HOTĂRÂRE nr.180 din 14 martie 2000
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 119/17 mar. 2000

În temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă modificarea și completarea regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991, care se va intitula „Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate”, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisiile comunale, orășenești sau municipale (comisii locale), sub îndrumarea comisiilor județene și a municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor urmări și vor lua măsurile necesare pentru respectarea și aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și ale regulamentului.

Art. 3. - Ministerul Funcției Publice, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului vor asigura realizarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Legea nr. 1/2000 și vor propune Guvernului măsurile necesare.

Art. 4. - Acoperirea cheltuielilor necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se asigură de la bugetul de stat.

Art. 5. - Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, modificat și completat prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

p. Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat

Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca

p. Ministrul finanțelor,
Sebastian Vlădescu,
secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat

București, 14 martie 2000.
Nr. 180.


ANEXĂ

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate

Articol unic. - Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 1/2000, precum și pentru atribuirea și punerea în posesie, se constituie comisii comunale, orășenești, municipale și județene, respectiv a municipiului București, care vor funcționa în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, conform prezentului regulament.”

2. La articolul 2, alineatul 1 se modifică și se completează cu următoarele texte:

„Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului și vor fi formate din:

- primar - președintele comisiei;
- viceprimarul desemnat de primar;
- secretarul unității administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
- un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare sau un specialist în cadastru general;
- un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanță agricolă sau din aparatul primăriei;
- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii și alimentației sau din aparatul de specialitate al prefecturii ori al autorităților administrației publice locale;
- un reprezentant al inspectoratului silvic teritorial sau șeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;
- șefii districtelor silvice ale căror păduri se află în limitele cadastrale ale localității;
- un specialist în cadastru forestier și amenajarea pădurilor;
- 1-5 reprezentanți ai proprietarilor care au solicitat terenuri conform Legii nr. 169/1997 și Legii nr. 1/2000, în funcție de structura administrativă a comunei, orașului sau municipiului.

Pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în comisia locală consiliile locale vor organiza o adunare a proprietarilor, care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea simplă (jumătate plus unul) din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unul) din numărul celor prezenți.

Desemnarea specialiștilor și a reprezentanților menționați mai sus se face de conducerile unităților de care aceștia aparțin și se comunică în scris prefecturii.

Când situația impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale vor fi invitate și alte persoane fizice sau juridice interesate în acțiunea de retrocedare a terenurilor.”

3. Alineatele 2, 3, 4 și 5 ale articolului 2 se abrogă.

4. La articolul 2, alineatul 6 va avea următorul cuprins:

„Conducerea și coordonarea comisiei comunale, orășenești sau municipale se asigură de către primar. În caz de indisponibilitate (boală, demisie sau suspendare) viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa ședință în plen programul de lucru, astfel încât acțiunea să se desfășoare și să se încheie în termenul prevăzut de lege.”

5. La articolul 2, alineatul 7 va avea următorul cuprins:

„Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea și controlul comisiei județene sau a municipiului București.”

6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - La municipiul București, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului București, cu aceeași componență prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 6 lit. a)-j).”

7. La articolul 4, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Comisia județeană sau a municipiului București este numită prin ordin al prefectului și va avea următoarea componență:

- prefectul - președintele comisiei;
- subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate (boală, demisie sau suspendare) a prefectului - preia prerogativele acestuia;
- secretarul general al prefecturii - secretarul comisiei;
- directorul direcției de contencios administrativ și controlul legalității;
- directorul general al direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară;
- directorul oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol;
- directorul oficiului județean de consultanță agricolă;
- șeful sucursalei Agenției Domeniilor Statului;
- directorul filialei Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare;
- directorul sistemului de gospodărire a apelor;
- directorul oficiului de studii pedologice și agrochimice;
- inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;
- directorul direcției silvice a Regiei Naționale a Pădurilor sau împuternicitul acestuia;
- directorul direcției de urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice;
- directorul oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie;
- șeful inspectoratului județean de poliție sau al municipiului București ori împuternicitul acestuia;
- un jurist din aparatul de specialitate al prefecturii.”

8. La articolul 4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„În vederea sprijinirii comisiei județene pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din câte un reprezentant al prefectului, al oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și, respectiv, al inspectoratului silvic teritorial, pentru partea tehnică, care va fi format din specialiști, delegați pe toată durata funcționării comisiei de către conducătorii instituțiilor și agenților economici prevăzuți la alin. 1.”

