ORDONANȚĂ nr.40 din 30 ianuarie 1998
pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 43/30 ian. 1998

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40 din 12 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 alineatul (2) litera d) va avea următorul cuprins:

"d) asociațiile și fundațiile, atunci când utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv cheltuielile pentru investiții și dotări, precum și cheltuielile de funcționare;"

2. Articolul 1 alineatul (2) se completează cu literele g) și h), cu următorul cuprins:

"g) instituțiile de învățământ particular acreditate, precum și cele autorizate provizoriu, potrivit legii, pentru veniturile realizate din activitatea de învățământ, cu condiția utilizării acestora pentru baza tehnico-materială potrivit Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare;
h) asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, pentru veniturile obținute din activitățile economice care sunt utilizate pentru îmbunătățirea confortului și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune."

3. Articolul 1 alineatul (3) se completează cu următorul text:

"Veniturile obținute din activități fără scop lucrativ, care nu sunt impozabile, includ: cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare, donațiile și sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din asemenea venituri, veniturile din reclamă și publicitate, cu excepția celor realizate prin unitățile specializate în acest domeniu, veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole, veniturile din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."

4. Articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Contribuabilii care obțin venituri din activitatea barurilor de noapte și a cluburilor de noapte plătesc o cotă adițională de impozit de 22% asupra părții din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor înregistrate din aceste activități în volumul total al veniturilor. Cota adițională de impozit o plătesc, de asemenea, persoanele fizice și juridice pentru veniturile proprii de aceeași natură, realizate în baza contractelor de asociere în participațiune."

5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc alineatele (11), (12) și (13), cu următorul cuprins:

"(11) În cazul livrărilor de bunuri mobile și al vânzării de bunuri imobile, în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum și în cazul contractelor de leasing, valoarea ratelor scadente se înregistrează la venituri impozabile, la termenele prevăzute în contract.

(12) Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile livrate și a bunurilor imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum și în cazul contractelor de leasing sunt deductibile la aceleași termene scadente prevăzute în contractele încheiate între părți, proporțional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a livrării.

(13) La calculul profitului impozabil sunt deductibile:

a) contribuțiile pentru constituirea de fonduri cu destinație specială, reglementate prin legislația în vigoare;
b) veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din încasarea creanțelor, după caz, ca urmare a transferului de acțiuni sau de părți sociale de la Fondul Proprietății de Stat, conform convenției."

6. Articolul 4 alineatul (3) de completează cu literele f)-s), cu următorul cuprins:

"f) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă bunurilor și serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit, taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaților sub forma avantajelor în natură, precum și taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, aferentă cheltuielilor de protocol care depășesc cota prevăzută de legislația în vigoare;
g) cheltuielile de delegare, de detașare și de deplasare în cadrul localității, în interesul serviciului, precum și cele pentru deplasări în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, care depășesc plafoanele prevăzute pentru salariații instituțiilor publice și ai regiilor autonome cu specific deosebit;
h) cheltuielile reprezentând valoarea ratelor în situația cumpărării de bunuri mobile și imobiliare în baza unui contract cu plata în rate;
i) cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale și circulante ale contribuabilului;
j) discount-urile, remizele sau alte reduceri de preț acordate clienților, în cazul în care acestea nu sunt distinct înscrise în documentele de vânzare sau nu sunt prevăzute în contractele încheiate;
k) orice cheltuieli făcute în favoarea acționarilor sau asociaților;
l) cheltuielile cu perisabilitățile peste limitele legale. Aceste limite se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei și Comerțului, a Oficiului pentru Protecția Consumatorului și cu avizul Ministerului Finanțelor;
m) sumele reprezentând contribuțiile organizațiilor cooperației de consum și de credit la uniunile în subordinea cărora se găsesc, potrivit prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, contribuțiile organizațiilor cooperației meșteșugărești, precum și contribuțiile la organizații neguvernamentale, peste prevederile legale;
n) sumele angajate în favoarea partenerului contractual, sub forma unor sume fixe sau cote procentuale raportate la venit, altele decât cele rezultate pe baza decontului întocmit la nivelul contractului de asociere în participațiune;
o) cheltuielile de conducere și cheltuielile de administrare înregistrate de un sediu permanent care aparține unei persoane fizice sau juridice străine, indiferent de faptul că s-au efectuat în statul în care se află sediul permanent sau în altă parte, care depășesc 3% din veniturile totale realizate în România;
p) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, condițiile de document justificativ;
r) cheltuielile înregistrate de societățile agricole, constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, pentru dreptul de folosință a terenului agricol adus de membrii asociați peste cota de distribuție din producția realizată din folosința acestuia, prevăzută în contractele încheiate în acest scop;
s) orice alte cheltuieli care nu sunt aferente realizării veniturilor."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Amortizarea activelor corporale și necorporale se face în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cheltuielile cu exploatarea zăcămintelor naturale, de natura decopertărilor, explorărilor, forărilor, dezvoltărilor, care nu se finalizează în obiective economice ce pot fi exploatate, se recuperează în următorii 5 ani din veniturile realizate din exploatare.

(3) Contribuabilii autorizați să desfășoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale sunt obligați să înregistreze în evidența contabilă și să deducă la calculul profitului impozabil provizioane pentru refacerea terenurilor afectate și pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de până la 1% din rezultatul financiar din exploatare, pe toată durata de funcționare a exploatării."

8. Articolul 7 se abrogă.

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Pierderea anuală, declarată de contribuabili prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare."

10. Articolul 18 alineatul (2) se abrogă.

11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datorează majorări de întârziere, potrivit Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare."

12. Articolul 23 se abrogă.

13. Articolul 24 se abrogă.

14. Articolul 25 se abrogă.

15. Articolul 26 se abrogă.

16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Obiecțiunile, contestațiile și plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se soluționează conform dispozițiilor Legii nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor."

17. Capitolul V "Sancțiuni fiscale" se abrogă.

18. Articolul 30 se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Contribuabilii care, până la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, inclusiv, nu au început activitatea pentru care au fost autorizați potrivit statutului sau nu au efectuat cheltuieli de investiții în acest scop nu intră sub incidența alin. (1)."

19. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) La propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul va aproba regimul constituirii, utilizării și deductibilității fiscale a provizioanelor agenților economici și ale societăților bancare."

Art. II. - Prevederile pct. 6 din Ordonanța Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, referitoare la sumele plătite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, se abrogă.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu actualizarea și renumerotarea corespunzătoare a textelor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor,
Eugeniu Corneliu Gorcea,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 1998.
Nr. 40.


Duminică, 05 aprilie 2020, 00:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.