LEGE nr.85 din 25 mai 1999
privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 251/2 iun. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifică Convenția dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și protocolul anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU


CONVENTIE
intre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital

România și Regatul Olandei, dorind sa promoveze și sa intareasca relatiile economice prin incheierea intre cele doua state a unei conventii pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital,
au convenit dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL 1
Scopul conventiei

ART. 1
Persoane vizate
Prezenta conventie se va aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

ART. 2
Impozite vizate
1. Prezenta conventie se va aplica impozitelor pe vennit și pe capital stabilite în numele unui stat contractant sau al subdiviziunilor sale politice, al unitatilor administrativ-teritoriale ori al autoritatilor locale, indiferent de modul în care sunt percepute.
2. Sunt considerate impozite pe venit și pe capital toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe castigurile provenite din instrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare, impozitele pe sumele totale reprezentand salarii platite de intreprinderi, precum și impozitele asupra cresterii capitalului.
3. Impozitele existente asupra carora se va aplica prezenta conventie sunt, în special:
a) în Olanda:
- impozitul pe venit (de inkomstenbelasting);
- impozitul pe salarii (de loonbelasting);
- impozitul pe societate (de vennootschapsbelasting), incluzand actiunile guvernamentale în profiturile nete ale exploatarilor resurselor naturale stabilite conform Legii mineritului din 1810 (Mijnwet) referitoare la concesionarile realizate incepand din 1967 sau conform Legii din 1965 referitoare la extractia miniera în zona platformei continentale a Olandei (Mijnwet Continental Plat, 1965);
- impozitul pe dividende (de dividendbelasting);
- impozitul pe capital (de vermogensbelasting), denumite în continuare impozit olandez;
b) în România:
- impozitul pe venitul persoanelor fizice;
- impozitul pe profit;
- impozitul pe salarii și alte remuneratii similare;
- impozitul pe venitul agricol;
- impozitul pe dividende, denumite în continuare impozit roman.
4. Convenția se va aplica, de asemenea, oricaror impozite identice sau în esenta similare care sunt stabilite dupa data semnarii acesteia, în plus sau în locul impozitelor existente. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricaror modificari importante aduse în legislatiile lor fiscale respective.
CAP. 2
Definitii

ART. 3
Definitii generale
1. In sensul prezentei conventii, în masura în care contextul nu cere o interpretare diferita:
a) expresia un stat contractant inseamna Regatul Olandei (Olanda) sau România, dupa cum cere contextul; expresia state contractante inseamna Regatul Olandei (Olanda) și România;
b) termenul Olanda inseamna partea din Regatul Olandei care este situata în Europa, inclusiv marea sa teritoriala și orice zona situata în afara apelor teritoriale asupra carora Olanda, în conformitate cu legislatia internaționala, exercita jurisdictie sau drepturi suverane în legatura cu fundul marii, subsolul și apele supraiacente și cu resursele naturale ale acestora;
c) termenul România inseamna teritoriul României, inclusiv marea sa teritoriala și spatiul aerian de deasupra teritoriului și marii teritoriale asupra carora România isi exercita suveranitatea, precum și zona contigua, platoul continental și zonele economice exclusive asupra carora România isiexercita jurisdictia, respectiv drepturile suverane, în concordanta cu propria sa legislatie și cu dreptul internațional;
d) termenul persoana include o persoana fizica, o societate și orice alta asociere de persoane;
e) termenul societate inseamna orice persoana juridica sau orice entitate care este considerata persoana juridica în scopul impozitarii;
f) expresiile intreprindere a unui stat contractant și intreprindere a celuilalt stat contractant inseamna, dupa caz, o intreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant și o intreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant;
g) expresia transport internațional inseamna orice transport efectuat cu o nava, aeronava sau vehicul feroviar exploatat de o intreprindere care are locul conducerii efective intr-un stat contractant, cu exceptia cazului în care nava, aeronava sau vehiculul feroviar este exploatat numai intre locuri situate în celalalt stat contractant;
h) termenul national inseamna:
(i) în Olanda, orice persoana fizica avand nationalitatea Olandei, orice persoana juridica, parteneriat sau asociere avand statutul în conformitate cu legislatia în vigoare în Olanda;
(ii) în România, orice persoana fizica avand cetatenia României, orice persoana juridica, asociere de persoane și orice alta entitate avand statutul în conformitate cu legislatia în vigoare în România; i) expresia autoritate competenta inseamna:
(i) în Olanda, ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat;
(ii) în România, ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat.
2. In ceea ce priveste aplicarea acestei conventii de catre un stat contractant, la o anumita data, orice termen care nu este definit în conventie va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita, intelesul pe care il are la acea data, în baza legislatiei acestui stat cu privire la impozitele la care prezenta conventie se aplica, și orice interpretare data conform legislatiei fiscale aplicabile a acelui stat prevaleaza fata de intelesul care este atribuit acestui termen de alte legi ale acelui stat.

ART. 4
Rezident
1. In sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant inseamna orice persoana care, potrivit legislatiei acelui stat, este supusa impunerii în acel stat datorita domiciliului sau, rezidentei sale, locului conducerii sau oricarui alt criteriu de natura similara și include, de asemenea, acel stat și orice subdiviziune politica, unitate administrativ-teritoriala sau autoritate locala a acestuia. Totusi aceasta expresie nu include o persoana care este supusa impozitarii în acel stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse sau capital situat în acel stat.
2. Cand, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau se determina dupa cum urmeaza:
a) aceasta va fi considerata rezidenta numai a statului în care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca dispune de o locuinta permanenta în ambele state, va fi considerata rezidenta a statului cu care legaturile sale personale și economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);
b) daca statul în care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca ea nu dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa în nici unul dintre state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului în care locuieste în mod obisnuit;
c) daca aceasta persoana locuieste în mod obisnuit în ambele state sau în nici unul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta numai a statului al carui national este;
d) daca aceasta persoana este national al ambelor state sau al nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.
3. Cand, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana, alta decat o persoana fizica, este rezidenta a ambelor state contractante, ea va fi considerata rezidenta numai a statului în care se afla locul conducerii sale efective.
4. Un fond de pensii recunoscut în acest fel intr-un stat contractant și al carui venit este scutit în general de impozit în acel stat va fi considerat rezident al acelui stat. Prin fond de pensii recunoscut al unui stat contractant se va intelege orice fond de pensii recunoscut și controlat în conformitate cu prevederile legale ale acelui stat.

