ORDIN nr.81 din 9 ianuarie 2002
al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2.103/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali
Textul actului publicat în M.Of. nr. 40/21 ian. 2002

Ministrul finanțelor publice,

în temeiul prevederilor art. 109 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. III din Ordonanța Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare,

emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.103/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.720 din 12 noiembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- Punctul 5 "Dispoziții finale" va avea următorul cuprins:

"5. Dispoziții finale

Majorările de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare, penalitățile de întârziere și majorările datorate pe perioada înlesnirilor la plată se achită în același cont bugetar în care se face plata debitului care le-a generat. Penalitățile datorate pentru neplata obligațiilor bugetare reținute la sursă se achită la bugetul căruia i se cuvin obligațiile respective, astfel: pentru bugetul de stat, în contul 20.22.01.03 “Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit legii”; pentru bugetele locale, în contul 21.22.02.03 “Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit legii”; pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, în contul 22.22.04.30 “Încasări din alte surse”, iar pentru ceilalți ordonatori de credite care gestionează venituri prin reținere la sursă, în conturile de disponibilități ale fondurilor speciale sau veniturilor extrabugetare, deschise pe seama acestora."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 ianuarie 2002.
Nr. 81.


Luni, 15 august 2022, 04:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.