ORDONANȚĂ nr.27 din 30 ianuarie 2000
privind regimul produselor supuse accizelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 42/31 ian. 2000

În temeiul prevederilor art. 1 lit. B pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Accize

SECȚIUNEA I
Sfera de aplicare

Art. 1. - Accizele reprezintă taxe speciale de consumație care se datorează bugetului de stat pentru anumite produse din țară și din import, al căror regim este reglementat prin prezenta ordonanță.

Art. 2. - Produsele pentru care se datorează accize sunt:

a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, băuturile alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic;
b) produsele din tutun;
c) produsele petroliere;
d) alte produse și grupe de produse prevăzute în anexa nr. 2.

SECȚIUNEA a II-a
Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, băuturile
alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare
sau consumului, care conțin alcool etilic

Art. 3. - În grupa "alcool brut, alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic", sunt cuprinse:

a) Alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, produsele obținute pe bază de alcool etilic rafinat și băuturile alcoolice obținute din distilate de cereale
În subgrupa "alcool brut, alcool etilic rafinat, produse obținute pe bază de alcool etilic rafinat și băuturi alcoolice obținute din distilate de cereale" sunt cuprinse următoarele: alcool brut, alcool etilic rafinat, vodcă, rom, lichioruri, rachiuri pe bază de alcool etilic rafinat, whisky, gin, rom și rachiuri din trestie de zahăr, alte băuturi alcoolice spirtoase, precum și orice alte produse care conțin alcool etilic, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentrație alcoolică mai mare de 0,5% în volum. Alcoolul etilic rafinat este alcoolul etilic obținut prin fermentarea alcoolică a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetală, urmată de distilare și de rafinare, având concentrația alcoolică minimă de 95,5% în volum. Alcoolul brut, în accepția acestei ordonanțe, este alcoolul obținut prin fermentarea alcoolică și distilarea lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetală, având concentrația alcoolică mai mică de 95,5% în volum.

Alcoolul brut se comercializează numai în scopul rafinării pentru obținerea alcoolului etilic rafinat. Se interzice folosirea alcoolului brut ca materie primă pentru prepararea băuturilor alcoolice de orice fel.

b) Băuturile alcoolice naturale
În subgrupa băuturilor alcoolice naturale sunt cuprinse: țuica și rachiurile naturale care se obțin prin distilarea sau redistilarea, după caz, a lichidelor zaharoase fermentate din fructe, a drojdiei de vin, a tescovinei de struguri și a vinului. În această subgrupă sunt cuprinse și distilatul din vin și orice alte distilate din fructe, destinate fabricării băuturilor alcoolice naturale.

Distilatul din vin reprezintă produsul obținut prin distilarea vinului, care se folosește pentru producerea vinarsului și a rachiului din vin.

c) Vinurile și produsele pe bază de vin
În subgrupa "vinuri și produse pe bază de vin" sunt cuprinse vinurile spumoase, vinurile nespumoase și alte produse pe bază de vin.

Vinul este băutura obținută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau parțială, a strugurilor proaspeți, zdrobiți sau nezdrobiți, ori a mustului de struguri. Prin vinuri spumoase se înțelege vinurile cu conținut în dioxid de carbon de origine exogenă, care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 2,5 bari la temperatura de 20oC. În categoria "vinuri spumoase" se includ vinurile spumante și șampania cu un conținut în dioxid de carbon de origine total endogenă, obținute prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum, și care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 3,5 bari la temperatura de 20oC.

Vinurile nespumoase sunt vinuri de consum curent și vinuri de calitate, altele decât cele cuprinse în categoria vinurilor spumoase.

Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor nespumoase sunt incluse și vinurile care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 1 bar la temperatura de 20oC. La "alte produse pe bază de vin", în înțelesul prezentei ordonanțe, se includ: vermuturile și alte vinuri din struguri, aromate cu plante sau cu substanțe aromatizante, cu o concentrație alcoolică de până la 22% în volum, alte băuturi fermentate din sucuri de fructe și hidromel, precum și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice. Produsele din subgrupa "vinuri și produse pe bază de vin", cu o concentrație alcoolică de peste 22% în volum, sunt supuse aceluiași regim de accize ca și băuturile prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1.

d) Berea
Berea este produsul obținut prin fermentarea alcoolică a mustului preparat din malț, cereale nemalțificate, zahăr, hamei, produse din hamei, apă cu adaos de drojdie și preparate enzimatice.

În subgrupa "bere" sunt cuprinse toate sortimentele de bere obținute potrivit prevederilor menționate mai sus, precum și sortimentele de bere realizate în amestec cu băuturi alcoolice sau nealcoolice, cu o concentrație alcoolică în volum cuprinsă între 0,5% și 10%. Sortimentele de bere cu o concentrație alcoolică de peste 10% în volum, realizate din bere în amestec cu alte băuturi alcoolice, sunt supuse aceluiași regim de accize ca și băuturile prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1. Pentru berea produsă de micii producători independenți, în funcție de capacitatea nominală de producție a instalațiilor pe care aceștia le dețin, se aplică accizele specifice reduse, prevăzute la nr. crt. 4.1, 4.2 și 4.3 din anexa nr. 1.

Fiecare agent economic producător de bere are obligația de a depune la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, până la data de 15 februarie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere privind capacitățile de producție pe care le deține.

Beneficiază de nivelul redus al accizelor numai agenții economici mici producători, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt agenți economici producători de bere care din punct de vedere juridic și economic sunt independenți față de orice alt agent economic producător de bere, folosesc spații de producție diferite de cele ale oricărui alt agent economic producător de bere și nu funcționează sub licența de produs a altui agent economic producător de bere.

În situația în care un agent economic producător de bere își mărește capacitatea de producție prin achiziționarea de noi capacități de producție sau extinderea celor existente, acesta va înștiința în scris organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe despre modificările produse și va calcula și va vărsa la bugetul de stat accize în cuantumul corespunzător noii capacități de producție, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în funcțiune a noii capacități de producție.

Art. 4. - (1) Plătitorii de accize pentru produsele prevăzute la art. 3 sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate -, care produc sau importă astfel de produse.

(2) De asemenea, plătitori de accize sunt:

a) agenții economici prevăzuți la alin. (1), care cumpără de la producătorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanță, pentru prelucrare și/sau comercializare;
b) agenții economici, pentru cantitățile de produse supuse accizelor, obținute din producția proprie sau din import, care sunt:
- acordate ca dividende sau ca plată în natură acționarilor, asociaților și, după caz, persoanelor fizice;
- consumate pentru reclamă și publicitate.

Art. 5. - (1) Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 se datorează bugetului de stat o acciză specifică de bază exprimată în echivalent euro pe hectolitru alcool pur, la care se adaugă o acciză procentuală de 1% aplicată asupra prețului cu amănuntul maxim declarat.

(2) Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4, 2, 3.1-3.4 și 4 din anexa nr. 1 accizele sunt stabilite în sume fixe exprimate în echivalent euro pe unitatea de măsură, astfel:

a) euro pe hectolitru alcool pur - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4 și 2 din anexa nr. 1;
b) euro pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 și 4 din anexa nr. 1.

(3) Baza de impozitare pentru calculul accizelor specifice o reprezintă:

a) cantitatea de alcool pur conținută - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1 și 2 din anexa nr. 1;
b) cantitatea de băuturi, exprimată în hectolitri, multiplicată cu numărul de grade alcoolice conținut - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 și 4 din anexa nr. 1.

(4) Sumele fixe care reprezintă accizele specifice datorate pe produse și pe grupe de produse sunt cele stabilite în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 și 1.3 din anexa nr. 1 se vor stabili prețuri minime pe produse și pe grupe de produse, care se vor practica pentru comercializarea acestora pe piața internă.

(2) Prețul minim va cuprinde în mod obligatoriu prețul de producție și acciza specifică aferentă, determinată potrivit prevederilor art. 5.

(3) Prețurile minime vor fi stabilite de comun acord de asociațiile patronale ale producătorilor de băuturi alcoolice legal înființate, existente în România, și vor fi consemnate într-un protocol semnat de reprezentanții acestor asociații. O copie de pe acest protocol și listele cuprinzând prețurile astfel stabilite vor fi comunicate Ministerului Finanțelor și vor fi publicate, prin grija celor care le-au stabilit, în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu minimum 10 zile înainte de data intrării în vigoare a acestor prețuri.

(4) Produsele sau grupele de produse, inclusiv în vrac, pentru care s-au stabilit prețuri minime, nu pot fi comercializate pe piața internă la prețuri mai mici decât prețurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Agenții economici producători interni și importatori de alcool etilic rafinat îmbuteliat și de produse prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 vor stabili prețuri maxime de vânzare cu amănuntul pe produse, prețuri pe care le vor notifica printr-o declarație scrisă direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, după caz. Modelul-tip al acestei declarații este prezentat în anexa nr. 4.

(6) Declarația va cuprinde în mod expres data de la care se vor practica prețurile maxime și va fi întocmită de fiecare agent economic în cauză în două exemplare. Un exemplar va fi depus cu minimum 5 zile înainte de data practicării acestor prețuri la direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, respectiv a municipiului București, după caz, iar al doilea exemplar cu numărul de înregistrare primit de la organul fiscal teritorial va rămâne la agentul economic.

(7) Agenții economici producători interni și importatori de alcool etilic rafinat îmbuteliat și de produse prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 au obligația înscrierii în facturile fiscale a prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate.

(8) Ori de câte ori se intenționează modificarea prețurilor minime stabilite, precum și a prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate, asociațiile patronale ale producătorilor de băuturi alcoolice, agenții economici producători interni sau importatori, după caz, au obligația să renotifice sau să declare integral listele cuprinzând prețurile, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Renotificarea sau redeclararea prețurilor, după caz, se face în condițiile prevăzute la alin. (3), (5) și (6).

(9) În termen de 15 zile de la notificarea prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul, organele fiscale teritoriale vor comunica Ministerului Finanțelor, Gărzii financiare teritoriale și direcțiilor regionale vamale listele cuprinzând prețurile.

(10) Este interzisă comercializarea alcoolului etilic rafinat îmbuteliat și a produselor prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1, de către orice agent economic autorizat să comercializeze astfel de produse, la prețuri mai mari decât prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, în vigoare. Prețurile de vânzare cu amănuntul nu pot fi mai mici decât prețurile minime stabilite pe produse, la care se mai adaugă acciza determinată pe baza prețului maxim de vânzare cu amănuntul, plus taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(11) Toți agenții economici autorizați să comercializeze produse pentru care s-au declarat prețuri minime, respectiv prețuri maxime, de vânzare cu amănuntul, sunt obligați să afișeze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând prețurile minime și maxime în vigoare pentru toate produsele pe care le comercializează.

(12) Comercializarea produselor care nu se regăsesc în listele cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenții economici producători sau importatori este interzisă.

(13) Pentru agenții economici autorizați să desfășoare activități de alimentație publică prețurile maxime de vânzare cu amănuntul nu sunt obligatorii.

Art. 7. - (1) În cazul produselor prevăzute la art. 3 provenite din import sau din țară, utilizate ca materie primă pentru obținerea altor produse supuse accizelor, agenții economici prelucrători vor deduce pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele plătite fie în vamă, fie la achiziționarea de pe piața internă a materiei prime de la agenții economici producători sau importatori. Principiul deducerii se aplică și în cazul alcoolului brut prelucrat în scopul obținerii alcoolului etilic rafinat.

(2) Deducerea se face pe răspunderea agenților economici în raport cu cantitatea de materie primă utilizată efectiv - în limita normelor de consum - pentru obținerea produselor finite supuse accizelor și livrate în fiecare lună calendaristică. Limitele normelor de consum în funcție de care se face deducerea accizelor aferente materiei prime sunt cele prevăzute în rețetele de fabricație a băuturilor alcoolice în baza cărora s-a obținut licența de fabricație.