ART. 5
Sediu permanent
1. In sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent inseamna un loc fix de afaceri prin care intreprinderea isi desfasoara, în intregime sau în parte, activitatea.
2. Expresia sediu permanent include, indeosebi:
a) un loc de conducere;
b) o sucursala;
c) un birou;
d) o fabrica;
e) un atelier; si
f) o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale.
3. Un santier de constructii sau un proiect de instalare constituie un sediu permanent numai atunci cand acesta dureaza mai mult de 12 luni.
4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent se considera ca nu include:
a) folosirea de instalatii numai în scopul depozitarii, expunerii sau livrarii de produse ori de marfuri apartinand intreprinderii;
b) mentinerea unui stoc de produse sau de marfuri apartinand intreprinderii, care sunt expuse în cadrul unui targ comercial sau al unei expozitii și care sunt vandute de intreprindere la inchiderea targului sau a expozitiei mentionate;
c) mentinerea unui stoc de produse sau de marfuri apartinand intreprinderii numai în scopul depozitarii, expunerii sau livrarii;
d) mentinerea unui stoc de produse sau de marfuri apartinand intreprinderii, numai în scopul prelucrarii de catre o alta intreprindere;
e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cumpararii de produse sau de marfuri ori al colectarii de informatii sau al difuzarii de informatii ori pentru marketing, cu un caracter preparatoriu sau auxiliar pentru intreprindere;
f) facilitarea incheierii (inclusiv numai semnarea) contractelor referitoare la imprumuturi, la livrarea de bunuri sau de marfuri ori la servicii tehnice, care sunt similare cu activitatile reprezentantelor din România;
g) mentinerea unui loc fix de afaceri exclusiv în scopul desfasurarii de catre intreprindere a oricarei alte activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar;
h) mentinerea unui loc fix de afaceri exclusiv pentru orice combinare de activitati mentionate la subparagrafele a)-g), cu conditia ca intreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezulta din aceasta combinare sa aiba un caracter pregatitor sau auxiliar.
5. Independent de prevederile paragrafelor 1 și 2, atunci cand o persoana - alta decat un agent cu statut independent caruia i se aplica prevederile paragrafului 6 - actioneaza în numele unei intreprinderi, are și exercita în mod obisnuit intr-un stat contractant imputernicirea de a incheia contracte în numele intreprinderii, acea intreprindere se considera ca are un sediu permanent în acel stat în privinta oricaror activitati pe care acea persoana le exercita pentru intreprindere, în afara de cazul în care activitatile acelei persoane sunt limitate la cele mentionate în paragraful 4, care, daca sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.
6. O intreprindere nu se considera ca are un sediu permanent intr-un stat contractant numai prin faptul ca isi exercita activitatea de afaceri în acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau prin orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca aceste persoane sa actioneze în cadrul activitatii lor obisnuite.
7. Faptul ca o societate care este rezidenta a unui stat contractant controleaza sau este controlata de o societate care este rezidenta a celuilalt stat contractant sau care isi exercita activitatea de afaceri în acel celalalt stat (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societati un sediu permanent al celeilalte.
CAP. 3
Impunerea veniturilor

ART. 6
Venituri din proprietati imobiliare
1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietati imobiliare (inclusiv veniturile din agricultura sau din exploatari forestiere) situate în celalalt stat contractant pot fi impuse în acel celalalt stat.
2. Expresia proprietati imobiliare are intelesul care este atribuit de legislatia statului contractant în care proprietatile în cauza sunt situate. Expresia include, în orice caz, accesoriile proprietatii imobiliare, inventarul viu și echipamentul utilizat în agricultura și exploatari forestiere, drepturile asupra carora se aplica prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciara, uzufructul proprietatilor imobiliare și drepturile la plati variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatarii zacamintelor minerale, a izvoarelor și a altor resurse naturale; navele, aeronavele și vehiculele feroviare nu sunt considerate proprietati imobiliare.
3. Prevederile paragrafului 1 se aplica veniturilor obtinute din exploatarea directa, din inchirierea sau din folosirea în orice alta forma a proprietatii imobiliare.
4. Prevederile paragrafelor 1 și 3 se aplica, de asemenea, veniturilor provenite din proprietati imobiliare ale unei intreprinderi și veniturilor din proprietati imobiliare, utilizate pentru exercitarea unei profesii independente.

ART. 7
Profiturile intreprinderii
1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afara de cazul în care intreprinderea exercita activitate de afaceri în celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo.
Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri în acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse în celalalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.
2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cand o intreprindere a unui stat contractant exercita activitate de afaceri în celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie, în fiecare stat contractant, acelui sediu permanent profiturile pe care le-ar fi putut realiza, daca ar fi constituit o intreprindere distincta și separata, exercitand activitati identice sau similare, în conditii identice sau similare, și tratand cu toata independenta cu intreprinderea al carei sediu permanent este.
3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise la scadere cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urmarite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere și cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent de faptul ca s-au efectuat în statul în care se afla situat sediul permanent sau în alta parte.
4. In masura în care intr-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent sa fie determinat prin repartizarea profitului total al intreprinderii în diversele sale parti componente, nici o prevedere a paragrafului 2 nu impiedica acel stat contractant sa determine profitul impozabil în conformitate cu repartitia uzuala; metoda de repartizare adoptată trebuie totusi sa fie aceea prin care rezultatul obtinut sa fie în concordanta cu principiile enuntate în prezentul articol.
5. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul ca acel sediu permanent cumpara produse sau marfuri pentru intreprinderea al carei sediu permanent este.
6. In vederea aplicarii prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie unui sediu permanent se determina în fiecare an prin aceeasi metoda, în afara de cazul în care exista motive temeinice și suficiente de a se proceda altfel.
7. Atunci cand profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentei conventii, prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.

ART. 8
Transporturi internaționale
1. Profiturile obtinute din exploatarea în trafic internațional a navelor, aeronavelor sau a vehiculelor feroviare sunt impozabile numai în statul contractant în care se afla locul conducerii efective a intreprinderii.
2. Daca locul conducerii efective a unei intreprinderi de transport naval se afla la bordul unei nave, atunci acesta se considera a fi situat în statul contractant în care se afla portul de inregistrare a navei sau, daca nu exista un astfel de port, în statul contractant în care este rezident cel care exploateaza nava.
3. In sensul prezentului articol, profiturile obtinute din exploatarea navelor, aeronavelor și a vehiculelor feroviare în trafic internațional includ profiturile obtinute din inchirierea pe baza nuda a navelor, aeronavelor și a vehiculelor feroviare, daca acestea sunt exploatate în trafic internațional și daca asemenea profituri obtinute din inchiriere sunt legate de profiturile descrise la paragraful 1.
4. Prevederile paragrafului 1 se aplica, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agentie internaționala de transporturi.

