LEGE nr.56 din 15 aprilie 1999
pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Georgia, semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 174/23 apr. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifică Convenția consulara dintre România și Georgia, semnata la Tbilisi la 1 iulie 1998.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU


CONVENTIE CONSULARA INTRE ROMANIA SI GEORGIA

România și Georgia, denumite în continuare parti contractante,
animate de dorinta de a dezvolta legaturile prietenesti traditionale dintre cele doua tari,
reafirmand hotararea de a aseza la baza relatiilor lor increderea, cooperarea și ajutorul reciproc, în conformitate cu principiile respectarii reciproce a independentei politice, suveranitatii și integritatii teritoriale, neamestecului în treburile interne, egalitatii în drepturi,
hotarate sa reglementeze și sa promoveze relatiile lor consulare cu respectarea angajamentelor internaționale asumate,
au hotarat sa incheie prezenta conventie consulara și au convenit urmatoarele:

CAPITOLUL 1
Definitii

ART. 1
Definitii
1. In prezenta conventie expresiile de mai jos vor avea urmatorul inteles:
a) prin oficiu consular se intelege orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agentie consulara;
b) prin circumscriptie consulara se intelege teritoriul atribuit unui oficiu consular pentru exercitarea functiilor consulare;
c) prin sef de oficiu consular se intelege persoana insarcinata sa actioneze în aceasta calitate;
d) prin functionar consular se intelege orice persoana, inclusiv seful oficiului consular, insarcinata sa exercite functiile consulare;
e) prin angajat consular se intelege orice persoana angajata în serviciile administrative sau tehnice ale oficiului consular;
f) prin membru al personalului de serviciu se intelege orice persoana folosita în serviciul casnic al unui oficiu consular;
g) prin membri ai oficiului consular se intelege functionarii consulari, angajatii consulari și membrii personalului de serviciu;
h) prin membru al personalului particular se intelege persoana folosita în mod exclusiv în serviciul particular al unui membru al oficiului consular;
i) prin membru de familie se intelege sotul/sotia membrului oficiului consular, copiii și parintii acestuia, cu conditia ca aceste persoane sa locuiasca impreuna și sa fie în intretinerea membrului oficiului consular;
j) prin localuri consulare se intelege cladirile sau partile din cladiri și terenul aferent, care, indiferent în proprietatea cui se afla, sunt folosite exclusiv pentru oficiul consular;
k) prin arhive consulare se intelege toate hartiile, documentele, corespondenta, cartile, filmele, mijloacele tehnice, folosite pentru culegerea și utilizarea informatiilor, registrele oficiului consular, precum și materialul de cifru, fisierele și mobilierul, destinate sa le protejeze și sa le conserve;
l) prin nava se intelege orice mijloc civil de navigatie care are dreptul sa arboreze drapelul statului trimitator potrivit legilor sale, cu exceptia navelor militare;
m) prin aeronava se intelege orice aparat civil de zbor inregistrat în statul trimitator și care are dreptul sa foloseasca insemnele de inregistrare ale acestui stat, cu exceptia aparatelor militare.
2. Dispozitiile prezentei conventii referitoare la cetatenii statului trimitator se aplica, în mod corespunzator, atunci cand contextul admite, persoanelor juridice care sunt constituite conform legislatiei statului trimitator și care isi au sediul în acest stat.
CAP. 2
Infiintarea de oficii consulare și numirea membrilor oficiilor consulare

ART. 2
Infiintarea unui oficiu consular
1. Statul trimitator poate infiinta un oficiu consular pe teritoriul statului de reședința numai cu consimtamantul acestui stat.
2. Sediul oficiului consular, rangul și circumscriptia sa consulara sunt stabilite de statul trimitator și sunt supuse aprobarii statului de reședința. Statul trimitator poate aduce modificari ulterioare sediului oficiului consular, rangului sau ori circumscriptiei consulare numai cu consimtamantul statului de reședința.

ART. 3
Numirea și admiterea sefului oficiului consular
1. Seful oficiului consular este numit de statul trimitator și este admis pentru exercitarea functiilor sale de catre statul de reședința.
2. Sub rezerva prevederilor prezentei conventii, modalitatile de numire și de admitere a sefului oficiului consular sunt stabilite de legile, regulamentele și uzantele statului trimitator și ale statului de reședința.

ART. 4
Patenta consulara sau notificarea numirii
1. Statul trimitator elibereaza sefului oficiului consular un document sub forma de patenta sau un act similar, intocmit pentru fiecare numire, atestand calitatea sa și indicand, ca regula generala, numele și prenumele, categoria și clasa sa, circumscriptia consulara și sediul oficiului consular.
2. Statul trimitator transmite guvernului statului de reședința, pe cale diplomatica sau pe orice alta cale potrivita, patenta consulara sau actul similar.

ART. 5
Exequaturul
1. Seful oficiului consular este admis sa isi exercite functiile printr-o autorizatie a statului de reședința, denumita exequatur, oricare ar fi forma acesteia.
2. Statul care refuza sa elibereze un exequatur nu este obligat sa comunice statului trimitator motivele refuzului sau.
3. Sub rezerva prevederilor art. 6 și 8, seful oficiului consular nu poate sa isi exercite functiile inainte de primirea exequaturului.

ART. 6
Admiterea provizorie a sefului oficiului consular
Pana la eliberarea exequaturului seful oficiului consular poate fi admis, cu titlu provizoriu, sa isi exercite functiile. In acest caz dispozitiile prezentei conventii ii sunt aplicabile.

ART. 7
Exercitarea cu titlu temporar a functiilor sefului oficiului consular
1. Daca seful oficiului consular este impiedicat sa isi exercite functiile sau daca postul sau este vacant, un gerant interimar poate actiona, cu titlu provizoriu, în calitate de sef al oficiului consular.
2. Numele și prenumele gerantului interimar sunt notificate ministerului afacerilor externe al statului de reședința sau autoritatii desemnate de acest minister de catre misiunea diplomatica a statului trimitator sau, în lipsa unei misiuni diplomatice a acestui stat în statul de reședința, de catre seful oficiului consular sau, în cazul în care acesta este impiedicat sa o faca, de catre orice autoritate competenta a statului trimitator. In general, aceasta notificare trebuie facuta în prealabil. Statul de reședința poate conditiona acordarea consimtamantului sau pentru admiterea ca gerant interimar a unei persoane de calitatea acestuia de agent diplomatic sau de functionar consular al statului trimitator în statul de reședința.
3. Autoritatile statului de reședința treuie sa acorde asistenta și protecție gerantului interimar. In perioada gerantei sale dispozitiile prezentei conventii ii sunt aplicabile în aceeasi masura ca și sefului oficiului consular respectiv.
4. Daca, în circumstantele prevazute la paragraful 1 al acestui articol, un membru al personalului diplomatic al misiunii diplomatice sau un reprezentant al ministerului afacerilor externe al statului trimitator este numit de acest stat în calitate de gerant interimar, acesta continua sa beneficieze de privilegiile și imunitatile diplomatice.

