.590 01 CHELTUIELI CURENTE 354.259.890 354.259.890 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 179.632.670 179.632.670 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 56.025.500 56.025.500 38 TRANSFERURI 118.601.720 118.601.720 39 Transferuri consolidabile 211.320 211.320 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 211.320 211.320 40 Transferuri neconsolidabile 118.390.400 118.390.400 40 20 Alte transferuri 118.390.400 118.390.400 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.350.700 3.350.700 01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 182.181.700 182.181.700 03 Distrugere tehnică militară 3.230.000 3.230.000 05 Acordarea de medalii comemorative 1.000.000 1.000.000 06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 2.715.000 2.715.000 07 Protecție civilă 39.417.290 39.417.290 08 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000 10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 63.890.400 63.890.400 11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 10.000.000 10.000.000 50 Alte cheltuieli 40.176.200 40.176.200 7801 Cheltuieli din Fondul la dispo ziția Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare 498.300.000 498.300.000 01 CHELTUIELI CURENTE 498.300.000 498.300.000 38 TRANSFERURI 498.300.000 498.300.000 40 Transferuri neconsolidabile 498.300.000 498.300.000 40 22 Cheltuieli pentru susține rea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 498.300.000 498.300.000 01 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închi dere a minelor 498.300.000 498.300.000 8500 Partea a VII-a - TRANSFERURI 8.609.013.550 8.609.013.550 8501 Transferuri din bugetul de stat 8.609.013.550 8.609.013.550 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecției sociale a populației pentru energie termică și transport urban de călători 2.150.000.000 2.150.000.000 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții 2.388.580.000 2.388.580.000 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 400.000.000 400.000.000 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 1.665.165.846 1.665.165.846 05 Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 1996 90.758.149 90.758.149 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea Programului de pie truire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 300.000.000 300.000.000 08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc și accident 538.457.530 538.457.530 09 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 1.076.052.025 1.076.052.025 8600 Partea a VIII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 2.454.843.550 2.454.843.550 8601 Împrumuturi 2.454.843.550 2.454.843.550 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 2.454.843.550 2.454.843.550 80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bila terale și acorduri interguver namentale 113.875.000 113.875.000 80 05 Împrumuturi acordate per soanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 968.550 968.550 80 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii 940.000.000 940.000.000 80 07 Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL și ROMGAZ 1.400.000.000 1.400.000.000 02 Împrumuturi pentru finaliza rea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamen tale 113.875.000 113.875.000 05 Împrumuturi acordate per soanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 968.550 968.550 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii 940.000.000 940.000.000 07 Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL și ROMGAZ 1.400.000.000 1.400.000.000 8800 Partea a IX-a PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 20.177.680.000 20.177.680.000 8801 Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli 20.177.680.000 20.177.680.000 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 15.830.900.000 15.830.900.000 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 466.870.000 466.870.000 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 1.644.900.000 1.644.900.000 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 2.235.010.000 2.235.010.000 9500 Partea a XI-a FONDURI DE REZERVĂ 3.671.551.673 3.671.551.673 9501 Fonduri de rezervă 3.671.551.673 3.671.551.673 01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 126.551.673 126.551.673 02 Fond de intervenție la dis poziția Guvernului 25.000.000 25.000.000 03 Fond la dispoziția Guver nului României pentru relațiile cu Republica Moldova 20.000.000 20.000.000 04 Fond la dispoziția Guver nului, constituit din vărsă mintele din privatizare 3.500.000.000*) 3.500.000.000*) 9901 DEFICIT -13.026.400.000 -7.337.098.877 -20.363.498.877 _________________________________________________________________________________________________________________

*) la care, adăugându-se sumele de 498,3 miliarde lei cheltuieli pentru închiderea și conservarea minelor și 1.893,0 miliarde lei, acoperirea parțială a dobânzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricolă - S.A., totalul este de 5.891,3 miliarde lei, reprezentând vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziția Guvernului.


ANEXA Nr. 2

BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
- Sinteza -
- detalierea pe articole de cheltuieli -