(3) Exercitarea dreptului de deducere este condiționată de existența următoarelor documente justificative care atestă proveniența legală a cantităților utilizate ca materie primă, după cum urmează:

a) în cazul achiziționării materiei prime direct de pe piața externă: licența de import, autorizația de comercializare în calitate de agent economic importator, declarația vamală de import, factura externă;
b) în cazul achiziționării materiei prime direct de la agenții economici producători interni: o copie de pe autorizația de comercializare în calitate de producător de alcool, o copie de pe factura fiscală vizată de supraveghetorul fiscal, care să ateste proveniența alcoolului și în care acciza să fie evidențiată separat;
c) în cazul achiziționării materiei prime direct de la agenții economici importatori: o copie de pe autorizația de comercializare a furnizorului în calitate de agent economic importator, o copie de pe declarația vamală de import, factura fiscală care să ateste proveniența alcoolului, în care acciza să fie evidențiată separat.

(4) Pentru deducerea accizelor aferente produselor importate sau achiziționate de pe piața internă și utilizate ca materie primă pentru obținerea altor produse prevăzute la art. 3, agenții economici vor proceda astfel:

a) vor evidenția în jurnalul privind cumpărările de materii prime, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5, toate intrările de produse utilizate ca materie primă și accizele aferente acestora;
b) vor evidenția în jurnalul privind vânzările de produse finite supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 6, toate livrările de produse și accizele aferente acestora.

(5) Jurnalul privind cumpărările de materii prime și cel privind vânzările de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în parte, în baza documentelor de evidență operativă.

(6) Nu se acceptă deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.

Art. 8. - (1) Toate livrările de alcool efectuate de agenții economici producători interni și importatori, precum și livrările de băuturi alcoolice efectuate de către agenții economici producători interni, importatori și comercianți în sistem angro vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale. Transferurile de produse între gestiuni se vor efectua pe bază de avize de însoțire a mărfii.

(2) Facturile fiscale și avizele de însoțire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale și se tipăresc de Regia Autonomă "Imprimeria Națională", utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță. În cazul agenților economici producători interni de alcool, facturile fiscale vor fi imprimate în 4 exemplare. Exemplarul 4 va rămâne la supraveghetorul fiscal.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (2) se vor inscripționa, după caz, cuvintele: "Alcool" sau "Băuturi alcoolice".

(4) Pe fiecare factură fiscală se va înscrie calitatea agenților economici, atât a furnizorului, cât și a cumpărătorului de alcool și băuturi alcoolice, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en detail.

(5) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonomă "Imprimeria Națională" fiecărei direcții generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, în baza solicitării acestora.

(6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziționării de facturi fiscale și de avize de însoțire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat să comercializeze alcool și băuturi alcoolice, conform prezentei ordonanțe.

(7) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiționată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenței achiziționării și utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 8.

(8) Fiecare transport de alcool și de băuturi alcoolice va fi însoțit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menționate mai sus. În lipsa acestor documente se consideră că marfa are proveniența ilicită. Prin însoțire efectivă se înțelege, în accepția prezentei ordonanțe, existența documentelor de livrare a alcoolului și a băuturilor alcoolice asupra delegatului aflat în mijlocul de transport al acestor produse.

(9) Comisarii Gărzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoțire a mărfii.

(10) Agenții economici care comercializează bere pot utiliza sistemele informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale - cu obligativitatea respectării prevederilor alin. (3) -, fără a mai utiliza formulare pretipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Națională". Agenții economici în cauză vor solicita direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, o plajă de numere.

SECȚIUNEA a III-a
Accize pentru produsele din tutun

Art. 9. - (1) În grupa "produse din tutun" se includ:

a) țigaretele;
b) țigările și țigările de foi;
c) tutunul destinat fumatului;
d) tutunul de prizat și tutunul de mestecat.

(2) Țigaretele sunt considerate cilindrii din hârtie specială, cu sau fără filtru, cu lungimi și diametre diferite, umpluți cu tutun tăiat, sosat și/sau aromatizat.

(3) Țigările și țigările de foi sunt considerate, dacă sunt fumate ca atare, rulourile de tutun care conțin tutun natural integral și au înveliș exterior din hârtie de tutun natural.

(4) Tutunul destinat fumatului este tutunul care a fost tăiat sau în alt mod fărâmițat, bătut sau presat în bucăți și care poate fi fumat fără prelucrare industrială.

(5) Tutunul de prizat este o pulbere de tutun fin măcinat, de culoare galbenă până la brun, aromată sau nearomată.

(6) Tutunul de mestecat este tutunul realizat dintr-un amestec de tutun închis la culoare, uscat, îndulcit cu miere sau cu sirop.

Art. 10. - (1) Pentru produsele din tutun, plătitori de accize sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate care produc sau importă astfel de produse.

(2) De asemenea, plătitori de accize sunt și agenții economici, pentru toate cantitățile de produse supuse accizelor, obținute din producția proprie sau din import, care sunt:

a) acordate ca dividende sau ca plată în natură acționarilor, asociaților și, după caz, persoanelor fizice;
b) consumate pentru reclamă și publicitate.

Art. 11. - (1) Pentru țigarete, indiferent de proveniența și de calitatea acestora, se datorează bugetului de stat o acciză specifică, stabilită în echivalent euro pe 1.000 de țigarete, la care se adaugă o cotă procentuală aplicată asupra prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate.

(2) Cuantumul accizei specifice și cel al accizei procentuale sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Prețurile maxime de vânzare cu amănuntul vor fi stabilite de fiecare agent economic producător intern sau importator și vor fi notificate Ministerului Finanțelor.

(4) Înregistrarea de către Ministerul Finanțelor a prețurilor astfel stabilite se va face pe baza declarației scrise a fiecărui agent economic în cauză, modelul-tip al acesteia fiind prezentat în anexa nr. 9.

(5) Declarația se va întocmi de agentul economic în cauză, în două exemplare, dintre care un exemplar va fi depus la Ministerul Finanțelor, iar al doilea exemplar, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor, va rămâne la agentul economic.

(6) Declarația va cuprinde în mod expres data de la care se vor practica prețurile maxime și va fi depusă la Ministerul Finanțelor cu minimum 2 zile înainte de data practicării acestor prețuri.

(7) Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare lista cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor, va fi publicată prin grija agentului economic producător sau importator, în două cotidiene de mare tiraj.

(8) Ori de câte ori se intenționează modificări ale prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate, agenții economici producători interni sau importatori au obligația să redeclare prețurile pentru toate sortimentele de țigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiași model de declarație și cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (6) și (7).

(9) După primirea declarațiilor privind prețurile maxime de vânzare cu amănuntul Ministerul Finanțelor va transmite copii de pe acestea direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, Gărzii financiare centrale și Direcției Generale a Vămilor.

(10) Este interzisă comercializarea țigaretelor de către orice agent economic autorizat să comercializeze astfel de produse, la prețuri mai mari decât prețurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare.

(11) Agenții economici autorizați să comercializeze țigarete sunt obligați să afișeze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializează.

(12) Comercializarea sortimentelor de țigarete ce nu se regăsesc în listele cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate și date publicității de agenții economici producători sau importatori este interzisă.

(13) Produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau cu titlu gratuit producătorilor interni de țigarete, astfel:

a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricație al agenților economici producători interni se predau acestora cu titlu definitiv;
b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatorul de fabricație al agenților economici producători interni se predau în custodie, de organele care au procedat la confiscare, agenților economici producători interni a căror cotă de piață este peste 5%. Repartizarea fiecărui lot de produse din tutun confiscate către agenții economici producători interni se face proporțional cu acesta. Situația privind cotele de piață se comunică de Ministerul Finanțelor trimestrial tuturor direcțiilor finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București. Fiecare agent economic producător intern are obligația să asigure pe cheltuială proprie preluarea în custodie, transportul și depozitarea cantităților de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

(14) Predarea cantităților de produse din tutun confiscate se face pe baza unui proces-verbal de predareprimire, ce va fi semnat atât de reprezentanții organului care a procedat la confiscarea produselor, cât și de reprezentanții agentului economic producător intern care le preia.

(15) Distrugerea se va efectua - în baza aprobării date de Ministerul Finanțelor - la cererea agentului economic și în prezența unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de poliție și un reprezentant al Ministerului Finanțelor. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.

Art. 12. - Baza de impozitare pentru stabilirea componenței procentuale a accizelor la țigarete, atât pentru produsele din producția internă, cât și pentru produsele din import, o constituie prețul maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

Art. 13. - (1) Pentru produsele din tutun, altele decât țigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice, stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru tutunul provenit din producția internă sau din import, utilizat în exclusivitate ca materie primă pentru obținerea pe cale industrială de produse din tutun, accizele se datorează și se calculează o singură dată, respectiv la data efectuării livrării produselor finite rezultate din prelucrare.

(3) Utilizarea tutunului ca materie primă pentru obținerea pe cale industrială a produselor din tutun va fi jusitificată prin:

a) licența de fabricație și licența de atestare a dreptului de marcare, în cazul agenților economici producători interni de produse din tutun;
b) contracte încheiate direct între agenții economici producători interni sau importatori de tutun cu agenții economici producători interni de produse din tutun.

Art. 14. - (1) Toate livrările de produse din tutun efectuate atât de agenții economici producători interni și importatori, cât și de ceilalți agenți economici care comercializează astfel de produse vor fi efectuate pe bază de factură fiscală. Transferurile de produse din tutun între gestiuni se vor efectua pe bază de avize de însoțire a mărfii, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.831/1997.

(2) Trecerea mărfurilor agentului economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii mărfurilor respective către comercianții en d.tail, reprezintă un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, gestionarul fiind însoțitorul transportului.

(3) Modelul facturii fiscale utilizate de către agenții economici producători interni și importatori de țigarete este prezentat în anexa nr. 10. Agenții economici producători interni și importatori de țigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, în condițiile stabilite de Ministerul Finanțelor pentru formularele cu regim special, fără a mai utiliza formularele pretipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Națională". Agenții economici în cauză vor solicita direct Regiei Autonome "Imprimeria Națională" o plajă de serii și de numere specifice acestor facturi.

(4) Agenții economici care comercializează țigarete, alții decât agenții economici producători interni și importatori, vor utiliza la facturare formularele speciale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.831/1997.

(5) Agenții economici care comercializează produse din tutun, altele decât țigaretele, vor utiliza, de asemenea, la facturare formularele speciale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.831/1997.

(6) Pe fiecare factură fiscală se va înscrie calitatea agenților economici, atât a furnizorului, cât și a cumpărătorului de produse din tutun, respectiv de producător intern, importator, comerciant angro sau en d.tail.

(7) Fiecare transport de produse din tutun, cu excepția transferurilor de produse din tutun între gestiuni efectuate potrivit prevederilor alin. (1), va fi însoțit efectiv, în mod obligatoriu, de factura fiscală. În lipsa acesteia se consideră că marfa are proveniență ilicită. Prin însoțire efectivă se înțelege, în accepția prezentei ordonanțe, existența documentului de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat în mijlocul de transport.

(8) Comisarii Gărzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentului de însoțire a mărfii.

SECȚIUNEA a IV-a
Accize pentru produsele petroliere

Art. 15. - (1) Din grupa produselor petroliere se datorează accize pentru:

a) carburanți auto:
- benzine;
- benzine fără plumb;
- motorine;
b) benzine de primă distilare de DAV, de cocsare și de piroliză, în cazul în care acestea nu sunt livrate altor rafinării pentru procesare;
c) combustibili tip "M" și tip "P";
d) uleiuri pentru motoare auto;
e) aditivi preparați pentru benzine;
f) vaseline;
g) parafine.

Art. 16. - Plătitori de accize pentru produsele petroliere sunt agenții economici producători sau importatori de astfel de produse.

Art. 17. - Pentru produsele petroliere accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în echivalent euro/tonă de produs și sunt prevăzute în anexa nr. 1.

SECȚIUNEA a V-a
Accize pentru alte produse și grupe de produse

Art. 18. - Sunt supuse, de asemenea, regimului accizelor produsele și grupele de produse prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 19. - (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate - care produc, importă și comercializează astfel de produse.

(2) Se datorează accize și pentru cantitățile de produse importate sau obținute din producția proprie, care sunt:

a) acordate ca dividende sau ca plată în natură acționarilor, asociaților și, după caz, persoanelor fizice;
b) consumate pentru reclamă și publicitate.

(3) Plătitori de accize sunt și persoanele fizice care introduc în țară bunuri de natura celor prevăzute la nr. crt. 7 din anexa nr. 2.