ART. 8
Notificarea catre autoritatile din circumscriptia consulara
De indata ce seful oficiului consular a fost admis, chiar cu titlu provizoriu, sa isi exercite functiile, statul de reședința este obligat sa informeze imediat autoritatile competente din circumscriptia consulara și va lua măsurile necesare pentru ca acesta sa isi indeplineasca functiile și sa beneficieze de prevederile prezentei conventii.

ART. 9
Cetatenia functionarilor consulari
Functionarii consulari pot fi numai cetateni ai statului trimitator, care nu au domiciliul în statul de reședința.

ART. 10
Exercitarea functiilor consulare intr-un stat tert
Statul trimitator poate, dupa notificarea facuta statelor interesate și numai daca nici unul dintre acestea nu se opune în mod expres, sa incredinteze unui oficiu consular infiintat în statul de reședința exercitarea functiilor consulare intr-un alt stat.

ART. 11
Exercitarea functiilor consulare pentru un stat tert
Dupa notificarea corespunzatoare facuta statului de reședința și daca acesta nu se opune, un oficiu consular al statului trimitator poate exercita în statul de reședința functii consulare pentru un stat tert.

ART. 12
Functionarii consulari onorifici
1. Fiecare dintre cele doua parti contractante poate numi și primi functionari consulari onorifici în relatiile lor bilaterale, aplicand în privinta acestora dispozitiile cap. III al Convenției de la Viena cu privire la relatiile consulare din anul 1963 si, atunci cand contextul o permite, dispozitiile prezentei conventii.
2. Functionarii consulari onorifici pot avea cetatenia statului trimitator, a statului de reședința sau a unui stat tert.

ART. 13
Notificarea catre statul de reședința a sosirilor și plecarilor
Statul trimitator notifica, în scris, ministerului afacerilor externe al statului de reședința:
a) sosirea unui membru al oficiului consular, plecarea sa definitiva sau incetarea exercitarii functiilor sale, precum și orice alte schimbari referitoare la statutul sau, care s-au produs în timpul serviciului sau la oficiul consular;
b) sosirea și plecarea definitiva a unui membru de familie al membrului oficiului consular si, daca este cazul, faptul ca o persoana devine sau inceteaza de a mai fi membru al familiei acestuia;
c) sosirea și plecarea definitiva a unui membru al personalului particular, precum și incetarea activitatii sale în aceasta calitate;
d) angajarea și concedierea persoanelor rezidente în statul de reședința, care au calitatea de membri ai oficiului consular sau de membri ai personalului particular, indreptatite sa beneficieze de privilegii și imunitati.

ART. 14
Documente de identitate
1. Autoritatile statului de reședința vor elibera, în mod gratuit, fiecarui functionar consular un document care atesta identitatea și calitatea sa, mentionand functia pe care o indeplineste.
2. Prevederea paragrafului 1 al prezentului articol se aplica, de asemenea, membrilor de familie ai functionarului consular, precum și angajatilor consulari, membrilor personalului de serviciu, membrilor personalului particular și membrilor familiilor acestora, cu conditia ca aceste persoane sa nu fie cetateni ai statului de reședința sau rezidenti în acest stat.

ART. 15
Incetarea functiilor unui membru al oficiului consular
1. Functiile unui membru al oficiului consular inceteaza indeosebi prin:
a) notificarea incetarii functiilor acestuia, facuta statului de reședința de catre statul trimitator;
b) retragerea exequaturului;
c) notificarea de catre statul de reședința statului trimitator ca el a incetat sa mai considere persoana în cauza membru al oficiului consular.
2. Statul de reședința poate, în orice moment și fara a fi obligat sa isi motiveze decizia, sa comunice statului trimitator, pe cale diplomatica, ca retrage exequaturul eliberat sefului oficiului consular sau ca un alt functionar consular este declarat persona non grata ori ca un alt membru al oficiului consular a devenit inacceptabil. Intr-o asemenea situatie statul trimitator va rechema persoana în cauza, daca aceasta a intrat deja în exercitiul functiilor sale. Daca statul trimitator nu ia măsurile de rechemare intr-un termen rezonabil, statul de reședința poate inceta sa mai considere persoana în cauza ca membru al oficiului consular.
CAP. 3
Functii consulare

ART. 16
Scopul functiilor consulare
Functionarul consular favorizeaza, prin toate mijloacele, dezvoltarea relatiilor economice, comerciale, culturale, stiintifice și turistice dintre statul trimitator și statul de reședința, promoveaza, în orice alt mod, relatii prietenesti intre statul trimitator și statul de reședința, apara și protejeaza în statul de reședința drepturile și interesele statului trimitator și ale cetatenilor sai.

ART. 17
Comunicarea cu autoritatile statului de reședința
1. Functionarul consular isi exercita functiile în circumscriptia consulara. Totusi, în cazuri exceptionale, el poate sa isi exercite functiile și în afara acestei circumscriptii, cu consimtamantul statului de reședința.
2. In exercitarea functiilor sale functionarul consular se poate adresa:
a) autoritatilor locale competente din circumscriptia consulara;
b) autoritatilor centrale competente ale statului de reședința, în masura în care acest lucru este permis de legile, regulamentele și uzantele acestui stat și de acordurile internaționale.

ART. 18
Reprezentarea pe langa organizatii internaționale
Dupa notificarea facuta statului de reședința functionarul consular poate actiona și în calitate de reprezentant al statului trimitator pe langa organizatiile internaționale care isi au sediul în statul de reședința.