												- mii lei -
___________________________________________________________________________________________________________________ Ca- Sub- Titlu/ Ali- Program Intrări pitol capi- Articol neat Denumire indicator 1998 de credite TOTAL tol externe ___________________________________________________________________________________________________________________ A B 1 2 3=1+2 ___________________________________________________________________________________________________________________ 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 88.443.700.000 7.337.098.877 95.780.798.877 01 CHELTUIELI CURENTE 77.886.836.538 2.195.823.360 80.082.659.898 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.783.909.245 17.362.138 16.801.271.383 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 9.699.513.733 123.935.078 9.823.448.811 34 SUBVENȚII 2.979.216.276 2.979.216.276 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.184.154.276 1.184.154.276 35 02 Subvenții pe produse și acti- vități 1.253.762.000 1.253.762.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 541.300.000 541.300.000 36 PRIME 183.000.000 183.000.000 38 TRANSFERURI 24.391.965.611 2.054.526.144 26.446.491.755 39 Transferuri consolidabile 8.762.123.612 8.762.123.612 39 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecției sociale a populației pentru energia termică și trans- portul urban de călători 2.150.000.000 2.150.000.000 39 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții 2.388.580.000 2.388.580.000 39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 400.000.000 400.000.000 39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurări- lor sociale de stat 1.665.165.846 1.665.165.846 39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea Progra- mului de pietruire a drumu- rilor comunale și alimen- tarea cu apă a satelor 300.000.000 300.000.000 39 08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc și accident 538.457.530 538.457.530 39 09 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensii- lor și a altor drepturi de asigurări sociale ale agricul- torilor 1.076.052.025 1.076.052.025 39 16 Contribuția persoanelor asi- gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 243.868.211 243.868.211 40 Transferuri neconsolidabile 15.629.841.999 2.054.526.144 17.684.368.143 40 01 Locuințe 572.558.000 572.558.000 40 02 Burse 488.439.852 488.439.852 40 03 Alocații și alte ajutoare pen- tru copii 4.658.461.285 4.658.461.285 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.851.742.055 1.851.742.055 40 08 Ajutoare sociale 400.000 400.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 5.854.521 5.854.521 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 210.218.245 210.218.245 40 13 Diferența de dobânzi afe- rentă creditelor bancare, subvenționată potrivit dis- pozițiilor legale 30.000 30.000 40 15 Plăți efectuate în cadrul pro- gramului de redistribuire a forței de muncă 160.000.000 160.000.000 40 16 Fondul de cercetare-dezvol- tare 110.000.000 110.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 27.441.671 27.441.671 40 18 Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea defici- tului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 1996 90.758.149 90.758.149 40 20 Alte transferuri 6.706.856.895 2.054.526.144 8.761.383.039 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de con- servare sau de închidere a minelor 498.300.000 498.300.000 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 248.781.326 248.781.326 49 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 20.177.680.000 20.177.680.000 50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 15.830.900.000 15.830.900.000 50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 466.870.000 466.870.000 50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titluri- lor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 1.644.900.000 1.644.900.000 50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 2.235.010.000 2.235.010.000 60 REZERVE 3.671.551.673 3.671.551.673 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.047.756.209 5.141.275.517 10.189.031.726 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 2.454.843.550 2.454.843.550 80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bila- terale și acorduri interguver- namentale 113.875.000 113.875.000 80 05 Împrumuturi acordate per- soanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de exis- tență 968.550 968.550 80 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii 940.000.000 940.000.000 80 07 Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL și ROMGAZ 1.400.000.000 1.400.000.000 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 3.054.263.703 3.054.263.703 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 3.010.248.353 3.010.248.353 85 01 Rambursări de credite externe 2.141.803.958 2.141.803.958 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 868.444.395 868.444.395 88 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 44.015.350 44.015.350 88 01 Rambursări de credite interne 30.147.500 30.147.500 88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 13.867.850 13.867.850 5101 Autorități publice 3.285.573.593 493.700.304 3.779.273.897 01 CHELTUIELI CURENTE 2.761.897.650 3.631.776 2.765.529.426 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.027.043.735 12.960 2.027.056.695 10 Cheltuieli cu salariile 1.453.769.693 12.960 1.453.782.653 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 304.845.488 304.845.488 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 66.260.763 66.260.763 13 Deplasări, detașări, transferări 137.246.159 137.246.159 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 97.619.959 97.619.959 13 02 - deplasări în străinătate 39.626.200 39.626.200 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 64.921.632 64.921.632 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 606.633.615 3.618.816 610.252.431 21 Drepturi cu caracter social 12.177 12.177 22 Hrană 617.542 617.542 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 261.914.614 22.080 261.936.694 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 68.376.615 68.376.615 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 16.690.775 16.690.775 27 Reparații curente 46.454.321 46.454.321 28 Reparații capitale 132.462.530 255.792 132.718.322 29 Cărți și publicații 12.339.186 12.339.186 30 Alte cheltuieli 67.765.855 3.340.944 71.106.799 34 SUBVENȚII 616.570 616.570 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 616.570 616.570 38 TRANSFERURI 127.603.730 127.603.730 40 Transferuri neconsolidabile 127.603.730 127.603.730 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 127.355.730 127.355.730 40 20 Alte transferuri 248.000 248.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 452.173.143 490.068.528 942.241.671 72 Investiții ale instituțiilor publice 452.173.143 490.068.528 942.241.671 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 71.502.800 71.502.800 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 71.502.800 71.502.800 85 01 Rambursări de credite externe 43.400.000 43.400.000 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 28.102.800 28.102.800 5401 Apărare națională 6.793.057.388 2.883.840.000 9.676.897.388 01 CHELTUIELI CURENTE 5.063.905.543 5.063.905.543 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.162.099.230 2.162.099.230 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.612.261.860 2.612.261.860 38 TRANSFERURI 289.544.453 289.544.453 39 Transferuri consolidabile 29.491.115 29.491.115 39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanța- rea ocrotirii sănătății 29.491.115 29.491.115 40 Transferuri neconsolidabile 260.053.338 260.053.338 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 53.338 53.338 40 15 Plăți efectuate în cadrul programului de redistribuire a forței de muncă 160.000.000 160.000.000 40 20 Alte transferuri 100.000.000 100.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 487.311.845 2.883.840.000 3.371.151.845 72 Investiții ale instituțiilor publice 455.611.845 2.883.840.000 3.339.451.845 73 Investiții ale regiilor auto- nome și societăților comer- ciale cu capital de stat 31.700.000 31.700.000 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.241.840.000 1.241.840.000 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 1.241.840.000 1.241.840.000 85 01 Rambursări de credite externe 1.087.856.000 1.087.856.000 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 153.984.000 153.984.000 5501 Ordine publică și siguranță națională 5.317.765.074 316.406.400 5.634.171.474 01 CHELTUIELI CURENTE 4.629.093.257 4.629.093.257 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.137.791.728 2.137.791.728 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.871.732.342 1.871.732.342 34 SUBVENȚII 540.744.387 540.744.387 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 540.744.387 540.744.387 38 TRANSFERURI 78.824.800 78.824.800 39 Transferuri consolidabile 37.537.476 37.537.476 39 16 Contribuția persoanelor asi- gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 37.537.476 37.537.476 40 Transferuri neconsolidabile 41.287.324 41.287.324 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 23.480 23.480 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 2.743.844 2.743.844 40 20 Alte transferuri 38.520.000 38.520.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 446.879.184 316.406.400 763.285.584 72 Investiții ale instituțiilor publice 446.879.184 316.406.400 763.285.584 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 241.792.633 241.792.633 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 241.792.633 241.792.633 85 01 Rambursări de credite externe 188.034.077 188.034.077 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 53.758.556 53.758.556 5701 Învățământ 11.850.339.165 223.680.000 12.074.019.165 01 CHELTUIELI CURENTE 10.586.488.200 172.786.080 10.759.274.280 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.337.630.779 17.349.178 8.354.979.957 10 Cheltuieli cu salariile 6.370.263.949 6.370.263.949 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.359.407.816 1.359.407.816 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 295.523.438 295.523.438 13 Deplasări, detașări, transferări 25.315.873 17.349.178 42.665.051 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 6.432.793 6.432.793 13 02 - deplasări în străinătate 18.883.080 17.349.178 36.232.258 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 287.119.703 287.119.703 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.597.486.859 99.756.902 1.697.243.761 21 Drepturi cu caracter social 234.724.566 234.724.566 22 Hrană 236.984.341 236.984.341 23 Medicamente și materiale sanitare 3.203.913 3.203.913 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 256.816.777 256.816.777 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 73.960.813 19.922.100 93.882.913 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 240.972.707 240.972.707 27 Reparații curente 153.522.554 153.522.554 28 Reparații capitale 170.568.994 170.568.994 29 Cărți și publicații 16.397.421 16.397.421 30 Alte cheltuieli 119.561.292 119.561.292 31 Manuale 90.773.481 79.834.802 170.608.283 34 SUBVENȚII 117.632.400 117.632.400 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 117.632.400 117.632.400 38 TRANSFERURI 533.738.162 55.680.000 589.418.162 39 Transferuri consolidabile 352.200 352.200 39 16 Contribuția persoanelor asi- gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 352.200 352.200 40 Transferuri neconsolidabile 533.385.962 55.680.000 589.065.962 40 02 Burse 488.439.852 488.439.852 40 20 Alte transferuri 44.946.110 55.680.000 100.626.110 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.239.562.965 50.893.920 1.290.456.885 72 Investiții ale instituțiilor publice 1.239.562.965 50.893.920 1.290.456.885 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 24.288.000 24.288.000 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 24.288.000 24.288.000 85 02 Plăți de dobânzi și comi- sioane 24.288.000 24.288.000 5801 Sănătate 3.838.891.261 754.937.069 4.593.828.330 01 CHELTUIELI CURENTE 2.871.804.630 2.871.804.630 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 920.874.878 920.874.878 10 Cheltuieli cu salariile 687.706.798 687.706.798 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 164.842.177 164.842.177 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 34.343.366 34.343.366 13 Deplasări, detașări, transferări 953.090 953.090 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 753.090 753.090 13 02 - deplasări în străinătate 200.000 200.000 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 33.029.447 33.029.447 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 854.074.773 854.074.773 21 Drepturi cu caracter social 100.000 100.000 22 Hrană 78.011.760 78.011.760 23 Medicamente și materiale sanitare 505.461.484 505.461.484 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 87.925.106 87.925.106 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 50.430.000 50.430.000 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 30.510.500 30.510.500 27 Reparații curente 20.344.500 20.344.500 28 Reparații capitale 11.178.073 11.178.073 29 Cărți și publicații 104.290 104.290 30 Alte cheltuieli 70.009.060 70.009.060 38 TRANSFERURI 1.096.854.979 1.096.854.979 39 Transferuri consolidabile 88.050 88.050 39 16 Contribuția persoanelor asi- gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 88.050 88.050 40 Transferuri neconsolidabile 1.096.766.929 1.096.766.929 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.812.525 12.812.525 40 20 Alte transferuri 1.083.954.404 1.083.954.404 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 510.454.668 754.937.069 1.265.391.737 72 Investiții ale instituțiilor publice 510.454.668 754.937.069 1.265.391.737 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 456.631.963 456.631.963 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 456.631.963 456.631.963 85 01 Rambursări de credite externe 306.586.841 306.856.841 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 150.045.122 150.045.122 5901 Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret 1.459.523.932 1.459.523.932 01 CHELTUIELI CURENTE 1.380.699.732 1.380.699.732 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 160.732.122 160.732.122 10 Cheltuieli cu salariile 115.081.629 115.081.629 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 25.905.308 25.905.308 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 5.631.493 5.631.493 13 Deplasări, detașări, transferări 8.498.869 8.498.869 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 3.228.045 3.228.045 13 02 - deplasări în străinătate 5.270.824 5.270.824 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 5.614.823 5.614.823 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 596.569.379 596.569.379 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 12.741.800 12.741.800 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 298.081.000 298.081.000 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.177.200 2.177.200 27 Reparații curente 2.800.000 2.800.000 28 Reparații capitale 1.175.000 1.175.000 29 Cărți și publicații 3.866.500 3.866.500 30 Alte cheltuieli 275.727.879 275.727.879 34 SUBVENȚII 512.728.711 512.728.711 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 512.728.711 512.728.711 38 TRANSFERURI 110.669.520 110.669.520 39 Transferuri consolidabile 35.220 35.220 39 16 Contribuția persoanelor asi- gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 35.220 35.220 40 Transferuri neconsolidabile 110.634.300 110.634.300 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 23.448.800 23.448.800 40 13 Diferența de dobânzi afe- rentă creditelor bancare, subvenționată potrivit dispo- zițiilor legale 30.000 30.000 40 20 Alte transferuri 87.155.500 87.155.500 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 78.824.200 78.824.200 72 Investiții ale instituțiilor publice 78.824.200 78.824.200 6001 Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 7.045.346.376 23.928.960 7.069.275.336 01 CHELTUIELI CURENTE 7.008.904.503 10.959.360 7.019.863.863 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 79.164.173 79.164.173 10 Cheltuieli cu salariile 56.429.628 56.429.628 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 12.978.814 12.978.814 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 2.821.482 2.821.482 13 Deplasări, detașări, transferări 4.232.097 4.232.097 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 3.225.634 3.225.634 13 02 - deplasări în străinătate 1.006.463 1.006.463 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 2.702.152 2.702.152 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 113.665.849 10.959.360 124.625.209 21 Drepturi cu caracter social 62.025.237 62.025.237 22 Hrană 452.000 452.000 23 Medicamente și materiale sanitare 24.500 24.500 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 21.583.919 21.583.919 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 420.674 2.959.360 3.380.034 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 785.210 785.210 27 Reparații curente 1.343.416 1.343.416 28 Reparații capitale 1.820.000 1.820.000 29 Cărți și publicații 327.610 327.610 30 Alte cheltuieli 24.883.283 8.000.000 32.883.283 34 SUBVENȚII 5.366.386 5.366.386 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 5.366.386 5.366.386 38 TRANSFERURI 6.810.708.095 6.810.708.095 39 Transferuri consolidabile 176.100.000 176.100.000 39 16 Contribuția persoanelor asi- gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 176.100.000 176.100.000 40 Transferuri neconsolidabile 6.634.608.095 6.634.608.095 40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 4.658.461.285 4.658.461.285 40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.851.742.055 1.851.742.055 40 08 Ajutoare sociale 400.000 400.000 40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 5.831.041 5.831.041 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.271.190 3.271.190 40 20 Alte transferuri 114.902.524 114.902.524 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.625.873 12.969.600 42.595.473 72 Investiții ale instituțiilor publice 29.625.873 12.969.600 42.595.473 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.816.000 6.816.000 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 6.816.000 6.816.000 85 01 Rambursări de credite externe 4.320.000 4.320.000 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 2.496.000 2.496.000 6301 Servicii și dezvoltare publică și locuințe 798.424.655 798.424.655 01 CHELTUIELI CURENTE 695.641.425 695.641.425 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.463.167 6.463.167 10 Cheltuieli cu salariile 4.148.740 4.148.740 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 906.457 906.457 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 197.056 197.056 13 Deplasări, detașări, transferări 1.014.438 1.014.438 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 368.838 368.838 13 02 - deplasări în străinătate 645.600 645.600 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 196.476 196.476 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.605.258 1.605.258 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 840.000 840.000 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 306.900 306.900 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 54.900 54.900 27 Reparații curente 127.673 127.673 28 Reparații capitale 29.800 29.800 29 Cărți și publicații 36.985 36.985 30 Alte cheltuieli 209.000 209.000 38 TRANSFERURI 687.573.000 687.573.000 40 Transferuri neconsolidabile 687.573.000 687.573.000 40 01 Locuințe 572.558.000 572.558.