Art. 20. - Agenții economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute la anexa nr. 2, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligați să rețină și să vireze la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei ordonanțe, cu excepția bunurilor prevăzute la nr. crt. 7 din anexa nr. 2.

Art. 21. - Accizele preced taxa pe valoarea adăugată și se calculează o singură dată, prin aplicarea cotelor procentuale, prevăzute în anexa nr. 2, asupra bazei de impozitare, care reprezintă:

a) pentru produsele din producția internă - prețurile de livrare, mai puțin accizele, respectiv prețul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obținerea produsului respectiv;
b) pentru produsele din import - valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale și alte taxe speciale, după caz;
c) pentru bunurile provenite de la persoanele fizice neînregistrate ca agenți economici, dar comercializate prin agenți economici - contravaloarea ce se cuvine deponentului;
d) pentru bunurile amanetate de persoanele fizice și devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casele de amanet la vânzarea bunurilor respective, mai puțin accizele.

Art. 22. - Pentru cafea, cafea cu înlocuitori și cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată și se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, prevăzute în anexa nr. 2, asupra cantităților produse sau importate.

Art. 23. - (1) Din accizele datorate bugetului de stat pentru cafeaua obținută prin prăjirea cafelei verzi se deduc, pe bază de documente justificative, accizele plătite fie în vamă, fie la achiziționarea cafelei verzi direct de la agenții economici importatori.

(2) Principiile deducerii accizelor se aplică și în cazul sortimentelor de cafea obținute prin amestecul diferitelor tipuri de cafea naturală, pentru care au fost plătite accize, cu alți înlocuitori de cafea.

(3) Din accizele datorate bugetului de stat pentru sortimentele de cafea cu înlocuitori se deduc, pe bază de documente justificative, accizele plătite cu ocazia achiziționării cafelei introduse în prelucrare.

(4) Deducerea accizelor aferente materiei prime se face pe răspunderea agenților economici în raport cu cantitatea utilizată pentru obținerea produsului finit care se livrează în fiecare lună calendaristică. Limita scăzământului maxim admis la prăjire este de 20%.

(5) Exercitarea dreptului de deducere este condiționată de existența următoarelor documente justificative care atestă proveniența legală a cantităților utilizate ca materie primă, după cum urmează:

a) în cazul achiziționării materiei prime direct de pe piața externă: licența de import, autorizația de comercializare în calitate de agent economic importator, declarația vamală de import, factura externă;
b) în cazul achiziționării materiei prime direct de la agenții economici importatori: o copie de pe autorizația de comercializare deținută de furnizor, în calitate de agent economic importator; o copie de pe declarația vamală de import, contractul încheiat între producătorul de cafea prăjită și furnizorul de cafea verde; factura fiscală care să ateste proveniența materiei prime, în care să fie evidențiată separat acciza.

(6) În cazul producătorilor de sortimente de cafea obținute prin amestecul diferitelor tipuri de cafea naturală cu alți înlocuitori de cafea, exercitarea dreptului de deducere este condiționată de existența copiei de pe autorizația de comercializare deținută de furnizor, în calitate de agent economic producător de cafea, și a facturii speciale care să ateste proveniența materiei prime și în care acciza să fie evidențiată separat.

(7) Pentru determinarea accizelor datorate bugetului de stat se va proceda astfel:

a) se vor evidenția distinct în jurnalul privind cumpărările de materii prime, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 11, toate cantitățile de cafea cumpărate în vederea prelucrării;
b) se vor evidenția distinct în jurnalul privind vânzările de produse finite supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 12, toate cantitățile de cafea rezultate din prelucrare și livrate lunar.

(8) Jurnalul privind cumpările de materii prime și cel privind vînzările de produse finite supuse accizelor vor fi întocmite pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidență operativă.

Art. 24. - (1) Toate livrările de cafea, cafea cu înlocuitori și cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, efectuate de agenții economici producători interni, importatori și comercianți în sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta facturi fiscale special tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Națională". Transferurile de produse între gestiuni se vor efectua pe bază de avize de însoțire a mărfii.

(2) Facturile fiscale și avizele de însoțire a mărfii vor avea regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, și vor fi tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Națională", utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut mai sus se va inscripționa cuvântul "Cafea".

(4) Pe fiecare factură fiscală se va înscrie calitatea agenților economici, atât a furnizorului, cât și a cumpărătorului de sortimente de cafea supuse autorizării, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en d.tail.

(5) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonomă "Imprimeria Națională" fiecărei direcții generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, în baza solicitării acestora.

(6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor către utilizator se va face direct de către direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziționării de facturi fiscale și de avize de însoțire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonanțe, să comercializeze cafea.

(7) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiționată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenței achiziționării și utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 8.

(8) Fiecare transport de cafea, cafea cu înlocuitori și cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, va fi însoțit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menționate mai sus. În lipsa acestor documente se consideră că marfa are proveniență ilicită. Prin însoțire efectivă se înțelege, în accepția prezentei ordonanțe, existența documentelor de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat în mijlocul de transport.

(9) Comisarii Gărzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoțire a mărfii.

SECȚIUNEA a VI-a
Scutiri

Art. 25. - Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct sau prin agenți economici care își desfășoară activitatea pe bază de comision;
b) produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free;
c) produsele în regim de tranzit și produsele în regim de import temporar. Pentru produsele importate temporar scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai după încheierea regimului vamal acordat;
d) bunurile din import provenite din donații sau finanțate direct din împrumuturi nerambursabile, precum și din programe de cooperare științifică și tehnică, acordate de guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate instituțiilor de învățământ și de cultură, ministerelor și altor organe ale administrației publice;
e) produsele livrate la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim;
f) alcoolul etilic rafinat utilizat în producția de alcool sanitar numai pentru cantitățile de alcool sanitar livrate direct unităților sanitare și farmaciilor;
g) alcoolul etilic rafinat utilizat în producția de medicamente și de oțet alimentar;
h) alcoolul etilic rafinat utilizat în scop medical în spitale și în farmacii;
i) combustibili tip "M" și tip "P" utilizați pentru consumul casnic.

Art. 26. - Pentru produsele prevăzute la art. 25 lit. b), f), g) și i) scutirea de la plata accizelor se acordă prin restituirea accizelor plătite la achiziționarea acestora, pe baza documentelor justificative și numai pentru cantitățile folosite cu destinațiile expres menționate în prezenta ordonanță.

SECȚIUNEA a VII-a
Momentul datorării accizelor

Art. 27. - Momentul datorării accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării - pentru produsele din producția internă;
b) data efectuării livrării băuturilor alcoolice, pentru alcoolul etilic rafinat utilizat ca materie primă la obținerea acestora - în cazul unităților care dețin atât secții de producere a alcoolului etilic rafinat, cât și secții de producere a băuturilor alcoolice;
c) data înregistrării declarației vamale de import - pentru importatori;
d) data cumpărării - pentru agenții economici achizitori;
e) data vânzării bunurilor - pentru produsele prevăzute la art. 21 lit. c) și d).

SECȚIUNEA a VIII-a
Regimul de supraveghere

Sistemul de supraveghere fiscală a producției de alcool

Art. 28. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de alcool și de băuturi alcoolice naturale, precum și a capacităților de producție ale acestora se instituie următoarele măsuri:

a) direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, vor identifica - în raza lor de activitate - toți agenții economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, iar situațiile centralizatoare vor fi întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13 și vor fi transmise Ministerului Finanțelor - Direcția impozite indirecte și Garda financiară - până la data de 1 martie a fiecărui an;
b) agenții economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalațiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 14 și vor fi depuse la direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, până la data de 1 martie a fiecărui an;
c) agenții economici - persoane juridice, asociații familiale sau persoane fizice autorizate -, deținători de cazane sau de alte instalații de producere a băuturilor alcoolice naturale distilate din prune și din alte fructe, din tescovină, din drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 15, vor fi depuse până la data de 1 martie a fiecărui an la direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București.

(2) Listele întocmite conform prevederilor lit. b) și c) se vor centraliza de fiecare direcție generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, respectiv a municipiului București, conform modelelor prezentate în anexele nr. 16 și 17, și vor fi transmise Ministerului Finanțelor - Direcția impozite indirecte și Garda financiară - până la data de 15 mai a fiecărui an. Realitatea datelor înscrise în listele de inventariere menționate mai sus va fi verificată semestrial de direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București.

(3) Modificarea capacităților de producție inițial declarate se va comunica, în termen de 30 de zile de la producerea acesteia, direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București.

(4) Realizarea unor noi capacități de producție de alcool, indiferent de natura acestuia, precum și de băuturi alcoolice naturale va fi comunicată în scris, în termen de 30 de zile de la producerea acesteia, organului fiscal teritorial, pentru a fi luată în evidența centralizată a producătorilor de alcool și de băuturi alcoolice naturale.

(5) Trimestrial, până la finele primei luni a trimestrului următor, direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, vor proceda la actualizarea situațiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanțelor, în raport cu modificările intervenite în cursul trimestrului.

(6) Regimul de supraveghere fiscală se aplică tuturor agenților economici producători de alcool, respectiv de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool denaturat, alcool sanitar și de alcool de sinteză.

(7) Pentru fiecare agent economic producător de alcool vor fi desemnați reprezentanți permanenți ai direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, denumiți în continuare supraveghetori fiscali. Aceștia vor supraveghea intrările zilnice de materii prime, normele de consum, cantitățile de alcool realizate, destinațiile acestora, calculul, înregistrarea în contabilitate și virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Recepția cantitativă a materiei prime se va face cu mijloace de măsurare legale. Prezența supraveghetorului fiscal va fi asigurată pe tot parcursul procesului de producție.

(8) În cazul în care pentru producerea alcoolului se achiziționează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziție și documentele de recepție vor fi întocmite în 3 exemplare, pe formulare care vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la agentul economic care a achiziționat materia primă, exemplarul 2, la persoana fizică furnizoare, iar exemplarul 3, la supraveghetorul fiscal. De asemenea, se va păstra de către supraveghetorul fiscal și un exemplar al documentelor de recepție a materiei prime achiziționate de la agenții economici - persoane juridice sau persoane fizice autorizate.

(9) În vederea înregistrării corecte a întregii producții de alcool obținute, fiecare agent economic producător de alcool este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantității de alcool, precum și cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentrației alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool. Mijloacele de măsurare și măsurătorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii.

(10) Obligația dotării cu astfel de contoare revine tututor producătorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic și alcool de sinteză. Producătorii sunt obligați să efectueze, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cât și utilizarea normală a acestor contoare.

(11) Contoarele vor fi amplasate la ieșirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieșirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat și la ieșirea din coloanele aferente alcoolului tehnic.

(12) Agenții economici producători de alcool sunt obligați să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele și recipientele în care se depozitează alcoolul, indiferent de natura acestuia.

(13) Pe întregul flux tehnologic de la ieșirea alcoolului brut, rafinat, tehnic sau de sinteză din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, și până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii.

(14) Aparatele și piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare și de rafinare trebuie îmbinate în așa fel încât să poată fi sigilate cu plumb. Sigiliile aparțin direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București și vor purta în mod obligatoriu însemnele acestor direcții, iar sigilarea și desigilarea se vor face de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât să nu se deterioreze aparatele și piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie menținute intacte.

(15) Sigiliile menționate mai sus sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală.

(16) Supraveghetorii fiscali au obligația să verifice:

a) existența certificatelor de calibrare pentru rezervoarele și recipientele de depozitare a alcoolului;
b) înregistrarea corectă a intrărilor de materii prime;
c) înscrierea corectă a alcoolului obținut în rapoartele zilnice de producție și în documentele de transfer-predare către secțiile de prelucrare sau către depozitele de produse finite, în concordanță cu înregistrările mijloacelor de măsurare;
d) concordanța dintre consumul energetic lunar și producția de alcool obținută;
e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool sanitar și tehnic, înscrise în evidențele operative ale depozitelor de astfel de produse;
f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către secțiile de prelucrare a alcoolului;
g) realitatea livrărilor de alcool, indiferent de natura acestuia, către beneficiari, prin confruntarea cantităților eliberate din magazie cu cele înscrise în documentele fiscale speciale;
h) modul de calcul, de evidențiere și de virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic rafinat;
i) modul de calcul, de evidențiere și de virare a accizelor datorate pentru alcool;
j) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a decontului de accize;
k) orice alte documente și operațiuni care să conducă la determinarea exactă a obligațiilor către bugetul de stat.