ART. 19
Reprezentarea cetatenilor în fata tribunalelor statului de reședința
1. Functionarul consular are dreptul, sub rezerva practicilor și a procedurilor în vigoare în statul de reședința, sa reprezinte cetatenii statului trimitator sau sa ia măsuri în scopul reprezentarii corespunzatoare a acestora în fata tribunalelor sau a altor autoritati ale statului de reședința, pentru a cere, conform legilor și regulamentelor statului de reședința, adoptarea de măsuri provizorii în vederea apararii drepturilor și intereselor acestor cetateni atunci cand, datorita absentei lor sau din oricare alta cauza, nu isi pot apara, în timp util, drepturile și interesele.
2. Reprezentarea la care se refera paragraful 1 al prezentului articol ia sfarsit în momentul în care persoana reprezentata isi desemneaza mandatarul ori isi asigura ea insasi apărarea drepturilor și intereselor.

ART. 20
Inregistrarea cetatenilor statului trimitator, eliberarea pasapoartelor și vizelor
Functionarul consular are dreptul:
a) sa inregistreze cetatenii statului trimitator aflati în statul de reședința;
b) sa elibereze cetatenilor statului trimitator pasapoarte sau alte documente de calatorie, sa le prelungeasca valabilitatea, sa faca modificari în acestea ori sa le anuleze;
c) sa acorde vize.

ART. 21
Functii referitoare la starea civila
1. Seful oficiului consular are dreptul sa incheie casatorii, cu conditia ca viitorii soti sa aiba cetatenia statului trimitator. Oficiul consular informeaza autoritatile competente ale statului de reședința în legatura cu casatoriile incheiate, daca legislatia statului de reședința o impune.
2. Functionarul consular are dreptul sa inregistreze casatoriile, nasterile și decesele cetatenilor statului trimitator și sa elibereze documentele corespunzatoare sau sa primeasca comunicari și documente privind nasterile, casatoriile sau decesele cetatenilor acestui stat. Totusi aceste prevederi nu ii exonereaza pe cetatenii statului trimitator de obligatia de a respecta legislatia statului de reședința în materie de inregistrare a nasterilor, casatoriilor și deceselor.
3. Autoritatile competente ale statului de reședința vor transmite oficiului consular, în scopuri oficiale, la cererea sa și gratuit, copiile și extrasele de pe documentele de stare civila ale cetatenilor statului trimitator.

ART. 22
Functii notariale
1. Functionarul consular are dreptul:
a) sa primeasca, sa intocmeasca și sa autentifice declaratiile cetatenilor statului trimitator;
b) sa primeasca, sa intocmeasca și sa autentifice dispozitiile de ultima vointa și alte documente privind actele juridice unilaterale ale cetatenilor statului trimitator, intocmite conform legilor acestui stat;
c) sa legalizeze semnaturile și sigiliile de pe documentele cetatenilor statului trimitator, eliberate de autoritatile acestui stat;
d) sa legalizeze copii și extrase de pe inscrisuri, la cererea cetatenilor statului trimitator;
e) sa efectueze și sa legalizeze traduceri de pe inscrisuri prezentate de cetatenii statului trimitator;
f) sa intocmeasca și sa autentifice contracte incheiate intre cetatenii statului trimitator, daca acestea nu se refera la stabilirea, transferul sau extinderea drepturilor reale asupra bunurilor imobile situate în statul de reședința;
g) sa legalizeze sau sa elibereze, conform prevederilor legale ale statului trimitator, certificate de origine a marfurilor sau alte documente similare.
2. Documentele enumerate la paragraful 1 al prezentului articol, intocmite, autentificate sau legalizate de functionarul consular, sunt considerate documente oficiale valabile care au aceeasi forta probanta și produc aceleasi efecte juridice ca și documentele intocmite, autentificate sau legalizate de autoritatile statului de reședința.

ART. 23
Primirea în depozit
1. Functionarul consular are dreptul sa primeasca în depozit documentele, sumele de bani și obiectele de valoare, incredintate de cetatenii statului trimitator, admise de legislatia statului de reședința.
2. Functionarul consular are, de asemenea, dreptul sa primeasca, pentru a le transmite proprietarilor lor, obiectele pierdute de cetatenii statului trimitator în timpul sederii lor în statul de reședința.

ART. 24
Tutela și curatela
1. Autoritatile statului de reședința informeaza oficiul consular ori de cate ori este necesar sa se instituie tutela sau curatela pentru a proteja un cetatean al statului trimitator, minor sau care are capacitate limitata de a contracta ori pentru a se asigura protectia bunurilor acestuia aflate în statul de reședința și pe care cetateanul statului trimitator nu poate sa le administreze singur, indiferent de motive.
2. Functionarul consular poate informa autoritatile competente ale statului de reședința daca are cunostinta despre situatiile mentionate la paragraful 1 și are dreptul sa propuna persoana care sa actioneze în calitate de tutore sau curator.

ART. 25
Comunicarea cu cetatenii statului trimitator
Functionarul consular are dreptul sa comunice cu cetateanul statului trimitator, sa ii acorde asistenta, sa il indrume si, în caz de nevoie, sa ii asigure asistenta juridica. Statul de reședința nu va limita în nici un fel posibilitatile de comunicare ale cetatenilor statului trimitator cu oficiul consular și nici accesul lor la acest oficiu.

ART. 26
Comunicarea cu cetatenii privati de libertate
1. Functionarul consular va fi informat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile, de catre autoritatile competente ale statului de reședința, în legatura cu retinerea, arestarea sau cu orice alta masura privativa de libertate, care priveste un cetatean al statului trimitator aflat în circumscriptia sa.
2. Functionarul consular are dreptul sa viziteze și sa comunice cu cetateanul statului trimitator arestat sau care este supus oricarei alte forme de limitare a libertatii personale ori care executa o pedeapsa privativa de libertate si, dupa caz, sa intreprinda măsurile corespunzatoare pentru a-i asigura asistenta legala și reprezentarea. Dreptul la vizita și de comunicare se acorda periodic și va putea fi exercitat cat mai curand posibil, fara a putea fi amanat dupa implinirea termenului de 4 zile de la data luarii măsurii de privare sau de limitare, sub orice forma, a libertatii personale.
3. Autoritatile competente ale statului de reședința vor informa cetatenii în cauza despre posibilitatea lor de a comunica cu functionarul consular.
4. Vizitele mentionate la paragraful 2 al prezentului articol vor avea loc în conformitate cu legile și regulamentele statului de reședința. Se intelege ca aceste legi și regulamente nu trebuie sa impiedice exercitarea functiilor consulare.

