ORDONANȚĂ nr.72 din 24 august 2000
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 407/29 aug. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. U din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și unitățile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, din subordinea acestora, neintegrate în învățământul de stat, primesc de la bugetul de stat un sprijin sub formă de contribuții, care să asigure o completare a drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale respective.

Sprijinul financiar de la bugetul de stat se asigură pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) 17.000 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la alin. 1, o contribuție echivalentă cu 700.000 lei lunar;
b) 20 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele Bisericii Ortodoxe Române din străinătate, echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate.

Art. 2. - Cuantumul contribuțiilor prevăzute la art. 1 alin. 2 se va indexa periodic prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - Fondurile de la bugetul de stat pentru contribuțiile prevăzute la art. 1 alin. 2, inclusiv cele pentru plata contribuției la Fondul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări de sănătate, aferente, se vor asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte începând cu data de 1 octombrie 2000.

Art. 4. - De la bugetul de stat se pot aloca, de asemenea, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte sume pentru completarea fondurilor proprii, necesare în vederea întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, precum și pentru susținerea unor acțiuni cu caracter internațional realizate de cultele religioase din România.

Art. 5. - Influențele financiare ce derivă din aplicarea prezentei ordonanțe pentru anul 2000 se asigură din fondurile aprobate Secretariatului de Stat pentru Culte prin Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 și prin legile rectificative ulterioare.

Art. 6. - Respectarea destinației fondurilor de la bugetul de stat este supusă controlului Secretariatului de Stat pentru Culte și celorlalte organe cu drept de control, stabilite prin lege.

Art. 7. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 octombrie 2000.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr.4/1993 privind acordarea de contribuții de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităților de cult din țară și a personalului deservent al cultului ortodox care își desfășoară activitatea în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.183 din 30 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 88/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.303 din 26 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor, cu excepția prevederilor art. 1 alin. 1 (la care face referire art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.203/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 30 decembrie 1999), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.225 din 19 august 1994 și aprobată prin Legea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.354 din 21 decembrie 1994, și Hotărârea Guvernului nr.12/1998 privind aprobarea majorării numărului de posturi din unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă contribuții de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.38/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 29 ianuarie 1998.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae I. Brânzea,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

București, 24 august 2000.
Nr. 72.


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 13:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.