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 15.000 15.000 40 20 Alte transferuri 115.000.000 115.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102.783.230 102.783.230 72 Investiții ale instituțiilor publice 102.783.230 102.783.230 6401 Mediu și ape 272.931.577 272.931.577 01 CHELTUIELI CURENTE 56.445.283 56.445.283 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 39.927.137 39.927.137 10 Cheltuieli cu salariile 29.596.213 29.596.213 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 6.807.129 6.807.129 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 1.479.810 1.479.810 13 Deplasări, detașări, transferări 640.373 640.373 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 607.898 607.898 13 02 - deplasări în străinătate 32.475 32.475 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 1.403.612 1.403.612 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 16.518.146 16.518.146 22 Hrană 150.000 150.000 23 Medicamente și materiale sanitare 6.000 6.000 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 9.000.000 9.000.000 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 5.400.000 5.400.000 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 160.000 160.000 27 Reparații curente 1.000.000 1.000.000 28 Reparații capitale 60.000 60.000 29 Cărți și publicații 140.000 140.000 30 Alte cheltuieli 602.146 602.146 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.486.294 216.486.294 72 Investiții ale instituțiilor publice 26.600.000 26.600.000 73 Investiții ale regiilor auto- nome și societăților comer- ciale cu capital de stat 189.886.294 189.886.294 6601 Industrie 2.080.087.376 9.438.144 2.089.525.520 01 CHELTUIELI CURENTE 1.643.486.873 9.438.144 1.652.925.017 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 67.130.777 67.130.777 10 Cheltuieli cu salariile 51.136.402 51.136.402 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 4.595.962 4.595.962 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 999.124 999.124 13 Deplasări, detașări, transferări 9.400.165 9.400.165 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 734.589 734.589 13 02 - deplasări în străinătate 8.665.576 8.665.576 14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 999.124 999.124 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 177.256.770 177.256.770 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 12.262.307 12.262.307 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 618.200 618.200 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 195.830 195.830 27 Reparații curente 567.484 567.484 28 Reparații capitale 40.655 40.655 29 Cărți și publicații 214.642 214.642 30 Alte cheltuieli 163.357.652 163.357.652 34 SUBVENȚII 1.075.662.000 1.075.662.000 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 6.200.000 6.200.000 35 02 Subvenții pe produse și acti- vități 1.069.162.000 1.069.162.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 300.000 300.000 38 TRANSFERURI 323.437.326 9.438.144 332.875.470 40 Transferuri neconsolidabile 323.437.326 9.438.144 332.875.470 40 11 Contribuții și cotizații la organsime internaționale 6.720.000 6.720.000 40 20 Alte transferuri 67.936.000 9.438.144 77.374.144 40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activi- tăți din sectorul minier 248.781.326 248.781.326 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 431.411.386 431.411.386 72 Investiții ale instituțiilor publice 2.003.958 2.003.958 73 Investiții ale regiilor auto- nome și societăților comer- ciale cu capital de stat 429.407.428 429.407.428 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 5.189.117 5.189.117 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 5.189.117 5.189.117 85 01 Rambursări de credite externe 1.920.000 1.920.000 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 3.269.117 3.269.117 6701 Agricultură și silvicultură 4.654.794.704 4.654.794.704 01 CHELTUIELI CURENTE 4.327.842.004 4.327.842.004 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 488.286.201 488.286.201 10 Cheltuieli cu salariile 353.751.056 353.751.056 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 88.536.270 88.536.270 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 17.360.053 17.360.053 13 Deplasări, detașări, transferări 12.000.000 12.000.000 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 11.573.400 11.573.400 13 02 - deplasări în străinătate 426.600 426.600 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 16.638.822 16.638.822 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 243.775.803 243.775.803 22 Hrană 2.111.115 2.111.115 23 Medicamente și materiale sanitare 38.108.730 38.108.730 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 40.296.371 40.296.371 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 144.024.980 144.024.980 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 4.691.367 4.691.367 27 Reparații curente 3.753.094 3.753.094 28 Reparații capitale 7.037.051 7.037.051 29 Cărți și publicații 1.407.410 1.407.410 30 Alte cheltuieli 2.345.685 2.345.685 34 SUBVENȚII 541.000.000 541.000.000 35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 541.000.000 541.000.000 36 PRIME 183.000.000 183.000.000 37 Prime acordate producători- lor agricoli 183.000.000 183.000.000 38 TRANSFERURI 2.871.780.000 2.871.780.000 40 Transferuri neconsolidabile 2.871.780.000 2.871.780.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.480.000 12.480.000 40 20 Alte transferuri 2.859.300.000 2.859.300.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 277.600.060 277.600.060 72 Investiții ale instituțiilor publice 103.704.180 103.704.180 73 Investiții ale regiilor auto- nome și societăților comer- ciale cu capital de stat 73.895.880 73.895.880 76 Achiziții de semințe pentru fondul semințelor de rezervă 100.000.000 100.000.000 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 49.352.640 49.352.640 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 49.352.640 49.352.640 85 01 Rambursări de credite externe 31.405.440 31.405.440 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 17.947.200 17.947.200 6801 Transporturi și comunicații 3.267.946.902 2.621.568.000 5.889.514.902 01 CHELTUIELI CURENTE 1.816.225.469 1.989.408.000 3.805.633.469 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.955.785 27.955.785 10 Cheltuieli cu salariile 19.889.986 19.889.986 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 4.565.603 4.565.603 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 992.522 992.522 13 Deplasări, detașări, transferări 1.530.466 1.530.466 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 903.400 903.400 13 02 - deplasări în străinătate 627.066 627.066 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 977.208 977.208 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 25.089.684 25.089.684 21 Drepturi cu caracter social 243.960 243.960 22 Hrană 1.441.950 1.441.950 23 Medicamente și materiale sanitare 2.360 2.360 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 5.508.956 5.508.956 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 8.185.504 8.185.504 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 859.350 859.350 27 Reparații curente 3.233.010 3.233.010 28 Reparații capitale 4.327.900 4.327.900 29 Cărți și publicații 161.261 161.261 30 Alte cheltuieli 1.125.433 1.125.433 34 SUBVENȚII 184.600.000 184.600.000 35 02 Subvenții pe produse și acti- vități 184.600.000 184.600.000 38 TRANSFERURI 1.578.580.000 1.989.408.000 3.567.988.000 40 Transferuri neconsolidabile 1.578.580.000 1.989.408.000 3.567.988.000 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.280.000 5.280.000 40 20 Alte transferuri 1.573.300.000 1.989.408.000 3.562.708.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 495.254.883 632.160.000 1.127.414.883 73 Investiții ale regiilor auto- nome și societăților comer- ciale cu capital de stat 495.254.883 632.160.000 1.127.414.883 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 956.466.550 956.466.550 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 912.451.200 912.451.200 85 01 Rambursări de credite externe 478.281.600 478.281.600 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 434.169.600 434.169.600 88 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 44.015.350 44.015.350 88 01 Rambursări de credite interne 30.147.500 30.147.500 88 02 Plăți de dobânzi și comisioane 13.867.850 13.867.850 6901 Alte acțiuni economice 815.834.704 9.600.000 825.434.704 01 CHELTUIELI CURENTE 613.238.247 9.600.000 622.838.247 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 34.963.513 34.963.513 10 Cheltuieli cu salariile 25.607.151 25.607.151 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 5.889.645 5.889.645 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 1.280.357 1.280.357 13 Deplasări, detașări, transferări 908.000 908.000 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 838.143 838.143 13 02 - deplasări în străinătate 69.857 69.857 14 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 1.278.360 1.278.360 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 125.909.689 9.600.000 135.509.689 22 Hrană 11.000 11.000 23 Medicamente și materiale sanitare 2.200 2.200 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 34.986.331 34.986.331 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 81.355.731 9.600.000 90.955.731 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.375.304 2.375.304 27 Reparații curente 2.060.105 2.060.105 28 Reparații capitale 2.570.000 2.570.000 29 Cărți și publicații 262.655 262.655 30 Alte cheltuieli 2.286.363 2.286.363 38 TRANSFERURI 452.365.045 452.365.045 40 Transferuri neconsolidabile 452.365.045 452.365.045 40 20 Alte transferuri 452.365.045 452.365.045 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 202.212.457 202.212.457 71 Stocuri pentru rezerve mate- riale naționale și de mobili- zare 195.514.637 195.514.637 72 Investiții ale instituțiilor publice 6.571.751 6.571.751 73 Investiții ale regiilor auto- nome și societăților comer- ciale cu capital de stat 126.069 126.069 84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 384.000 384.000 85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordo- natorii de credite 384.000 384.000 85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 384.000 384.000 7101 Cercetare științifică 1.194.183.930 1.194.183.930 01 CHELTUIELI CURENTE 1.120.358.609 1.120.358.609 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 114.213.350 114.213.350 10 Cheltuieli cu salariile 87.234.446 87.234.446 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 16.969.648 16.969.648 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 3.636.687 3.636.687 13 Deplasări, detășări, transferări 2.247.781 2.247.781 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 1.152.322 1.152.322 13 02 - deplasări în străinătate 1.095.459 1.095.459 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 4.124.788 4.124.788 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 800.908.206 800.908.206 21 Drepturi cu caracter social 83.371 83.371 22 Hrană 2.234.573 2.234.573 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 15.205.622 15.205.622 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 55.429.294 55.429.294 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 709.489 709.489 27 Reparații curente 935.661 935.661 28 Reparații capitale 3.174.326 3.174.326 29 Cărți și publicații 646.659 646.659 30 Alte cheltuieli 722.489.211 722.489.211 34 SUBVENȚII 865.822 865.822 35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 865.822 865.822 38 TRANSFERURI 204.371.231 204.371.231 39 Transferuri consolidabile 52.830 52.830 39 16 Contribuția persoanelor asi- gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 52.830 52.830 40 Transferuri neconsolidabile 204.318.401 204.318.401 40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 16.037.818 16.037.818 40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 110.000.000 110.000.000 40 17 Fondul pentru stimularea inovării 27.441.671 27.441.671 40 20 Alte transferuri 50.838.912 50.838.912 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 73.825.321 73.825.321 72 Investiții ale instituțiilor publice 73.825.321 73.825.321 7201 Alte acțiuni 357.610.590 357.610.590 01 CHELTUIELI CURENTE 354.259.890 354.259.890 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 179.632.670 179.632.670 10 Cheltuieli cu salariile 114.163.300 114.163.300 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 26.257.600 26.257.600 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutoru- lui de șomaj 5.708.200 5.708.200 13 Deplasări, detașări, transferări 2.162.500 2.162.500 13 01 - deplasări, detașări, trans- ferări în țară 1.856.100 1.856.100 13 02 - deplasări în străinătate 306.400 306.400 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 5.564.100 5.564.100 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 56.025.500 56.025.500 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 10.763.880 10.763.880 25 Materiale și prestări de ser- vicii cu caracter funcțional 4.815.420 4.815.420 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 11.330.400 11.330.400 27 Reparații curente 566.520 566.520 28 Reparații capitale 113.300 113.300 29 Cărți și publicații 56.650 56.650 30 Alte cheltuieli 1.005.330 1.005.330 38 TRANSFERURI 118.601.720 118.601.720 39 Transferuri consolidabile 211.320 211.320 39 16 Contribuția persoanelor asi- gurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 211.320 211.320 40 Transferuri neconsolidabile 118.390.400 118.390.400 40 20 Alte transferuri 118.390.400 118.390.400 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.350.700 3.350.700 72 Investiții ale instituțiilor publice 3.350.700 3.350.700 7801 Cheltuieli din Fondul la dispo- ziția Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare 498.300.000 498.300.000 01 CHELTUIELI CURENTE 498.300.000 498.300.000 38 TRANSFERURI 498.300.000 498.300.000 40 Transferuri neconsolidabile 498.300.000 498.300.000 40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închi- dere a minelor 498.300.000 498.300.000 8501 Transferuri din bugetul de stat 8.609.013.550 8.609.013.550 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecției sociale a populației pentru energie ter- mică și transport urban de călători 2.150.000.000 2.150.000.000 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții 2.388.580.000 2.388.580.000 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 400.000.000 400.000.000 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 1.665.165.846 1.665.165.846 05 Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 1996 90.758.149 90.758.149 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea Programului de pie- truire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 300.000.000 300.000.000 08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc și accident 538.457.530 538.457.530 09 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 1.076.052.025 1.076.052.025 8601 Împrumuturi 2.454.843.550 2.454.843.550 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 2.454.843.550 2.454.843.550 80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bila- terale și acorduri interguver- namentale 113.875.000 113.875.000 80 05 Împrumuturi acordate per- soanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 968.550 968.550 80 06 Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii 940.000.000 940.000.000 80 07 Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL și ROMGAZ 1.400.000.000 1.400.000.000 8801 Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli 20.177.680.000 20.177.680.000 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 15.830.900.000 15.830.900.000 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 466.870.000 466.870.000 03 Cheltuieli ocazionate de emi- siunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 1.644.900.000 1.644.900.000 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 2.235.010.000 2.235.010.000 9501 Fonduri de rezervă 3.671.551.673 3.671.551.673 01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 126.551.673 126.551.673 02 Fond de intervenție la dispozi- ția Guvernului 25.000.000 25.000.000 03 Fond la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova 20.000.000 20.000.000 04 Fond la dispoziția Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare 3.500.000.000*) 3.500.000.000*) 9901 DEFICIT - 13.026.400.000 -7.337.098.877 -20.363.498.877 ___________________________________________________________________________________________________________________

