ORDONANȚĂ nr.131 din 31 august 2000
privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 434/3 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 13 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonanță se instituie unele măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor.

(2) Porturile care beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta ordonanță, denumite porturi libere, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și cu avizul Ministerului Finanțelor.

(3) Porturile libere constituie destinație vamală a mărfurilor.

Art. 2. - În porturile libere, ca destinație vamală, se aplică prevederile art. 126 alin. (1) și (3), ale art. 127, 128, 129, 132, 133 și ale art. 134 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, și prevederile prezentei ordonanțe.

Art. 3. - (1) Pentru mărfurile străine care se introduc în porturile libere sau pentru cele aflate în astfel de porturi și care se scot din țară nu se depun declarații vamale.

(2) Pentru mărfurile străine aflate în porturile libere, care urmează să fie introduse în țară, se depun declarații vamale, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - (1) Pentru mărfurile românești care se introduc în porturile libere și sunt destinate exportului, consumului sau utilizării în astfel de porturi, se întocmesc formalități simplificate de evidență operativă, stabilite de autoritatea vamală. Aceste mărfuri se pot reintroduce în țară după efectuarea unor formalități simplificate de evidență operativă similare.

(2) Pentru mărfurile românești aflate în porturile libere și care sunt destinate exportului se depun la biroul vamal din port declarații vamale de export, după încărcarea acestora pe mijlocul de transport.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) mărfurile românești vămuite pentru export la un birou vamal de interior.

Art. 5. - Mijloacele de transport înmatriculate, străine sau române, de folosință personală sau comercială, pot fi introduse în porturile libere sau scoase din acestea fără întocmirea formalităților vamale.

Art. 6. - Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare, pentru mărfurile străine aflate în porturile libere și plasate în regim vamal suspensiv, cât și pentru operațiunile de transbordare a acestora dintr-un mijloc de transport în altul, autoritatea vamală nu va solicita constituirea de garanții care să asigure încasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.

Art. 7. - Prin derogare de la regimul prevăzut de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, mașinile, utilajele, echipamentele și instalațiile de lucru, instalațiile de dirijare și control al traficului, aparatele și instalațiile de măsurare, control și reglare, mijloacele de transport, cu excepția autoturismelor, care reprezintă bunuri ce se constituie în active corporale amortizabile, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu completările ulterioare, importate de către administrația portului liber sau de către operatorii portuari care prestează serviciile portuare prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b pct. 1, 2, 3, 6 și 7 din Ordonanța Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi, în vederea utilizării exclusive în portul liber, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

Art. 8. - Administrația portului liber are obligația să informeze autoritatea vamală, la solicitarea acesteia, despre activitățile care se desfășoară în port de către agenții economici cu care are relații contractuale.

Art. 9. - Operatorii portuari care execută servicii portuare de încărcare/descărcare sau depozitare, precum și ceilalți agenți economici care desfășoară activități în porturile libere au obligația să comunice autorității vamale mărfurile aflate în port și care sunt supuse drepturilor de import sau de export sau care fac obiectul unor reglementări privind politica comercială.

Art. 10. - Operațiunile de transbordare a mărfurilor dintr-un mijloc de transport în altul se efectuează, în porturile libere, fără prezentarea la autoritatea vamală a permisului de transbordare.

Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare, pentru mărfurile străine care se scot dintr-un port liber sau se introduc în acesta și sunt transportate pe teritoriul țării, pe apă sau pe calea ferată, autoritatea vamală acordă regimul de tranzit vamal, fără să solicite constituirea garanției care să asigure încasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.

Art. 12. - Prevederile art. 2-11 se aplică în limitele portului liber, stabilite prin planurile cadastrale, aprobate de Ministerul Transporturilor potrivit legii, cu excepția, după caz, a perimetrelor zonelor libere, aflate în limitele portului, instituite și organizate potrivit prevederilor Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Art. 13. - (1) În scopul aplicării măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor prevăzute la art. 2-11 și pentru asigurarea exercitării supravegherii vamale, perimetrul dintre uscat al portului liber, precum și perimetrele comune cu terenurile cu destinație de zonă liberă trebuie să fie împrejmuite.

(2) Împrejmuirile și punctele de intrare și ieșire în/din port se realizează de administrația portului liber, cu avizul prealabil al autorității vamale.

Art. 14. - (1) Pentru fiecare port liber stabilit prin hotărâre a Guvernului, prevederile art. 2-11 se aplică după realizarea condițiilor prevăzute la art. 13, iar constatarea îndeplinirii acestora se face, prin decizie, de către Direcția Generală a Vămilor.

(2) Direcția Generală a Vămilor asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un ziar de circulație internațională, într-un ziar central și în unul local a deciziei de constatare și a datei de la care se aplică măsurile instituite prin art. 2-11.

Art. 15. - Direcția Generală a Vămilor își reorganizează activitatea în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 141/1997, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Mărfurile care se află pe teritoriul portului liber la data începerii aplicării măsurilor instituite la art. 2-11, stabilită conform prevederilor art. 14, vor fi inventariate de fiecare operator portuar, respectiv agent economic, prevăzuți la art. 9, și vor fi comunicate autorității vamale, în vederea clarificării regimului vamal și a efectuării formalităților vamale.

Art. 17. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Direcția Generală a Vămilor va emite norme metodologice pentru efectuarea formalităților vamale privind mărfurile care se introduc sau se scot în/din porturile libere, precum și norme tehnice privind realizarea supravegherii și a controlului vamal în port.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 2000.
Nr. 131.


Joi, 28 mai 2020, 12:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.