LEGE nr.513 din 12 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 539/24 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.229 din 5 aprilie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 12 va avea următorul cuprins:

„12. organisme de plasament colectiv în valori mobiliare fondurile deschise de investiții și societățile de investiții care își orientează resursele mobilizate preponderent către investiția în valori mobiliare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor C.N.V.M.;”

2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificările prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în fața Curții Supreme de Justiție Secția contencios administrativ.”

3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Administrarea conturilor individuale de investiții sau de plasament ale persoanelor fizice ori juridice se face în baza condițiilor convenite cu clientul.”

4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Autorizarea poate fi respinsă dacă, deși sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), se constată că administrarea prudențială nu poate fi asigurată.”

5. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite depozitarului toate informațiile privind operațiunile fondului, cel mai târziu până la ora 24,00 a zilei următoare celei în care acestea au fost efectuate, cu excepția zilelor nelucrătoare.”

6. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Societatea de administrare a investițiilor are obligația să publice într-un cotidian cu difuzare națională decizia de denunțare a contractului de administrare sau de depozitare, în termen de 48 de ore de la data notificării către C.N.V.M. Comisia va publica decizia de denunțare a contractului de administrare sau de depozitare în Buletinul C.N.V.M., în mod gratuit.”

7. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Activele unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare sau înscrisurile care atestă deținerea acestora trebuie încredințate unui depozitar, în vederea păstrării lor în condiții de siguranță.”

8. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Regimul disponibilităților în numerar și al celor asimilate acestora va fi stabilit prin reglementări ale C.N.V.M.”

9. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Activele investitorilor trebuie evidențiate în conturi separate de cele ale depozitarului, iar acesta, înainte de a elibera active, trebuie să analizeze tranzacțiile efectuate de către societatea de administrare a investițiilor în contul organismului de plasament colectiv în valori mobiliare administrat sau de către societatea de investiții ale cărei active le depozitează și să se asigure că sunt conforme din punctul de vedere al limitărilor, legalității și al normelor prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările C.N.V.M.”

10. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Depozitarul are obligația să publice într-un cotidian de difuzare națională decizia de denunțare a contractului de depozitare, în termen de 48 de ore de la data notificării către C.N.V.M. Comisia va publica decizia de denunțare a contractului de depozitare în Buletinul C.N.V.M., în mod gratuit.”

11. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Toate operațiunile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare vor respecta regimul operațiunilor valutare.”

12. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare poate să achiziționeze valută inclusiv prin mijloace de împrumut reciproc, susținute de tip back-to-back.”

13. La articolul 39 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare nu poate deține mai mult de 5% din acțiunile emise de o societate de servicii de investiții financiare, o societate de administrare a investițiilor sau un depozitar.”

14. La articolul 40, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În termen de 30 de zile de la data primirii tuturor documentelor necesare, C.N.V.M. se va pronunța cu privire la organismul de plasament colectiv în valori mobiliare și în legătură cu inițierea și derularea ofertei publice continue de titluri de participare sau va transmite obiecțiunile sale.”

15. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - În vederea protecției investitorilor, C.N.V.M. poate solicita motivat societății de administrare a investițiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, să adopte modificări ale documentelor ce au stat la baza autorizării unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare ori de câte ori astfel de modificări sunt considerate necesare.”

16. La articolul 44, litera e) se abrogă.

17. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) C.N.V.M. va emite reglementări privind conținutul minim și forma contractului de administrare, care va fi parte integrantă din prospectul de emisiune al fondului deschis de investiții.”

18. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Capitalul social subscris și integral vărsat al unei societăți de investiții se înregistrează la Oficiul registrului comerțului și, pe această bază, la C.N.V.M., la momentul constituirii societății.”

19. La articolul 55, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Modificările survenite ca urmare a emisiunilor și răscumpărărilor de acțiuni din timpul fiecărui exercițiu financiar se înregistrează la Oficiul registrului comerțului și, pe această bază, la C.N.V.M., în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, fără a fi necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.”

20. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) Acțiunile unei societăți de investiții pot fi răscumpărate oricând de către emitent, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 34 și cu respectarea, în mod cumulat, a următoarelor condiții:

a) se solicită de către un acționar sau un grup de acționari răscumpărarea unui pachet de acțiuni reprezentând minimum 5% din total;
b) acțiunile răscumpărate vor fi imediat anulate;
c) prețul de răscumpărare este calculat pe baza valorii activului net, cu respectarea reglementărilor C.N.V.M. aplicabile.”

21. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.

22. La articolul 62, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. d) obligă la lichidarea plasamentului în respectivele valori mobiliare, în termen de maximum 90 de zile. Operațiunea trebuie urmărită, confirmată și notificată C.N.V.M. de către depozitar.”

23. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cu condiția prevederii în prospectul de emisiune, C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei stabilite la alin. (1) la maximum 10%. Deținerile cumulate de valori mobiliare ale unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare în capitalul social al societăților pentru care a obținut aprobarea de a investi mai mult de 5% din active nu pot depăși 40% din valoarea totală a activelor sale.”

24. La articolul 72 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Termenul de avizare pentru materialele publicitare supuse autorizării C.N.V.M. este de 10 zile lucrătoare.”

25. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - Situațiile financiare și cele cu privire la operațiunile prevăzute în raportul anual trebuie să fie auditate de către auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Raportul auditorului financiar, incluzând opinia și recomandările, va fi reprodus în întregime în raportul anual.”

26. La articolul 80, literele a) și b) ale alineatului (1) și alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

„a) să convoace motivat și să audieze administratori, auditori, directori executivi și orice alte persoane care au legătură cu activitatea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
b) să ceară motivat convocarea ședințelor consiliilor de administrație sau a adunărilor generale ale acționarilor și să propună puncte pe ordinea de zi a acestora;
...........................................................................................

(3) Actul de suspendare va specifica termenul și motivația suspendării. Suspendarea se poate prelungi și după expirarea termenului inițial stabilit, în situația în care motivul de suspendare se menține.”

27. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - În cazul în care C.N.V.M. este sesizată sau se autosesizează și constată că influența unui acționar prejudiciază administrarea prudențială a unei societăți de administrare a investițiilor sau a unei societăți de investiții ori supravegherea eficace a activității acestora, aceasta poate adopta măsura suspendării exercitării dreptului de vot pentru o parte din acțiunile acestuia, dar nu pentru mai mult de 50% din totalul deținerii, pe o perioadă de cel mult un an.”

28. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - Situațiile financiare și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului C.N.V.M. vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările specifice emise de C.N.V.M. Situațiile financiare vor fi verificate și certificate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.”

29. Articolul 87 se abrogă.

30. La articolul 89 alineatul (1), litera f) se abrogă.

31. La articolul 90, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) În cazul sancțiunilor contravenționale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.”

32. La articolul 101, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) După integrarea României în Uniunea Europeană își vor înceta aplicabilitatea prevederile art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (3), precum și restricțiile impuse prin prezenta ordonanță de urgență persoanelor fizice și juridice în legătură cu cetățenia, respectiv cu rezidența acestora.”

33. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

„Art. 103. - (1) Prevederile Ordonanței Guvernului nr.24/1993 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca instituții de intermediere financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.210 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.292 din 14 octombrie 1994, nu se aplică entităților reglementate prin prezenta ordonanță de urgență. Orice alte dispoziții contrare se abrogă.

(2) Societăților de investiții financiare, înființate conform prevederilor Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, li se aplică în continuare prevederile Ordonanței Guvernului nr.24/1993 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca instituții de intermediere financiară, cu excepția prevederilor art. 27 lit. a) și b), până la data intrării în vigoare a legii speciale prevăzute la art. 102.”

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 12 iulie 2002.
Nr. 513.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 05:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.