LEGE nr.118 din 16 octombrie 1996
privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
Textul actului republicat în M.Of. nr. 150/15 apr. 1998

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Pentru completarea surselor de finanțare necesare construcției, modernizării, administrării, întreținerii și reparării drumurilor publice se înființează Fondul special al drumurilor publice.

Art. 2. - Drumurile publice sunt căi de comunicație care au drept scop asigurarea transporturilor rutiere pentru satisfacerea cerințelor populației, ale economiei și ale apărării naționale.

Art. 3. - Drumurile publice pentru care se aplică prevederile prezentei legi sunt autostrăzile, drumurile naționale, drumurile județene și drumurile comunale.

*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 164 din 22 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.288 din 24 octombrie 1997, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 118 din 16 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.261 din 25 octombrie 1996 și a mai fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20 din 19 mai 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.95 din 20 mai 1997.

CAPITOLUL II
Constituirea Fondului special al drumurilor publice

Art. 4. - Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie după cum urmează:

1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra:

a) prețului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburanții auto livrați la intern de către producători;
b) valorii în vamă, stabilită potrivit legii, pentru carburanții auto importați;

2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra:

a) prețului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele și remorcile livrate de către producătorii din țară și destinate vânzării pe piața internă, cu excepția tractoarelor și vehiculelor specializate pentru lucrări agricole, înmatriculabile, pentru care se va aplica o cotă de 2,5% începând cu data de 1 ianuarie 1998, precum și a autovehiculelor și remorcilor achiziționate din fondurile nerambursabile PHARE;
b) valorii în vamă a autovehiculelor și remorcilor importate;

3. prin plata de către proprietarii de autovehicule și remorci, persoane fizice și persoane juridice, a unor sume fixe anuale, stabilite conform anexei, cărora li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovignetă, pentru care Ministerul Transporturilor va stabili modelul, forma și condițiile de eliberare.

Aplicarea cotelor prevăzute la alin. 1 pct. 1 și 2 se va reflecta în nivelul prețurilor cu ridicata și al prețului cu amănuntul, fără să intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

Sumele fixe anuale prevăzute la alin. 1 pct. 3 vor fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației, până la data de 31 decembrie a anului precedent.

Art. 5. - Obligația calculării și vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 și 2 revine producătorilor și importatorilor, persoane fizice și persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate și de deținătorul produsului importat.

Suma datorată se stabilește:

a) la data livrării de către producători;
b) la data efectuării formalităților de vămuire pentru produsele din import.

Obligația vărsării sumelor fixe anuale, prevăzute la art. 4 alin. 1 pct. 3, revine tuturor proprietarilor de autovehicule și remorci, persoane fizice și persoane juridice, indiferent de data achiziționării, cu excepția instituțiilor publice și a agenților economici care efectuează transport de călători în comun, a proprietarilor de autovehicule și remorci radiate din circulație sau neutilizate temporar în construcții sau în agricultură, ca urmare a întreruperii activităților productive, datorate caracterului sezonier și calamităților. Durata radierii din circulație sau a neutilizării temporare nu trebuie să fie mai mică de 3 luni în cursul unui an, cu excepția rulotelor turistice care sunt scutite de plata sumelor fixe anuale.

Pentru autovehiculele și remorcile care, în condițiile actualei legi, sunt înscrise în circulație sau utilizate mai puțin de un an, cuantumul sumei de plată se determină proporțional cu durata de circulație, calculată în luni întregi.

Sunt, de asemenea, exceptate persoanele cu handicap, proprietare ale unui singur autoturism sau ale unei singure autoutilitare amenajate pentru persoanele cu handicap și avizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Art. 6. - Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se varsă în contul Fondului special al drumurilor publice, până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost stabilite.

Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 alin. 3 se plătesc la unitățile C.E.C. de către proprietarii de autovehicule și remorci până la data de 31 martie a fiecărui an.

Pentru neplata în termen a sumelor datorate de către agenții economici, producători și importatori de carburanți, de autovehicule și remorci se aplică majorări pentru fiecare zi de întârziere, conform legislației fiscale.

Art. 7. - La controlul în trafic efectuat de către organele abilitate ale Ministerului de Interne, conducătorii auto sunt obligați să prezinte documentul care atestă dreptul de utilizare a drumurilor publice prevăzut la art. 4 alin. 1 pct. 3 și la art. 12 alin. 3.