9. Articolul 5 se abrogă.

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Comisiile comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții:

a) preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu excepția celor formulate de comune, orașe sau municipii;
b) verifică în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitând în acest scop toate relațiile și datele necesare;
c) stabilesc mărimea și amplasamentul suprafeței de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii;
d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice și juridice îndreptățite;
e) primesc și transmit comisiei județene contestațiile formulate de cei interesați;
f) întocmesc situații definitive, potrivit competențelor ce le revin, privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare și parcelare întocmit;
g) înaintează și prezintă comisiei județene, spre aprobare și validare, situațiile definitive, împreună cu documentația necesară, precum și divergențele produse și consemnate la nivelul acestor comisii;
h) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite să primească terenul și completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia județeană a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competențelor ce le revin;
i) identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;
j) exercită orice alte atribuții ce le revin din lege și din prezentul regulament.”

11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Comisiile județene și a municipiului București au următoarele atribuții:

a) organizează instruirea comisiilor comunale, orășenești și municipale și asigură distribuirea legilor, a regulamentului, a hărților și planurilor la zi, precum și a altor materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora;
b) asigură îndrumarea și controlul comisiilor comunale, orășenești și municipale prin desemnarea, pe comune, orașe și municipii, a membrilor din comisia județeană;
c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orășenești și municipale, în special existența actelor doveditoare, pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestora;
d) soluționează contestațiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile subordonate;
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orășenești sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare și parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) soluționează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate publică a comunelor, orașelor, municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) identifică terenuri atribuite ilegal și sesizează prefectul, care va înainta sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;
i) atribuie și dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;
j) exercită orice alte atribuții ce le revin din lege și din prezentul regulament.”

12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Comisiile comunale, orășenești sau municipale își desfășoară activitatea în plen, în prezența majorității membrilor acestora, cu prezența obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.

În situația în care juristul și cei 1-5 reprezentanți ai proprietarilor nu participă în comisiile locale, se consideră că sunt de acord cu hotărârea comisiei. Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigură de secretarul unității administrativ-teritoriale.”

13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Comisiile județene sau a municipiului București își desfășoară activitatea în prezența majorității membrilor acestora.”

14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Hotărârile comisiilor județene sau a municipiului București și ale celor comunale, orășenești sau municipale se adoptă cu votul majorității membrilor lor și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți participanții. Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare și vor lua act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini.”

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000, primăriile vor afișa textul acestora în locuri publice. Totodată primăriile și prefecturile vor lua măsuri ca prevederile acestor legi și ale prezentului regulament să fie aduse la cunoștință persoanelor îndreptățite prin mass-media.”

16. La articolul 12, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii membri ai cooperativelor agricole de producție și celelalte persoane prevăzute de lege se fac de comisiile comunale, orășenești sau municipale, după caz, luându-se în considerare suprafața terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, fără nici un titlu sau prin orice alt mod. Suprafața adusă în cooperativă este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidențele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declarații ale martorilor.”

17. La articolul 12, după alineatul 1 se introduc trei alineate cu următorul cuprins:

„În baza prevederilor art. 23 și 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, terenurile atribuite din intravilanul localităților, pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, până la apariția Legii nr. 18/1991, se înscriu în proprietatea deținătorilor actuali, în limita suprafețelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de producție sau de la fostele consilii populare, dacă atribuirea s-a făcut de la foștii proprietari.

Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalentă, din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au aparținut deținătorului prevăzut la alin. 1 sau ascendentului acestuia, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, orașului sau a municipiului.

În cazul în care nu este posibilă compensarea pentru suprafețele prevăzute la alin. 1, foștii proprietari urmează să fie despăgubiți și vor fi înscriși în anexa nr. 40 la prezentul regulament.”

18. Articolul 13 se completează cu alineatul 9 cu următorul cuprins:

„Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 218/1998 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1998, pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, precum și cele depuse în baza Legii nr. 1/2000 vor urma procedura prevăzută de acestea.”

19. La articolul 15 alineatul 5 se abrogă.

20. La articolul 15 alineatul 6, cuvintele art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se înlocuiesc cu cuvintele art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicată.

21. La articolul 20, cuvintele art. 16 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată.

22. La articolul 21 alineatul 1, cuvintele art. 17 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 18 din Legea nr. 18/1991, republicată.

23. La articolul 21 alineatul 2, cuvintele art. 13-15 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată.

24. La articolul 22 alineatul 1, cuvintele art. 13-15 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată.

25. La articolul 22 alineatul 2, cuvintele art. 13 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14 din Legea nr. 18/1991, republicată.