(17) În vederea certificării realității tuturor operațiunilor reflectate în documentele aferente producției de alcool, indiferent de natura acestuia, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului către secțiile de prelucrare sau către terți, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor purta viza supraveghetorului fiscal desemnat.

(18) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligația de a aplica sigiliile și de a înregistra într-un registru special toate cererile agenților economici de desigilare a instalațiilor.

(19) Supraveghetorul fiscal sesizează direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, respectiv a municipiului București, în legătură cu nedotarea producătorilor de alcool cu contoare, în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun.

(20) Desigilarea aparatelor și a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise din partea producătorului de alcool sau în situații de avarie.

(21) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puțin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operațiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal întocmește un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data desigilării și cantitatea de alcool - în litri și în grade - înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum și stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare și din recipiente.

(22) Se interzice producătorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, producătorul trebuie să solicite prezența supraveghetorului fiscal, care va consemna cauzele deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei și consecințele acestora.

(23) Supraveghetorul fiscal este obligat ca la solicitarea producătorului să se prezinte imediat pentru a constata cauzele deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei.

(24) Dacă producătorul constată un incident sau o disfuncție în funcționarea unui contor, acesta trebuie să facă imediat o declarație supraveghetorului fiscal, declarație care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defecțiunii. Totodată producătorul va solicita prezența agentului economic autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru activități de reparații ale mijloacelor de măsurare din categoria respectivă, în vederea desigilării mijloacelor de măsurare, repunerii lor în stare de funcționare și resigilării.

(25) Contoarele defecte pot fi înlocuite cu alte contoare identice de rezervă, legale din punct de vedere metrologic, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire, a indicilor de la care se reia activitatea.

(26) Dacă timpul de remediere a contoarelor depășește 24 de ore, se suspendă activitatea de producție a alcoolului. Instalațiile respective vor fi sigilate.

(27) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat de către supraveghetorul fiscal în prezența agentului economic în cauză.

(28) În procesul-verbal încheiat se vor menționa cauzele accidentului sau ale avariei care a generat întreruperea activității și data întreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea dată și indicii înregistrați de contoare în momentul suspendării activității.

(29) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia.

(30) Reluarea activității după desigilarea instalațiilor respective se va face în baza unei declarații de remediere a defecțiunii, întocmită de agentul economic și vizată de supraveghetorul fiscal, însoțită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea, cu sigilarea întregului flux tehnologic.

Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool și de băuturi alcoolice în vrac

Art. 29 - (1) Pentru supravegherea și înregistrarea cantităților importate de alcool și de băuturi alcoolice în vrac, direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, vor elibera licențe de import, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, precum și al băuturilor alcoolice în vrac, la intrarea în țară, organele vamale de frontieră, după efectuarea formalităților de vămuire, vor aplica pe fiecare cisternă și recipient un sigiliu special din plumb, cu însemnele autorității vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinația finală a acestora.

(3) În momentul efectuării operațiunii de vămuire se va preleva în mod obligatoriu o probă din fiecare cisternă sau recipient, în scopul verificării autenticității datelor înscrise în documentele însoțitoare, respectiv factura și certificatele de analize fizico-chimice.

(4) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului agreat de Direcția Generală a Vămilor să efectueze expertize în vederea identificării mărfurilor.

(5) Prelevarea probei se face în prezența autorității vamale, a delegatului permanent în vamă din partea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor și a importatorului. Dacă importatorul depune o declarație că nu este interesat să participe la prelevare, operațiunea respectivă se poate face în lipsa acestuia.

(6) Operațiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele românești în vigoare privind eșantionarea, analiza și inspecția unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat.

(7) Din proba prelevată se vor constitui 3 eșantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autorității vamale, iar al treilea importatorului.

(8) Eșantioanele vor fi etichetate și vor fi sigilate de către autoritatea vamală.

(9) Transmiterea eșantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija și sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.

(10) Operațiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 18.

(11) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de către laboratorul agreat în certificate de expertiză.

(12) Analiza produselor se face pe cheltuiala agenților economici importatori și are ca scop determinarea concentrației alcoolice și a cantităților reale comparativ cu cele înscrise în documentele însoțitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate și a calității produsului.

(13) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz:

a) pe loc, în cazul produselor fără conținut de zahăr;
b) în maximum 3 zile de la prelevarea probei, în cazul produselor cu conținut de zahăr.

(14) Termenul obligatoriu de păstrare a eșantioanelor este de un an.

(15) Prevederile alin. (3) se aplică și cantităților de alcool și de băuturi alcoolice în vrac, aduse în regim de import temporar.

(16) Cantitățile de alcool și de băuturi alcoolice în vrac provenite din import vor fi sigilate de către organul vamal de frontieră și în situația în care marfa este tranzitată către o vamă de interior în vederea efectuării operațiunii vamale de import. Marfa astfel sigiliată, împreună cu documentul de însoțire a mărfii, eliberat de autoritatea vamală de frontieră, conform modelului prezentat în anexa nr. 19, prin care se menționează cantitatea de alcool importată, are liber de circulație până la punctul vamal unde au loc operațiunea vamală de import și prelevarea de probe conform prevederilor alin.(3).

(17) În toate cazurile, la determinările efectuate pe baza analizelor de laborator abaterea admisă este de š 0,3 grade volum.

(18) Desigilarea cantităților de alcool și de băuturi alcoolice în vrac provenite din import, ajunse la destinația finală, se va face în prezența unui reprezentant al autorității fiscale, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor.

(19) Importatorul are obligația să evidențieze într-un registru special, conform modelului prezentat în anexa nr. 20, vizat de reprezentantul autorității fiscale în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, toate cantitățile de alcool în vrac - în litri și în grade, pe tip de alcool și pe destinații ale acestuia.

(20) Importatorii de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, precum și cei de băuturi alcoolice în vrac vor fi obligați să menționeze în facturile de livrare a acestor produse numărul și data licenței de import, numărul avizului sanitar pe care îl posedă, precum și datele de identitate ale persoanelor fizice care asigură predarea, respectiv ridicarea mărfii.

(21) Lunar, până la data de 25 a lunii următoare, Direcția Generală a Vămilor va comunica Ministerului Finanțelor - Garda financiară situația privind importurile de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, și băuturile alcoolice în vrac, din care să rezulte denumirea agenților economici importatori, datele de identificare ale acestora și cantitățile importate.

Dispoziții comune de supraveghere, aplicate producției și importului de alcool

Art. 30. - (1) Lunar, producătorii interni și importatorii de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool de sinteză, alcool sanitar și de alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situație care va cuprinde informații privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, și anume: denumirea și adresa beneficiarului, numărul și data facturii, cantitățile, prețul unitar, valoarea totală, conform modelului prezentat în anexa nr. 21.

(2) Organele fiscale vor efectua semestrial atât la agenții economici importatori și producători interni de astfel de produse, cât și la beneficiarii acestora verificarea realității datelor înscrise în situațiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinația dată acestor tipuri de alcool de către agenții economici cumpărători și identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinației inițiale a alcoolului.

Art. 31. - (1) Producătorii și importatorii vor putea livra alcool etilic rafinat în vrac, în vederea prelucrării lui în băuturi alcoolice sau pentru îmbuteliere, numai agenților economici posesori de licență pentru atestarea dreptului de marcare. Aceeași obligație revine și producătorilor și importatorilor de băuturi alcoolice în vrac. În acest scop fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însoțită de o copie de pe licența de atestare a dreptului de marcare a agenților economici beneficiari.

(2) Agenții economici producători și importatori pot livra, de asemenea, alcool spitalelor, farmaciilor și altor agenți economici utilizatori de alcool în scop tehnologic, altul decât producția de băuturi alcoolice.

Sistemul de supraveghere a producției de bere

Art. 32. - (1) În vederea înregistrării producției de bere obținute, fiecare agent economic producător este obligat:

a) să înregistreze producția de bere la finele procesului tehnologic de îmbuteliere a berii prin aparatura specifică de măsurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paleților sau a berii filtrate la vasele de depozitare și să înscrie aceste date în rapoartele de producție și gestionare, cu specificarea capacității ambalajelor și a cantității de bere exprimate în litri;
b) să determine concentrația alcoolică a berii, conform standardelor în vigoare privind determinarea concentrației alcoolice a berii, elaborate de Institutul Român de Standardizare.

(2) Toate livrările de bere din producția internă vor fi însoțite de certificate de calitate care să conțină și datele de identificare a standardului după care a fost fabricat sortimentul livrat.

(3) La verificarea realității concentrației alcoolice înscrise pe etichetele sortimentelor de bere aflate în rețeaua comercială abaterea admisă este de š 0,5 grade alcoolice față de concentrația prevăzută în standarde pentru fiecare sortiment de bere.

Sistemul de supraveghere a băuturilor alcoolice naturale

Art. 33. - (1) Pentru controlul cantităților de băuturi alcoolice naturale, pe perioada de nefuncționare cazanele sau celelalte instalații de fabricație, deținute de persoane juridice și de persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de către organele fiscale teritoriale.

(2) În momentul primirii materiei prime în vederea distilării deținătorii de astfel de instalații vor solicita în scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data și ora desigilării, precum și capacitățile reale de distilare vor fi consemnate într-un registru destinat acestui scop, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal și păstrat la producător.

(3) Desigilarea va fi solicitată în condițiile în care agentul economic deținător de astfel de instalații are în stoc materie primă pentru utilizarea capacităților de producție pentru minimum 5 zile.

(4) În vederea opririi instalațiilor, producătorul va anunța organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora.

(5) Dacă nu se procedează la resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalații în momentul opririi acestora, se consideră că producția a continuat pe toată perioada scursă de la desigilare.

(6) Momentul sigilării va fi menționat, de asemenea, în registrul prevăzut la alin. (2).

SECȚIUNEA a IX-a
Regimul de autorizare a agenților economici care realizează
venituri din vânzările de alcool, băuturi alcoolice, produse
din tutun și de cafea

Art. 34. - (1) Agenții economici - producători interni, importatori, comercianți în sistem angro și en d.tail, care realizează venituri din vânzările de alcool brut, alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic rafinat, produse din tutun, cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației de comercializare emise de:

a) Ministerul Finanțelor, în cazul alcoolului brut și al alcoolului etilic rafinat;
b) direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, în cazul băuturilor alcoolice, al produselor din tutun și al cafelei.

(2) Autorizația se emite cu percepere de taxe și este valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a activităților prevăzute la alin. (1), în cazul în care prezenta ordonanță nu prevede altfel.

(3) Pentru comercializarea - în calitate de agent economic producător intern sau importator - a produselor prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 și 1.3 din anexa nr. 1 autorizația se emite anual cu percepere de taxe. Cererile și documentația necesare eliberării autorizațiilor anuale se depun cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării autorizației de comercializare, eliberată anterior.

(4) Autorizația se emite în baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 22 și a următoarelor documente în copii certificate de organul fiscal în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea agentul economic:

a) certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, precum și dovada înscrierii în obiectul de activitate a comercializării de produse de natura celor supuse autorizării;
b) certificatul de înregistrare fiscală;
c) adeverința eliberată de organul fiscal teritorial, din care să rezulte că solicitanții de autorizații nu au obligații fiscale față de bugetul de stat. Nu se consideră obligații fiscale față de bugetul de stat, în înțelesul acestei prevederi:
- sumele pentru care agenții economici au obținut de la Ministerul Finanțelor înlesniri la plata acestora;
- sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate, aflate în diferite stadii de contestare sau în judecată;
- sumele care fac obiectul hotărârilor de suspendare a executării, date de instanțele judecătorești;
d) declarația solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spațiile de depozitare, magazinele și orice alte locuri unde își desfășoară activitatea, precum și adresele acestora. Această declarație va fi însoțită de documentele care atestă proprietatea sau deținerea sub altă formă legală a spațiilor declarate;
e) licența de fabricație emisă de Ministerul Agriculturii și Alimentației, în cazul agenților economici producători interni care obțin venituri din vânzarea produselor supuse autorizării, provenite din producția proprie, însoțită, în cazul agenților economici producători de alcool, de copii de pe certificatele privind dotarea cu mijloace de măsurare a producției, eliberate de organele teritoriale ale Biroului Român de Metrologie Legală. Aceste certificate vor purta viza supraveghetorului fiscal;
f) contractele de import încheiate cu partenerii externi, în cazul agenților economici importatori care obțin venituri din vânzarea produselor supuse autorizării, provenite din operațiuni proprii de import;
g) contractele de vânzare-cumpărare încheiate între agenții economici producători interni sau importatori de alcool și agenții economici producători interni de băuturi alcoolice obținute exclusiv din alcool;
h) adeverința eliberată de organul fiscal teritorial, din care să rezulte deținerea în patrimoniu a capacităților de producție proprii, în cazul producătorilor interni de alcool și de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, țuica și rachiurile naturale;
i) scrisoarea de garanție bancară în favoarea Ministerului Finanțelor, cu valabilitate de 1 an, în cazul agenților economici producători interni și importatori de produse prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 și 1.3 din anexa nr. 1. Valoarea scrisorii de garanție este stabilită în sumă fixă și este menționată în anexa nr. 23;
j) licența pentru atestarea dreptului de marcare, în cazul agenților economici producători interni și importatori de produse supuse marcării.