ART. 27
Accidentele de circulatie
Autoritatile competente ale statului de reședința il vor informa imediat pe functionarul consular în legatura cu toate accidentele grave de circulatie ale cetatenilor statului trimitator. La cererea oficiului consular acestea ii vor pune la dispozitie documentele intocmite de organele competente în legatura cu evenimentele rutiere în care a fost implicat un cetatean al statului trimitator.

ART. 28
Decesul unui cetatean
Autoritatile competente ale statului de reședința il vor informa fara intarziere pe functionarul consular în legatura cu decesul unui cetatean al statului trimitator. La cererea oficiului consular acestea ii vor pune la dispozitie gratuit certificatul de deces ori o copie de pe alt document care confirma decesul.

ART. 29
Succesiunile
1. Autoritatile competente ale statului de reședința il vor informa fara intarziere pe functionarul consular despre deschiderea în acest stat a unei succesiuni, ca urmare a decesului unui cetatean al statului trimitator, precum și în legatura cu deschiderea unei succesiuni, indiferent de cetatenia persoanei decedate, de care poate fi interesat un cetatean al statului trimitator în calitate de mostenitor, titular de drepturi sau legatar.
2. Autoritatile competente ale statului de reședința vor lua măsurile necesare, prevazute de legile și regulamentele acestui stat, pentru a conserva succesiunea și pentru a transmite functionarului consular copia de pe testament, daca acesta a fost intocmit, precum și toate informatiile de care acestea dispun în legatura cu titularii de drepturi, cu domiciliul lor permanent sau temporar, cu valoarea și componenta masei succesorale, inclusiv cu sumele provenite din asigurarile sociale, din alte venituri sau din politele de asigurare. Ele vor informa, de asemenea, despre data la care urmeaza sa se deschida procedura succesorala sau despre stadiul acestei proceduri.
3. Functionarul consular este autorizat sa il reprezinte direct sau indirect prin intermediul reprezentantului sau, în fata tribunalelor sau a altor autoritati competente ale statului de reședința, pe cetateanul statului trimitator, care are dreptul sau care are pretentii la o succesiune deschisa în statul de reședința, în cazul în care acest mostenitor este absent sau nu si-a desemnat un mandatar.
4. Functionarul consular are dreptul sa solicite autoritatilor competente ale statului de reședința:
a) sa ia măsuri de conservare a succesiunii, sa puna sau sa ridice sigilii, inclusiv sa desemneze un administrator al succesiunii, precum și sa participe la aceste operatiuni;
b) sa procedeze la vanzarea bunurilor care fac parte din succesiune și sa comunice data fixata pentru aceasta vanzare, astfel incat el sa poata fi prezent.
5. In momentul incheierii procedurii succesorale sau a celorlalte formalitati oficiale, autoritatile competente ale statului de reședința il vor informa, fara intarziere, pe functionarul consular si, dupa plata datoriilor, a taxelor și impozitelor, vor permite, în termen de 3 luni, ca succesiunea sau bunurile personale ale persoanelor pe care le reprezinta sa fie transmise beneficiarilor.
6. In cazul în care valoarea succesiunii nu este importanta, functionarul consular va putea cere ca bunurile succesorale sa ii fie remise. El va avea, în aceasta situatie, dreptul de a le transmite persoanelor interesate.
7. Functionarul consular are dreptul sa primeasca, pentru a le transmite celor interesati, bunurile personale și valorile apartinand cetatenilor statului trimitator, care nu domiciliaza în statul de reședința, precum și sumele care le revin acestora cu titlu de indemnizatie, de pensie, de asigurari sociale, drepturi salariale sau provenite din politele de asigurare.
8. Daca un cetatean al statului trimitator, care nu are domiciliul în statul de reședința, a decedat în timpul unei sederi temporare în acest stat, bunurile sale trebuie protejate de autoritatile competente ale statului de reședința și transmise, fara o procedura speciala, functionarului consular al statului trimitator. Functionarul consular trebuie sa acopere datoriile contractate de defunct în timpul sederii acestuia în statul de reședința pana la un nivel care sa nu depaseasca valoarea acestor bunuri.
9. Transferul bunurilor și al activelor în statul trimitator, în conformitate cu prevederile acestui articol, se va putea face cu respectarea legislatiei statului de reședința.

ART. 30
Atributii privind navele
1. Functionarul consular are dreptul sa acorde orice fel de asistenta prevazuta în prezenta conventie navelor statului trimitator și echipajelor acestor nave, pe perioada în care se afla în apele teritoriale sau interioare ale statului de reședința, inclusiv în porturi, de indata ce aceste nave au fost admise la libera practica. El poate beneficia de dreptul de control și de inspectie asupra navelor acestui stat și echipajelor lor. In acest scop el poate vizita navele statului trimitator și ii poate primi pe comandantii și echipajele acestor nave.
2. In indeplinirea tuturor actelor privind nava statului trimitator, comandantul sau echipajul sau, functionarul consular poate solicita asistenta autoritatilor competente ale statului de reședința.

ART. 31
Drepturile functionarului consular privind nava și echipajul
In ceea ce priveste navele statului trimitator, functionarul consular are dreptul:
a) fara a prejudicia drepturile autoritatilor statului de reședința, sa il chestioneze pe comandantul navei sau pe oricare alt membru al echipajului, sa verifice, sa primeasca, sa intocmeasca sau sa semneze orice fel de certificat sau alte documente privind nava, sa primeasca declaratii privind nava, incarcatura sau voiajul, precum și sa elibereze documentele necesare pentru a facilita intrarea, sederea și iesirea navei;
b) sa intervina în vederea solutionarii sau facilitarii solutionarii, conform legislatiei statului trimitator, a oricaror diferende intre comandant și ceilalti membri ai echipajului, inclusiv diferendele privind contractele de angajare și conditiile de munca;
c) sa participe la instalarea sau la concedierea comandantului sau la inrolarea altor membri ai echipajului;
d) sa ia măsurile necesare în vederea asigurarii spitalizarii și repatrierii comandantului sau a oricarui alt membru al echipajului;
e) sa acorde sprijin și asistenta comandantului navei sau oricarui alt membru al echipajului în raporturile lor cu tribunalele și cu alte autoritati ale statului de reședința;
f) sa ia toate măsurile utile pentru asigurarea disciplinei și ordinii la bordul navei.