26. La articolul 23, cuvintele art. 18 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 19 din Legea nr. 18/1991, republicată.

27. La articolul 24, cuvintele art. 95 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, iar cuvintele art. 18 alin. (1) ori art. 20 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 19 alin. (1) ori ale art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată.

28. La articolul 25 alineatele 1 și 2, cuvintele art. 20 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată.

29. La articolul 26, cuvintele art. 21 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată.

30. La articolul 27 alineatele 1 și 2, cuvintele art. 28 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată.

31. La articolul 27 alineatul 3, cuvintele art. 29 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată.

32. La articolul 28 alineatul 1, cuvintele art. 41 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991 (nemodificată).

33. Articolul 28 se completează cu alineatul 3 cu următorul cuprins:

„Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, solicitate în baza Legii nr. 169/1997 și a Legii nr. 1/2000, se face în conformitate cu prevederile cap. X din prezentul regulament.”

34. La articolul 30 alineatul 1, cuvintele art. 32 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, iar cuvintele art. 40 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată.

35. La articolul 31 alineatul 1, cuvintele art. 39 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată.

36. La articolul 32, cuvintele art. 36 și 38 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 37 și 42 din Legea nr. 18/1991, republicată.

37. Articolul 32 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:

„Suprafața în acțiuni de 10 ha de familie, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedați au deținut suprafețe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.”

38. La articolul 33, cuvintele art. 37 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată.

39. Articolul 33 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:

„Suprafața de 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, poate fi restituită în natură până la 50 ha de proprietar deposedat.”

40. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„Punerea în posesie a proprietarilor și emiterea titlurilor de proprietate”

41. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărților și planurilor de situație la zi din cadrul actualei unități administrativ-teritoriale.

La parcelarea terenului în sisteme de irigații se va ține seama de metoda de udare cu echipamentele existente și de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă și rațională a acestora.

Astfel, în cazul irigațiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafață deservită de un hidrant.

La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, iar latura mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafața parcelei să coincidă cu suprafața deservită de o aripă de ploaie sau un multiplu al acestei suprafețe. Pentru proprietățile de mici dimensiuni utilizarea rațională a sistemului de irigații, respectiv a suprafeței deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.

Pentru suprafețele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafață (brazde, fâșii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafață și, respectiv, modalitățile de evacuare a apei în exces.

Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăților se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât și întreținerea lucrărilor hidroameliorative.

Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, rețeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanți, drumuri agricole și alte lucrări).

Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânțări, precum și întreținerea culturilor prășitoare pe direcția curbelor de nivel, în scopul prevenirii și combaterii eroziunii solului.

De asemenea, se va ține seama de prevederile art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, privind delimitarea zonelor de protecție aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, inclusiv cele de gospodărire a apelor, conform normelor în vigoare.”

42. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Punerea în posesie pe bază de măsurători topografice se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, îmbunătățiri funciare și cadastru general pentru terenurile agricole și, respectiv, specialiști în cadastru forestier și amenajarea pădurilor, conform planului parcelar. În situația în care volumul lucrărilor depășește posibilitățile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, îmbunătățiri funciare și cadastru general ai agenților economici.

Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse în posesie provizoriu, până la prezentarea hotărârii judecătorești de către comisii, cu suprafețele stabilite pe baza hotărârii comisiei județene. După prezentarea hotărârii judecătorești punerea în posesie se va face ținându-se seama de aceasta.

Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orășenești sau municipale vor putea atribui, în completare, terenuri, dacă din hotărâre rezultă aceasta.

Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 52a) și 52b), și prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schița terenului.

În acest scop autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor încunoștința în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor afișa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.

Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitatea de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială și autentică, cu mențiunea expres㠄Pentru punere în posesie”, alte persoane, care vor semna tabelul de luare în primire a terenului.

La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoștințărilor vor fi achitate, pe bază de chitanță, de persoanele care primesc titlurile.

Marcarea parcelelor se face prin țăruși sau borne, care se asigură de fiecare proprietar.”

43. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, comisia județeană emite titlurile de proprietate conform modelului prevăzut în anexa nr. 27. Documentațiile se trimit în două exemplare, din care unul se reține și se depozitează la arhiva Oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Agriculturii și Alimentației și se vor difuza comisiilor județene, în funcție de necesități. Titlul de proprietate pentru cetățenii în viață se emite persoanelor îndreptățite (soț, soție), iar pentru moștenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparținut autorului lor, în care se nominalizează toți solicitanții îndreptățiți, urmând ca pentru ieșirea din indiviziune, ulterior, aceștia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuș negru și se numerotează începând de la nr. 1, în fiecare județ. În titlu se vor înscrie numele și prenumele titularului, precum și inițiala tatălui. În cazul în care alături de soțul supraviețuitor vin la moștenire și alți moștenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, la rubrica „Prin reconstituirea dreptului de proprietate” se înscrie suprafața atribuită persoanelor care au deținut terenuri în proprietate sau, după caz, moștenitorilor acestora, precum și în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeași lege, iar la rubrica „prin constituirea dreptului de proprietate” se înscrie suprafața atribuită pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.

Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, directorul general al direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară și de directorul Oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna, sub semnătură, titularilor, iar partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva Oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol.

În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnătura primitorului. Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se vor completa și se vor elibera după pronunțarea hotărârii judecătorești. Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 1/2000 se face conform dispozițiilor cap. X din prezentul regulament.

În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiția publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și purtării mențiunii „duplicat”, după încunoștințarea scrisă a comisiei județene.”

44. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - În situația în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral și în teren și le va preda consiliului local în administrare, urmând a fi folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafețe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita și va marca pe plan și în teritoriu terenurile societăților comerciale, asociațiilor de tip privat, izlazurile comunale și terenurile cu vegetație forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condițiile prevăzute de lege. Totodată va delimita și va marca pe plan și în teritoriu suprafața ce se va atribui în folosință, care se predă consiliului local pentru a fi atribuită celor îndreptățiți prin lege.”

45. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - După punerea în posesie a tuturor proprietarilor Oficiul de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol va redacta un plan de situație cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, din care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, orașului sau municipiului.”

46. La articolul 40 alineatul 1, cuvintele art. 11 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată.

47. La articolul 40 alineatele 5 și 7, cuvintele art. 99 și art. 33 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 99 și, respectiv, art. 33 din Legea nr. 18/1991, nemodificată.

48. La articolul 41 alineatul 1, cuvintele art. 26 și 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 27 și 28 din Legea nr. 18/1991, republicată.

49. La articolul 45 alineatul 1, cuvintele art. 29 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată.

50. La articolul 45 alineatul 2, cuvintele art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 alin. (7) din Legea nr. 18/1991, republicată.

51. La articolul 46, cuvintele art. 26, 28, 29 și 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 27, 29, 30 și 28 din Legea nr. 18/1991, republicată.

52. La articolul 47, cuvintele art. 28 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată.

53. La articolul 49, cuvintele art. 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 28 din Legea nr. 18/1991, republicată.

54. În nota de subsol, cuvintele art. 36-38 din prezentul regulament se înlocuiesc cu cuvintele art. 35-38, iar cuvintele și sectorul agricol Ilfov se elimină.

55. După capitolul VII se introduc capitolele VIII-XI cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII
Dispoziții generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000

Art. 50. - Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, cu respectarea drepturilor dobândite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverințe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, care rămân valabile fără nici o altă confirmare, potrivit art. 2 din Legea nr. 1/2000.

În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii nr. 169/1997 schița amplasamentului cu terenul deținut sau orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.

Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene sau al municipiului București, pe baza analizei documentațiilor prezentate la alin. 2, stabilesc dacă vechiul amplasament este liber și poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situație terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000.

Pentru terenurile forestiere comisiile locale împreună cu reprezentanți ai inspectoratului silvic teritorial vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentațiile prezentate la alin. 2, este liber și poate fi retrocedat pe baza situației elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prevăzută la art. 73.

Art. 51. - Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferența dintre suprafața de 10 ha de familie și cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau preluată sub orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, se vor înscrie în anexa nr. 28.

Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. 1, pentru care nu există suprafețe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, iar în situația în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri conform art. 3 alin. (3) și (4) din aceeași lege.

Art. 52. - Persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv (terenuri preluate în orice mod fără just titlu) și se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații și de altă natură, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, se înscriu în anexa nr. 29.

După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) și ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, comisia locală va completa anexa nr. 29 și o va înainta comisiei județene pentru validare. Valoarea probantă a actelor doveditoare este aceeași, indiferent de ordinea menționării acestora în textul legii.

După validarea anexei nr. 29 persoanelor fizice li se reconstituie dreptul de proprietate în localitățile în care există terenuri agricole constituite ca rezervă la dispoziția comisiei locale, iar în situația în care aceste suprafețe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeași localitate. În aceste situații se vor elibera titluri de proprietate în condițiile legii.