ART. 9
Intreprinderi asociate
1. Atunci cand:
a) o intreprindere a unui stat contractant participa direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei intreprinderi a celuilalt stat contractant; sau
b) aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a unui stat contractant și a unei intreprinderi a celuilalt stat contractant
si, fie intr-un caz, fie în celalalt, cele doua intreprinderi sunt legate în relatiile lor financiare sau comerciale prin conditii acceptate sau impuse, care difera de acelea care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente, atunci profiturile, care fara aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre intreprinderi, dar nu au putut fi obtinute în fapt datorita acestor conditii, pot fi incluse în profiturile acelei intreprinderi și impuse în consecinta. Totusi simplul fapt ca intreprinderile asociate au incheiat acorduri, cum ar fi acorduri de impartire a costurilor sau acorduri generale de servicii pentru sau bazate pe impartirea cheltuielilor de conducere, a cheltuielilor generale de administrare, a cheltuielilor tehnice și comerciale, a cheltuielilor de cercetare și dezvoltare și a altor cheltuieli similare, nu constituie prin el insusi o conditie în intelesul propozitiei precedente.
2. Cand un stat contractant include în profiturile unei intreprinderi apartinand acelui stat - și impune în consecinta - profiturile asupra carora o intreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusa impozitarii în acel celalalt stat și profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit intreprinderii primului stat mentionat, daca conditiile stabilite intre cele doua intreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite intre intreprinderi independente, atunci acel celalalt stat va proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acestor profituri. La efectuarea acestei modificari se tine seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si, daca este necesar, autoritatile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

ART. 10
Dividende
1. Dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celalalt stat.
2. Totusi aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse și în statul contractant în care este rezidenta societatea platitoare de dividende, în conformitate cu legislatia acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dividendelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi:
a) 0% din suma bruta a dividendelor, daca beneficiarul efectiv este o societate (alta decat un parteneriat) care detine în mod direct cel putin 25% din capitalul societatii platitoare de dividende;
b) 5% din suma bruta a dividendelor, daca beneficiarul efectiv este o societate (alta decat un parteneriat) care detine în mod direct cel putin 10% din capitalul societatii platitoare de dividende;
c) 15% din suma bruta a dividendelor, în toate celelalte cazuri.
Prezentul paragraf nu afecteaza impunerea societatii în ceea ce priveste profiturile din care se platesc dividendele.
3. Autoritatile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a prevederilor paragrafului 2.
4. Termenul dividende, folosit în acest articol, inseamna veniturile provenite din actiuni și din drepturi de folosinta, din parti miniere, din parti de fondator sau din alte drepturi, care nu sunt titluri de creanta, din participarea la profituri, precum și veniturile din alte parti sociale care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca veniturile din actiuni de catre legislatia statului în care este rezidenta societatea platitoare de dividende.
5. Prevederile paragrafelor 1 și 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri în celalalt stat contractant în care societatea platitoare de dividende este rezidenta, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfasoara în acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende în legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
6. Cand o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, acel celalalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor platite de acea societate, cu exceptia cazului în care asemenea dividende sunt platite unui rezident al acelui celalalt stat sau cand detinerea drepturilor generatoare de dividende în legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un sediu permanent sau de o baza fixa situata în acel celalalt stat și nici nu poate sa supuna profiturile nedistribuite ale societatii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite, chiar daca dividendele platite sau profiturile nedistribuite reprezinta, în intregime sau în parte, profituri sau venituri provenite din acel celalalt stat.
7. Prevederile subparagrafelor a) și b) ale paragrafului 2 nu se aplica daca scopul principal sau unul dintre principalele scopuri ale relatiei care a fost aranjata sau care este mentinuta intre cele doua societati este de a obtine avantaje de pe urma prevederilor acestor subparagrafe. In situatia în care un stat contractant intentioneaza sa aplice prevederile acestui paragraf, autoritatea sa competenta se va consulta inainte cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant.

ART. 11
Dobanzi
1. Dobanzile provenite dintr-un stat contractant și platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celalalt stat.
2. Totusi aceste dobanzi pot fi, de asemenea, impuse și în statul contractant din care provin, în conformitate cu legislatia acelui stat, dar, daca beneficiarul efectiv al dobanzii este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 3% din suma bruta a dobanzii.
3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobanzile provenite dintr-un stat contractant și platite unui rezident al celuilalt stat contractant, care este beneficiarul efectiv al acestora, vor fi impuse numai în acel celalalt stat contractant, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
(i) platitorul sau primitorul dobanzilor este insusi guvernul unui stat contractant, o institutie publica, o subdiviziune politica, o unitate administrativ-teri-toriala sau o autoritate locala a acestuia ori banca centrala a unui stat contractant;
(ii) dobanda este platita în legatura cu un imprumut acordat, aprobat, garantat sau asigurat de guvernul unui stat contractant, de banca centrala a unui stat contractant sau de orice agentie ori institutie (inclusiv institutie financiara) detinuta sau controlata de guvernul unui stat contractant;
(iii) dobanda este platita în legatura cu un imprumut acordat de o banca sau de orice alta institutie financiara (inclusiv o societate de asigurare);
(iv) dobanda este platita în legatura cu un imprumut acordat pentru o perioada mai mare de 2 ani;
(v) dobanda este platita în legatura cu vanzarea pe credit a unui echipament industrial, comercial sau stiintific.
4. Autoritatile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a prevederilor paragrafelor 2 și 3.
5. Termenul dobanzi, astfel cum este folosit în prezentul articol, inseamna veniturile din titluri de creanta de orice natura, insotite sau nu de garantii ipotecare și de o clauza de participare la profiturile debitorului, si, în special, veniturile din efecte publice, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele și premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni. Penalitatile pentru plata cu intarziere nu sunt considerate dobanzi în sensul prezentului articol.
6. Prevederile paragrafelor 1-3 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dobanzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri în celalalt stat contractant din care provin dobanzile, printr-un sediu permanent situat acolo, sau presteaza în acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar creanta în legatura cu care sunt platite dobanzile este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
7. Dobanzile se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este un rezident al acelui stat. Totusi, cand platitorul dobanzilor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata creanta generatoare de dobanzi și aceste dobanzi sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci aceste dobanzi se considera ca provin din statul în care este situat sediul permanent sau baza fixa.
8. Atunci cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitor și beneficiarul efectiv sau intre ambii și o alta persoana, suma dobanzilor, tinand seama de creanta pentru care sunt platite, depaseste suma care s-ar fi convenit intre platitor și beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinandu-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