(5) Autorizația se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete.

(6) Dacă un agent economic posedă o autorizație de comercializare pentru anumite produse și solicită autorizarea comercializării și pentru alte produse din cadrul aceleiași grupe de produse, termenul de completare corespunzătoare a autorizațiilor este de maximum 10 zile de la data solicitării. Completarea autorizației se face de către organul fiscal care are competența de eliberare a autorizațiilor, în baza unei cereri depuse în acest sens de către agentul economic, la care se atașează dovada achitării taxelor de autorizare aferente noilor produse.

(7) Pentru agenții economici nou-înființați sau pentru agenții economici care își completează obiectul de activitate, pe linia comercializării de produse, cu alte grupe de produse prevăzute la alin. (1), termenul de depunere a documentației este de minimum 30 de zile înainte de data începerii activității pentru care se solicită autorizarea.

(8) Conținutul informațional al autorizației de comercializare este prevăzut în anexa nr. 24. Formularele de autorizare se tipăresc de Regia Autonomă "Imprimeria Națională" și se distribuie la cererea organelor fiscale care au competența de a elibera autorizații de comercializare. Finanțarea cheltuielilor necesare în vederea tipăririi și difuzării formularelor de autorizare se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor.

Art. 35. - (1) Relațiile comerciale dintre producătorii, importatorii și comercianții în sistem angro de produse supuse autorizării, conform prezentei ordonanțe, se vor derula pe bază de contracte scrise.

(2) Decontările între agenții economici care desfășoară activități de comercializare a alcoolului brut și a alcoolului etilic rafinat se vor face integral numai prin unități bancare.

Art. 36. - (1) Transferul produselor supuse autorizării dintr-un depozit al agentului economic într-un alt depozit al acestuia, fără a schimba dreptul de proprietate asupra mărfii, se va face pe baza unui aviz de însoțire a mărfii, cu aceleași caracteristici ca și documentele fiscale speciale. Pe lungimea în diagonală a fiecărui aviz se va inscripționa, după caz, "Alcool-transfer", "Băuturi alcoolicetransfer", "Cafea-transfer". Aceste avize se tipăresc de către Regia Autonomă "Imprimeria Națională", utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță. Necesarul de astfel de documente se stabilește de fiecare agent economic autorizat potrivit prezentei ordonanțe, iar distribuirea lor către utilizatori se va face în aceleași condiții ca și în cazul distribuirii facturilor și avizelor de însoțire speciale.

(2) Nu vor fi autorizați de Ministerul Finanțelor agenții economici producători interni de alcool și de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, țuica și rachiurile naturale, care obțin venituri din comercializarea acestor produse și care:

a) înregistrează obligații fiscale față de bugetul de stat;
b) nu dețin în patrimoniu capacități de producție proprii;
c) nu au în dotare mijloace de măsurare a producției realizate, în cazurile în care legea prevede aceasta.

(3) Taxele de autorizare sunt menționate în anexa nr. 25.

Art. 37. - (1) Obligația plății taxelor de autorizare ia naștere în momentul solicitării autorizației de comercializare. Plata taxei se poate face în două tranșe egale, astfel: prima tranșă la data solicitării autorizației, iar a doua tranșă, în termen de 6 luni de la data înscrisă pe autorizație ca dată a emiterii acesteia.

(2) În situația în care un agent economic a achitat prima tranșă a taxei de autorizare și a primit autorizația de comercializare, dar până la încheierea termenului de achitare a celei de-a doua tranșe, din anumite cauze, acesta nu mai poate sau nu mai dorește să desfășoare activitatea de comercializare a produselor supuse autorizării, agentul economic respectiv, pe propria răspundere, printr-o declarație scrisă, face cunoscută această situație organului fiscal care i-a eliberat autorizația și nu mai plătește cea de-a doua tranșă.

Art. 38. - Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat și se varsă în contul accizelor, evidențiindu-se în cont distinct.

Art. 39. - Evidența autorizațiilor de comercializare se va ține de către organele emitente într-un registru destinat acestui scop.

Art. 40. - Produsele supuse autorizării, comercializate în zonele libere, precum și în magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free nu intră sub incidența prevederilor art. 34 alin. (1), nefiind obligatorie utilizarea documentelor fiscale speciale prevăzute în prezenta ordonanță.

Art. 41. - Nu intră sub incidența regimului de autorizare băuturile slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică sub 0,5% în volum, precum și aromele și esențele alimentare care nu pot fi consumate ca atare, fiind utilizate la prepararea produselor alimentare.

Art. 42. - Listele cuprinzând autorizațiile de comercializare în vigoare, eliberate de Ministerul Finanțelor agenților economici producători interni și importatori de alcool brut și de alcool etilic rafinat, vor fi publicate în prima decadă a fiecărui trimestru în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL II
Impozitul la țițeiul și la gazele naturale
din producția internă

Art. 43. - (1) Pentru țițeiul și gazele naturale din producția internă agenții economici autorizați datorează bugetului de stat impozit în momentul livrării.

(2) Impozitul datorat precede taxa pe valoarea adăugată și se calculează prin aplicarea sumelor stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, potrivit anexei nr. 3, asupra cantităților livrate.

(3) În funcție de schimbările intervenite în nivelul prețurilor la import, impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă se modifică prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor.

CAPITOLUL III
Dispoziții comune

Art. 44. - (1) Accizele și impozitele prevăzute în prezenta ordonanță se plătesc în lei.

(2) Valoarea în lei a accizelor și a impozitelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentei ordonanțe în echivalent euro pe unitatea de măsură, se detemină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a fiecărei luni. Acest curs se utilizează pentru calculul accizelor și al altor impozite indirecte pe toată durata lunii imediat următoare.

Art. 45. - (1) Răspunderea pentru calcularea și vărsarea la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă revine plătitorilor prevăzuți în prezenta ordonanță.

(2) În cazul producătorilor de alcool, în perioada 25-30 a fiecărei luni supraveghetorii fiscali vor solicita prezentarea documentului de plată, vizat de bancă sau de trezorerie, pentru accizele datorate, aferente lunii precedente, conform declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat. În situația în care până în ultima zi a lunii, pentru luna precedentă, agentul economic în cauză nu prezintă ordinul de plată, supraveghetorul fiscal îl inștiințează în scris că întârzierea cu mai mult de 30 de zile calendaristice a prezentării acestui ordin va conduce la executarea scrisorii de garanție bancară și la sigilarea instalației de producere a alcoolului. Desigilarea se va face numai după achitarea în întregime a obligațiilor față de bugetul de stat și după prezentarea unei noi scrisori de garanție bancară. Scrisoarea de garanție bancară poate fi executată la simpla solicitare a Ministerului Finanțelor, fără îndeplinirea altor formalități.

(3) Agenții economici producători interni și importatori de produse prevăzute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 sunt obligați ca până în ultima zi a fiecărei luni să prezinte organelor fiscale teritoriale emitente ale autorizațiilor de comercializare documentul de plată vizat de bancă sau de trezorerie pentru accizele datorate, aferente lunii precedente. În cazul în care agentul economic în cauză nu prezintă la termen documentul de plată, organul fiscal îl înștiințează în scris că întârzierea cu mai mult de 30 de zile calendaristice a prezentării acestui document va conduce la anularea autorizației de comercializare și la executarea scrisorii de garanție bancară. Scrisoarea de garanție bancară poate fi executată la simpla solicitare a organului fiscal teritorial emitent al autorizației de comercializare.

Art. 46 - Agenții economici plătitori de accize sau de alte impozite indirecte, reglementate prin prezenta ordonanță, sunt obligați să se înregistreze ca plătitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale, conform dispozițiilor legale privind înregistrarea fiscală.

Art. 47. - Plătitorii au obligația să țină evidența accizelor, a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, după caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea prezentei ordonanțe.

Art. 48. - Plătitorii de accize au obligația să depună anual la organul fiscal teritorial decontul privind accizele și, respectiv, decontul privind impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, conform dispozițiilor legale privind declararea obligațiilor de plată la bugetul de stat.

Art. 49. - Plata accizelor și a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare, pe baza declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat, prin virament sau în numerar, după caz, în contul bugetului de stat, deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, iar pentru produsele din import, la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.

Art. 50. - (1) Neplata accizelor și a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, la termenele stabilite, atrage majorări de întârziere, potrivit legii.

(2) Neplata sau plata cu o întârziere de până la 30 de zile a tranșei a II-a a taxei de autorizare atrage calculul majorărilor de întârziere în aceleași condiții ca și în cazul celorlalte obligații fiscale. Întârzierea la plata tranșei a II-a a taxei de autorizare cu mai mult de 30 de zile atrage anularea autorizației.

Art. 51. - (1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

a) folosirea alcoolului brut ca materie primă pentru prepararea băuturilor alcoolice de orice fel;
b) nedeclararea în termen la organul fiscal a capacităților de producție pe care le dețin agenții economici producători de alcool și de băuturi alcoolice, precum și a modificărilor intervenite în nivelul acestora;
c) comercializarea pe piața internă la prețuri mai mici decât prețurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, a produselor și a grupelor de produse, inclusiv a celor în vrac, pentru care s-au stabilit prețuri minime;
d) neînscrierea în facturile fiscale a prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate;
e) comercializarea la prețuri mai mari decât prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate a produselor pentru care s-au stabilit astfel de prețuri;
f) practicarea de prețuri de vânzare cu amănuntul mai mici decât prețurile minime stabilite pe produse, la care se mai adaugă acciza determinată pe baza prețului maxim de vânzare cu amănuntul plus taxa pe valoarea adăugată aferentă;
g) neafișarea la locuri vizibile a listelor cuprinzând prețurile minime și maxime în vigoare pentru toate produsele comercializate;
h) comercializarea produselor ce nu se regăsesc în listele cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenții economici producători și importatori;
i) neînregistrarea în jurnalele de cumpărări a intrărilor de produse utilizate ca materie primă, precum și neînregistrarea în jurnalele de vânzări a livrărilor de produse rezultate din prelucrare;
j) neutilizarea documentelor fiscale speciale;
k) nesolicitarea plajelor de serii și numere pentru emiterea documentelor fiscale prin utilizarea sistemelor informatice financiar-contabile proprii;
l) nedepunerea în termen la organele fiscale teritoriale a listelor de inventariere privind cazanele sau alte instalații de producere a băuturilor alcoolice naturale distilate din prune și din alte fructe, din tescovină, din drojdie de vin sau din alte materii prime;
m) neprezentarea de către agenții economici producători de alcool a certificatelor de calibrare supraveghetorilor fiscali;
n) nedepunerea la organele fiscale teritoriale a situațiilor privind modul de valorificare a alcoolului;
o) întocmirea necorespunzătoare a documentelor fiscale speciale;
p) neevidențierea corectă în registrul special a cantităților de alcool importat în vrac;
q) livrarea de alcool etilic rafinat și de băuturi alcoolice în vrac altor agenți economici decât cei expres prevăzuți în prezenta ordonanță;
r) livrările de bere din producția internă, neînsoțite de certificate de calitate;
s) neevidențierea în registrul destinat acestui scop a informațiilor privind capacitățile reale de distilare, data și ora sigilării și desigilării cazanelor sau a celorlalte instalații de fabricație a băuturilor alcoolice naturale;
t) nedotarea cu mijloace de măsurare legale a producției de alcool;
u) refuzul agenților economici producători de țigarete de a prelua, în condițiile prevăzute de lege, cantitățile de produse din tutun confiscate.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