*) la care, adăugându-se sumele de 498,3 miliarde lei cheltuieli pentru închiderea și conservarea minelor și 1.893,0 miliarde lei, acoperirea parțială a dobânzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricolă - S.A., totalul este de 5.891,3 miliarde lei, reprezentând vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziția Guvernului.


ANEXA Nr. 4

LISTA
impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri pe anul 1998

___________________________________________________________________________________________________________________
Denumirea impozitelor, taxelor 			Actele normative care reglementează
și a celorlalte venituri 			impozitele, taxele și alte venituri
___________________________________________________________________________________________________________________
				I. PENTRU BUGETUL DE STAT
				I. Venituri curente
				A. Venituri fiscale
				A.1. Impozite directe:
1. Impozitul pe profit 				Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
						profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996,
						republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea nr.
						71/1994*) privind acordarea unor facilități suplimentare
						față de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atrage-
						rea de investitori străini în industrie; Ordonanța de
						urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
						societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998;
						Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 109/1996 pri-
						vind organizarea și funcționarea cooperației de consum
						și a cooperației de credit; Legea locuinței nr. 114/1996,
						republicată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 24/1996
						privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România
						ale societăților comerciale și organizațiilor economice
						străine, aprobată și modificată prin Legea nr. 29/1997,
						cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr.
						27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care
						domiciliază sau lucrează în unele localități din munții
						Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", apro-
						bată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în
						1997; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997
						privind regimul investițiilor străine în România - pentru
						facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acor-
						date; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997
						privind stimularea investițiilor directe; Ordonanța
						Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului spe-
						cial pentru promovarea și dezvoltarea turismului; alte
						legi specifice care prevăd reglementări în domeniul
						impozitului pe profit.
2. Impozitul pe salarii 			Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republi-
						cată în 1996, Ordonanța Guvernului nr. 62/1997, cu
						modificările și completările ulterioare, și Ordonanța
						Guvernului nr. 6/1998; Legea nr. 80/1995 privind statu-
						tul cadrelor militare; Legea nr. 22/1996 pentru modifica-
						rea Legii nr. 78/1995 privind protecția personalului și a
						patrimoniului din sectorul producției de apărare; Legea
						nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; Legea
						nr. 142/1997 privind modificarea și completarea Legii
						nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească; Legea
						asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997; Ordonanța
						Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impo-
						zitului pe veniturile realizate de consultanții străini pentru
						activitatea desfășurată în România, în cadrul unor acor-
						duri internaționale guvernamentale sau neguvernamen-
						tale, de finanțare gratuită, aprobată prin Legea nr.
						102/1994, cu modificările ulterioare; Ordonanța de
						urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de
						plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate
						de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în
						România în cadrul unor acorduri de împrumut.
3. Alte impozite directe:
a) impozitul pe veniturile realizate 		Ordonanța Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea
de persoanele fizice și juridice 		unor venituri, realizate din România de persoanele
nerezidente 					fizice și juridice nerezidente, aprobată prin Legea
						nr. 180/1997, modificată și completată prin Ordonanța
						Guvernului nr. 37/1998.
b) impozitul pe profitul obținut din 		Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva
activități comerciale ilicite sau 		unor activități comerciale ilicite, republicată în 1991, cu
din nerespectarea legii privind 		modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992
protecția consumatorilor 			privind protecția consumatorilor, aprobată și modificată
						prin Legea nr. 11/1994, republicată în 1994.

*) Legea nr. 71/1994 a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997. c) impozitul pe dividende de la Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe societățile comerciale dividende, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998. d) impozitul pe onorariul avocaților Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, și notarilor publici modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 11/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. e) alte încasări din impozite directe Alte legi specifice prin care se stabilesc impozite directe cuvenite bugetului de stat. A.2. Impozite indirecte: 1. Taxa pe valoarea adăugată Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoa- rea adăugată, republicată în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 22/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 100/1995, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 2/1998; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construi- rii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre-autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanța Guvernului nr. 21/1996 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată și modificată prin Legea nr. 42/1997; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România - pentru facili- tățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța Guvernului nr. 34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată și modificată prin Legea nr. 81/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adău- gată; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe; Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului spe- cial pentru promovarea și dezvoltarea turismului; Ordonanța Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare. 2. Accize și impozit pe circulație Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 35/1998 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/1998. 3. Taxe vamale: a) taxe vamale de la persoane Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; juridice Legea nr. 35/1991*) privind regimul investițiilor străine, republicată în 1993, cu modificările ulterioare, pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acor- date; Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată și modificată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările ulterioare; Legea petrolului nr. 134/1995; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor stră- ine în România - pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor vamale. b) taxe vamale și alte venituri Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României. încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale 4. Alte impozite indirecte: a) majorări și penalități de întârziere Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea pentru venituri nevărsate la termen nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind insti- tuirea "Timbrului Olimpic".

*) Legea nr. 35/1991 a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997. b) taxe pentru eliberarea de licențe Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea și autorizații de funcționare concurenței nr. 21/1996; Legea nr. 31/1996 privind regi- mul monopolului de stat, cu modificările ulterioare; Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare; Legea serviciilor poștale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activi- tăților nucleare, modificată și completată prin Legea nr. 16/1998 și republicată în 1998; Legea nr. 85/1997 pri- vind acceptarea de către România a Codului internațio- nal de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul ISM), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741(18) din 4 noiembrie 1993; Legea nr. 163/1997 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1997, privind acordarea licențelor de instalare și ope- rare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență; Ordonanța Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eli- berare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizua- lului, aprobată prin Legea nr. 102/1994, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 19/1998; Ordonanța Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul pro- ductiv a deșeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanța Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării, aprobată și modificată prin Legea nr. 123/1995; Ordonanța Guvernului nr. 5/1996 privind actu- alizarea taxelor de avizare și atestare, precum și întări- rea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, aprobată și modificată prin Legea nr. 87/1996; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România - pentru facili- tățile în derulare până la expirarea termenelor acordate. c) taxa pe activitatea de exploatare Legea petrolului nr. 134/1995. a resurselor minerale d) taxe asupra tranzacțiilor cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind valori mobiliare regimul investițiilor străine în România; Ordonanța Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investițiilor stră- ine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat. e) taxe judiciare de timbru Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere; Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată și comple- tată prin Ordonanța Guvernului nr. 11/1998; alte legi specifice desfășurării activității, pentru care se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite bugetului de stat. f) taxe de timbru pentru contestațiile Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea și plângerile asupra sumelor nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestați- constatate și aplicate prin acte ilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate de control sau de impunere ale prin actele de control sau de impunere ale organelor organelor Ministerului Finanțelor Ministerului Finanțelor; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României. g) taxa de timbru pentru activitatea Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, notarială modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 11/1998; Ordonanța Guvernului nr. 37/1995*) privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată și modificată prin Legea nr. 105/1995; Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de tim- bru pentru activitatea notarială. h) alte încasări din impozite indirecte Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte, cu modificările ulte- rioare; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului de stat. B. Venituri nefiscale 1. Vărsăminte din profitul net al Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea regiilor autonome profitului la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 41/1997.

*) Ordonanța Guvernului nr. 37/1995 a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998. 2. Vărsăminte de la instituțiile publice: a) taxe de metrologie Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994; Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală. b) taxe pentru brevete de invenții Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea și înregistrarea mărcilor de fabrică nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 25/1998*) privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție; Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea și func- ționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu modificările ulterioare. c) taxe pentru prestațiile și serviciile Ordonanța Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea efectuate de căpităniile de port unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru și pentru eliberarea autorizațiilor unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi, apro- de transport cu autovehicule în bată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările ulterioare. trafic internațional de mărfuri d) taxe consulare Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea aces- tora, aprobată și modificată prin Legea nr. 89/1993; Ordonanța Guvernului nr. 43/1994 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992, aprobată prin Legea nr. 123/1994; Ordonanța Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României, aprobată și modificată prin Legea nr. 33/1997. e) taxe pentru analize efectuate Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Ordonanța de laboratoare, altele decât Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cele sanitare, de pe lângă instituții aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994 și repu- blicată în 1994. f) venituri din încasarea contravalorii Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Decretul- lucrărilor de combatere a dăunătorilor lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea și bolilor în sectorul vegetal țărănimii și activității economice a unităților agricole co- operatiste și de stat, cu modificările ulterioare. g) veniturile unităților de reproducție Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Decretul- și selecție a animalelor lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole co- operatiste și de stat, cu modificările ulterioare. h) veniturile circumscripțiilor, Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Decretul- laboratoarelor și dispensarelor lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea veterinare țărănimii și activității economice a unităților agricole co- operatiste și de stat, cu modificările ulterioare. i) taxe și alte venituri din protecția Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea mediului protecției mediului nr. 137/1995. j) vărsăminte din disponibilitățile Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Decretul instituțiilor publice și activităților nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale autofinanțate instituțiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare. k) vărsăminte din veniturile instituțiilor Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Decretul publice și activităților autofinanțate nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare. l) alte venituri de la instituțiile publice Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările ulterioare; Legea nr. 111/1996 pri- vind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, modificată și completată prin Legea nr. 16/1998 și repu- blicată în 1998; Legea locuinței nr. 114/1996, republi- cată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994 și republicată în 1994; Decretul nr. 253/1971 privind contribuția de întreținere în unele insti- tuții de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1997, necesar consumului intern, aprobată și modificată prin Legea nr. 192/1997; Ordonanța Guvernului nr. 19/1992**) privind activitatea de standar- dizare în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994; Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind

*) Ordonanța Guvernului nr. 25/1998 a fost abrogată prin Legea nr. 93/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 20 mai 1998.
**) Ordonanța Guvernului nr. 19/1992 a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 39/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998. activitatea de standardizare națională în România; Ordonanța Guvernului nr. 66/1997 privind regimul inves- tițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat. 3. Diverse venituri: a) venituri din aplicarea prescripției Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Decretul extinctive (pentru instituțiile publice) nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă, republicat în 1960, cu modificările ulterioare. b) venituri din amenzi și alte sancțiuni Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea con- aplicate, potrivit dispozițiilor legale travențiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările ulte- rioare; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Ordonanța Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancțiuni contravenționale, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea și abrogarea unor dispoziții ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale, stabi- lite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/1998; Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei finan- ciar-valutare, aprobată și modificată prin Legea nr. 131/1996, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 26/1997; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/1997*) privind produsele și serviciile regiilor autonome, ale activităților cu caracter de mono- pol natural, precum și ale activităților economice supuse unui regim special pentru care prețurile și tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenței, aprobată și modi- ficată prin Legea nr. 69/1997, cu modificările ulterioare; legile specifice desfășurării activității pentru care se sta- bilesc amenzi. c) încasări din cota reținută, conform Codul penal al României, republicat în 1997. Codului penal al României d) restituiri de fonduri din finanțarea Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice. bugetară a anilor precedenți e) venituri din concesiuni Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților eco- nomice de stat ca regii autonome și societăți comer- ciale, cu modificările ulterioare; Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea minelor nr. 61/1998; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996. f) încasarea dobânzilor aferente Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații ratelor lunare din vânzarea cu altă destinație, construite din fondurile statului și din locuințelor construite din fondurile fondurile unităților economice sau bugetare de stat, statului republicată în 1994, cu modificările ulterioare. g) încasări din valorificarea bunurilor Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea con- confiscate, abandonate și alte travențiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996 sume constatate o dată cu privind finanțele publice; Legea nr. 141/1997 privind confiscarea, potrivit legii Codul vamal al României; Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comer- ciale ilicite, republicată în 1991, cu modificările ulte- rioare; Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare; Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările ulterioare; Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volu- mului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996; Decretul nr. 111/1951 privind reglementa- rea situației bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moștenitor sau fără stăpân, precum și a unor bunuri care nu mai folosesc instituțiilor

*) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/1997 a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998. bugetare; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, pro- duse din tutun și băuturi alcoolice, aprobată și modifi- cată prin Legea nr. 132/1995, republicată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulație și comercializare a produselor farmaceutice; Ordonanța Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosi- bile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu pri- vire la regimul juridic al adopției, aprobată și modificată prin Legea nr. 87/1998. h) venituri realizate din încasarea Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a dato- debitelor evidențiate în bilanțurile riilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase de lichidare a patrimoniului în urma desființării fostelor C.A.P. fostelor C.A.P. i) încasări din alte surse Codul de procedură penală, republicat în 1997; Legea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă (valabil pentru instituțiile publice). 4. Vărsăminte din dividendele Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind încasate de Fondul Proprietății privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea de Stat nr. 44/1998. II. Venituri din capital 1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului: a) venituri din valorificarea unor Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Ordonanța bunuri ale instituțiilor publice Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfec- ționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regi- mului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995. b) venituri din valorificarea stocurilor Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată de la rezervele de stat și de în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 36/1996 privind unele mobilizare măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de pro- duse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei. c) venituri din privatizare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizara societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998. d) vărsăminte din privatizare pentru Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind constituirea Fondului la dispoziția privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea Guvernului nr. 44/1998. VI. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 1. Încasări din rambursarea Legea nr. 95/1993 privind continuarea participării împrumuturilor acordate pentru României la constituirea Combinatului minier de îmbo- finalizarea unor obiective aprobate gățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la prin convenții bilaterale și Krivoi-Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finan- interguvernamentale țare necesare; Ordonanța Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobân- zilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minere- urilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, aprobată prin Legea nr. 7/1997. 2. Încasări din rambursarea Legea nr. 15/1996 privind statutul și regimul refugiaților împrumuturilor acordate în România, cu modificările ulterioare. persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat 3. Încasări din rambursarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/1997 privind împrumuturilor acordate pentru constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și finanțarea lucrărilor agricole Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agri- cole, aprobată și modificată prin Legea nr. 62/1997, cu modificările ulterioare. 4. Încasări din rambursarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/1997 privind împrumuturilor acordate pentru constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta constituirea fondului grâului anului 1997, necesar consumului intern, aprobată și modificată prin Legea nr. 192/1997. 5. Încasări din rambursarea Ordonanța Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectifica- împrumuturilor acordate pentru rea bugetului de stat pe anul 1997, aprobată și modifi- acoperirea arieratelor către Regia cată prin Legea nr. 29/1998; Hotărârea Guvernului Autonomă de Electricitate "Renel" nr. 689/1997 privind modul de acordare a împrumuturi- și Regia Autonomă a Gazelor lor prevăzute în bugetul de stat, rectificat pe anul 1997, Naturale "Romgaz" Mediaș pentru acoperirea arieratelor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" și Regia Autonomă a Gazelor Natu- rale "Romgaz" Mediaș. 6. Încasări din rambursarea Ordonanța Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri împrumuturilor din fondul de de accelerare a procesului de restructurare a regiilor redresare financiară autonome și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare și de îmbună- tățire a decontărilor în economie, aprobată și modificată prin Legea nr. 119/1995, cu modificările ulterioare. II. PENTRU BUGETELE LOCALE I. Venituri curente A. Venituri fiscale A.1. Impozite directe: 1. Impozitul pe profit Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea nr. 71/1994*) privind acordarea unor facilități suplimen- tare față de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atra- gerea de investitori străini în industrie; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul impozitului pe profit. 2. Impozite și taxe de la populație: a) impozitul pe veniturile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind liber-profesioniștilor, meseriașilor impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice și ale altor persoane fizice [art. 2 lit. a), f), g), h) și l)]; Legea nr. 103/1992 privind drep- independente și asociațiilor tul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea familiale obiectelor de cult, cu modificările ulterioare; Legea asigură- rilor sociale de sănătate nr. 145/1997; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individu- ale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, priva- tizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1997; Ordonanța Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural. b) impozitul pe clădiri și terenuri Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, de la persoane fizice modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 105/1998; Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele loca- lități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 pri- vind impozitele și taxele locale, cu modificările ulte- rioare, aprobată prin Legea nr. 194/1997. c) taxe asupra mijloacelor de Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, transport deținute de persoane modificată și completată prin Ordonanța de urgență a fizice Guvernului nr. 84/1997; Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completarea regle- mentărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozi- tele și taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995;

*) Legea nr. 71/1994 a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997. Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completa- rea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 194/1997. d) impozitul pe veniturile din închirieri, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind subînchirieri, locații de gestiune impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice și arendări [art. 2 lit. b), c) și e)]. e) impozitul pe veniturile obținute din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind drepturi de autor și cele cuvenite impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice inventatorilor și inovatorilor [art. 2 lit. d) și k)]. f) impozitul pe veniturile din dobânzi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice [art. 2 lit. j)]. g) impozitul pe veniturile obținute Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind din premii și câștiguri în bani impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice sau în natură [art. 2 lit. i)]. h) impozitul pe veniturile persoanelor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/1997 privind fizice nesalariate impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice [art. 26 alin. (1)]. i) alte impozite și taxe de la populație Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/1997; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998; Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domici- liază sau lucrează în unele localități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 194/1997; alte legi prin care se stabilesc impozite și taxe de la populație. 3. Taxa pentru folosirea terenurilor Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosi- proprietate de stat rea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură; Legea nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sec- torul producției de apărare, cu modificările ulterioare. 4. Impozitul pe clădiri și terenuri Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, de la persoane juridice modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/1997; Legea nr. 78/1995 privind pro- tecția personalului și a patrimoniului din sectorul pro- ducției de apărare, cu modificările ulterioare; Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea coope- rației de consum și a cooperației de credit; Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completa- rea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 194/1997. 5. Taxa asupra mijloacelor Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, de transport deținute de modificată și completată prin Ordonanța de urgență a persoane juridice Guvernului nr. 84/1997; Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completarea regle- mentărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozi- tele și taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 194/1997. 6. Alte impozite directe a) alte încasări din impozite directe Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/1997; Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completarea regle- mentărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozi- tele și taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre-autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 194/1997. A.2. Impozite indirecte: 1. Impozitul pe spectacole Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Hotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole, cu modificările ulterioare. 2. Alte impozite indirecte: a) alte taxe de timbru Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966, republicat în 1984, cu completările și modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările ulterioare; alte legi specifice prin care se stabilesc taxe de timbru cuvenite bugetelor locale. b) alte încasări din impozite indirecte Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată și com- pletată prin Legea nr. 169/1997, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998. B. Venituri nefiscale 1. Vărsăminte din profitul net al Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea regiilor autonome profitului la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 41/1997. 2. Vărsăminte de la instituțiile publice: a) alte venituri privind circulația Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile pe drumurile publice publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966, republicat în 1984, cu completările și modificările ulterioare (pentru amenzi). b) vărsăminte din disponibilitățile Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Decretul instituțiilor publice și activităților nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale autofinanțate instituțiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare. c) contribuții datorate de persoanele Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social. beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social d) alte venituri de la instituțiile publice Legea administrației publice locale nr. 69/1991, republi- cată în 1996, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/1997; Legea nr. 72/1996 pri- vind finanțele publice; Legea locuinței nr. 114/1996, repu- blicată în 1997; Decretul nr. 253/1971 privind contribuția de întreținere în unele instituții de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971; Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere; Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare și efectuare a transporturilor auto internaționale de persoane și mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudețean și județean și a transporturilor auto de mărfuri agabari- tice și periculoase, republicată în 1994. 3. Diverse venituri: a) venituri din recuperarea Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Codul cheltuielilor de judecată, imputații penal al României, republicat în 1997; Codul civil; Codul și despăgubiri (pentru instituții muncii. publice) b) venituri din amenzi și alte Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea con- sancțiuni aplicate, potrivit travențiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 87/1994 dispozițiilor legale pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonanța Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea și abrogarea unor dispoziții ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime și maxime ale amen- zilor contravenționale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998; legile specifice desfășurării activității pentru care se stabilesc amenzi. c) restituiri de fonduri din finanțarea Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice. bugetară a anilor precedenți d) venituri din concesiuni Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare; Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată prin Legea nr. 169/1997, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998; Legea nr. 50/1991 privind autori- zarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997; Legea admi- nistrației publice locale nr. 69/1991, republicată în 1996, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/1997; Legea nr. 82/1993 privind con- stituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modifi- cările ulterioare; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997; Ordonanța Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele și taxele locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare. e) încasări din valorificarea bunurilor Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea confiscate potrivit legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravenți- ilor, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 111/1951 pri- vind reglementarea situației bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moștenitor sau fără stăpân, precum și a unor bunuri care nu mai folosesc instituțiilor bugetare. f) venituri realizate din administrarea Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a dato- sau valorificarea bunurilor fostelor riilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în C.A.P. urma desființării fostelor C.A.P. g) încasări din alte surse Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/1997; Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completarea regle- mentărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozi- tele și taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 194/1997. II. Venituri din capital 1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului: a) venituri din valorificarea unor Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice; Legea fon- bunuri ale instituțiilor publice dului funciar nr. 18/1991, modificată și completată prin Legea nr. 169/1997, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998; Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995. b) venituri din vânzarea locuințelor Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații construite din fondurile statului cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în 1994 și modificată prin Legea nr. 79/1997. c) venituri din privatizare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998. _________________________________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 5

SUME DEFALCATE
din impozitul pe salarii pe anul 1998

										- mii lei -
________________________________________________________________________________________________ Nr. crt. Județul Sume ________________________________________________________________________________________________ TOTAL 4.811.000.000 1. ALBA 95.774.000 2. ARAD 103.184.000 3. ARGEȘ 142.950.000 4. BACĂU 141.344.000 5. BIHOR 131.911.000 6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 68.684.000 7. BOTOȘANI 100.095.000 8. BRAȘOV 123.039.000 9. BRĂILA 80.726.000 10. BUZĂU 100.968.000 11. CARAȘ-SEVERIN 78.327.000 12. CĂLĂRAȘI 70.886.000 13. CLUJ 146.724.000 14. CONSTANȚA 153.872.000 15. COVASNA 64.776.000 16. DÂMBOVIȚA 100.211.000 17. DOLJ 131.754.000 18. GALAȚI 116.388.000 19. GIURGIU 52.695.000 20. GORJ 86.230.000 21. HARGHITA 76.785.000 22. HUNEDOARA 113.185.000 23. IALOMIȚA 60.547.000 24. IAȘI 185.156.000 25. ILFOV 43.488.000 26. MARAMUREȘ 120.196.000 27. MEHEDINȚI 69.709.000 28. MUREȘ 114.174.000 29. NEAMȚ 106.932.000 30. OLT 101.093.000 31 PRAHOVA 167.598.000 32. SATU MARE 98.026.000 33. SĂLAJ 74.498.000 34. SIBIU 104.345.000 35. SUCEAVA 147.445.000 36. TELEORMAN 84.238.000 37. TIMIȘ 146.718.000 38. TULCEA 72.177.000 39. VASLUI 97.693.000 40. VÂLCEA 95.008.000 41. VRANCEA 84.161.000 42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 557.290.000 ________________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 6

TRANSFERURI
din bugetul de stat către bugetele locale pe județe și municipiul București pe anul 1998