În localitățile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în condițiile legii.

În cazul în care suprafețele de teren au fost expropriate, iar lucrările prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 nu au fost executate sau se află în stadiu de proiect, suprafața preluată se restituie, la cerere, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

Art. 53. - În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren agricol de până la 10 ha de familie și li s-a aplicat cota de reducere de peste 5%, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 3 alin. (2)-(4) și art. 5 din Legea nr. 1/2000.

Art. 54. - Suprafețele de teren revendicate de 2 cetățeni, dintre care unul este fostul proprietar căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, care a solicitat prin cerere, și cel de al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, se înscriu în anexa nr. 31, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.

Art. 55. - Pentru persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform art. 3, 5 și 23 din Legea nr. 1/2000 emiterea titlurilor de proprietate se va face conform art. 7 din aceeași lege.

CAPITOLUL IX
Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 56. - În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă și ale pct. 3.1-3.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999, anexă la Hotărârea Guvernului nr.97/2000, Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile care fac obiectul retrocedării și împroprietăririi în baza legii și va întocmi balanța terenurilor agricole și terenurilor aflate permanent sub luciu de apă, care aparțin domeniului public sau privat al statului, pentru fiecare societate comercială.

În situația formulării unor sesizări și reclamații, Agenția Domeniilor Statului împreună cu direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București și cu oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene și al municipiului București vor verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calității de acționar sau de locator, precum și a săvârșirii unor abuzuri prin acte administrative și, după caz, se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, sau pot sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul agricol.

Agenția Domeniilor Statului și oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene și al municipiului București vor întocmi documentația pentru terenurile care fac obiectul retrocedării la societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/1999 și la institutele și stațiunile de cercetare, pe care o transmit direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, pentru avizare.

Direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București verifică și avizează documentațiile și prin împuterniciții lor le supun aprobării consiliului local din raza unității administrativ-teritoriale unde sunt situate terenurile. În situația în care consiliul local nu se pronunță în termen de 15 zile de la înregistrarea procesului-verbal de delimitare la secretarul comunei, orașului sau al municipiului, acesta îl va transmite comisiei județene.

Procesul-verbal de delimitare și planul de situație parcelar împreună cu hotărârea consiliului local vor fi supuse validării comisiei județene, care în termen de 30 de zile este obligată să se pronunțe.

După pronunțarea hotărârii comisiei județene se vor face punerea în posesie a titularilor, precum și eliberarea titlurilor de proprietate.

Art. 57. - În anexa nr. 32 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și cărora li se restituie în natură suprafețe cu destinație agricolă sau piscicolă, de aceeași calitate, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăți, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000.

În situația în care li s-a stabilit calitatea de acționar la alte societăți comerciale (foste I.A.S.) decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, la opțiune, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situația în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptățite se stabilește un nou amplasament.

După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifică și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.

Art. 58. - În anexa nr. 33 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților și instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.

Trecerea terenurilor agricole prevăzute la art. 9 alin. (1), pentru instituțiile menționate la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, aparținând domeniului public, se face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 59. - În anexa nr. 34 se înscriu persoanele fizice cărora li s-au stabilit drepturi de creanță la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la societățile naționale cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992, și cărora li se restituie suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000.

După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifică și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.

Art. 60. - În anexa nr. 35 se înscriu persoanele fizice cărora li se vor achita în mod obligatoriu drepturile în natură sau de creanță restante, stabilite și prevăzute în Legea nr. 48/1994, de către societățile comerciale, institutele, stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și de regiile autonome și societățile naționale cu profil agricol, potrivit art. 11 din Legea nr. 1/2000.

Creanțele acționarilor și locatorilor se plătesc și din veniturile realizate de societăți sau din fonduri speciale create în urma privatizării societăților comerciale agricole, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.

Art. 61. - Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 50 alin. 2 și 3 din prezentul regulament, precum și cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 1/2000 și a procedurilor prevăzute de aceasta.

Art. 62. - Prefectul, în calitatea sa de președinte al comisiei județene, va întocmi și va înainta lunar, până la data de 5 a lunii, Departamentului pentru Administrație Publică Locală (Ministerul Funcției Publice) situațiile centralizatoare pe comune și pe total județ, prevăzute în anexele nr. 28-59, stadiul acestora, precum și al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 1/2000, inclusiv punerea în posesie și emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri și, după caz, de atragere a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele și în condițiile stabilite de lege.