ART. 12
Redevente
1. Redeventele provenite dintr-un stat contractant și platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celalalt stat.
2. Totusi aceste redevente pot fi impuse și în statul contractant din care provin, în conformitate cu legislatia acelui stat, dar, daca beneficiarul efectiv al redeventelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 3% din suma bruta a redeventelor.
3. Autoritatile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a prevederilor paragrafului 2.
4. Termenul redevente, folosit în prezentul articol, inseamna plati de orice fel primite pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf sau filmelor, inregistrarilor pe banda ori asupra altor modalitati de transmitere folosite pentru emisiunile de radio sau televiziune ori asupra altor modalitati de transmisie, orice patent, marca de comert, desen sau model, plan, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice drept de autor asupra programelor de computer ori pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial sau stiintific.
5. Prevederile paragrafelor 1 și 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri în celalalt stat contractant din care provin redeventele, printr-un sediu permanent situat acolo, sau presteaza în acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se platesc redeventele este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
6. Redeventele se considera ca provin dintr-un stat contractant atunci cand platitorul este un rezident al acelui stat. Totusi, cand platitorul redeventelor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata obligatia de a plati redeventele și aceste redevente sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci aceste redevente se considera ca provin din statul în care este situat sediul permanent sau baza fixa.
7. Atunci cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitor și beneficiarul efectiv sau intre ambii și o alta persoana, suma redeventelor, avand în vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita intre platitor și beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinandu-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

ART. 13
Castiguri de capital
1. Castigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din instrainarea proprietatilor imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 6, situate în celalalt stat contractant pot fi impuse în acel celalalt stat.
2. Castigurile provenite din instrainarea proprietatilor mobiliare care fac parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are în celalalt stat contractant sau al proprietatilor mobiliare tinand de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant în celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv castigurile provenite din instrainarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu intreaga intreprindere) sau a acelei baze fixe pot fi impuse în acel celalalt stat.
3. Castigurile provenite din instrainarea navelor, aeronavelor sau a vehiculelor feroviare exploatate în trafic internațional ori a proprietatilor mobiliare necesare pentru exploatarea acestor nave, aeronave sau vehicule feroviare sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a intreprinderii. In sensul acestui paragraf se vor aplica prevederile paragrafului 2 al art. 8.
4. Castigurile provenite din instrainarea oricaror proprietati, altele decat cele la care se face referire în paragrafele 1-3, sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident cel care instraineaza.
5. Prevederile paragrafului 4 nu vor afecta dreptul fiecarui stat contractant de a percepe, potrivit legislatiei proprii, un impozit pe castigurile provenite din instrainarea actiunilor sau a drepturilor de folosinta intr-o societate al carei capital este, în intregime sau în parte, impartit în actiuni și care, potrivit legislatiei acelui stat, este rezidenta a acelui stat, atunci cand aceste castiguri sunt realizate de o persoana fizica rezidenta a celuilalt stat contractant și care a fost rezidenta a primului stat mentionat, în cursul ultimilor 10 ani anteriori instrainarii actiunilor sau drepturilor de folosinta.

ART. 14
Profesii independente
1. Veniturile realizate de o persoana fizica, care este un rezident al unui stat contractant, din exercitarea unei profesii independente sau a altor activitati cu caracter independent sunt impozabile numai în acel stat, daca aceasta nu dispune în mod obisnuit în celalalt stat contractant de o baza fixa pentru exercitarea activitatilor sale. Daca dispune de o astfel de baza fixa, veniturile pot fi impuse în celalalt stat contractant, dar numai acea parte care este atribuibila acelei baze fixe.
2. Expresia profesii independente cuprinde, în special, activitatile independente de ordin stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum și exercitarea independenta a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist și contabil.

ART. 15
Profesii dependente
1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19 și 20, salariile și alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata vor fi impozabile numai în acel stat, în afara de cazul în care activitatea salariata este exercitata în celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este astfel exercitata, remuneratiile primite pot fi impuse în acel celalalt stat.
2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata în celalalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat mentionat, daca:
a) beneficiarul este prezent în celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind în anul fiscal vizat;
b) remuneratiile sunt platite de o persoana sau în numele unei persoane care angajeaza și care nu este rezidenta a celuilalt stat; si
c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaza o are în celalalt stat.
3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneratiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate salariata exercitata la bordul unei nave, aeronave sau al unui vehicul feroviar exploatat în trafic internațional sunt impozabile numai în acel stat.

ART. 16
Remuneratiile membrilor consiliului de administratie
Remuneratiile sau alte plati similare primite de un rezident al unui stat contractant în calitate de membru al consiliului de administratie, de director ("bestuurder") sau de comisar ("commissaris") al unei societati care este rezidenta a celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celalalt stat.

ART. 17
Artisti și sportivi
1. Independent de prevederile art. 14 și 15, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant, în calitate de artist de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori de interpret muzical sau de sportiv, din activitatile lui personale desfasurate în aceasta calitate în celalalt stat contractant pot fi impuse în acel celalalt stat.
2. Atunci cand veniturile în legatura cu activitatile personale desfasurate de un artist de spectacol sau de un sportiv în aceasta calitate nu revin artistului de spectacol sau sportivului ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 14 și 15, pot fi impuse în statul contractant în care sunt exercitate activitatile artistului de spectacol sau ale sportivului.
3. Independent de prevederile paragrafelor 1 și 2, veniturile obtinute din activitatile prezentate în paragraful 1 vor fi scutite de impozit în statul contractant în care sunt exercitate aceste activitati, daca vizita artistilor de spectacol, a muzicienilor sau a sportivilor în acel stat este subventionata, în intregime sau aproape în intregime, din fonduri publice ale celuilalt stat contractant, ale subdiviziunii politice, unitatii administrativ-teritoriale sau ale autoritatii locale a acestuia ori daca aceste activitati sunt desfasurate în cadrul unor acorduri culturale sau sportive incheiate intre statele contractante.