- cu amendă de la 75.000.000 lei la 150.000.000 și anularea autorizației de comercializare, cele de la lit. a), n), o) și q);
- cu amendă de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei și, după caz, cu plata accizei corespunzătoare capacității de producție modificate, plus majorările de întârziere, cea de la lit. b);
- cu amendă de la 50.000.000 lei la la 75.000.000 lei și confiscarea veniturilor obținute din vânzarea produselor sub nivelul prețurilor minime declarate, cea de la lit. c);
- cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei, cele de la lit. d), e), f) și u);
- cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la lit. g) și l);
- cu amendă de 50.000.000 lei și confiscarea stocului de produse în cauză, cea de la lit. h);
- cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, cea de la lit. i);
- cu amendă de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. j) și k);
- cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cea de la lit. m);
- cu amendă de 100.000.000 lei și confiscarea cantităților de alcool importate și neînregistrate, cea de la lit. p). În cazul în care cantitățile de alcool importate au fost vândute, se vor confisca sumele rezultate din această vânzare;
- cu amendă de 10.000.000 lei și confiscarea cantităților livrate fără a fi însoțite de documentele prevăzute de lege, cea de la lit. r). În cazul în care cantitățile de bere au fost vândute se vor confisca sumele rezultate din această vânzare;
- cu amendă de 5.000.000 lei și confiscarea producției obținute, cea de la lit. s). În cazul în care cantitățile de băuturi alcoolice naturale obținute au fost vândute se vor confisca sumele rezultate din această vânzare;
- cu amendă de 100.000.000 lei și suspendarea activității de producție până la remedierea cauzelor care au generat-o, cea de la lit. t).

(3) Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție potrivit prevederilor acestei ordonanțe se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finanțelor și din unitățile sale teritoriale, împuternicit în acest scop.

(4) Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

(5) Procedura suspendării activității are la bază un proces-verbal încheiat de o echipă de control formată din:

a) un inspector din cadrul Direcției de administrare a veniturilor;
b) un comisar al Gărzii financiare;
c) un inspector din cadrul Direcției de control financiar fiscal.

(6) Echipa de control va fi numită de către directorul general al direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, la sesizarea supraveghetorului fiscal sau a altui organ de control abilitat de lege.

(7) În procesul-verbal vor fi consemnate inexistența mijloacelor de măsurare, precum și motivația agentului economic în cauză.

(8) Procesul-verbal se semnează de membrii echipei de control și de reprezentanții legali ai agentului economic, respectiv de directorul și directorul economic sau împuternicitul acestora, și se depune în termen de 24 de ore la direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București.

(9) În termen de 3 zile de la depunere procesul-verbal astfel întocmit va fi analizat de către o comisie formată din directorul general al direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, directorul Direcției de administrare a veniturilor, comisarul-șef al Gărzii financiare și directorul Direcției de control financiar fiscal.

(10) Această comisie, pe baza analizei constatărilor din procesul-verbal de control, în cazul nerespectării prevederilor legale, hotărăște în termen de 24 de ore, prin decizie, suspendarea activității agentului economic în cauză până la îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta ordonanță.

(11) Decizia comisiei, prin care se stabilește data începerii suspendării activității, se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică agentului economic sancționat. Data începeri suspendării activității nu va depăși 3 zile de la data emiterii deciziei.

(12) Pe toată durata de suspendare a activității de producție, coloanele de alcool brut, de distilare și de rafinare a alcoolului vor fi sigilate. Sigilarea se face de către echipa de control constituită conform prevederilor alin. (5), în baza deciziei de suspendare a activității agenților economici respectivi.

(13) Pe întreaga perioadă de suspendare a activității de fabricație supraveghetorii fiscali desemnați de direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, vor urmări respectarea acestei sancțiuni.

(14) După dotarea cu mijloace de măsurare, agentul economic în cauză informează în scris direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, respectiv a municipiului București, despre această situație.

(15) În termen de 3 zile de la primirea comunicării aceeași echipă de control prevăzută la alin. (5) va verifica realitatea datelor comunicate.

(16) În situația în care echipa de control constată dotarea cu mijloace de măsurare în conformitate cu prevederile din prezenta ordonanță, aceasta va întocmi un proces-verbal în care se descrie în detaliu situația reală. Pe baza constatărilor consemnate în procesul-verbal se întocmește un referat prin care echipa de control propune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității de fabricație.

(17) Câte un exemplar al procesului-verbal și al referatului, întocmite de echipa de control, vor fi trimise direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, în termen de 3 zile de la întocmire.

(18) Procesul-verbal și referatul, întocmite de echipa de control, se analizează de comisia prevăzută la alin. (9), care va hotărî, în termen de 3 zile de la primirea acestor acte, dacă este cazul, pe baza unei decizii, data ridicării suspendării activității agentului economic în cauză.

(19) Decizia de ridicare a suspendării activității agentului economic se întocmește în două exemplare semnate de membrii comisiei de control, din care un exemplar se transmite agentului economic în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei.

(20) Desigilarea în vederea repunerii în funcțiune se face de către echipa de control prevăzută la alin. (5), pe baza deciziei de ridicare a suspendării activității agenților economici respectivi.

(21) În cazul în care supraveghetorii fiscali constată că agentul economic căruia i-a fost suspendată activitatea continuă să desfășoare activități de natura celei suspendate, aceștia vor aduce la cunoștință, în scris, conducerii direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, cele constatate. În acest caz, comisia prevăzută la alin. (9) va suspenda dreptul agentului economic de a produce alcool pe o perioadă de 3 luni și va sesiza organele de cercetare penală.

(22) Împotriva măsurilor de suspendare a activității de producție și a autorizației de comercializare, prevăzute în prezenta ordonanță, se pot utiliza căile de atac prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 52. - În situațiile în care supraveghetorul fiscal sau alte organe cu atribuții de control constată că există indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale, acestea sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.

Art. 53. - Constatarea, controlul, urmărirea, încasarea și executarea silită a accizelor și a celorlalte impozite indirecte prevăzute în prezenta ordonanță, precum și a majorărilor de întârziere aferente se efectuează conform reglementărilor legale în materie.

Art. 54. - Obiecțiunile, contestațiile și plângerile formulate la actele de control se soluționează conform dispozițiilor legale privind soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

Art. 55. - (1) Ministerul Finanțelor va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice privind tehnica de calcul și formularistica necesare pentru accize și pentru impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, care vor fi supuse aprobării Guvernului.

(2) Pozițiile și codurile tarifare corespunzătoare produselor supuse accizelor vor fi specificate în anexele la normele metodologice respective.

Art. 56. - Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 57. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu data de 15 februarie 2000.

(2) Cu aceeași dată se abrogă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.380 din 29 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 196/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.417 din 5 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii

Art. 58. - (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe agenții economici autorizați să producă și să comercializeze băuturi alcoolice spirtoase, care pentru fabricarea acestor produse au achiziționat alcool brut și alcool etilic rafinat, vor inventaria atât cantitățile de alcool brut și alcool etilic rafinat, cât și cantitățile de băuturi alcoolice spirtoase existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Listele de inventariere vor fi întocmite în câte două exemplare, separat pentru alcool și pentru băuturi alcoolice.

(3) Listele de inventariere aferente cantităților de alcool vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

- numărul și data documentului de achiziție;
- denumirea agentului economic furnizor, producător sau importator de alcool ori producător de băuturi alcoolice autorizat să comercializeze și alcool;
- cantitatea;
- prețul unitar;
- valoarea;
- valoarea accizei, după caz;
- total (cantitatea, valoarea accizelor, după caz).

(4) Listele de inventariere pentru băuturile alcoolice spirtoase vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

- denumirea sortimentului;
- cantitatea;
- cantitatea de alcool utilizată ca materie primă, aferentă cantităților de băuturi alcoolice spirtoase aflate în stoc.

(5) Câte un exemplar al inventarelor astfel întocmite, având semnătura directorului general și a directorului economic, va fi depus în termen de 48 de ore de la întocmire, de către agenții economici în cauză, la organul fiscal emitent al autorizației de comercializare a băuturilor alcoolice spirtoase.

(6) Accizele astfel calculate vor fi evidențiate într-un registru special, numerotat și vizat de organul fiscal emitent al autorizației de comercializare. În acest registru vor fi înregistrate pe sortimente toate livrările de băuturi alcoolice spirtoase, atât cele aflate deja în stoc, cât și cele fabricate din alcoolul aflat în stoc. Registrul va conține, în principal, următoarele informații:

- denumirea sortimentului;
- numărul și data facturii speciale;
- cantitatea;
- valoarea;
- valoarea accizei;
- norma de consum;
- cantitatea de alcool utilizată ca materie primă;
- acciza aferentă materiei prime utilizate, după caz.

(7) Înregistrarea livrărilor de băuturi alcoolice spirtoase se va efectua până la epuizarea stocurilor de alcool și de băuturi alcoolice spirtoase cuprinse în listele de inventariere depuse la organul fiscal.

(8) Diferența dintre acciza calculată, aferentă băuturilor alcoolice spirtoase livrate, și acciza aferentă alcoolului aflat în stoc nu se restituie agentului economic în cauză, sumele urmând să fie compensate cu accizele ce se vor datora bugetului de stat pentru livrările de băuturi alcoolice spirtoase obținute din alcool achiziționat după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 59. - (1) Până la data de 1 mai 2000 toate autorizațiile de comercializare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe vor fi prezentate organului fiscal emitent pentru preschimbare cu formulare special tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Națională".

(2) Pentru anul 2000 termenul maxim de obținere a autorizațiilor anuale de comercializare în calitate de agenți economici producători interni și/sau agenți economici importatori ai produselor prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 și 1.3 din anexa nr. 1 este de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, termen până la care își pot desfășura activitatea în baza autorizațiilor eliberate anterior. După expirarea acestui termen aceste autorizații își pierd valabilitatea.

(3) Nedepunerea în termen, în vederea preschimbării, a autorizațiilor de comercializare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe atrage anularea valabilității acestora.

(4) După anularea valabilității autorizațiilor este interzisă orice activitate de comercializare a produselor supuse autorizării.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

p. Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat

p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Ștefan Pete,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 2000.
Nr. 27.


ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumație (accize)

_________________________________________________________________________________________________________________________
Nr. 														Acciza
crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse 					   U.M. 	   (echivalent
													   euro/U.M.)
_________________________________________________________________________________________________________________________
0 			1								    2		  3
_________________________________________________________________________________________________________________________
A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice și orice alte produse 
destinate industriei alimentare sau consumului care conțin alcool etilic
1. Alcool brut, alcool etilic rafinat; băuturi alcoolice și orice alte produse
destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic, cu
 o concentrație mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bază de vin
 și produse pe bază de distilat din vin, cu o concentrație în alcool de peste 22%
 în volum; coniac, armaniac și vinars
1.1. Alcool brut 									hl alcool pur1)		 140
1.2. Alcool etilic rafinat 								hl alcool pur 		 160
1.3. Băuturi alcoolice spirtoase obținute pe bază de alcool 				hl alcool pur 		180 +1%2)
etilic rafinat și băuturi alcoolice obținute din distilate de
cereale
1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consu- 				hl alcool pur		 180
mului, care conțin alcool etilic, cu o concentrație mai
mare de 0,5%; vinuri, produse pe bază de vin și produse pe bază
de distilat din vin, cu o concentrație în
alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac și
vinars
2. Băuturi alcoolice naturale 								hl alcool pur 		 180
3. Vinuri și produse pe bază de vin
3.1. Vinuri nespumoase 									hl/l grad alcoolic3)	 0,55
3.2. Vinuri spumoase 									hl/l grad alcoolic	 2,75
3.3. Vin spumant 									hl/l grad alcoolic	 2,75
3.4. Vermuturi și alte produse pe bază de vin4), cu o con- 				hl/l grad alcoolic	 2,30
centrație în alcool de până la 22%, inclusiv în volum
4. Bere,
din care: 										hl/l grad alcoolic	 1,50
4.1. Bere produsă de producătorii independenți cu o capa- 				hl/l grad alcoolic	 1,40
citate de producție anuală între 100 mii hl și 200 mii hl
4.2. Bere produsă de producătorii independenți cu o capa- 				hl/l grad alcoolic	 1,30
citate de producție anuală între 50 mii hl și 100 mii hl
4.3. Bere produsă de producătorii independenți cu o capa- 				hl/l grad alcoolic	 1,20
citate de producție anuală de până la 50 mii hl
B. Produse din tutun
5. Țigarete 										1.000 țigarete		2+25%5)
6. Țigări și țigări de foi 								1.000 bucăți		 6,50
7. Tutun destinat fumatului								 kg			 14,00
8. Tutun de prizat și tutun de mestecat							 kg			 14,00
C. Produse petroliere
9. Benzine - carburanți auto								 t 270,00
10. Benzine fără plumb - carburanți auto						 t 220,00
11. Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel)					 t 105,00
12. Benzină de primă distilare de DAV, de cocsare și de piroliză			 t 270,00
13. Combustibili tip "M" și tip "P"							 t 105,00
14. Uleiuri pentru motoare auto								 t 50,00
15. Aditivi preparați pentru benzine							 t 75,00
16. Vaseline										 t 40,00
17. Parafine										 t 40,00
________________________________________________________________________________________________________________________
1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentrația de 100% alcool în volum, la temperatura de 20oC, conținut într-o cantitate dată de produs alcoolic.
2) Cota procentuală se aplică asupra prețului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.
3) Hl/l grad alcoolic reprezintă concentrația alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.
4) Cu excepția oțetului alimentar.
5) Cota procentuală se aplică asupra prețului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.


ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumație (accize) pentru alte produse
și grupe de produse din import și din țară

________________________________________________________________________________________________________________________
Nr. 													  Acciza
crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse 					Acciza (%) 	(echivalent
													 euro/U.M.)
________________________________________________________________________________________________________________________
0 			1								  2		   3
________________________________________________________________________________________________________________________
1. Cafea verde 										  - 		 775,00/t
2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori 					  -		1.035,00/t
3. Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă 				  -		 4,50/kg
4. Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure, 			  40
oaie, capră)
5. Articole din cristal1)								  50
6. Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor			  20
7. Autoturisme și autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate):
a) echipate cu motor cu benzină:
- cu capacitatea cilindrică sub	1.601 cm3
- cu grad normal de poluare2)								  1
- cu grad redus de poluare								  0
- cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 1.800 cm3
- cu grad normal de poluare								  3,5
- cu grad redus de poluare								  1,5
- cu capacitatea cilindrică între 1.801 și 2.000 cm3
- cu grad normal de poluare								  6
- cu grad redus de poluare								  3
- cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3
- cu grad normal de poluare								  12
- cu grad redus de poluare								  6
- cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3
- cu grad normal de poluare								  18
- cu grad redus de poluare								  9
b) echipate cu motor Diesel:
- cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3
- cu grad normal de poluare								  1
- cu grad redus de poluare								  0
- cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 2.000 cm3
- cu grad normal de poluare								  3
- cu grad redus de poluare								  1,5
- cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3
- cu grad normal de poluare								  6
- cu grad redus de poluare								  3
- cu capacitate cilindrică între 2.501 și 3.100 cm3
- cu grad normal de poluare								  12
- cu grad redus de poluare								  6
- cu capacitate cilindrică peste 3.100 cm3
- cu grad normal de poluare								  18
- cu grad redus de poluare								  9
8. Parfumuri, ape de colonie și ape de toaletă						  20
9. Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorpo-				  15
rând un receptor de semnale videofonice; combine audio3)
10. Dublu-radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau 				  15
compact disc
11. Cameră video									  15
12. Cuptoare cu microunde								  15
13. Aparate pentru aer condiționat, de perete sau de fereastră,				  15
formând un singur corp
14. Arme de vânătoare și arme de uz individual, altele decât 				  50
cele de uz militar sau de sport
_________________________________________________________________________________________________________________________
1) Prin cristal se înțelege sticlă având un conținut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
2) Gradul de poluare se determină de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform reglementării naționale "Condiții tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România", elaborată în corelație cu legislațiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.
3) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeași carcasă sau în module) cel puțin patru aparate sau funcțiuni diferite, dintre care cel puțin trei sunt funcțiuni audio (recepție, înregistrare, reproducere).


ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă

_________________________________________________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea produsului 										Impozit
crt. sau a grupei de produse 							U.M. 		 (echivalent euro/U.M.)
_________________________________________________________________________________________________________________________
0 	1									 2			 3
_________________________________________________________________________________________________________________________
1. Țiței									 t			 4,00
2. Gaze naturale							  1.000 m3			 7,40
_________________________________________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 4

Producătorul/importatorul.....................................................................
Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul......................
Codul fiscal..........................................................................................
Sediul...................................................................................................
Județul.................................................................................................
Contul...................................................................................................
Banca...................................................................................................
Autorizația de comercializare nr.................din...............................DECLARAȚIE privind prețurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru alcool etilic rafinat îmbuteliat și/sau sortimente de băuturi spirtoase

Începând cu data de................................................prețurile maxime de vânzare cu amănuntul practicate pe sortimente de produse vor fi următoarele:

____________________________________________________________________________________________________________________ Prețul maxim Nr. de vânzare crt. Denumirea sortimentului U.M. cu amănuntul (lei/U.M.) ____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 ____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Director general, Director economic,

......................................... ..................................


ANEXA Nr. 5

Denumirea agentului economic
............................................................
Sediul................................................
Codul plătitorului de accize..............JURNAL privind cumpărările de materii prime supuse accizelor luna...................anul.......

____________________________________________________________________________________________________________________ Felul Tăria Valoarea Acciza Acciza totală Nr. și data Denumirea alcoolică totală unitară cuprinsă în prețul crt. documentului Furnizorul produsului U.M. Cantitatea % volum (lei)(lei/U.M.) de cumpărare (lei) ____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ ....... ____________________________________________________________________________________________________________________ Total: ____________________________________________________________________________________________________________________

Director, Întocmit,
........................................ ............................................ (numele, prenumele și semnătura) (numele, prenumele și semnătura)


ANEXA Nr. 6

Denumirea agentului economic
............................................................
Sediul................................................
Codul plătitorului de accize..............JURNAL privind vânzările de produse finite supuse accizelor luna...................anul.....

___________________________________________________________________________________________________________________ Nr. Felul Denumirea Tăria Valoarea Acciza Acciza și data Beneficiarul produsului U.M. Cantitatea alcoolică totală unitară totală crt. documentului % volum (lei) (lei/U.M.) (lei) ___________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ Total ___________________________________________________________________________________________________________________

Director, Întocmit,
........................................ ............................................ (numele, prenumele și semnătura) (numele, prenumele și semnătura)


ANEXA Nr. 9

Producătorul/importatorul.....................................................................
Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul......................
Codul fiscal..........................................................................................
Sediul...................................................................................................
Județul..................................................................................................
Contul...................................................................................................
Banca...................................................................................................
Autorizația de comercializare nr..................din...............................DECLARAȚIE privind prețurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete

Începând cu data de.......................................... prețurile maxime de vânzare cu amănuntul practicate pe sortimente vor fi următoarele: _____________________________________________________________________________________________________________________ Prețul maxim Nr. Numărul de vânzare crt. Denumirea sortimentului țigaretelor/pachet cu amănuntul (lei/pachet) _____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Director general, Director economic,
......................................... ..................................


ANEXA Nr. 11

Denumirea agentului economic
............................................................
Sediul................................................
Codul plătitorului de accize..............JURNAL privind cumpărările de materii prime supuse accizelor luna..................... anul......................

_____________________________________________________________________________________________________________________ Felul Valoarea Acciza Acciza totală Nr. și data Denumirea totală unitară cuprinsă în prețul crt. documentului Furnizor produsului U.M. Cantitatea (lei) (lei/U.M.) de cumpărare (lei) _____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ ....... _____________________________________________________________________________________________________________________ Total _____________________________________________________________________________________________________________________
Director, Întocmit,

........................................ ............................................ (numele, prenumele și semnătura) (numele, prenumele și semnătura)


ANEXA Nr. 12

Denumirea agentului economic
.............................................................
Sediul.................................................
Codul plătitorului de accize..............JURNAL privind vânzările de produse finite supuse accizelor luna.................... anul......
_____________________________________________________________________________________________________________________ Felul Valoarea Acciza Acciza Nr. și data Denumirea totală unitară totală rt. documentului Beneficiarul produsului U.M. Cantitatea (lei) (lei/U.M.) (lei) _____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ Total _____________________________________________________________________________________________________________________
Director, Întocmit,
........................................ ............................................ (numele, prenumele și semnătura) (numele, prenumele și semnătura)


ANEXA Nr. 13

D.G.F.P.C.F.S. a județului.....................................
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE a producătorilor de alcool existenți la data de....................................

_____________________________________________________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Codul Adresa Licența crt. producătorului fiscal localitatea str. nr. Telefon Fax de fabricație _____________________ număr data _____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Director general,

........................................


ANEXA Nr. 14

Denumirea agentului economic..............................
Codul fiscal...................................
Sediul............................................LISTA de inventariere a instalațiilor utilizate pentru producerea alcoolului

_____________________________________________________________________________________________________________________ Capacitatea Numărul de producție Capacitatea Consum Denumirea coloanelor a instalației de producție energetic produselor fabricate 1) de distilare de distilare și rafinare lunară (litri lunar și rafinare 2) în 24 de ore alcool pur) (kWh/lună) (litri alcool pur) _____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 _____________________________________________________________________________________________________________________

Conducerea agentului economic, (semnătura)

Data...........................


_______________________

1) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obținute în urma distilării și rafinării, respectiv alcool etilic rafinat, alcool
brut, alcool tehnic sau, după caz, a producției de alcool de sinteză.
2) Se vor evidenția pe tipuri de alcool obținute.


ANEXA Nr. 15

Denumirea agentului economic..............................
Codul fiscal...................................
Sediul............................................LISTA de inventariere a instalațiilor utilizate pentru producerea băuturilor alcoolice naturale distilate
_____________________________________________________________________________________________________________________ Numărul cazanelor Capacitatea zilnică Capacitatea de producție sau al altor instalații (litri alcool pur) lunară (litri alcool pur) _____________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 _____________________________________________________________________________________________________________________

Conducerea agentului economic, (semnătura)
Data...........................


ANEXA Nr. 16

Direcția generală a finanțelor publice
și controlului financiar de stat
a județului........................./municipiului BucureștiSITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind producătorii de băuturi alcoolice naturale distilate și cazanele sau alte instalații, existente la data de "........................

_____________________________________________________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Codul fiscal Adresa Numărul de Capacitatea Capacitatea de crt. producătorilor al plătitorilor ______________________________ cazane sau zilnică producție lunară de accize localitatea strada nr. alte instalații (litri alcool pur)(litri alcool pur) _____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL GENERAL: _____________________________________________________________________________________________________________________

Director general,
.......................................


ANEXA Nr. 17

Direcția generală a finanțelor publice
și controlului financiar de stat
a județului........................../municipiului BucureștiSITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind producătorii de alcool și capacitățile de producție existente la data de........................

_____________________________________________________________________________________________________________________ Capacitatea de Codul Numărul de producție a Capacitatea de Nr. Denumirea fiscal al Denumirea coloane de instalației de producție lunară crt. producătorilor plătitorilor produselor distilare și distilare și rafinare (litri alcool pur) de accize fabricate1) rafinare2) în 24 de ore (litri alcool pur) _____________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL GENERAL: _____________________________________________________________________________________________________________________

Director general,
....................................... ______________________________________________
1) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obținute în urma distilării, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut,
alcool tehnic sau, după caz, alcool de sinteză.
2) Se vor evidenția pe tipuri de alcool obținute.


ANEXA Nr. 18

PROCES-VERBAL DE PRELEVARE
Nr........../...............