Un exemplar al situației menționate la alin. 1 se va transmite și Ministerului Agriculturii și Alimentației, precum și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Art. 63. - În anexa nr. 36 se înscriu persoanele fizice care au încheiat contracte de locațiune în condițiile prevăzute la art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se restituie în natură suprafețele de teren agricol prevăzute în acele contracte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.

După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifică și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.

Art. 64. - În anexa nr. 37 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37 și 38 din Legea nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de acționar, persoanele fizice cărora li s-au stabilit drepturi la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, la regiile autonome și la societățile naționale cu profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum și persoanele fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața de 10 ha și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifică și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.

Art. 65. - În anexa nr. 38 se înscriu persoanele prevăzute la art. 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949 și al oricăror alte acte normative de expropriere, sau, după caz, moștenitorii acestora, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, în natură, în limita suprafeței de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafețele de teren aflate în patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau al altor societăți comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori, după caz, aflate în administrarea regiilor autonome și a societăților naționale cu profil agricol, care își au sediul în localitatea sau în localitățile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.

După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifică și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.

Potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, restituirea în natură se face din suprafețele de teren agricol, care vor fi delimitate pentru producție, din terenurile proprietate privată a statului, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 66. - În anexa nr. 39 se înscriu persoanele fizice pentru care nu există suprafețe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri pentru diferența de teren neretrocedată, potrivit art. 17 din Legea nr. 1/2000.

În anexa nr. 40 se înscriu persoanele fizice care optează prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, să li se acorde despăgubiri pentru terenurile agricole cuvenite în natură, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000.

Modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari prevăzuți la alin. 1 și 2 se vor stabili în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 40 din aceeași lege.

Art. 67. - În anexa nr. 41 se înscriu terenurile rămase în proprietatea privată a statului și, respectiv, în exploatarea sau în patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni, regiilor autonome și societăților naționale cu profil agricol, evidențiate ca atare în cadastrul agricol, după restituirea în natură a suprafețelor agricole persoanelor fizice și juridice îndreptățite, potrivit art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2000.

Valoarea actualizată a investițiilor rămase de recuperat se urmărește de Agenția Domeniilor Statului.

Art. 68. - În anexa nr. 42 se înscriu persoanele fizice, acționari sau locatori, precum și alte persoane îndreptățite de la care urmează să se recupereze valoarea rămasă a investițiilor făcute pe terenurile restituite în natură, într-o perioadă de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.

Art. 69. - În anexa nr. 43 se înscriu organele reprezentative ale unităților de cult, constituite ca persoane juridice până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparțin, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.

Art. 70. - În anexa nr. 44 se înscriu liceele cu profil agricol sau silvic și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, cărora li se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.

Art. 71. - În anexa nr. 45 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol, în limita celor pe care le-au avut în proprietate, precum și cele care nu au deținut în proprietate terenuri agricole și cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000.

CAPITOLUL X
Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 72. - Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face din suprafețele de teren cu destinație forestieră cuprinse în amenajamente silvice și din terenurile cu destinație agricolă acoperite cu vegetație forestieră (pășuni împădurite, tufărișuri, zăvoaie și altele asemenea).

Persoanele fizice, cetățeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în țară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 53, împreună cu datele referitoare la suprafață și amplasament, stabilite de comisie.

Reconstituirea drepturilor de proprietate pentru composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora, precum și pentru moștenitorii acestora, care au formulat cereri, se face pe vechile amplasamente, în limita suprafeței rezultate din aplicarea reformei agrare din anul 1921, cu reconstituirile și retrocedările legale ulterioare.

Comitetul ad-hoc care va reprezenta formele asociative va fi ales de majoritatea membrilor solicitanți sau de moștenitorii acestora cu vocație succesorală. În cazul în care există mai mulți moștenitori solicitanți cu aceeași vocație succesorală, este suficientă prezența unuia dintre aceștia.

Proba reprezentativității comitetului ad-hoc se face cu procesul-verbal încheiat cu ocazia alegerii acestuia și cu lista cuprinzând membrii participanți, cu semnătura fiecăruia dintre aceștia.

Procesul-verbal va fi semnat de 3-7 membri ai secretariatului, alții decât candidații pentru comitetul ad-hoc, desemnați de adunarea membrilor formei asociative.

În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 1/2000, în cazul composesoratelor, obștilor de moșneni, obștilor răzășești și al altor forme asociative asimilate acestora, comitetele ad-hoc vor prezenta la judecătorie statutele pe baza cărora respectivele forme asociative au fost organizate și au funcționat în perioada 1921-1940.