ART. 18
Pensii, anuitati și plati de asigurari sociale
1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile și alte remuneratii similare platite unui rezident al unui stat contractant pentru munca salariata desfasurata în trecut și orice anuitate vor fi impozabile numai în acel stat.
2. Totusi, cand o asemenea remuneratie nu este periodica și este platita pentru munca salariata desfasurata în trecut în celalalt stat contractant sau cand în locul dreptului la anuitati este platita o suma fixa, aceasta remuneratie sau aceasta suma fixa poate fi impusa în statul contractant din care provine.
3. Orice pensie și alta plata facuta potrivit prevederilor sistemului de asigurari sociale al unui stat contractant, unui rezident al celuilalt stat contractant, poate fi impusa în primul stat mentionat.
4. Termenul anuitati inseamna o suma determinata, platibila în mod periodic, la scadente fixe, în timpul vietii sau în timpul unei perioade specificate ori determinabile, în virtutea unui angajament, cu obligatia de a face în schimb plati pentru deplina și corespunzatoare recompensare în bani sau în echivalent banesc.

ART. 19
Functii publice
1. a) Salariile și alte remuneratii similare, altele decat pensiile, platite de un stat contractant sau de o subdiviziune politica ori de o unitate administrativ-teritoriala sau de o autoritate locala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau subdiviziunii ori unitatii sau autoritatii respective, pot fi impuse în acel stat.
b) Totusi aceste salarii și alte remuneratii similare sunt impozabile numai în celalalt stat contractant, daca serviciile sunt prestate în acel stat, iar persoana fizica este rezidenta a acelui stat si:
(i) este un national al acelui stat; sau
(ii) nu a devenit rezidenta a acelui stat numai în scopul prestarii serviciilor.
2. a) Orice pensii platite de sau din fonduri create de un stat contractant sau de o subdiviziune politica ori de o unitate administrativ-teritoriala sau de o autoritate locala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau acelei subdiviziuni ori unitati sau autoritati pot fi impuse numai în acel stat.
b) Totusi aceste pensii sunt impozabile numai în celalalt stat contractant, daca persoana fizica este rezidenta și national al acelui stat.
3. Prevederile art. 15-18 se aplica salariilor și altor remuneratii similare, precum și pensiilor platite pentru serviciile prestate în legatura cu o activitate de afaceri desfasurata de un stat contractant sau de o subdiviziune politica ori de o unitate administrativ-teritoriala sau o autoritate locala a acestuia.

ART. 20
Profesori și invatatori
1. Sumele pe care le primeste pentru activitatea de predare sau de cercetare un profesor sau un invatator care este rezident al unui stat contractant și care este prezent în celalalt stat contractant, pentru o perioada maxima de 2 ani, în scopul predarii sau al cercetarii stiintifice la o universitate, la un colegiu sau la o alta institutie de predare sau de cercetare stiintifica din acel celalalt stat, sunt impozabile numai în primul stat mentionat.
2. Acest articol nu se aplica veniturilor din cercetare, daca aceasta cercetare nu este intreprinsa în interes public, ci în interesul obtinerii unui castig în folosul unei anumite persoane sau grup de persoane.

ART. 21
Studenti
Sumele pe care le primeste pentru intretinere, educare sau pregatire un student ori un practicant în domeniul afacerilor, care este sau a fost, imediat inaintea venirii sale intr-un stat contractant, rezident al celuilalt stat contractant și care este prezent în primul stat mentionat numai în scopul educarii sau pregatirii sale, nu sunt impuse în acel stat, cu conditia ca astfel de sume sa provina din surse situate în afara acelui stat.

ART. 22
Alte venituri
1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate la articolele precedente din prezenta conventie, sunt impozabile numai în acel stat.
2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica veniturilor, altele decat veniturile provenite din proprietatile imobiliare astfel cum sunt definite la paragraful 2 al art. 6, daca primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri în celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercita în acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo și dreptul sau proprietatea în legatura cu care venitul este platit este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.

CAP. 4
Impunerea capitalului

ART. 23
Capitalul
1. Capitalul reprezentat de proprietatile imobiliare la care se face referire în art. 6, detinute de un rezident al unui stat contractant și situate în celalalt stat contractant, poate fi impus în acel celalalt stat.
2. Capitalul reprezentat de proprietati mobiliare facand parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are în celalalt stat contractant sau de proprietati mobiliare apartinand unei baze fixe pe care un rezident al unui stat contractant o are în celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente poate fi impus în acel celalalt stat.
3. Capitalul constituit din nave, aeronave și vehicule feroviare exploatate în trafic internațional și din proprietatile mobiliare tinand de exploatarea unor asemenea nave, aeronave și vehicule feroviare este impozabil numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a intreprinderii. In sensul acestui paragraf se vor aplica prevederile paragrafului 2 al art. 8.
4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant sunt impozabile numai în acest stat.
CAP. 5
Eliminarea dublei impuneri

ART. 24
Eliminarea dublei impuneri
1. Olanda, atunci cand percepe impozit de la rezidentii sai, poate include în baza asupra careia aceste impozite sunt percepute elemente de venit sau de capital care, potrivit prevederilor acestei conventii, pot fi impuse în România.
2. Totusi, atunci cand un rezident al Olandei obtine elemente de venit care, potrivit prevederilor art. 6, art. 7, paragrafului 5 al art. 10, paragrafului 6 al art. 11, paragrafului 5 al art. 12, paragrafelor 1 și 2 ale art. 13, art. 14, paragrafului 1 al art. 15, paragrafului 3 al art. 18, paragrafelor 1 [subparagraful a)] și 2 [subparagraful a)] ale art. 19 și paragrafului 2 al art. 22 din prezenta conventie, pot fi impuse în România și sunt incluse în baza la care se face referire în paragraful 1, Olanda va scuti aceste elemente de venit prin acordarea unei reduceri din impozitul care i s-ar fi cuvenit. Aceasta reducere va fi calculata în conformitate cu prevederile legislatiei Olandei pentru evitarea dublei impuneri. In acest sens elementele de venit mentionate vor fi considerate ca fiind incluse în suma totala a elementelor de venit care sunt scutite de impozitul olandez potrivit acelor prevederi.
3. In continuare, Olanda va acorda o deducere din impozitul olandez astfel calculat pentru elementele de venit sau de capital, care, potrivit prevederilor paragrafului 2 [subparagrafele b) și c)] al art. 10, paragrafului 2 al art. 11, paragrafului 2 al art. 12, paragrafului 5 al art. 13, art. 16, art. 17, paragrafului 2 al art. 18 și ale paragrafelor 1 și 2 ale art. 23 din prezenta conventie, pot fi impuse în România, cu conditia ca aceste elemente sa fie incluse în baza la care se face referire la paragraful 1. Suma acestei deduceri va fi egala cu impozitul platit în România asupra acelor elemente de venit sau de capital, dar nu va depasi suma reducerii care ar fi putut fi acordata, daca elementele de venit sau de capital astfel incluse ar fi fost singurele elemente de venit sau de capital care ar fi scutite de impozitul olandez, conform prevederilor legislatiei olandeze privind evitarea dublei impuneri.
4. Independent de prevederile paragrafului 2, Olanda va acorda o deducere din impozitul olandez pentru impozitul platit în România pe elementele de venit care, potrivit prevederilor art. 7, paragrafului 5 al art. 10, paragrafului 6 al art. 11, paragrafului 5 al art. 12, art. 14 și ale paragrafului 2 al art. 22 din prezenta conventie, pot fi impuse în România, cu conditia ca aceste elemente sa fie incluse în baza la care se face referire în paragraful 1, daca și în masura în care Olanda, conform prevederilor legislatiei olandeze privind evitarea dublei impuneri, acorda deducerea din impozitul olandez a impozitului perceput intr-o alta tara asupra unor asemenea elemente de venit. Pentru calcularea acestei deduceri se vor aplica în mod corespunzator prevederile paragrafului 3.
5. România va acorda, atunci cand un rezident al sau realizeaza venituri sau detine capital care, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, poate fi impozitat în Olanda:
a) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o suma egala cu impozitul pe venit platit în Olanda;
b) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o suma egala cu impozitul pe capital platit în Olanda.
Totusi aceasta deducere nu va putea depasi, în nici un caz, acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculata inainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila, dupa caz, venitului sau capitalului care poate fi impozitat în Olanda.
CAP. 6
Prevederi speciale

