ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.136 din 18 octombrie 2001
pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 671/24 oct. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 1 iunie 1998, modificată și completată prin Legea nr. 156/1999, se modifică și se completează după cum urmeză:

1. Titlul articolului 3 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 3
Colaborarea cu alte autorități"

2. După alineatul (4) al articolului 3 se introduc alineatele (5), (6), (7) și (8) cu următorul cuprins:

"(5) Pentru îndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, convenții la care România este parte Banca Națională a României colaborează cu autoritățile competente din țară și din străinătate prin furnizarea de informații, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod.

(6) În scopul întăririi stabilității și integrității sistemului financiar Banca Națională a României poate colabora cu alte instituții și autorități din țară și din străinătate, acestea cuprinzând, fără a fi limitative, autoritățile însărcinate cu supravegherea instituțiilor financiare, de asigurări și a piețelor financiare.

(7) Colaborarea se va realiza prin schimb de informații sau în orice alt mod, potrivit legii și/sau acordurilor încheiate cu aceste instituții ori autorități, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice și în condiții de reciprocitate și de asigurare a confidențialității informațiilor astfel furnizate.

(8) Instituțiile și autoritățile publice vor furniza Băncii Naționale a României informațiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente și al îndeplinirii obiectivelor Băncii Naționale a României."

3. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii cu bună credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere nu poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, a membrilor consiliului de administrație sau a personalului însărcinat de Banca Națională a României în acest sens."

4. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:

"(2) Furnizarea de informații de natura celor prevăzute la alin. (1) va putea fi făcută sub semnătura guvernatorului Băncii Naționale a României sau a persoanelor împuternicite în acest sens, în următoarele situații:
a) în cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisă a organelor judiciare abilitate sau, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului;
b) în cadrul negocierii sau al derulării unor acorduri internaționale la care România sau Banca Națională a României este parte;
c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorități sau din inițiativa Băncii Naționale a României, în scopul asigurării îndeplinirii atribuțiilor specifice de supraveghere și control asupra respectării prevederilor legale."

5. După alineatul (2) al articolului 55 se introduc alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

"(3) Persoanele abilitate să solicite și să primească informații de natura secretului profesional în domeniul bancar sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestora și le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate potrivit legii ori acordurilor încheiate, orice abatere fiind pedepsită potrivit legii.

(4) Când informațiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autorității care le-a furnizat și, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 18 octombrie 2001.
Nr. 136.


Marți, 16 august 2022, 01:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.