Încheiat astăzi,........................................., la sediul....................................................,
dată la care s-a procedat, în baza comenzii (nr. și emitent)........................................................, la
prelevarea a trei eșantioane de.......................................... în greutate netă totală de (sau volum
net total).....................kg (l) din lotul.....................cu factura nr.......................
Cele trei eșantioane au următoarea destinație:
a) un eșantion este destinat laboratorului, în scopul eliberării certificatului de expertiză;
b) un eșantion este destinat agentului economic și se va transmite cu proces-verbal;
c) un eșantion este destinat biroului vamal la care se efectuează vămuirea. Eșantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, și anume:...................................... Eșantioanele au fost ambalate, etichetate și sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr........................... Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. __________________________________________________________________________________________________________________________ Parte Numele Delegație semnatară și prenumele sau împuternicire Semnătură __________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentantul agentului economic __________________________________________________________________________________________________________________________ Împuternicitul laboratorului agreat __________________________________________________________________________________________________________________________ Autoritatea vamală __________________________________________________________________________________________________________________________ Delegatul Oficiului pentru Protecția Consumatorului __________________________________________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 19


DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR Punctul vamal..................................


DOCUMENT de liberă circulație a alcoolului și a băuturilor alcoolice în vrac, provenite din import

Denumirea agentului economic........................................................................................... Codul fiscal............................................................................................................. Adresa...................................................................................................................
Data intrării în vamă.................................................................................................... Furnizorul extern și țara de proveniență................................................................................. Numărul și data facturii externe......................................................................................... Denumirea produselor și concentrația alcoolică exprimată în procente de volum.......................... Cantitatea importată..................................................................................................... Destinația...............................................................................................................

Data..............................
Conducerea punctului vamal

.............................................


ANEXA Nr. 20

Denumirea agentului economic...........................
Codul fiscal...........................................................
Sediul....................................................................REGISTRU privind situația importurilor de alcool și de băuturi alcoolice vrac și destinația acestora

__________________________________________________________________________________________________________________________ Importuri realizate Modul de valorificare __________________________________________________________________________________________________________________________ D.V.I. Cantitatea Documentul Cantități Cantitățile Numărul Numărul (numărul Felul (litri Valoarea de plată Numele Adresa Codul livrate(litri utilizate și data și data și data) produsului alcool pur)accizelor a accizelor beneficiarului fiscal alcool pur) în producția facturii proprie documentului de plată __________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Director,
.........................


ANEXA Nr. 21

Denumirea agentului economic..........................
Codul fiscal...........................................................
Sediul....................................................................SITUAȚIA privind modul de valorificare a alcoolului în luna........................anul..........................

__________________________________________________________________________________________________________________________ Licența pentru Factura Denumirea Codul fiscal atestarea Cantități Prețul Valoarea Acciza Numărul Data beneficiarului al beneficiarului dreptului U.M. livrate unitar (lei) (lei) de marcare (lei/U.M.) Numărul Data __________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 __________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL: * * * * * * * __________________________________________________________________________________________________________________________
Conducerea agentului economic, (semnătura)


ANEXA Nr. 22

Nr..........................din.........................CERERE pentru acordarea autorizației de comercializare

Agentul economic..........................................., cu sediul în........................................, str................................nr................., înregistrat în registrul comerțului la nr...................., codul fiscal.................................., telefon....................................., fax...................., telex......................, reprezentat prin...................................., domiciliat în........................., str.......................................nr............., bl........, sc..........., et............, ap............., sectorul..............., județul..............., posesorul buletinului/cărții de identitate seria............... nr................, eliberat/ă de..............., având funcția de..............., pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea autorizației de comercializare pentru:

1.............................................

2.............................................

3.............................................

Data............................................ ............................................ (semnătura)

Domnului/Doamnei director al Direcției.............................................


ANEXA Nr. 23

LISTA
cuprinzând valoarea scrisorii de garanție bancară (pentru producătorii și importatorii de alcool
brut, alcool etilic rafinat și de băuturi alcoolice spirtoase)

_______________________________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea activității							 Valoarea garanției
crt.										    (lei)
_______________________________________________________________________________________________________
A. Alcool brut și alcool etilic rafinat
1. producție internă
1.1. pentru o capacitate de producție anuală de până
la 15.000 hl									 1.000.000.000
1.2. pentru o capacitate de producție anuală de peste
15.000 hl până la 30.000 hl							 2.000.000.000
1.3. pentru o capacitate de producție anuală de peste
30.000 hl până la 60.000 hl							 4.000.000.000
1.4. pentru o capacitate de producție anuală de peste
60.000 hl 									10.000.000.000
2. import
2.1. pentru un import anual de până la 15.000 hl				 1.000.000.000
2.2. pentru un import anual de peste 15.000 hl până
la 30.000 hl									 2.000.000.000
2.3. pentru un import anual de peste 30.000 hl până la
60.000 hl									 4.000.000.000
2.4. pentru un import anual de peste 60.000 hl 					10.000.000.000
B. Băuturi alcoolice obținute din distilate de cereale sau exclusiv
din alcool etilic rafinat
3. producție internă
3.1. pentru o capacitate de producție anuală de până la
2 milioane sticle								  500.000.000
3.2. pentru o capacitate de producție anuală de peste
2 milioane până la 6 milioane sticle						 1.500.000.000
3.3. pentru o capacitate de producție anuală de peste
6 milioane până la 10 milioane sticle						 2.500.000.000
3.4. pentru o capacitate de producție anuală de peste
10 milioane sticle								 3.000.000.000
4. import
4.1. pentru un import anual de până la 2 milioane sticle			  500.000.000
4.2. pentru un import anual de peste 2 milioane până
la 6 milioane sticle								 1.500.000.000
4.3. pentru un import anual de peste 6 milioane până la
10 milioane sticle								 2.500.000.000
4.4. pentru un import anual de peste 10 milioane sticle				 3.000.000.000
_______________________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 24


ROMÂNIA
MINISTERUL FINANȚELOR Direcția..................................


AUTORIZAȚIE Nr.............. din.................

În baza prevederilor legale referitoare la regimul produselor supuse accizelor se autorizează Societatea Comercială.............................................. cu sediul în........................................, înregistrată în registrul comerțului la nr.................., codul fiscal..................., pentru comercializarea următoarelor produse:..................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ........................................

Director general,
............................................ (semnătura și ștampila) Data emiterii......................
Valabilă până la data de..................


ANEXA Nr. 25

TAXELE
de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice,
produselor din tutun și cafea

____________________________________________________________________________________________________________________
Nr. crt.	 Denumirea activității							 Taxa de autorizare
____________________________________________________________________________________________________________________
A. Alcool
1. producția internă
1.1. pentru o capacitate de producție anuală de până la 15.000 hl			 50.000.000 lei
1.2. pentru o capacitate de producție anuală de peste 15.000 hl
până la 30.000 hl 									150.000.000 lei
1.3. pentru o capacitate de producție anuală de peste 30.000 hl
până la 60.000 hl 									200.000.000 lei
1.4. pentru o capacitate de producție anuală de peste 60.000 hl 			250.000.000 lei
2. import
2.1. pentru un import anual de până la 15.000 hl					 50.000.000 lei
2.2. pentru un import anual de peste 15.000 hl până la 30.000 hl 			150.000.000 lei
2.3. pentru un import anual de peste 30.000 hl până la 60.000 hl 			200.000.000 lei
2.4. pentru un import anual de peste 60.000 hl 						250.000.000 lei
B. Băuturi alcoolice1)
3. pentru comercializarea fiecărui sortiment de băuturi alcoolice din
producție proprie sau din operațiuni de import proprii					 10.000.000 lei
4. pentru comercializarea următoarelor grupe de produse în sistem angro:
4.1. băuturi spirtoase									 10.000.000 lei
4.2. țuică și rachiuri naturale								 10.000.000 lei
4.3. vinuri și produse pe bază de vin							 10.000.000 lei
4.4. bere										 10.000.000 lei
4.5. băuturi alcoolice din import							 10.000.000 lei
5. pentru comercializarea băuturilor alcoolice în sistem de alimentație
publică2):
5.1. unități de alimentație publică cu până la 40 locuri la masă sau bar		 5.000.000 lei
5.2. unități de alimentație publică cu 41-100 locuri la masă sau bar			 7.500.000 lei
5.3. unități de alimentație publică cu peste 100 locuri la masă sau bar			 10.000.000 lei
5.4. pentru unități de alimentație publică cu activitate sezonieră			 1/3 din taxa
											 de autorizare
											  percepută
											la unitățile
											cu activitate
											 permanentă,
											corespunzător
											 numărului
											de locuri la
											masă sau la bar
5.5. pentru cantine și cantine-restaurant care organizează
mese festive										 5 % din taxa
											minimă percepută
											pentru unitățile
											 de alimentație
											  publică
6. pentru comercializarea de băuturi alcoolice în magazine de
vânzare la prețuri cu amănuntul, taxa se percepe pe fiecare
unitate de desfacere pe următoarele grupe de produse2), astfel:
6.1. băuturi spirtoase									 1.000.000 lei
6.2. vinuri și băuturi pe bază de vin							 1.000.000 lei
6.3. țuică și rachiuri naturale								 1.000.000 lei
6.4. bere										 1.000.000 lei
6.5. produse din import									 1.000.000 lei
C. Produse din tutun
7. pentru comercializarea țigaretelor provenite din producția proprie 		    150.000.000 lei
8. pentru comercializarea țigaretelor provenite din operațiuni de
import proprii									    150.000.000 lei
9. pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât țigaretele,
provenite din producția proprie								 5.000.000 lei
10. pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât țigaretele,
provenite din operațiuni de import proprii						 5.000.000 lei
11. pentru comercializarea țigaretelor și produselor din tutun în sistem
angro										    100.000.000 lei
12. pentru comercializarea numai a produselor din tutun, altele decât
țigaretele, în sistem angro								 5.000.000 lei
13. pentru comercializarea țigaretelor și produselor din tutun în sistem
en detail										 1.000.000 lei
D. Cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu
cafea solubilă
14. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizării, provenite din producția proprie						50.000.000 lei
15. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizării, provenite din operațiuni de import proprii				 	50.000.000 lei
16. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizării, în sistem angro 								10.000.000 lei
17. pentru comercializarea sortimentelor de cafea supuse autorizării,
în sistem de alimentație publică3):
17.1. pentru cofetării									 2.000.000 lei
17.2. pentru unități de alimentație publică cu până la 40 locuri
la masă sau bar										 1.000.000 lei
17.3. pentru unități de alimentație publică cu peste 40 de locuri
la masă sau bar										 2.500.000 lei
18. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizării, prin unități de desfacere la prețuri cu amănuntul				 1.000.000 lei
____________________________________________________________________________________________________________________
I.
1) Prin sortiment de băutură alcoolică spirtoasă se înțelege fiecare tip de băutură cu denumire diferită. Denumirea diferită implică o rețetă de fabricație proprie și avizul sanitar aferent. În situația produselor fabricate în țară după o licență străină, denumirea diferită implică existența licenței de fabricație.
***) În ce privește băuturile alcoolice spirtoase din import, prin sortiment se înțelege fiecare tip de băutură cu denumire diferită.
***)În grupa vinuri sunt cuprinse următoarele sortimente:
***)- vinuri de consum curent;
***)- vinuri de calitate;
***) - vinuri speciale.
***)În grupa bere sunt cuprinse următoarele sortimente:
***)- bere blondă;
***)- bere brună.
***)În grupa băuturi alcoolice naturale sunt cuprinse următoarele sortimente:
***)- țuică (prune);
***)- rachiuri din alte fructe, drojdie, tescovină și din vin.
2) Pentru mediul rural, în centrul de comună taxa se reduce cu 50%, iar în satele aparținătoare municipiilor, orașelor și comunelor taxa se reduce cu 75%.
3) Taxa de autorizare pentru cafea nu se mai percepe și pentru unitățile de alimentație publică care plătesc taxa de autorizare pentru comercializarea băuturilor alcoolice.
**) II. Pentru comercianții în sistem en d.tail și de alimentație publică de produse supuse autorizării, care dețin în subordine unități de desfacere ce au sedii diferite, autorizația se eliberează cu plata taxei corespunzătoare, pentru fiecare unitate în parte. Eliberarea autorizațiilor se face de către organul fiscal în evidența căruia este înregistrat comerciantul, persoană juridică, ca plătitor de impozite și taxe.


Vineri, 05 martie 2021, 04:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.