													- mii lei -
_______________________________________________________________________________________________________________________ din care, pentru: Asigurarea Programul protecției de pietruire sociale a Investiții a drumurilor Nr. Total populației finanțate comunale crt. Județul transferuri pentru energie Investiții parțial și alimentarea termică și din cu apă a satelor, transport urban, împrumuturi conform în comun, externe Hotărârii Guvernului de călători nr. 577/1997 _______________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL 5.238.580.000 2.150.000.000 2.388.580.000 400.000.000 300.000.000 1. ALBA 86.270.000 18.537.000 58.933.000 8.800.000 2. ARAD 94.544.000 32.860.000 56.684.000 5.000.000 3. ARGEȘ 91.595.000 30.095.000 50.000.000 11.500.000 4. BACĂU 76.494.000 20.848.000 47.146.000 8.500.000 5. BIHOR 84.899.000 24.326.000 54.073.000 6.500.000 6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 57.233.000 21.617.000 30.116.000 5.500.000 7. BOTOȘANI 117.893.000 51.906.000 47.487.000 18.500.000 8. BRAȘOV 139.788.000 73.920.000 60.368.000 5.500.000 9. BRĂILA 62.515.000 17.082.000 39.933.000 5.500.000 10. BUZĂU 82.127.000 34.487.000 39.140.000 8.500.000 11. CARAȘ-SEVERIN 69.956.000 16.446.000 46.510.000 7.000.000 12. CĂLĂRAȘI 49.817.000 19.396.000 20.921.000 9.500.000 13. CLUJ 139.226.000 58.396.000 72.830.000 8.000.000 14. CONSTANȚA 147.476.000 84.550.000 55.126.000 7.800.000 15. COVASNA 36.704.000 13.474.000 21.730.000 1.500.000 16. DÂMBOVIȚA 74.066.000 7.873.000 53.193.000 13.000.000 17. DOLJ 84.647.000 32.494.000 46.353.000 5.800.000 18. GALAȚI 91.253.000 33.320.000 51.633.000 6.300.000 19. GIURGIU 33.878.000 4.702.000 24.676.000 4.500.000 20. GORJ 57.283.000 14.188.000 35.595.000 7.500.000 21. HARGHITA 49.684.000 19.365.000 27.819.000 2.500.000 22. HUNEDOARA 103.221.000 28.464.000 67.957.000 6.800.000 23. IALOMIȚA 53.904.000 12.077.000 33.327.000 8.500.000 24. IAȘI 130.376.000 61.203.000 62.773.000 6.400.000 25. ILFOV 15.896.000 3.059.000 11.237.000 1.600.000 26. MARAMUREȘ 78.017.000 22.371.000 48.146.000 7.500.000 27. MEHEDINȚI 54.546.000 13.195.000 33.851.000 7.500.000 28. MUREȘ 63.653.000 21.780.000 37.873.000 4.000.000 29. NEAMȚ 79.118.000 23.129.000 50.489.000 5.500.000 30. OLT 81.522.000 33.376.000 42.646.000 5.500.000 31. PRAHOVA 116.495.000 52.751.000 58.744.000 5.000.000 32. SATU MARE 59.667.000 19.923.000 32.544.000 7.200.000 33. SĂLAJ 50.836.000 18.342.000 27.094.000 5.400.000 34. SIBIU 70.626.000 25.102.000 40.924.000 4.600.000 35. SUCEAVA 97.924.000 38.752.000 57.672.000 1.500.000 36. TELEORMAN 103.494.000 34.145.000 57.349.000 12.000.000 37. TIMIȘ 133.373.000 61.995.000 58.378.000 13.000.000 38. TULCEA 85.566.000 30.329.000 43.437.000 11.800.000 39. VASLUI 101.800.000 29.973.000 60.827.000 11.000.000 40. VÂLCEA 67.992.000 9.744.000 47.248.000 11.000.000 41. VRANCEA 87.588.000 34.955.000 45.633.000 7.000.000 42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1.475.618.000 945.453.000 530.165.000 0 43. Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împru- muturi externe*) 400.000.000 400.000.000 _______________________________________________________________________________________________________________________

*) Ministerul Finanțelor va repartiza transferurile respective pe județe pentru finanțarea unor proiecte de investiții care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.


ANEXA Nr. 7

LISTA
categoriilor de obiective și lucrări de investiții finanțate din transferuri de la bugetul de stat
către bugetele locale pe anul 1998

1. Rețele, centrale și puncte termice

2. Alimentări cu apă

3. Stații de epurare pentru ape uzate, colectoare, stații de pompare și rampe de gunoi

4. Canalizări

5. Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan

6. Lucrări tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuințe

7. Drumuri și poduri locale, străzi, pasaje denivelate în localități

8. Rețele de transport urban de călători, inclusiv dotări cu tramvaie, autobuze și troleibuze la regiile autonome și serviciile publice de profil

9. Lucrări pentru introducerea și extinderea de rețele de gaze naturale în localități.

NOTĂ:
Celelalte obiective de investiții aflate conform legii în competența de finanțare a autorităților locale se vor acoperi financiar, după caz, din fondurile proprii ale unităților, din credite bancare, din alte resurse constituite în acest scop și din alocații de la bugetele locale, potrivit legii.


ANEXA Nr. 8

CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
care se prevăd în bugetele locale pe anul 1998

____________________________________________________________________________________________________________________
Nr. 		Denumirea veniturilor și cheltuielilor crt.
____________________________________________________________________________________________________________________
					CAPITOLUL I
			Veniturile proprii și cheltuielile care se prevăd
			  în bugetele proprii ale județelor

A. Venituri proprii (impozite, taxe și alte venituri) 1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor județene 2. Impozite și taxe de la populație a) Impozitul pe veniturile liber-profesioniștilor, meseriașilor și ale altor persoane fizice independente și asociații familiale*) b) Impozitul pe venituri din închirieri, subînchirieri, locații de gestiune și arendări 3. Alte impozite directe a) Alte încasări din impozite directe**) 4. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene 5. Vărsăminte de la instituțiile publice a) Alte venituri de la instituțiile publice***) 6. Diverse venituri a) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale b) Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți****) c) Venituri din concesiuni d) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii e) Încasări din alte surse 7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice (de subordonare județeană) b) Venituri din privatizare

*) Se include impozitul pe veniturile realizate din activități artistice, distractive sau sportive, desfășurate în mod independent, precum și din organizarea unor asemenea activități de interes județean.
**) Se includ taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor, acordate în conformitate cu dispozițiile legale de către consiliul județean, potrivit prevederilor Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare.
***) Se include și cota de 30% din tariful pentru licențe de transport, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/1992, republicată în anul 1994, abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (4), ale art. 3 și 4.
****) Se include și restituirea împrumutului acordat pentru înființarea Corpului gardienilor publici, potrivit convențiilor încheiate în acest scop.

B. Cheltuieli

1. Autorități executive 2. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret*) 3. Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații**) 4. Servicii și dezvoltare publică și locuințe 5. Transporturi și comunicații 6. Alte acțiuni economice 7. Alte acțiuni 8. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente 9. Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 10. Dobânzi, comisioane și alte cheltuieli aferente împrumuturilor 11. Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur 12. Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 13. Fondul de rezervă bugetară

*) Se includ numai cheltuielile pentru unitățile și acțiunile de cultură, aflate, potrivit dispozițiilor legale, în competența de finanțare a consiliului județean.
**) Se includ cheltuielile pentru serviciile publice specializate pentru protecția copilului.

CAPITOLUL II Veniturile proprii și cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și al Consiliului General al Municipiului București

A. Venituri proprii (impozite, taxe și alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor locale ale orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București 2. Impozite și taxe de la populație a) Impozitul pe veniturile liber-profesioniștilor, meseriașilor și ale altor persoane fizice independente și asociații familiale b) Impozitul pe clădiri și terenuri de la persoane fizice c) Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice d) Impozitul pe venituri din închirieri, subînchirieri, locații de gestiune și arendări e) Impozitul pe venituri obținute din drepturi de autor și cele cuvenite inventatorilor și ino- vatorilor f) Impozitul pe venituri din dobânzi g) Impozitul pe venituri obținute din premii și câștiguri în bani sau în natură h) Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate i) Alte impozite și taxe de la populație 3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat 4. Impozitul pe clădiri și terenuri de la persoane juridice 5. Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice 6. Alte impozite directe a) Alte încasări din impozite directe 7. Impozitul pe spectacole 8. Alte impozite indirecte a) Alte taxe de timbru b) Alte încasări din impozite indirecte 9. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale ale ora- șelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București 10. Vărsăminte de la instituțiile publice a) Alte venituri privind circulația pe drumurile publice b) Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate c) Contribuții datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social d) Alte venituri de la instituțiile publice 11. Diverse venituri a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri b) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale c) Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți d) Venituri din concesiuni e) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii f) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agri- cole de producție g) Încasări din alte surse 12. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice b) Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului c) Venituri din privatizare

B. Cheltuieli

1. Autorități executive 2. Învățământ (cheltuieli de întreținere și gospodărie, reparații curente și reparații capitale pen- tru unitățile de învățământ preuniversitar aparținând Ministerului Educației Naționale), exclusiv uni- tățile de învățământ din subordinea altor ministere decât Ministerul Educației Naționale*) 3. Sănătate (cheltuieli materiale și servicii, cu excepția medicamentelor și materialelor sanitare, la creșe, drepturile donatorilor onorifici de sânge care se acordă potrivit Legii nr. 4/1995, precum și alte cheltuieli care se pot suporta în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997) 4. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret (se includ numai cheltuie- lile pentru unitățile și acțiunile de cultură, aflate, potrivit dispozițiilor legale, în competența de finan- țare a autorităților locale)**)

*) Se cuprind și alocațiile de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii la internate, cămine și cantine pentru elevi, precum și cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, la și de la locul de muncă pentru personalul didactic titular din mediul rural, potrivit prevederilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
**) Consiliile locale pot cuprinde și cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiții destinate activității sportive, care au fost începute în anii precedenți cu finanțare din bugetele locale.

5. Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 6. Servicii și dezvoltare publică și locuințe 7. Transporturi și comunicații 8. Alte acțiuni economice 9. Alte acțiuni 10. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente 11. Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 12. Dobânzi, comisioane și alte cheltuieli aferente împrumuturilor 13. Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur 14. Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 15. Fondul de rezervă bugetară ____________________________________________________________________________________________________________________

NOTĂ:

Majorările și penalitățile de întârziere pentru veniturile nevărsate la termen se înregistrează la capitolul și subcapitolul corespunzător impozitului sau taxei la care se referă.

Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în funcție de subordonarea unităților, precum și de localitatea în care își are sediul instituția publică, în cazul unităților preluate cu finan- țare parțială sau totală din bugetele locale.


ANEXA Nr. 9

CATEGORIILE DE INSTITUȚII PUBLICE ȘI ACȚIUNI
din domeniile învățământului preuniversitar, sănătății și asistenței sociale, ale căror cheltuieli
se asigură din bugetele locale pe anul 1998

1. În domeniul învățământului preuniversitar pentru unitățile aparținând Ministerului Educației
Naționale, exclusiv unitățile de învățământ din subordinea altor ministere:
a) cheltuieli pentru întreținere și gospodărie, reparații curente și reparații capitale, alte cheltu-
ieli autorizate prin dispoziții legale (respectiv decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în
comun, la și de la locul de muncă pentru personalul didactic titular din mediul rural, potrivit pre-
vederilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic), unele chel-
tuieli de investiții aprobate potrivit legii, pentru racordări la rețeaua de gaze naturale sau alte
lucrări privind îmbunătățirea instalațiilor de încălzire, la:
- Învățământ preșcolar
- Învățământ primar și gimnazial
- Învățământ liceal
- Învățământ profesional
- Învățământ postliceal;
b) alocații de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii la internate, cămine și can-
tine pentru elevi.
2. În domeniul sănătății:
a) cheltuieli materiale și servicii, cu excepția medicamentelor și a materialelor sanitare, la
creșe;
b) drepturile donatorilor onorifici de sânge, care se acordă potrivit Legii nr. 4/1995;
c) alte cheltuieli care se pot suporta în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997.
3. În domeniul asistenței sociale (cheltuieli de personal, materiale și servicii și de capital):
- Cămine de bătrâni
- Cămine-spital pentru copii cu handicap
- Cămine-spital pentru copii cu handicap, care funcționează ca centre-pilot zonale de
asistență specială
- Cămine-spital pentru bolnavi cronici somatici
- Cămine-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici
- Cămine-spital pentru recuperare neuropsihomotorie adulți, cu centre de zi
- Cămine-spital pentru recuperare neuropsihomotorie copii, cu centre de zi
- Cămine-atelier
- Serviciul public specializat pentru protecția copilului
- Ajutor social
- Cantine de ajutor social
- Indemnizații de naștere
- Alte acțiuni privind asistența socială, ajutoare și indemnizații.


