ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 30 mai 2002
pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 373/3 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 31 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor și al păstrării sănătății, asigurații vor fi informați permanent asupra mijloacelor de păstrare a sănătății, de reducere și de evitare a cauzelor de îmbolnăvire.

(2) Ministerul Sănătății și Familiei și Casa Națională de Asigurări de Sănătate elaborează și realizează programe de sănătate finanțate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate și din bugetul de stat.

(3) Ministerul Sănătății și Familiei organizează împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate licitații la nivel național pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor specifice pentru consumul în spitale și în ambulatoriu în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitație electronică.

(4) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor de sănătate se asigură prin farmaciile aparținând unităților sanitare prin care acestea se derulează.

(5) Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie și să deruleze contracte de achiziții publice pentru medicamentele și materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.”

2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

„c) fondul de redistribuire se calculează pe baza datelor demografice, de morbiditate și a complexității serviciilor medicale și se utilizează pentru susținerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și al Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, cu dezechilibre financiare, precum și pentru plata medicamentelor și a materialelor specifice livrate în baza contractelor de achiziții publice încheiate pentru programele de sănătate finanțate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate.”

3. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - Sumele rămase neutilizate la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al caselor de asigurări de sănătate județene, respectiv a muncipiului București, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și al Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, la sfârșitul fiecărui an, se reportează în anul următor și se utilizează pe destinațiile prevăzute la art. 59 și 60, în limita bugetului aprobat.”

Art. II. - Casa Națională de Asigurări de Sănătate va aproba prin ordin al președintelui norme metodologice în aplicarea prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 mai 2002.
Nr. 63.


Joi, 09 iulie 2020, 02:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.