Foștii membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor forestiere (composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora) sau succesorii lor care au formulat cereri se înscriu în anexa nr. 54, împreună cu datele stabilite de comisie referitoare la suprafețele rezultate prin aplicarea cotei participative la mărimea suprafeței totale a terenurilor forestiere din forma asociativă rezultată din acte. În aceeași anexă, după înscrierea tuturor solicitanților dintr-o formă asociativă se însumează datele referitoare la suprafață și se trec informațiile asupra amplasamentului identificat al acesteia. Suprafața însumată se va încadra în prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 1/2000.

Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mânăstirile, constituite ca persoane juridice până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, precum și instituțiile de învățământ care au deținut terenuri forestiere pot solicita terenurile pe care le-au avut în proprietate, în limita a 30 ha, indiferent dacă acestea sunt situate pe raza mai multor localități.

Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mânăstirile, constituite ca persoane juridice până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, dobândesc prin reconstituire suprafețe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparțin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în județul în care a fost constituită parohia, schitul sau mânăstirea.

Persoanele juridice îndreptățite prevăzute la alin. 9 și 10, care solicită terenurile forestiere deținute, se înscriu în anexa nr. 55. Comunele, orașele și municipiile care au deținut în proprietate terenuri forestiere se înscriu în anexa nr. 56, împreună cu datele stabilite de comisie, referitoare la suprafață și amplasament.

Pădurile date în folosința comunelor în baza H.C.M. nr.2.315/1953 nu fac obiectul restituirii către acestea.

Art. 73. - În situațiile prevăzute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 punerea în posesie se va face pe alte amplasamente, în condițiile art. 24 alin. (3) din aceeași lege.

Identificarea terenurilor care fac obiectul prevederilor art. 24 alin. (2) lit. b)-g) din Legea nr. 1/2000 se face la nivel de ocol silvic, se verifică de direcțiile silvice, se centralizează la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor și se aprobă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin ordin al ministrului, la propunerea administratorului Regiei Naționale a Pădurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 74. - Punerea în posesie se va face în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.

Deținătorul actual al terenului forestier supus retrocedării pune la dispoziție comisiilor locale terenurile în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite în termen de 60 de zile de la validarea cererilor de către comisia județeană.

Începând cu data punerii la dispoziție, stabilită de Regia Națională a Pădurilor, pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, cheltuielile pentru paza și protecția acestora efectuate de deținătorul actual până la punerea efectivă în posesie se asigură de actualul deținător.

Art. 75. - Punerea în posesie a proprietarilor, persoane fizice și juridice, în cadrul zonelor teritoriale delimitate, se va face de comisia locală, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice actualizate și a măsurătorilor topografice, informând asupra datei pe reprezentanții deținătorilor actuali ai terenurilor care se restituie.

Punerea în posesie se face în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, respectiv crearea în teritoriu a structurilor de control ale statului și a celor de gospodărire în regim silvic a pădurilor, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.96/1998, republicată, precum și după promulgarea legilor privind contravențiile silvice, regimul silvic, administrarea fondului forestier, proprietate privată și publică, și statutul personalului silvic.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu ocazia punerii în posesie în conformitate cu prezentul regulament, operează trecerea efectivă în proprietate privată și, respectiv, publică a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 76. - Comisiile comunale, orășenești și municipale vor încunoștința în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a atribuit dreptul de proprietate asupra datei la care va avea loc punerea în posesie.

Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate comisiile comunale, orășenești și municipale vor afișa la sediul primăriilor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.

Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială și autentică, cu mențiunea expresă

„Pentru punere în posesie”, alte persoane, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.

Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice, aceștia semnează procesul-verbal de punere în posesie (anexa nr. 57), primind, la cerere, o copie de pe „descrierea parcelar㔠aferentă din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafețele situate în terenurile cu destinație agricolă, din amenajamentele silvopastorale.

Dacă în termen de un an de la înștiințarea cu privire la data punerii în posesie cel îndreptățit nu se prezintă personal sau prin împuternicit, din vina sa, în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta va fi gospodărit în regim silvic de actualii deținători până la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite. În această situație cheltuielile de pază și protecție efectuate rămân asupra deținătorului actual al terenului.

Art. 77. - Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezența împuternicitului acestora, precum și a deținătorului actual al terenurilor, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie (anexa nr. 58). La cerere, contra cost, împuternicitul persoanei juridice va primi o copie de pe descrierea parcelară aferentă, prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.