ART. 32
Interventia autoritatilor statului de reședința la bordul navelor
1. In cazul în care un tribunal sau oricare alta autoritate a statului de reședința are intentia sa ii aresteze sau sa ii retina la bordul navei statului trimitator pe comandant, pe un alt membru al echipajului, pe un pasager al acestei nave sau o alta persoana care nu este cetatean al statului de reședința, sa aplice sechestru pe un bun aflat la bord ori sa angajeze o ancheta oficiala la bordul navei, acestea trebuie sa il informeze, în prealabil, pe functionarul consular, astfel incat el sa poata asista la executarea unor astfel de măsuri. Daca, datorita urgentei măsurii, nu a fost posibil sa fie informat functionarul consular sau daca acesta nu a fost prezent la executarea măsurilor, autoritatile statului de reședința il vor informa, fara intarziere și complet, pe functionarul consular în legatura cu măsurile pe care le-au luat. Autoritatile competente ale statului de reședința vor facilita vizita functionarului consular la persoana arestata sau retinuta și comunicarea lui cu aceasta și vor asigura luarea măsurilor corespunzatoare, menite sa protejeze interesele persoanei sau ale navei.
2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplica în cazul unui control uzual efectuat de autoritatile statului de reședința în materie de pasapoarte, vama, sanatate publica, poluarea marii și apărarea vietii umane pe mare sau în cazul oricarui alt demers intreprins la cererea sau cu consimtamantul comandantului navei.

ART. 33
Avaria sau naufragiul navei
1. Daca o nava a statului trimitator naufragiaza, este deteriorata, esueaza, este aruncata pe tarm sau sufera orice alta avarie în apele teritoriale ori interioare ale statului de reședința, inclusiv în porturi, autoritatile competente ale acestui stat il vor informa, fara intarziere, pe functionarul consular în legatura cu aceasta.
2. In cazurile enumerate la paragraful 1 al prezentului articol, autoritatile competente ale statului de reședința vor lua, conform legilor statului de reședința, măsurile necesare pentru a organiza salvarea și protectia navei, a pasagerilor, echipajului, echipamentului navei, incarcaturii, proviziilor și a altor obiecte aflate la bord si, de asemenea, pentru a se evita orice prejudiciu privind bunurile, precum și pentru a se impiedica dezordini la bord sau pentru a le elimina. Aceste măsuri vor fi luate, de asemenea, și fata de obiectele care fac parte din nava sau din incarcatura sa și care au fost aruncate peste bord, informandu-l pe functionarul consular despre măsurile luate. Aceste autoritati il vor ajuta pe functionarul consular pentru ca el sa poata lua toate măsurile de inlaturare a urmarilor avariei, esuarii sau naufragiului.
3. Atunci cand o nava naufragiata a statului trimitator, echipamentul sau, incarcatura sa, proviziile sau orice alte obiecte care erau la bord au fost gasite pe tarmul statului de reședința sau în apropierea lui ori sunt aduse în portul acestui stat și cand nici comandantul navei, nici mandatarul sau, nici agentul maritim, nici reprezentantul asigurarilor nu este prezent sau nu poate lua măsurile necesare de conservare sau de administrare, functionarul consular este autorizat sa ia măsurile pe care proprietarul insusi le-ar fi luat în acelasi scop, daca ar fi fost prezent.
4. Functionarul consular poate, de asemenea, sa ia măsurile prevazute la paragraful 3 al prezentului articol și atunci cand un obiect apartinand unui cetatean al statului trimitator și provenind de la bordul sau din incarcatura unei nave, indiferent de nationalitatea ei, a fost adus intr-un port sau a fost gasit pe tarm ori în apropierea tarmului de pe o nava avariata, esuata sau naufragiata. Autoritatile competente ale statului de reședința trebuie sa il informeze, fara intarziere, pe functionarul consular despre existenta unui asemenea obiect.
5. Functionarul consular are dreptul sa participe la ancheta deschisa pentru a determina cauzele avariei, esuarii sau naufragiului, conformandu-se legilor și regulamentelor statului de reședința.

ART. 34
Decesul sau disparitia unui membru al echipajului
1. Daca comandantul sau oricare alt membru al echipajului unei nave a statului trimitator a decedat sau este dat disparut în statul de reședința, la bordul navei sau pe uscat, comandantul sau inlocuitorul sau, precum și functionarul consular al statului trimitator sunt singurii competenti sa faca inventarul obiectelor, valorilor sau al altor bunuri lasate de defunct sau de disparut și sa efectueze demersurile necesare pentru conservarea și transmiterea lor în vederea lichidarii succesiunii. Daca defunctul sau disparutul este cetatean al statului de reședința, comandantul sau inlocuitorul sau intocmeste inventarul în momentul constatarii decesului sau a disparitiei și remite o copie de pe acest inventar autoritatilor statului de reședința competente sa efectueze demersurile necesare pentru conservarea bunurilor si, în caz de necesitate, pentru lichidarea succesiunii. Aceste autoritati vor informa oficiul consular al statului trimitator în legatura cu demersurile lor.
2. In cazul în care un functionar consular exercita drepturile în materie succesorala prevazute la paragraful 1 al prezentului articol, el trebuie sa se conformeze legilor și regulamentelor statului de reședința.

ART. 35
Navigatia aeriana
Prevederile prezentei conventii se aplica în mod corespunzator și aeronavelor statului trimitator, cu conditia ca aplicarea lor sa nu contravina prevederilor conventiilor bilaterale sau multilaterale în domeniu la care sunt parte statele contractante.

ART. 36
Taxe consulare
1. Oficiul consular poate percepe pe teritoriul statului de reședința taxe pentru serviciile consulare prestate, conform legilor și regulamentelor statului trimitator.
2. Sumele percepute pentru serviciile consulare prestate, mentionate în paragraful 1 al prezentului articol, sunt exceptate de la orice fel de impozite și taxe în statul de reședința.

ART. 37
Transmiterea actelor
Functionarul consular are dreptul sa transmita acte judiciare sau extrajudiciare și sa ia interogatorii, în conformitate cu acordurile în vigoare intre partile contractante, iar în lipsa unor asemenea acorduri, intr-un mod compatibil cu legile și cu regulamentele statului de reședința. Acest drept nu poate fi exercitat decat fata de cetatenii statului trimitator și fara a aplica mijloace de constrangere.

ART. 38
Alte functii consulare
Functionarul consular poate indeplini orice alte functii consulare pe care i le incredinteaza statul trimitator, daca acestea nu sunt contrare legilor și regulamentelor statului de reședința sau daca statul de reședința nu se opune indeplinirii lor.
CAP. 4
Facilitati, privilegii și imunitati

ART. 39
Facilitati acordate oficiului consular
Statul de reședința acorda oficiului consular orice inlesniri pentru exercitarea functiilor sale consulare și ia măsurile necesare pentru ca membrii oficiului consular sa isi poata indeplini insarcinarile oficiale și sa beneficieze de privilegiile și imunitatile prevazute în prezenta conventie.