ART. 25
Activitati desfasurate în largul marii
1. Prevederile acestui articol se vor aplica indiferent de orice alta prevedere a prezentei conventii. Totusi acest articol nu se va aplica în cazul în care activitatile desfasurate în largul marii de o persoana reprezinta pentru acea persoana un sediu permanent în conformitate cu prevederile art. 5 sau o baza fixa în conformitate cu prevederile art. 14.
2. In acest articol, termenul activitati desfasurate în largul marii inseamna activitati care se desfasoara în largul marii în legatura cu explorarea sau exploatarea fundului marii, a subsolului marin și a resurselor naturale ale acestora, situate intr-un stat contractant.
3. O intreprindere a unui stat contractant, care desfasoara activitati în largul marii în celalalt stat contractant, va fi considerata, sub rezerva paragrafului 4 al acestui articol, ca desfasoara în legatura cu acele activitati activitate de afaceri în acel stat printr-un sediu permanent situat acolo, în afara de cazul în care activitatile respective din largul marii sunt desfasurate în celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc în total 30 de zile în orice perioada de 12 luni.
In sensul acestui paragraf:
a) cand o intreprindere care desfasoara activitati în largul marii în celalalt stat contractant este asociata cu o alta intreprindere și aceasta cealalta intreprindere continua, ca parte a aceluiasi proiect, aceleasi activitati în largul marii, care sunt sau erau desfasurate de prima intreprindere mentionata, iar activitatile mentionate mai sus au fost desfasurate de ambele intreprinderi si, cand sunt luate impreuna, depasesc o perioada de 30 de zile, atunci fiecare intreprindere se va considera ca isi desfasoara activitatile pentru o perioada care depaseste 30 de zile intr-o perioada de 12 luni;
b) o intreprindere va fi considerata ca asociata cu o alta intreprindere, daca una dintre ele detine direct sau indirect cel putin o treime din capitalul celeilalte intreprinderi sau daca o persoana detine direct sau indirect cel putin o treime din capitalul ambelor intreprinderi.
4. Totusi, în sensul paragrafului 3 al acestui articol, expresia activitati desfasurate în largul marii va fi considerata ca nu include:
a) una sau orice combinare a activitatilor mentionate la paragraful 4 al art. 5;
b) remorcarea sau ancorajul navelor proiectate în principal pentru acel scop și orice alte activitati realizate de astfel de nave;
c) transportul de marfuri sau de personal de catre nave sau aeronave în trafic internațional.
5. O persoana fizica care este un rezident al unui stat contractant și care desfasoara activitati în largul marii în celalalt stat contractant, care constau în servicii profesionale sau alte activitati cu caracter independent, va fi considerata ca desfasoara acele activitati printr-o baza fixa în celalalt stat contractant, daca activitatile desfasurate în largul marii dureaza o perioada continua de 30 de zile sau mai mult.
6. Salariile și alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru activitatea salariata legata de activitati desfasurate în largul marii printr-un sediu permanent situat în celalalt stat contractant pot fi impuse în acel celalalt stat, în masura în care activitatea salariata este exercitata în zona largului marii în acel celalalt stat.
7. Atunci cand se prezinta dovada ca a fost platit în România impozitul asupra elementelor de venit care pot fi impuse în România în conformitate cu prevederile art. 7 și 14, corelate cu paragrafele 3, 5 și 6 ale acestui articol, Olanda va acorda o reducere a impozitului sau, care va fi calculata în conformitate cu regulile mentionate la paragraful 2 al art. 24.

ART. 26
Nediscriminarea
1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi în celalalt stat contractant nici unei impozitari sau obligatii legate de aceasta, diferita sau mai impovaratoare decat impozitarea sau obligatia la care sunt sau pot fi supusi nationalii celuilalt stat aflati în aceeasi situatie, mai ales în ceea ce priveste rezidenta. Independent de prevederile art. 1, prevederile acestui paragraf se vor aplica, de asemenea, și persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
2. Impunerea unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are în celalalt stat contractant nu va fi stabilita în conditii mai putin favorabile în acel celalalt stat decat impunerea stabilita intreprinderilor acelui celalalt stat, care desfasoara aceleasi activitati. Aceasta prevedere nu va fi interpretata ca obligand un stat contractant sa acorde rezidentilor celuilalt stat contractant vreo deducere personala, inlesnire și reducere în ceea ce priveste impunerea pe considerente privind statutul civil sau responsabilitatile familiale pe care le acorda rezidentilor sai.
3. Cu exceptia cazului în care se aplica prevederile paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 8 al art. 11 sau ale paragrafului 7 al art. 12, dobanzile, redeventele și alte plati facute de o intreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în scopul determinarii profiturilor impozabile ale unei asemenea intreprinderi, în aceleasi conditii ca și cum ar fi fost platite unui rezident al primului stat mentionat. In mod similar, orice datorii ale unei intreprinderi a unui stat contractant fata de un rezident al celuilalt stat contractant vor fi deductibile, în vederea determinarii capitalului impozabil al acestei intreprinderi, în aceleasi conditii ca și cand ar fi fost contractate fata de un rezident al primului stat mentionat.
4. Intreprinderile unui stat contractant, al caror capital este integral sau partial detinut ori controlat, în mod direct sau indirect, de unul sau de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse în primul stat mentionat nici unei impuneri sau nici unei obligatii legate de aceasta, care sa fie diferita sau mai impovaratoare decat impunerea și obligatiile legate de aceasta, la care sunt sau pot fi supuse alte intreprinderi similare ale primului stat mentionat.
5. Independent de prevederile art. 2, prevederile prezentului articol se vor aplica impozitelor de orice fel și de orice natura.