În cazul neprezentării documentului, se reține certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport și se aplică o amendă reprezentând de zece ori suma fixă anuală datorată conform prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3.

CAPITOLUL III
Repartizarea sumelor din Fondul special al drumurilor publice

Art. 8. - Lucrările finanțate din Fondul special al drumurilor publice se execută conform programelor anuale care stau la baza fundamentării bugetului acestui fond.

Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" elaborează și fundamentează bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe care îl depune la Ministerul Transporturilor.

Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aprobă anual ca anexă la legea bugetului de stat.

Art. 9. - Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizează astfel:

a) 65% pentru drumurile naționale;
b) 35% pentru drumurile județene și comunale.

CAPITOLUL IV
Dispoziții comune și tranzitorii

Art. 10. - Sumele încasate pentru Fondul special al drumurilor publice vor fi folosite în exclusivitate în scopul pentru care au fost constituite.

Art. 11. - Dispozițiile prezentei legi se aplică și persoanelor fizice și persoanelor juridice străine în măsura în care, prin tratate internaționale la care România este parte, nu se stabilește altfel.

Art. 12. - Persoanele fizice și persoanele juridice, achizitoare de autovehicule și remorci după data de 1 ianuarie 1997, sunt exceptate de la plata sumei fixe anuale pe o perioadă de un an calendaristic de la data înscrierii în circulație.

La înscrierea în circulație se eliberează rovigneta prevăzută la art. 4 alin. 1 pct. 3, cu valabilitate de un an calendaristic.

După expirarea perioadei de exceptare de la plata prevăzută la alin. 1, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația de a solicita o nouă rovignetă, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3, plătind suma fixă anuală proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

Art. 13. - Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special al drumurilor publice se reportează cu aceeași destinație pentru anul următor.

Art. 14. - Constituirea și gestionarea Fondului special al drumurilor publice, stabilit potrivit prevederilor art. 4 din prezenta lege, se efectuează de către Ministerul Transporturilor.

Art. 15. - Controlul respectării prevederilor prezentei legi se exercită de către Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor.

Art. 16. - Criteriile pe baza cărora se alocă sumele din Fondul special al drumurilor publice, pe județe, și, în cadrul acestora, pentru drumurile județene și comunale, precum și metodologia de programare, de calcul și de raportare, referitoare la Fondul special al drumurilor publice, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor vor elabora normele metodologice prevăzute la alin. 1.

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1997.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 7 și art. 42 din Legea drumurilor nr. 13/1974; art. 3, art. 4, art. 11 și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor; art. 3 alin. (4), art. 20 alin. (2) și art. 37 din Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale; Decretul nr.250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state care transportă mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României; Legea nr. 13/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice, precum și orice alte dispoziții contrare.


ANEXĂ

SUMELE FIXE
pentru utilizarea drumurilor

__________________________________________________________________________________________
Nr.  							   	    Suma fixă anuală
crt. 	Categoria vehiculului 						(mii lei)
__________________________________________________________________________________________
1.  Autoutilitare sub 3,5 tone***) și autoturisme:
- sub 1.500 cm3								 50
- 1.501-2.000 cm3 							100*)
- 2.001-3.200 cm3 							250*)
- peste 3.200 cm3 							600*)
2. Autocamioane, autobasculante și alte mijloace de transport:
- sub 18 tone***) 							500
- 18-22 tone***) 							600
- peste 22 tone***) 							650
3. Remorci:
- sub 3 tone***) 							150
- 3-16 tone***) 							350
- peste 16 tone***) 							450
Semiremorci:
- sub 20 tone***) 							600
- 20-30 tone***) 							700
- peste 30 tone***) 							800
4. Autotractoare:
- sub 18 tone***) 							500
- peste 18 tone***) 							700
5. Autoremorchere 							900
6. Tractoare rutiere**):
- sub 20 CP 								100
- 20-45 CP 								300
- peste 45 CP 								400
__________________________________________________________________________________________

*) Pensionarii posesori ai unui singur autoturism sau ai unei singure autoutilitare vor plăti 50.000 lei/an.

**) Se achită de la 1 ianuarie 1998.

***) Masa totală autorizată, înscrisă în certificatul de înmatriculare.


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 04:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.