ART. 40
Folosirea drapelului și a stemei nationale
Statul trimitator are dreptul sa foloseasca în statul de reședința drapelul sau national și scutul cu stema de stat, conform prevederilor prezentului articol:
a) drapelul national al statului trimitator poate fi arborat pe cladirea destinata ca sediu al oficiului consular, pe reședința sefului oficiului consular și pe mijloacele sale de transport atunci cand acestea sunt folosite în interes oficial;
b) stema statului trimitator și denumirea oficiului consular, scrisa în limba acestui stat și în cea a statului de reședința, pot fi puse pe cladirea oficiului consular și pe reședința sefului oficiului consular;
c) în exercitarea dreptului acordat prin prezentul articol se va tine seama de legile, regulamentele și uzantele statului de reședința.

ART. 41
Localuri și locuinte
Statul de reședința sprijina statul trimitator, în cadrul legilor și reglementarilor sale, sa procure localurile necesare oficiului consular si, în caz de necesitate, locuinte convenabile pentru membrii oficiului consular.

ART. 42
Achizitionarea de terenuri și cladiri
1. Statul trimitator are dreptul, în cadrul legilor și reglementarilor statului de reședința:
a) sa achizitioneze cladiri sau parti din cladiri, destinate birourilor oficiului consular, resedintei sefului oficiului consular sau locuintelor celorlalti membri ai oficiului consular;
b) sa construiasca sau sa amenajeze în aceleasi scopuri cladirile achizitionate.
2. Dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu absolva statul trimitator de obligatia de a respecta reglementarile și restrictiile în materie de constructii, urbanism, protecție a ansamblurilor arhitectonice și a monumentelor, aplicabile pe teritoriul unde se afla amplasate cladirile sau partile din cladiri destinate localurilor consulare.

ART. 43
Inviolabilitatea localurilor consulare și a resedintei sefului oficiului consular
1. Localurile consulare și reședința sefului oficiului consular sunt inviolabile. Autoritatile statului de reședința nu pot patrunde în aceste localuri decat cu consimtamantul sefului oficiului consular, al sefului misiunii diplomatice a statului trimitator sau al persoanei desemnate de unul dintre acestia.
2. Statul de reședința are obligatia speciala de a lua toate măsurile necesare pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor consulare, a resedintei sefului oficiului consular și pentru a preveni tulburarea linistii oficiului consular sau afectarea demnitatii sale.

ART. 44
Scutirea de rechizitie
Localurile consulare, reședința sefului oficiului consular, mobilierul și bunurile oficiului consular, precum și mijloacele de transport nu pot face obiectul nici unei forme de rechizitie în scopuri de apărare nationala sau de utilitate publica. In cazul în care o expropriere ar fi necesara în aceste scopuri, vor fi luate toate măsurile corespunzatoare pentru a se evita impiedicarea exercitarii functiilor consulare, iar statului trimitator ii va fi varsata cu promptitudine o indemnizatie adecvata și efectiva.

ART. 45
Scutirea fiscala a localurilor consulare și a mijloacelor de transport
1. Localurile consulare și reședința sefului oficiului consular, al caror proprietar sau locatar este statul trimitator sau orice persoana actionand în numele acestui stat, sunt scutite de impozite și taxe de orice fel, nationale, regionale sau comunale, cu exceptia taxelor percepute ca remunerare pentru servicii special prestate.
2. Scutirea fiscala prevazuta la paragraful 1 al prezentului articol nu se aplica acelor impozite și taxe care, conform legilor și regulamentelor statului de reședința, cad în sarcina persoanei care a contractat cu statul trimitator sau cu persoana care actioneaza în numele acestui stat.
3. Dispozitiile prezentului articol se aplica și mijloacelor de transport folosite pentru nevoile oficiului consular.

ART. 46
Inviolabilitatea arhivelor și documentelor consulare
Arhivele și documentele consulare sunt inviolabile în orice moment și în orice loc s-ar gasi.

ART. 47
Libertatea de comunicare
1. Statul de reședința permite și protejeaza libera comunicare a oficiului consular pentru orice scopuri oficiale. Comunicand cu guvernul, cu misiunile diplomatice și cu celelalte oficii consulare ale statului trimitator, oriunde s-ar gasi ele, oficiul consular poate folosi toate mijloacele de comunicare potrivite, inclusiv curierii diplomatici sau consulari, valiza diplomatica sau consulara și mesaje în clar sau cifrate. Totusi oficiul consular nu poate instala și utiliza un post de radioemisie decat cu consimtamantul statului de reședința.
2. Corespondenta oficiala a oficiului consular este inviolabila. Prin expresia corespondenta oficiala se intelege intreaga corespondenta referitoare la oficiul consular și la functiile sale.
3. Valiza consulara nu poate fi nici deschisa și nici retinuta. Totusi, daca autoritatile competente ale statului de reședința au motive serioase sa creada ca valiza contine alte obiecte decat corespondenta, documentele și obiectele vizate la paragraful 4 al prezentului articol, ele pot cere ca valiza sa fie deschisa în prezenta lor de catre un reprezentant autorizat al statului trimitator. Daca autoritatile statului trimitator refuza sa satisfaca cererea, valiza este inapoiata la locul de origine.
4. Coletele care constituie valiza consulara trebuie sa poarte semne exterioare vizibile ale caracterului lor și nu pot contine decat corespondenta oficiala și documente sau obiecte destinate exclusiv folosintei oficiale.
5. Curierul consular trebuie sa posede un document oficial care sa ateste calitatea sa și sa precizeze numarul de colete care constituie valiza consulara. In afara de cazul în care statul de reședința consimte la aceasta, el nu trebuie sa fie nici cetatean al statului de reședința, nici, cu exceptia situatiei în care el este cetatean al statului trimitator, o persoana cu reședința permanenta în statul de reședința. In exercitarea functiilor sale acest curier este protejat de catre statul de reședința. El se bucura de inviolabilitatea persoanei și nu poate fi supus nici unei forme de arest, de detentie sau unei alte forme de limitare a libertatii personale.
6. Valiza consulara poate fi incredintata comandantului unei nave sau al unei aeronave care urmeaza sa soseasca intr-un punct de intrare autorizat. Comandantul trebuie sa poarte un document oficial care sa indice numarul de colete ce constituie valiza, fara ca el sa fie considerat curier consular. Printr-un aranjament cu autoritatile locale competente, oficiul consular poate trimite pe unul dintre membrii sai sa ia valiza, în mod direct și liber, de la comandantul navei sau al aeronavei și sa o predea în acelasi mod.