ART. 27
Procedura amiabila
1. Cand o persoana considera ca datorita măsurilor luate de unul sau de ambele state contractante rezulta sau va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conforma cu prevederile prezentei conventii, ea poate, indiferent de caile de atac prevazute de legislatia interna a acelor state, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului contractant al carui rezident este sau, daca situatia sa se incadreaza în prevederile paragrafului 1 al art. 26, acelui stat contractant al carui national este. Cazul trebuie prezentat în termen de 3 ani de la prima notificare a actiunii din care rezulta o impunere contrara prevederilor conventiei.
2. Autoritatea competenta se va stradui, daca reclamatia ii pare intemeiata și daca ea insasi nu este în masura sa ajunga la o solutionare corespunzatoare, sa rezolve cazul pe calea unei intelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, în vederea evitarii unei impozitari care nu este în conformitate cu conventia. Orice intelegere realizata va fi aplicata indiferent de perioada de prescriptie prevazuta în legislatia interna a statelor contractante.
3. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve pe calea intelegerii amiabile orice dificultati sau dubii rezultate ca urmare a interpretarii sau a aplicarii conventiei. De asemenea, se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevazute de conventie.
4. Autoritatile competente ale statelor contractante pot comunica direct intre ele, în scopul realizarii unei intelegeri, în sensul paragrafelor precedente.

ART. 28
Schimb de informatii
1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare în vederea aplicarii prevederilor prezentei conventii sau ale legislatiei interne a statelor contractante privitoare la impozitele vizate de conventie, în masura în care impozitarea la care se refera nu este contrara prevederilor conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de prevederile art. 1. Orice informatie obtinuta de un stat contractant va fi tratata ca secret în acelasi mod ca și informatia obtinuta conform prevederilor legislatiei interne a acelui stat și va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti și organelor administrative) insarcinate cu stabilirea sau incasarea, aplicarea ori urmarirea impozitelor sau cu solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul conventiei. Asemenea persoane sau autoritati vor folosi informatia numai în aceste scopuri. Acestea pot dezvalui informatia în procedurile judecatoresti sau în deciziile judiciare.
2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunand unui stat contractant obligatia:
a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislatii și practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;
b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute pe baza legislatiei proprii sau în cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;
c) de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, industrial, profesional sau un procedeu de fabricatie ori comercial sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.

ART. 29
Membrii misiunilor diplomatice și ai posturilor consulare
Nici o prevedere a prezentei conventii nu va afecta privilegiile fiscale ale membrilor misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în ceea ce priveste regulile generale ale dreptului internațional sau prevederile unor acorduri speciale.

ART. 30
Extinderea teritoriala
1. Prezenta conventie poate fi extinsa, în totalitate sau cu modificarile necesare, asupra Antilelor Olandeze sau Aruba, daca unul sau ambele state stabilesc impozite cu caracter substantial similar acelora asupra carora se aplica conventia. Orice asemenea extindere va avea efect de la acea data și va fi supusa unor atare modificari și conditii, inclusiv conditii ca denuntarea, dupa cum se poate specifica și conveni în notele care se schimba pe cai diplomatice.
2. In afara de cazul în care se convine în alt mod, denuntarea conventiei nu va genera denuntarea oricarei extinderi teritoriale a conventiei asupra oricarui stat la care conventia a fost extinsa potrivit prevederilor acestui articol.
CAP. 7
Dispozitii finale

ART. 31
Intrarea în vigoare
1. Statele contractante se vor informa reciproc în scris, pe cai diplomatice, în legatura cu indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestei conventii. Prezenta conventie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data primirii ultimei informari si, ca urmare, va avea efect:
a) în cazul Olandei:
(i) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul realizat, în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului în care conventia intra în vigoare; si
(ii) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit și pe capital, pentru impozitele stabilite pentru orice an fiscal sau perioada care incepe, în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului în care conventia intra în vigoare;
b) în cazul României:
(i) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul realizat, în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului în care conventia intra în vigoare;
si
(ii) în ceea ce priveste celelalte impozite pe profit, venit și pe capital, pentru impozitele stabilite pentru orice an sau perioade de impunere care incep, în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului în care conventia intra în vigoare.
2. Convenția dintre Regatul Olandei și Republica Socialista România pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnata la Bucuresti la 27 martie 1979, isi va inceta aplicabilitatea prin intrarea în vigoare a prezentei conventii. Totusi prevederile primei conventii mentionate vor continua sa aiba efect pentru anii fiscali și perioadele care expira inainte de data la care prevederile prezentei conventii vor fi aplicabile.

ART. 32
Denuntarea
Prezenta conventie va ramane în vigoare pana cand va fi denuntata de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate denunta conventia dupa o perioada de 5 ani de la data la care conventia a intrat în vigoare, cu conditia ca sa fie remisă, pe cai diplomatice, cu cel putin 6 luni inainte, o nota de denuntare. In aceasta situatie prezenta conventie va inceta sa aiba efect:
a) în cazul Olandei:
(i) în ceea ce priveste impozitele retinute la sursa la venitul realizat, în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator datei la care expira perioada specificata în nota de denuntare mentionata; si
(ii) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit și pe capital, pentru impozitele stabilite pentru orice an fiscal sau perioada care incepe, în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator datei la care expira perioada specificata în nota de denuntare mentionata;
b) în cazul României:
(i) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul realizat, în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator datei la care expira perioada specificata în nota de denuntare mentionata; si
(ii) în ceea ce priveste celelalte impozite pe profit, venit și pe capital, pentru impozitele stabilite pentru orice an de impunere sau perioada care incepe, în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator datei la care expira perioada specificata în nota de denuntare mentionata.
Drept care subsemnatii, autorizati în buna și cuvenita forma, au semnat prezenta conventie.
Incheiata la Haga la 5 martie 1998, în doua exemplare originale, în limba engleza.

