DECIZIE nr.97 din 30 aprilie 1997
cu privire la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor referitoare la "autoritati administrative" din Legea contenciosului administrativ nr.29/1990
Textul actului publicat în M.Of. nr. 210/27 aug. 1997

Ioan Muraru - președinte
Viorel Mihai Ciobanu - judecător
Nicolae Popa - judecător
Victor Dan Zlătescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Raul Petrescu - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol, soluționarea recursului declarat de Belcin Victor împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 141 din 20 noiembrie 1996.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 15 aprilie 1997, în prezența reprezentantului Ministerului Public, în lipsa părților legal citate, și au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de 22 aprilie 1997 și apoi, pentru data de 30 aprilie 1997.

CURTEA ,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:
Curtea de apel Galați, prin Încheierea din 16 februarie 1996, a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 29/1990 referitoare la autorități administrative, ridicată de Belcin Victor în Dosarul nr. 1.926/1995.
Prin Decizia nr.141 din 20 noiembrie 1996, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor referitoare la autorități administrative din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990. Pentru a pronunța această soluție, s-a reținut că există într-adevăr o deosebire între noțiunea de autoritate administrativă și cea de autoritate publică prevăzută de Constituție, dar această neconcordanță nu poate fi rezolvată de către Curtea Constituțională, întrucât ar însemna să facă operă de legislator pozitiv. Pentru ca Legea contenciosului administrativ să se aplice și autorităților publice este necesară o intervenție legislativă care să stabilească limitele și condițiile de exercitare a controlului de către instanțele de contencios administrativ. S-a reținut, de asemenea, că toate condițiile și limitele prevăzute de Legea nr. 29/1990 pentru exercitarea dreptului persoanei vătămate sunt conforme art. 48 alin. (2) din Constituție.
Împotriva acestei decizii, a declarat recurs, în termen legal, Belcin Victor, pentru următoarele motive:
- deși însuși completul de fond a reținut că Legea nr. 29/1990 nu este în concordanță cu Constituția, totuși excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 29/1990 a fost respinsă;
- prin soluția pronunțată se exclud de la control și de la repararea prejudiciilor actele administrative ale altor autorități publice decât cele administrative, încălcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 31 alin. (2), art. 47 alin. (4), art. 48 alin. (1), art. 51 și art. 150 alin. (1) din Constituție;
- este fără fundament și inacceptabilă soluția ca printr-o lege viitoare să se reglementeze controlul judecătoresc al actelor administrative emise de celelalte autorități publice, deoarece: în continuare actele autorităților publice sunt excluse de la control și de la posibilitatea de reparare a prejudiciilor; s-ar refuza armonizarea Legii nr. 29/1990 cu prevederile Constituției; în prezent se refuză aplicarea prevederilor imperative ale art. 51 și 150 alin. (1) din Constituție; se încalcă în mod vădit drepturile și libertățile cetățenești, dar, mai ales, se creează imposibilitatea apărării intereselor personale pe calea justiției împotriva actelor administrative ale autorităților publice;
- în prezent Legea nr. 29/1990 este inoperantă pentru actele administrative ale altor autorități publice decât cele administrative, încălcându-se astfel accesul liber la justiție;
- adoptarea Legii nr. 29/1990 cu majoritate de voturi nu poate duce la concluzia că aceasta este exclusă de la controlul de constituționalitate;
- nu se poate prezuma constituționalitatea Legii nr. 29/1990, pentru că ea a fost modificată prin Legea nr. 59/1993; se încearcă a se susține și dovedi că Legea nr. 59/1993 modifică Constituția, deși, potrivit art. 51, legea fundamentală este supremă și obligatorie de aplicat înaintea oricărei alte legi;
- practica Curții Constituționale în domeniul legilor preconstituționale, ilustrată de altfel printr-o singură decizie, nu este izvor de drept;
- se susține că Legea nr. 29/1990 nu îngrădește dreptul la petiționare și informație, deși această lege nu reglementează și posibilitatea atacării în justiție a actelor administrative ale altor autorități publice.

CURTEA ,

având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, raportate la dispozițiile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele:
Prin recursul declarat de Belcin Victor împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 141 din 20 noiembrie 1996 sunt formulate mai multe motive de casare. În esență, toate privesc același aspect și anume neconstituționalitatea art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, care limitează controlul instanțelor de contencios administrativ la actele administrative emise de autoritățile administrative, în timp ce art. 48 alin. (1) din Constituție are un conținut mai larg, deoarece se referă la autoritățile publice.
Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 29/1990, acțiunea în contencios administrativ se poate introduce numai împotriva actelor emise de autoritățile administrative.
Textul în discuție este anterior Constituției. Legea fundamentală prevede în art. 48 alin. (1): ”Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea actului și repararea pagubei”.
Astfel cum însăși decizia atacată a remarcat, între noțiunea de autorități administrative, folosită în lege, și cea de autorități publice pe care o utilizează Constituția există o deosebire de conținut. Este evident că noțiunea constituțională este mai largă decât cea folosită în legea menționată, ea incluzând-o pe aceasta.
În felul acesta se vădește o contradicție între legea atacată și Constituție. Potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție, legile și toate celelalte acte normative rămân în vigoare în măsura în care ele nu contravin dispozițiilor legii fundamentale.
În cazul de față, textul de lege fiind mai restrâns decât formularea constituțională este evident că el trebuie considerat modificat în sensul că expresia autorități administrative este abrogată, ea fiind înlocuită cu cea de autorități publice.
Recursul se învederează astfel a fi întemeiat. Ca urmare, decizia atacată va fi desființată, iar în fond, excepția de neconstituționalitate va fi admisă, constatându-se că art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 este abrogat în ce privește trimiterea la autorități administrative, urmând să-și găsească aplicare directă prevederea art. 48 alin. (1) din Constituție, care se referă la autorități publice.
În aceste condiții, s-ar impune ca legiuitorul ordinar, în dezvoltarea principiului constituțional, să intervină pentru a determina conținutul și limitele acestui concept.
Față de cele arătate, în temeiul dispozițiilor art. 144 lit. c) și ale art. 145 alin. (2) din Constituție, ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 25 și ale art. 26 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul, desființează Decizia nr.141 din 20 noiembrie 1996, iar pe fond, admite excepția de neconstituționalitate și, în temeiul art. 150 alin. (1) din Constituție, constată că art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 este abrogat în ce privește referirea la autorități administrative, urmând să-și găsească aplicare directă prevederea art. 48 alin. (1) din Constituție care se referă la autoritate publică.
Definitivă.
Pronunțată în ședința din 30 aprilie 1997.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
Prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu


Vineri, 22 ianuarie 2021, 08:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.