ART. 48
Protectia functionarilor consulari
Statul de reședința ii va trata pe functionarii consulari cu respectul cuvenit și va lua toate măsurile necesare pentru a impiedica orice atingere adusa persoanei, libertatii și demnitatii lor.

ART. 49
Imunitatea de jurisdictie și inviolabilitatea personala a sefului oficiului consular
1. Seful oficiului consular nu este supus jurisdictiei penale, civile și administrative a statului de reședința. Aceste dispozitii nu se aplica în caz de actiune civila:
a) care rezulta din incheierea unui contract pe care seful oficiului consular nu l-a facut în mod expres sau implicit în numele statului trimitator;
b) intentata de un tert pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de reședința de un vehicul, de o nava sau o aeronava.
2. Persoana sefului oficiului consular este inviolabila. Nici o masura de executare nu poate fi luata impotriva acestuia, în afara de cazurile prevazute la lit. a) și b) ale paragrafului 1 din prezentul articol și numai daca executarea poate avea loc fara a aduce atingere inviolabilitatii persoanei sau locuintei sale.

ART. 50
Imunitatea de jurisdictie și inviolabilitatea personala a membrilor oficiului consular
1. Functionarii consulari, angajatii consulari și membrii personalului de serviciu nu sunt supusi jurisdictiei penale, civile și administrative a statului de reședința pentru actele indeplinite în exercitarea atributiilor lor oficiale.
2. Totusi dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplica în caz de actiune civila:
a) care rezulta din incheierea unui contract, facut de un functionar consular, angajat consular sau de un membru al personalului de serviciu, pe care nu l-a incheiat în mod expres sau implicit în numele statului trimitator;
b) intentata de un tert pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de reședința de un vehicul, o nava sau o aeronava.
3. Functionarul consular nu poate fi supus nici pentru activitatile desfasurate în afara atributiilor legate de calitatea pe care o are:
a) unor măsuri de retinere sau de detentie preventiva decat în cazul comiterii pe teritoriul statului de reședința a unei infractiuni pentru care se prevede o pedeapsa privativa de libertate de minimum 5 ani și numai ca urmare a unei hotarari a autoritatilor judiciare competente ale statului de reședința;
b) unor alte măsuri privative de libertate decat în cazul executarii unei hotarari judecatoresti definitive.
4. Atunci cand o procedura penala este angajata impotriva unui functionar consular, acesta este obligat sa se prezinte în fata autoritatilor competente ale statului de reședința. Intr-un astfel de caz procedura trebuie sa fie deschisa în termenul cel mai scurt posibil. Aceasta trebuie condusa cu consideratia cuvenita functionarului consular, avandu-se în vedere pozitia sa oficiala si, cu exceptia cazului prevazut la paragraful 3 al prezentului articol, astfel incat sa stanjeneasca cat mai putin posibil exercitarea functiilor consulare.
5. In cazul luarii unor măsuri privative de libertate sau de urmarire penala impotriva unui functionar consular sau unui membru al familiei acestuia, unui angajat consular sau unui membru al personalului de serviciu, autoritatile competente ale statului de reședința il vor informa despre aceasta, fara intarziere, pe seful oficiului consular al statului trimitator.
6. Prevederile prezentului articol cu privire la functionarii consulari nu se aplica sefului oficiului consular.

ART. 51
Obligatia de a depune ca martor
1. Membrii oficiului consular pot fi chemati sa depuna ca martori în fata autoritatilor judiciare sau a altor autoritati competente ale statului de reședința. Totusi nici o masura coercitiva sau nici o alta sanctiune nu va putea fi luata fata de functionarii consulari. Angajatul consular și membrul personalului de serviciu nu trebuie sa refuze sa depuna ca martor, daca nu se afla în situatia mentionata în paragraful 3 al prezentului articol.
2. Autoritatea care solicita marturia trebuie sa evite sa il impiedice pe functionarul consular sa isi indeplineasca functiile. Ea poate sa obtina marturia la reședința lui, la oficiul consular sau sa accepte o declaratie scrisa din partea acestuia, ori de cate ori acest lucru este posibil.
3. Membrii oficiului consular nu sunt obligati sa depuna marturie despre faptele care au legatura cu exercitarea functiilor lor și sa prezinte corespondenta și documente oficiale referitoare la acestea. Ei au, de asemenea, dreptul de a refuza sa depuna marturie în calitate de experti asupra legislatiei statului trimitator.

ART. 52
Renuntarea la privilegii și imunitati
1. Statul trimitator poate renunta la privilegiile și imunitatile prevazute la art. 49-51. Renuntarea trebuie sa fie expresa și sa fie comunicata în scris autoritatilor statului de reședința.
2. Daca un membru al oficiului consular angajeaza o procedura intr-o materie în care ar beneficia de imunitate de jurisdictie, el nu poate invoca imunitatea de jurisdictie fata de nici o cerere reconventionala legata direct de cererea principala.
3. Renuntarea la imunitatea de jurisdictie pentru o actiune civila sau administrativa nu este considerata renuntare la imunitate în ceea ce priveste măsurile de executare a unei hotarari pentru care este necesara o renuntare expresa.

ART. 53
Scutirea de prestatii personale și reale
Statul de reședința ii scuteste pe membrii oficiului consular de orice prestatii personale și de orice servicii de interes public, indiferent de caracterul lor, precum și de sarcinile militare, cum ar fi rechizitiile, contributiile și incartiruirile militare.

ART. 54
Scutirea de obligatia de inmatriculare a strainilor
Functionarii consulari și angajatii consulari, precum și membrii familiilor lor care locuiesc impreuna cu ei sunt scutiti de toate obligatiile prevazute de legile și regulamentele statului de reședința în materie de inmatriculare a strainilor, de permise de sedere și de alte formalitati privind strainii.