ANEXA Nr. 10

CRITERII*)
de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe județe, pe anul 1998

_________________________________________________________________________________
Nr.
crt. 	Denumirea criteriului 				Procent de repartizare
_________________________________________________________________________________
	TOTAL							 100
1. Numărul populației						 10
2. Lungimea străzilor						  8
3. Lungimea drumurilor						 17
4. Numărul locuințelor						  5
5. Lungimea rețelelor de canalizare și apă			 10
6. Numărul populației școlare din învățământul preuniversitar	 45
7. Numărul unităților administrativ-teritoriale			  5
_________________________________________________________________________________

*) Prezentele criterii se aplică până la rectificarea bugetului de stat.

NOTĂ:
La repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din cadrul județului a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, se va ține seama de criteriile de mai sus, în funcție de condițiile specifice fiecărei localități, de situația economică, socială și demografică a acestora.


ANEXA Nr. 11

LISTA
unităților administrativ-teritoriale autorizate să contracteze împrumuturi în anul 1998,
potrivit art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/1996

1. Județul Bacău
- Consiliul județean
- Consiliul Local al Municipiului Bacău
- Consiliul Local al Municipiului Onești
2. Județul Constanța
- Consiliul Local al Municipiului Mangalia
3. Județul Maramureș
- Consiliul județean
- Consiliul Local al Municipiului Baia Mare
- Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmației
- Consiliul Local al Orașului Baia Sprie
- Consiliul Local al Orașului Borșa
- Consiliul Local al Orașului Cavnic
- Consiliul Local al Orașului Seini
- Consiliul Local al Orașului Târgu Lăpuș
- Consiliul Local al Orașului Vișeu de Sus
- Consiliul Local al Comunei Bogdan Vodă
- Consiliul Local al Comunei Fărcașa
- Consiliul Local al Comunei Moisei
- Consiliul Local al Comunei Ocna Șugatag
- Consiliul Local al Comunei Repedea
4. Județul Mehedinți
- Consiliul județean
5. Județul Sălaj
- Consiliul județean
- Consiliul Local al Municipiului Zalău
- Consiliul Local al Orașului Cehu Silvaniei
- Consiliul Local al Comunei Românași
- Consiliul Local al Comunei Sărmășag
- Consiliul Local al Comunei Cuzăplac
6. Județul Sibiu
- Consiliul Local al Municipiului Sibiu
7. Județul Timiș
- Consiliul Local al Municipiului Timișoara
- Consiliul Local al Orașului Buziaș
- Consiliul Local al Orașului Deta
8. Județul Vrancea
- Consiliul Local al Municipiului Focșani.

NOTĂ:
La solicitarea consiliilor locale sau județene, după caz, Guvernul poate aproba, până la data de 31 octombrie 1998, includerea unităților administrativ-teritoriale respective pe această listă.


ANEXA Nr. 12

BUGETUL
Fondului special pentru sănătate pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0007 VENITURI - TOTAL 654.051.800 2507 I. VENITURI CURENTE 654.051.800 3307 A. VENITURI FISCALE 100.000.000 1207 A2. IMPOZITE INDIRECTE 100.000.000 1707 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 100.000.000 18 Taxă asupra unor activități și din publicitatea lor 100.000.000 1907 B. VENITURI NEFISCALE 554.051.800 2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 554.051.800 30 Alte venituri de la instituțiile publice 554.051.800 5007 CHELTUIELI - TOTAL 654.051.800*) 01 CHELTUIELI CURENTE 452.016.800 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 451.016.800 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 202.035.000 5907 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 654.051.800 5807 SĂNĂTATE 654.051.800 01 CHELTUIELI CURENTE 452.016.800 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000.000 13 Deplasări, detașări, transferări 1.000.000 13 01 Deplasări, detașări, transferări în țară 1.000.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 451.016.800 23 Medicamente și materiale sanitare 270.568.200 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 50.386.700 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 50.454.800 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 30.239.300 27 Reparații curente 20.235.200 28 Reparații capitale 10.014.800 29 Cărți și publicații 32.600 30 Alte cheltuieli 19.085.200 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 202.035.000 72 Investiții ale instituțiilor publice 202.035.000 01 Administrație centrală 1.000.000 03 Spitale 40.000.000 04 Sanatorii și preventorii 55.000.000 05 Creșe 5.000.000 07 Centre de transfuzii sanguine 50.000.000 09 Centre de sănătate, diagnostic și tratament 8.200.000 50 Alte instituții și acțiuni sanitare 494.851.800 ____________________________________________________________________________________________

*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.


ANEXA Nr. 12a)

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

BUGETUL
Fondului special pentru sănătate pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0007 VENITURI - TOTAL 650.000.000 2507 I. VENITURI CURENTE 650.000.000 3307 A. VENITURI FISCALE 100.000.000 1207 A2. IMPOZITE INDIRECTE 100.000.000 1707 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 100.000.000 18 Taxă asupra unor activități și din publicitatea lor 100.000.000 1907 B. VENITURI NEFISCALE 550.000.000 2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 550.000.000 30 Alte venituri de la instituțiile publice 550.000.000 5007 CHELTUIELI - TOTAL 650.000.000*) 01 CHELTUIELI CURENTE 450.000.000 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 449.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000.000 5907 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 650.000.000 5807 SĂNĂTATE 650.000.000 01 CHELTUIELI CURENTE 450.000.000 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000.000 13 Deplasări, detașări, transferări 1.000.000 13 01 Deplasări, detașări, transferări în țară 1.000.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 449.000.000 23 Medicamente și materiale sanitare 270.000.000 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 50.000.000 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 50.000.000 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 30.000.000 27 Reparații curente 20.000.000 28 Reparații capitale 10.000.000 30 Alte cheltuieli 19.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000.000 72 Investiții ale instituțiilor publice 200.000.000 01 Administrație centrală 1.000.000 03 Spitale 40.000.000 04 Sanatorii și preventorii 55.000.000 05 Creșe 5.000.000 07 Centre de transfuzii sanguine 50.000.000 09 Centre de sănătate, diagnostic și tratament 8.200.000 50 Alte instituții și acțiuni sanitare 490.800.000 ____________________________________________________________________________________________

*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.


ANEXA Nr. 12b)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL
Fondului special pentru sănătate pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0007 VENITURI - TOTAL 4.051.800 2507 I. VENITURI CURENTE 4.051.800 1907 B. VENITURI NEFISCALE 4.051.800 2107 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 4.051.800 30 Alte venituri de la instituțiile publice 4.051.800 5007 CHELTUIELI - TOTAL 4.051.800*) 01 CHELTUIELI CURENTE 2.016.800 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.016.800 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.035.000 5907 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 4.051.800 5807 SĂNĂTATE 4.051.800 01 CHELTUIELI CURENTE 2.016.800 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.016.800 23 Medicamente și materiale sanitare 568.200 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 386.700 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 454.800 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 239.300 27 Reparații curente 235.200 28 Reparații capitale 14.800 29 Cărți și publicații 32.600 30 Alte cheltuieli 85.200 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.035.000 72 Investiții ale instituțiilor publice 2.035.000 50 Alte instituții și acțiuni sanitare 4.051.800 ____________________________________________________________________________________________

*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.


ANEXA Nr. 13

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

BUGETUL
Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0016 VENITURI - TOTAL 10.296.063.100 2516 I. VENITURI CURENTE 10.020.320.945 3316 A. VENITURI FISCALE 9.257.649.645 4416 A1. IMPOZITE DIRECTE 9.257.649.645 1216 CONTRIBUȚII LA FONDUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 9.257.649.645 01 Contribuții de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat 3.610.190.000 02 Contribuția persoanelor asigurate 5.646.601.445 03 Contribuții facultative la asigurările sociale de sănătate 858.200 1916 B. VENITURI NEFISCALE 762.671.300 2216 DIVERSE VENITURI 762.671.300 30 Încasări din alte surse 762.671.300 3416 IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 275.742.155 3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 243.868.200 01 Persoane care satisfac serviciul militar în termen 48.045.000 02 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 19.723.200 03 Persoane care fac parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor social 176.100.000 3616 SUME DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 31.873.955 01 Persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani 31.873.955 5016 CHELTUIELI - TOTAL 7.626.713.440 01 CHELTUIELI CURENTE 7.601.673.440 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 37.548.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 7.564.125.440 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.040.000 5916 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 7.626.713.440 6216 ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 7.626.713.440 01 CHELTUIELI CURENTE 7.601.673.440 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 37.548.000 10 Cheltuieli cu salariile 28.201.504 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat și de sănătate 6.486.346 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.410.075 13 Deplasări, detașări, transferări 40.000 13 01 Deplasări, detașări, transferări în țară 25.000 13 02 Deplasări în străinătate 15.000 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 1.410.075 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 7.564.125.440 23 Medicamente și materiale sanitare 1.900.000.000 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 34.000.000 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.546.570.440 27 Reparații curente 11.000.000 28 Reparații capitale 15.000.000 29 Cărți și publicații 100.000 30 Alte cheltuieli 57.455.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.040.000*) 72 Investiții ale instituțiilor publice 25.040.000 02 Asistență medicală primară 615.339.216 03 Asistență medicală de specialitate ambulatorie 354.556.411 04 Asistență medicală stomatologică 190.522.701 05 Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare 3.369.156.655 06 Medicamente 1.857.239.743 07 Proteze, orteze și materiale sanitare 547.155.086 08 Servicii de ambulanță și transport sanitar 245.667.467 09 Asistență medicală de recuperare 48.210.015 11 Programe de sănătate publică 320.212.141 25 Servicii publice descentralizate 75.154.005 30 Alte servicii 3.500.000 9816 EXCEDENT 2.669.349.660 ____________________________________________________________________________________________

*) Reprezintă dotări pentru direcțiile sanitare județene, respectiv a municipiului București, care în anul 1998 îndeplinesc, potrivit art. 88 alin. (3) din Legea nr. 145/1997, atribuțiile caselor de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București. Repartizarea sumei pe direcțiile sanitare și, respectiv, lista de dotări se aprobă de Ministerul Sănătății.

NOTĂ:
În cheltuielile totale sunt incluse și sumele de 450 miliarde lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale efectuate în unitățile sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, 103,5 miliarde lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale efectuate în unitățile sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor și 3,5 miliarde lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale efectuate de Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.