Art. 78. - Delimitarea limitelor terenurilor cu vegetație forestieră retrocedate se face de organele silvice de specialitate.

Art. 79. - Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, comisia județeană, după operațiunea de validare și punere în posesie, emite titluri de proprietate, conform modelului prezentat în anexa nr. 59.

Documentațiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reține la comisia județeană, iar celălalt se transmite inspectoratului silvic teritorial pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc, prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file.

Prevederile art. 37 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.

Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, și de inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna, sub semnătură, persoanelor fizice îndreptățite sau reprezentanților împuterniciți ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile vor întocmi un registru care să cuprindă numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnătura primitorului. Partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva inspectoratului silvic teritorial.

Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se va elibera după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești și punerea în posesie.

CAPITOLUL XI
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 80. - În anexa nr. 46 se înscriu foștii proprietari sau, după caz, moștenitorii acestora, cărora li se restituie, la cerere, construcțiile de orice fel aparținând exploatațiilor agricole și care au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949 pentru completarea unor dispoziții din Legea nr. 187/1945, potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.

Atribuirea în proprietate se face prin ordin al prefectului.

În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai există, se vor acorda despăgubiri, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.

Art. 81. - În anexa nr. 47 se înscriu persoanele fizice și persoanele juridice care nu au depus în termenul prevăzut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, care formulează astfel de cereri și care depun actele doveditoare în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 33 din această lege.

Art. 82. - În anexa nr. 48 se înscriu foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie la cerere terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții, aprobate potrivit legii, sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o valoare de întrebuințare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donație, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr.712/1966 și ale altor acte normative speciale (decrete de expropriere și altele), potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000.

Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.

Art. 83. - În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată și li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita suprafețelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000.

Art. 84. - În anexa nr. 50 se înscriu persoanele fizice ale căror terenuri au intrat în componența fostelor cooperative agricole de producție și ca urmare a comasărilor nu au primit drept de proprietate în condițiile Legii nr. 18/1991, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate la cerere, în condițiile Legii nr. 1/2000, pe vechile amplasamente, în perimetrul societăților comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, iar în toate celelalte cazuri contrare fiind aplicabile prevederile art. 17 și 37 din aceeași lege.

După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifică și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.

Art. 85. - În anexa nr. 51 se înscriu foștii membri ai formelor asociative, composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate și alte forme asociative asimilate acestora, precum și moștenitorii acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenuri agricole, pășuni și fânețe, potrivit art. 39 din Legea nr. 1/2000.

Art. 86. - În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000 comisiile comunale, orășenești sau municipale și cele județene vor verifica în mod riguros existența cererilor și actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestor acte, ținându-se seama și de dispozițiile art. 11 alin. (1) și (2) din aceeași lege.

După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, persoanele fizice și juridice îndreptățite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 și 53-56 și de Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin împuterniciții săi, după informarea comisiei locale, în anexele nr. 32, 34, 36-38 și 50, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexele prevăzute la alin. 2 se afișează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităților, pentru informarea celor interesați, în cadrul aceluiași termen.

După expirarea termenului de 45 de zile, cererile însoțite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. 2, se înaintează de președintele comisiei locale la comisia județeană pentru verificarea și validarea acestora în termen de 15 zile.

După validarea anexelor de către comisia județeană, acestea se retransmit pentru reafișare în locuri vizibile, la sediul primăriilor localităților.

Delimitarea terenurilor, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate pentru persoanele îndreptățite prevăzute în anexele nr. 32, 34, 36-38 și 50 se fac conform prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/1999 și, respectiv, ale art. 56, 57, 59, 63-65 și 84 din prezentul regulament, iar pentru persoanele fizice și juridice prevăzute în anexele nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 și 53-56, conform prevederilor cap. V din prezentul regulament.

Art. 87. - Persoanele nemulțumite vor proceda conform dispozițiilor procedurale prevăzute la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată.

Plângerea formulată potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicată, suspendă executarea.

Art. 88. - Unitățile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptățite.

Predarea efectivă se face și în cursul anului agricol, dacă părțile convin asupra recuperării cheltuielilor de producție de pe terenurile în cauză.

Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitățile agricole vor fi sancționate în conformitate cu prevederile legii.

Art. 89. - Anexele nr. 1-59 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

56. Anexele nr. 8, 9b), 11, 13, 14a), 14b), 14c), 17, 18, 19, 20, 22 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991, republicat, se înlocuiesc cu anexele la prezentul regulament.


Luni, 17 februarie 2020, 12:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.