ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.252 din 7 decembrie 2000
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 641/8 dec. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2) și (3) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

„(2) Facturile fiscale și avizele de însoțire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale și se tipăresc de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (2) se vor inscripționa, după caz, cuvintele: Monopol alcool sau Băuturi alcoolice.”

2. Litera b) a articolului 27 se abrogă.

3. La articolul 32 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) La verificarea realității concentrației alcoolice înscrise pe etichetele sortimentelor de bere se va avea în vedere concentrația alcoolică înscrisă în specificația tehnică internă elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment. Abaterea admisă la efectuarea verificării este de ± 0,5 grade alcoolice.”

4. Litera i) a alineatului (4) al articolului 34 se abrogă.

5. Alineatele (2) și (3) ale articolului 45 se abrogă.

6. Pozițiile nr. 1 și 2 de la litera A „Alcool brut, alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice și orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic”, prevăzute în anexa nr. 1 „Lista cuprinzând taxele speciale de consumație (accize)”, se modifică și vor avea următorul cuprins:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Acciza
crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse                U.M. (echivalent euro/U.M.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„1. Alcool brut, alcool etilic rafinat; băuturi alcoolice și orice alte 
  produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin
  alcool etilic, cu o concentrație mai mare de 0,5% în volum; vinuri,
  produse pe bază de vin și produse pe bază de distilat din vin, cu
  o concentrație în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac
  și vinars
  1.1. Alcool brut                             hl alcool pur1)   0
  1.2. Alcool etilic rafinat                        hl alcool pur    65
  1.3. Băuturi alcoolice spirtoase obținute pe bază de alcool etilic
     rafinat și băuturi alcoolice obținute din distilate de cereale   hl alcool pur    85
  1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului,
     care conțin alcool etilic, cu o concentrație mai mare de 0,5%;
     vinuri, produse pe bază de vin și produse pe bază de distilat
     din vin, cu o concentrație în alcool de peste 22% în volum;
     coniac, armaniac și vinars                     hl alcool pur    85
2. Băuturi alcoolice naturale                        hl alcool pur    85”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Anexa nr. 23 „Lista cuprinzând valoarea scrisorii de garanție bancară (pentru producătorii și importatorii de alcool brut, alcool etilic rafinat și de băuturi alcoolice spirtoase)” se abrogă.

Art. II. - Agenții economici producători interni și importatori de alcool brut, alcool etilic rafinat și de băuturi alcoolice spirtoase, care au depus scrisori de garanție bancară emise în favoarea Ministerului Finanțelor, în vederea obținerii autorizației de comercializare, și care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu înregistrează obligații fiscale restante provenite din accize pot solicita, începând cu data intrării în vigoare a acesteia, restituirea scrisorilor respective.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.514 din 19 octombrie 2000.

Art. IV. - Ordonanța Guvernului nr.27/2000, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ei de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 7 decembrie 2000.
Nr. 252.


Luni, 19 aprilie 2021, 11:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.