ANEXA Nr. 14

SECRETARIATUL DE STAT
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

BUGETUL
Fondului de risc și accident pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0008 VENITURI - TOTAL 1.122.459.490 2508 I. VENITURI CURENTE 583.951.960 3308 A. VENITURI FISCALE 582.367.500 4408 A1. IMPOZITE DIRECTE 582.367.500 1108 CONTRIBUȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE 582.367.500 01 Contribuția agenților economici 582.367.500 1908 B. VENITURI NEFISCALE 1.584.460 2208 DIVERSE VENITURI 1.584.460 11 Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate 1.514.460 30 Încasări din alte surse 70.000 3608 IV. SUBVENȚII 538.457.530 3708 SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 538.457.530 08 Subvenții primite în completarea Fondului de risc și accident 538.457.530 3908 V. DONAȚII 50.000 4008 DONAȚII 50.000 5008 CHELTUIELI - TOTAL 1.122.459.490 01 CHELTUIELI CURENTE 1.122.459.490 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.865.528 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 653.086.627 38 TRANSFERURI 466.507.335 5908 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.079.438.406 01 CHELTUIELI CURENTE 1.079.438.406 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 612.931.071 38 TRANSFERURI 466.507.335 6008 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 466.507.335 01 CHELTUIELI CURENTE `` 466.507.335 38 TRANSFERURI 466.507.335 40 Transferuri neconsolidabile 466.507.335 15 Alocația de stat pentru copii 66.750.000 22 Pensii de asigurări sociale 165.542.772*) 37 Ajutoare speciale 234.181.178 38 Ajutor de urmaș 33.385

*) Inclusiv indemnizația de însoțitor nevăzător gr. I, conform art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990, cu modificările ulterioare. 6108 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 612.931.071 01 CHELTUIELI CURENTE 612.931.071 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 612.931.071 21 Drepturi cu caracter social 612.931.071 03 Taxe abonament radio, T.V. și de instalare, transferare, abonament telefonic și costul unui număr de impulsuri 47.329.600 04 Transport urban și interurban 52.674.888 05 Indemnizații pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere și acordă ajutor permanent minorului sau adultului cu handicap 512.925.908 50 Alte acțiuni privind cheltuielile sociale 675 7208 Partea a VI-a - ALTE ACȚIUNI 43.021.084 7308 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 43.021.084 01 CHELTUIELI CURENTE 43.021.084 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.865.528 10 Cheltuieli cu salariile 2.113.329 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 486.065 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 105.667 13 Deplasări, detașări, transferări 54.800 13 01 Deplasări, detașări, transferări în țară 54.800 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 105.667 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 40.155.556 30 Alte cheltuieli 40.155.556 02 Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul 2.865.528 03 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 40.155.556 ____________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 15

MINISTERUL FINANȚELOR

BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale, pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0010 VENITURI - TOTAL 476.705.000 2510 I. VENITURI CURENTE 476.705.000 3310 A. VENITURI FISCALE 172.705.000 1210 A2. IMPOZITE INDIRECTE 172.705.000 1710 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 172.705.000 06 Încasări din comisionul pentru servicii vamale 172.705.000 1910 B. VENITURI NEFISCALE 304.000.000 2210 DIVERSE VENITURI 304.000.000 30 Încasări din alte surse 304.000.000 5010 CHELTUIELI - TOTAL 450.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 450.000.000 7310 Partea a VI-a - ALTE ACȚIUNI 450.000.000 7210 ALTE ACȚIUNI 450.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 450.000.000 72 Investiții ale instituțiilor publice 450.000.000 12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 450.000.000 9910 EXCEDENT 26.705.000 ____________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 16

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI COMERȚULUI

BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0011 VENITURI - TOTAL 1.434.000.000 2511 I. VENITURI CURENTE 1.434.000.000 3311 A. VENITURI FISCALE 1.434.000.000 1211 A2. IMPOZITE INDIRECTE 1.434.000.000 1711 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1.434.000.000 19 Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice 1.434.000.000 5011 CHELTUIELI - TOTAL 1.434.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.434.000.000 6711 Partea a V-a - ACȚIUNI ECONOMICE 1.434.000.000 6611 INDUSTRIE 1.434.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.434.000.000 73 Investiții ale regiilor autonome 1.434.000.000 05 Electricitate și alte forme de energie 1.434.000.000 ____________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 17

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL
Fondului special al drumurilor publice pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0012 VENITURI - TOTAL 2.288.871.000 2512 I. VENITURI CURENTE 2.288.871.000 3312 A. VENITURI FISCALE 2.288.871.000 1212 A2. IMPOZITE INDIRECTE 2.288.871.000 1712 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 2.288.871.000*) 07 Cota asupra prețului cu ridicata, exclusiv accizele pentru carburanții auto livrați la intern de către producători, și a valorii în vamă pentru carburanții auto importați 1.388.871.000 08 Cota asupra prețului cu ridicata, exclusiv accizele pentru autovehiculele și remorcile livrate de către producătorii din țară pe piața internă, și a valorii în vamă a autovehiculelor și remorcilor importate 300.000.000 09 Sume fixe anuale plătite pentru utilizarea drumurilor publice de către proprietarii de automobile și remorci 600.000.000 5012 CHELTUIELI - TOTAL 2.288.871.000**) 01 CHELTUIELI CURENTE 1.833.871.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.833.871.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 455.000.000 6912 a) pentru drumuri naționale ACȚIUNI ECONOMICE 1.487.766.000 6812 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 1.487.766.000 01 CHELTUIELI CURENTE 1.177.766.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.177.766.000***) 27 Reparații curente 837.766.000 28 Reparații capitale 340.000.000***) 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 310.000.000 73 Investiții ale regiilor autonome 310.000.000 05 Drumuri și poduri 1.487.766.000 7012 b) pentru drumuri locale ACȚIUNI ECONOMICE 801.105.000 7112 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 801.105.000 01 CHELTUIELI CURENTE 656.105.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 656.105.000 27 Reparații curente 506.105.000 28 Reparații capitale 150.000.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 145.000.000 73 Investiții ale regiilor autonome 145.000.000 05 Drumuri și poduri 801.105.000 ____________________________________________________________________________________________

*) Inclusiv încasările din restanțele din anii precedenți, care în execuție se vor evidenția distinct.
**) Disponibilul din anii precedenți la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
***) Inclusiv suma de 23.591.345 mii lei, reprezentând contribuția Guvernului, conform Hotărârii Guvernului nr. 946/1997, la care se adaugă diferența rămasă neacoperită de la bugetul de stat pentru contribuția părții române la lucrările realizate din împrumuturi externe.


ANEXA Nr. 18

MINISTERUL FINANȚELOR

BUGETUL
Fondului special pentru protejarea asiguraților pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0013 VENITURI - TOTAL 7.000.000 2513 I. VENITURI CURENTE 7.000.000 1913 B. VENITURI NEFISCALE 7.000.000 2213 DIVERSE VENITURI 7.000.000 14 Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute 7.000.000 5013 CHELTUIELI - TOTAL 7.000.000 01 CHELTUIELI CURENTE 7.000.000 38 TRANSFERURI 7.000.000 7013 ACȚIUNI ECONOMICE 7.000.000 6913 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 7.000.000 01 CHELTUIELI CURENTE 7.000.000 38 TRANSFERURI 7.000.000 40 Transferuri neconsolidabile 7.000.000 16 Despăgubiri datorate în caz de faliment al societăților de asigurări 7.000.000 ____________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 19

MINISTERUL TURISMULUI

BUGETUL
Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului pe anul 1998

										- mii lei -
____________________________________________________________________________________________ Capitol Subcapitol Titlu/ Alineat Denumire indicator Program Articol 1998 ____________________________________________________________________________________________ A B 1 ____________________________________________________________________________________________ 0017 VENITURI - TOTAL 47.800.000 2517 I. VENITURI CURENTE 47.800.000 3317 A. VENITURI FISCALE 44.559.000 4417 A1. IMPOZITE DIRECTE 44.559.000 1117 CONTRIBUȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE 44.559.000 01 Contribuția agenților economici 44.559.000 1917 B. VENITURI NEFISCALE 3.241.000 2117 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 2.800.000 30 Alte venituri de la instituțiile publice 2.800.000 2217 DIVERSE VENITURI 441.000 30 Încasări din alte surse 441.000 5017 CHELTUIELI - TOTAL 47.800.000 01 CHELTUIELI CURENTE 30.800.000 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.000.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 24.800.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.000.000 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 10.000.000 6917 ALTE ACȚIUNI 37.800.000 01 CHELTUIELI CURENTE 30.800.000 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.000.000 10 Cheltuieli cu salariile 3.284.000 11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 211.000 12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 46.000 13 Deplasări, detașări, transferări 2.413.000 13 01 Deplasări, detașări, transferări în țară 1.573.000 13 02 Deplasări în străinătate 840.000 14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 46.000 20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 24.800.000 24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 8.991.600 25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.271.000 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 224.600 27 Reparații curente 90.800 29 Cărți și publicații 22.000 30 Alte cheltuieli 14.200.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.000.000 72 Investiții ale instituțiilor publice 7.000.000 13 Promovarea și dezvoltarea turismului 37.800.000 8617 ÎMPRUMUTURI 10.000.000 78 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.000.000 79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 10.000.000 80 ÎMPRUMUTURI 10.000.000 80 08 Împrumuturi acordate pentru proiecte de investiții în turism 10.000.000 08 Împrumuturi acordate pentru proiecte de investiții în turism 10.000.000 ____________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 20

LIMITE VALORICE
privind competența de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor noi de investiții

1. Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiții care se finanțează, potrivit legii, din bugetul de stat și din bugetele fondurilor speciale se aprobă, cu acordul prealabil al Ministerului Finanțelor, de către:

a) Guvern - pentru valori mai mari de 40 miliarde lei;
b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse între 6 și 40 miliarde lei;
c) ceilalți ordonatori de credite - pentru valori cuprinse între 2 miliarde lei și 6 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

Pentru obiectivele noi de investiții ale căror valori nu depășesc 2 miliarde lei, documentațiile tehnico-economice se aprobă de către ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

2. Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiții, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele unităților administrativ-teritoriale, se aprobă cu acordul prealabil al Ministerului Finanțelor, după cum urmează:

a) consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, pentru investițiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum și pentru cele ale instituțiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 2 miliarde lei și 40 miliarde lei;
b) consiliile locale ale municipiilor, pentru investițiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum și pentru cele ale instituțiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 2 miliarde lei și 30 miliarde lei;
c) consiliile locale ale orașelor, pentru investițiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, dacă este cazul, precum și pentru cele ale instituțiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 2 miliarde lei și 20 miliarde lei;
d) consiliile locale ale comunelor, pentru investițiile proprii, precum și pentru cele ale instituțiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 2 miliarde lei și 10 miliarde lei.

Ordonatorii principali de credite din administrația publică locală, conducătorii instituțiilor publice de subordonare județeană sau locală, care au calitatea de ordonatori secundari sau terțiari de credite, precum și managerii regiilor autonome de interes județean și local, pentru investițiile proprii a căror valoare nu depășește 2 miliarde lei, aprobă documentațiile tehnico-economice, cu avizul prealabil, după caz, al delegației permanente a consiliului județean sau al consiliului local.

Documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele noi de investiții a căror acoperire financiară se asigură integral sau în completare din bugetele unităților administrativ-teritoriale, ale căror valori depășesc plafoanele prevăzute la pct. 2 lit. a), b), c) și d), se aprobă de către Guvern.


Marți, 16 iulie 2019, 11:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.