ART. 55
Scutirea fiscala
1. Functionarul consular, angajatul consular, precum și membrii familiilor acestora sunt scutiti de orice impozite și taxe, personale și reale, nationale, regionale și comunale, cu exceptia:
a) impozitelor indirecte, incorporate în mod normal în pretul marfurilor sau al serviciilor;
b) impozitelor și taxelor pe bunuri imobile particulare, situate pe teritoriul statului de reședința, sub rezerva dispozitiilor art. 45;
c) drepturilor de succesiune și de mutatie, percepute de catre statul de reședința, sub rezerva prevederilor art. 57;
d) impozitelor și taxelor pe orice fel de venituri particulare care isi au sursa în statul de reședința;
e) drepturilor percepute ca remunerare a serviciilor particulare prestate;
f) taxelor de inregistrare, de grefa, de ipoteca și de timbru, sub rezerva dispozitiilor art. 45.
2. Membrii personalului de serviciu sunt scutiti de impozite și taxe pe salariile pe care le primesc pentru serviciile lor.
3. Membrii oficiului consular care angajeaza persoane ale caror retributii sau salarii nu sunt scutite de impozitul pe venit în statul de reședința trebuie sa respecte obligatiile pe care legile și reglementarile acestui stat le impun în materie de percepere a impozitului pe venit.

ART. 56
Scutirea de taxe vamale și de control vamal
1. In conformitate cu legile și cu regulamentele sale, statul de reședința autorizeaza intrarea și iesirea și acorda scutirea de orice taxe vamale și de alte redevente conexe, cu exceptia cheltuielilor de depozitare, de transport și a cheltuielilor privind serviciile similare, pentru:
a) obiectele destinate activitatii oficiului consular;
b) obiectele de uz personal ale functionarului consular și ale membrilor familiei sale care locuiesc impreuna cu el, inclusiv efectele destinate instalarii sale. Articolele de consum nu trebuie sa depaseasca cantitatile necesare pentru folosirea lor directa de catre cei interesati.
2. Angajatul consular beneficiaza de privilegiile și scutirile prevazute la paragraful 1 lit. b) din prezentul articol în ceea ce priveste obiectele importate cu ocazia primei sale instalari.
3. Functionarul consular și membrii familiei sale sunt scutiti de controlul bagajului personal, daca nu exista motive serioase sa se presupuna ca acesta contine obiecte care nu beneficiaza de scutirile mentionate la paragraful 1 lit. b) din prezentul articol sau obiecte al caror import ori export este interzis de legile statului de reședința sau de regulamentele sale de carantina. Intr-un asemenea caz controlul nu se poate face decat în prezenta functionarului consular sau a unui membru al familiei sale.

ART. 57
Succesiunea unui membru al oficiului consular sau a unui membru al familiei sale
In caz de deces al unui membru al oficiului consular sau al unui membru al familiei sale care locuia impreuna cu el, statul de reședința este obligat:
a) sa permita exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu exceptia celor care au fost dobandite în statul de reședința și care fac obiectul unei prohibitii la export în momentul decesului;
b) sa nu perceapa taxe nationale, regionale sau comunale de succesiune sau de mutatie asupra bunurilor mobile a caror situare în statul de reședința se datora exclusiv prezentei în acest stat a defunctului în calitate de membru al oficiului consular sau de membru al familiei unui membru al oficiului consular.

ART. 58
Libertatea de deplasare
Sub rezerva legilor și a regulamentelor referitoare la zonele în care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate nationala, statul de reședința asigura tuturor membrilor oficiului consular libertatea de deplasare și de circulatie pe teritoriul sau.

ART. 59
Asigurarea mijloacelor de transport
Mijloacele de transport, proprietate a statului trimitator, destinate uzului oficiului consular sau care sunt proprietate a membrilor oficiului consular, trebuie sa faca obiectul unei asigurari obligatorii.

ART. 60
Privilegii și imunitati ale membrilor de familie
Membrii de familie ai membrilor oficiului consular beneficiaza, în mod corespunzator, de privilegiile recunoscute acestora din urma, cu conditia sa nu fie cetateni ai statului de reședința, sa nu domicilieze și sa nu exercite vreo activitate cu caracter lucrativ în acest stat.

ART. 61
Persoanele care nu se bucura de privilegii și imunitati
1. Angajatii consulari și membrii personalului de serviciu, care sunt cetateni ai statului de reședința sau au domiciliul în acest stat, nu beneficiaza de privilegiile și imunitatile prevazute în prezenta conventie, cu exceptia prevederilor art. 51 paragraful 3.
2. Totusi statul de reședința trebuie sa isi exercite jurisdictia asupra persoanelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol în asa fel incat sa nu impiedice fara motiv exercitarea functiilor oficiului consular.
CAP. 5
Dispozitii generale și finale

ART. 62
Respectarea legilor și regulamentelor statului de reședința
1. Toate persoanele care se bucura de privilegii și imunitati, în virtutea prezentei conventii, sunt obligate sa respecte legile și regulamentele statului de reședința, fara ca privilegiile și imunitatile lor sa fie prejudiciate.
2. Localurile consulare nu vor fi utilizate în mod incompatibil cu exercitarea functiilor consulare.

ART. 63
Exercitarea functiilor consulare de catre misiunea diplomatica
1. Dispozitiile prezentei conventii se aplica și în cazul în care functiile consulare sunt exercitate de misiunea diplomatica.
2. Numele și prenumele membrilor misiunii diplomatice afectati serviciului consular al acesteia vor fi notificate ministerului afacerilor externe al statului de reședința.
3. Membrii misiunii diplomatice mentionati la paragraful 2 al prezentului articol continua sa beneficieze de privilegiile și de imunitatile pe care le confera statutul diplomatic.

ART. 64
Ratificarea și intrarea în vigoare
1. Prezenta conventie va fi supusa ratificarii și va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificari, pe cale diplomatica, privind indeplinirea procedurii legale pentru intrarea ei în vigoare.
2. Prezenta conventie se incheie pe o perioada nedeterminata. Ea poate fi denuntata, prin notificare scrisa, de orice parte contractanta. In acest caz, ea isi va inceta valabilitatea dupa 6 luni de la data denuntarii.
Drept care imputernicitii partilor contractante au semnat prezenta conventie și au aplicat sigiliile.
Semnata la Tbilisi la 1 iulie 1998, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, georgiana și engleza, toate textele avand aceeasi valoare; în caz de divergenta de interpretare, va prevala textul în limba engleza.

Pentru România,
Mihai-Razvan Ungureanu

Pentru Georgia,
Irakli Menagarishvili


Duminică, 18 august 2019, 10:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.