Pentru România,
Daniel Daianu,
ministrul finantelor

Pentru Regatul Olandei,
Gerrit Zalm,
ministrul finantelor


PROTOCOL
La semnarea Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, incheiata intre România și Regatul Olandei, semnatarii au convenit ca urmatoarele prevederi vor face parte integranta din conventie.

I. In ceea ce priveste aplicarea conventiei, expresia subdiviziune politica se refera la Olanda, iar expresia unitate administrativ-teritoriala se refera la România.
II. La art. 4
O persoana fizica care locuieste la bordul unei nave și care nu are un domiciliu efectiv în nici unul dintre statele contractante va fi considerata rezident al statului contractant în care se afla portul de inregistrare a navei.
III. La art. 5, 6, 7, 13 și 25
Se intelege ca drepturile de explorare și exploatare a resurselor naturale vor fi considerate proprietati imobiliare situate în statul contractant în care se afla fundul marii și subsolul de care sunt legate aceste drepturi și ca aceste drepturi de explorare și exploatare a resurselor naturale vor fi considerate ca apartinand proprietatii sediului permanent aflat în acest stat. De asemenea, se intelege ca drepturile mentionate mai sus cuprind drepturile de participare la activele care sunt produse ca urmare a unei astfel de explorari sau exploatari ori drepturile la beneficiile din activele care sunt produse ca urmare a unei astfel de explorari sau exploatari.
IV. La art. 7
In ceea ce priveste paragrafele 1 și 2 ale art. 7, cand o intreprindere a unui stat contractant vinde bunuri sau marfuri ori desfasoara activitati de afaceri în celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, profiturile acelui sediu permanent nu vor fi determinate pe baza venitului total al intreprinderii, ci pe baza acelei parti a venitului intreprinderii care este atribuibil activitatii prezente a sediului permanent pentru astfel de vanzari sau afaceri. In mod concret, în cazul contractelor de supraveghere, furnizare, instalare sau construire a echipamentelor industriale, comerciale sau stiintifice ori al incintelor sau al lucrarilor publice, cand o intreprindere are un sediu permanent, profiturile atribuibile unui astfel de sediu permanent nu vor fi determinate pe baza sumei totale a contractului, ci numai pe baza acelei parti a contractului care este efectiv desfasurata de sediul permanent în statul contractant în care se afla situat sediul permanent. Profiturile aferente acelei parti a contractului care este derulat de sediul conducerii intreprinderii vor fi impozabile numai în statul contractant al carui rezident este intreprinderea.
V. La art. 7 și 14
Sumele primite pentru servicii tehnice, inclusiv pentru studii sau expertize de natura stiintifica, geologica și tehnica ori pentru servicii de consultanta sau supraveghere vor fi considerate ca plati asupra carora se aplica prevederile art. 7 sau 14.
VI. La art. 10
Se intelege ca în cazul Olandei termenul dividende include venituri din obligatiuni cu drepturi de participare la profit.
VII. La art. 10, 11 și 12
Cand a fost perceput un impozit la sursa peste nivelul impozitului datorat potrivit prevederilor art. 10, 11 sau 12, cererile pentru restituirea impozitelor percepute în exces trebuie sa fie adresate autoritatii competente a statului care a perceput impozitul, intr-o perioada de 3 ani dupa expirarea anului calendaristic în care impozitul a fost perceput.
VIII. La art. 10 și 13
Se intelege ca venitul obtinut în legatura cu lichidarea (partiala) a unei intreprinderi sau cu achizitionarea propriilor actiuni de catre o societate este tratat ca un venit din actiuni și nu ca un castig de capital.
IX. La art. 11
Independent de prevederile paragrafului 2 al art. 11, daca și atata timp cat Olanda, conform legislatiei interne, nu percepe impozite prin retinere la sursa asupra dobanzilor platite unui rezident al celuilalt stat contractant, cota de impozit stabilita în paragraful 2 al art. 11 va fi redusa la zero.
X. La art. 12
Independent de prevederile paragrafului 2 al art. 12, daca și atata timp cat Olanda, conform legislatiei interne, nu percepe impozit prin retinere la sursa asupra redeventelor platite unui rezident al celuilalt stat contractant, cota de impozit stabilita în paragraful 2 al art. 12 va fi redusa la zero.
XI. La art. 16
Se intelege ca bestuurdes or commissaries ai intreprinderii olandeze inseamna persoanele care sunt desemnate ca atare de adunarea generala a actionarilor sau de orice alt organ competent al acelei intreprinderi și care sunt insarcinate cu conducerea generala a societatii si, respectiv, cu supravegherea acesteia.
XII. La art. 18
Independent de prevederile paragrafului 1 al art. 18 din conventie, Olanda poate aplica legislatia interna cu privire la platile la care se face referire la art. 18. Cand autoritatea competenta din România comunica autoritatii competente din Olanda ca, potrivit legislatiei din România, România poate impune asemenea plati, autoritatile competente vor determina prin acord reciproc daca și în ce conditii vor fi aplicate prevederile paragrafului 1 al art. 18.
XIII. La art. 23
1. Prevederile prezentei conventii referitoare la impunerea capitalului și la evitarea dublei impuneri asupra capitalului se vor aplica numai daca și atata timp cat ambele state contractante percep un impozit general pe capital.
2. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc, în scris, asupra introducerii sau anularii impozitului general pe capital.
XIV. La art. 24
Se intelege ca pentru calculul reducerii mentionate în paragraful 3 al art. 24, elementele de capital la care se face referire în paragraful 1 al art. 23 vor fi luate în considerare în ceea ce priveste valoarea respectiva, redusa cu valoarea titlurilor de creanta, insotite de garantii ipotecare asupra acelui capital, și elementele de capital la care se face referire la paragraful 2 al art. 23 vor fi luate în considerare la valoarea respectiva, redusa cu valoarea creantelor apartinand sediului permanent sau bazei fixe.
Drept care subsemnatii, autorizati în buna și cuvenita forma, au semnat prezentul protocol.
Incheiat la Haga la 5 martie 1998, în doua exemplare originale în limba engleza.

Pentru România,
Daniel Daianu,
ministrul finantelor

Pentru Regatul Olandei,
Gerrit Zalm,
ministrul finantelor


Sâmbătă, 14 decembrie 2019, 01:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.