ORDONANȚĂ nr.26 din 26 iulie 2001
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 470/16 aug. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 31 ianuarie 1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Plata obligațiilor bugetare se efectuează de către debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxă, contribuție sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere aferente și penalități de orice fel, în următoarea ordine:
a) obligații bugetare cu termene de plată în anul curent;
b) obligații bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la lichidarea integrală a acestora;
c) majorări de întârziere și penalități de întârziere aferente obligațiilor bugetare prevăzute la lit. b);
d) obligații bugetare cu termene de plată viitoare. În situația în care debitorul nu efectuează plata obligațiilor bugetare, conform prevederilor alin. 1, creditorul bugetar va proceda la stingerea obligațiilor bugetare pe care le administrează în conformitate cu ordinea de plată reglementată de prezenta ordonanță, despre aceasta fiind înștiințat și debitorul."

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Pentru achitarea cu întârziere a obligațiilor bugetare, debitorii datorează majorări de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației bugetare și până la data realizării sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în vigoare. Cota majorărilor de întârziere se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, corelată cu taxa oficială a scontului, stabilită de Banca Națională a României. În cazul constatării unor diferențe de obligații bugetare, stabilite de organele competente, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației bugetare, la care s-a stabilit diferența, până la data realizării acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 aplicându-se în mod corespunzător. În cazul obligațiilor bugetare stinse prin compensare, majorările de întârziere pentru neplata acestor obligații se calculează până la data la care compensarea a devenit posibilă, potrivit legii."

3. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

"Art. 131. - Nevirarea sumelor calculate și reținute la sursă potrivit legii de către plătitorii obligațiilor bugetare se sancționează cu o penalitate de 10% din suma reținută și nevirată într-un termen mai mare de 30 de zile. Penalitatea prevăzută la alin. 1 se aplică și plătitorilor de venituri realizate din România de către persoanele fizice și juridice nerezidente pentru nereținerea impozitului de la aceste persoane. Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare, cu excepția majorărilor de întârziere, a penalităților și a amenzilor, se sancționează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună și/sau pentru fiecare fracțiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a majorărilor de întârziere și/sau a penalităților. Sancțiunea prevăzută la alin. 1 și 2 se aplică de către organele competente, o singură dată pentru aceeași sumă reținută și nevirată, respectiv, nereținută, iar aceasta nu înlătură obligația de plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere, conform legii."

4. Alineatul 1 al articolului 82 va avea următorul cuprins:

"La cererea temeinic justificată a debitorilor Guvernul României, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și alte autorități ale administrației publice centrale sau locale, după caz, pot acorda:
a) amânări sau eșalonări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare;
b) amânări sau eșalonări la plata majorărilor de întârziere și/sau a penalităților de întârziere;
c) scutiri sau reduceri de impozite și taxe, în condițiile legii;
d) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere și/sau penalități de întârziere."

5. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

"Art. 87. - Sumele plătite în plus se compensează după cum urmează:
a) cu obligații bugetare cu termene de plată în anul curent;
b) cu obligații bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la lichidarea integrală a acestora;
c) cu majorări de întârziere și penalități de întârziere aferente obligațiilor bugetare prevăzute la lit. b);
d) cu obligații bugetare cu termene de plată viitoare, numai la cererea plătitorului."

Art. II. - (1) Debitorii, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să întocmească și să depună, până la data de 15 noiembrie 2001, la creditorii bugetari, declarațiiinventar privind impozitele, taxele, contribuțiile și alte venituri bugetare neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali.

(2) Termenele de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a obligațiilor bugetare cuprinse în declarațiileinventar prevăzute la alin. (1) se întrerup la data de 30 septembrie 2001, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripție.

Art. III. - În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice va aproba prin ordin norme metodologice de aplicare a acesteia și modelul declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, prevăzute la art. II din prezenta ordonanță.

Art. IV. - Prezenta ordonanță va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2001.

Art. V. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă alin. (3) al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.315 din 27 august 1998.

Art. VI. - Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

București, 26 iulie 2001.
Nr. 26.


Luni, 15 august 2022, 04:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.