LEGE nr.525 din 17 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 576/5 aug. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27 din 13 martie 2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 8 aprilie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și controlul respectării dispozițiilor sale sunt încredințate Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., învestită în acest scop cu puteri de reglementare și supraveghere, incluzând puterea de autorizare, delegare, decizie, interdicție, intervenție, monitorizare, inspecție, anchetă și sancționare administrativă, în condițiile, modalitățile și limitele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările C.N.V.M.”

2. La articolul 4 alineatul (1), punctele 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 litera b) și 30 vor avea următorul cuprins:

„15. informații privilegiate - informațiile de orice natură privitoare la operațiunile de bursă sau activele tranzacționate care nu au devenit încă publice și a căror divulgare ar putea influența cotațiile sau alte aspecte ale tranzacționării la bursele de mărfuri;
......................................................................

21. membru al bursei de mărfuri - persoana juridică care, îndeplinind condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de regulamentele C.N.V.M., are dreptul de a încheia tranzacții pe una sau mai multe piețe dezvoltate de o bursă de mărfuri;

22. membru compensator - persoana juridică care, îndeplinind condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de regulamentele C.N.V.M., are dreptul să înregistreze la casa de compensație instrumentele financiare derivate, tranzacționate pe piețele dezvoltate de o bursă de mărfuri;

23. ordin de bursă - instrucțiunea fermă care consemnează modalitatea de negociere a unei cereri sau oferte pe o piață la disponibil sau a instrumentelor financiare derivate;

24. piețe la disponibil - piețele specializate, dezvoltate de o bursă de mărfuri, care asigură condițiile pentru negocierea și încheierea de tranzacții cu contracte spot și forward;

25. piețe ale instrumentelor financiare derivate - piețe specializate, dezvoltate de o bursă de mărfuri, care asigură condițiile pentru negocierea și încheierea de tranzacții cu instrumente financiare derivate;

26. piețe reglementate - piețe la disponibil sau ale instrumentelor financiare derivate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
..........................................................................
b) respectă reglementările C.N.V.M., precum și regulamentele burselor de mărfuri autorizate de C.N.V.M., care definesc condițiile de acces pe piață, precum și pe cele de operare;
..........................................................................

30. societate de bursă - societatea comercială pe acțiuni, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei ordonanțe de urgență, autorizată de C.N.V.M., autonomă în raport cu participanții la piață care prestează servicii de interes public prin intermediul burselor de mărfuri înființate;”

3. La articolul 4, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

„(4) Casa de compensație, membrii compensatori, bursele de mărfuri, membrii bursei de mărfuri, brokerii, traderii și orice altă entitate care operează pe o bursă de mărfuri vor asigura confidențialitatea asupra conturilor deschise și structurii acestora, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare și de regulamentele burselor de mărfuri și ale caselor de compensație.

(5) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificările prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în fața Curții Supreme de Justiție Secția contencios administrativ.”

4. La articolul 5, alineatele (2)-(6) vor avea următorul cuprins:

„(2) Societatea de bursă emite acțiuni nominative care trebuie să fie plătite în întregime în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.

(3) Un acționar al societății de bursă nu poate să dețină direct sau prin persoane implicate mai mult de 5% din drepturile de vot conferite de acțiunile emise de aceasta.

(4) Limita minimă a capitalului social subscris și vărsat este stabilită prin reglementări ale C.N.V.M.

(5) La constituire societatea de bursă se înregistrează la Oficiul registrului comerțului pe baza autorizației de înființare emise de C.N.V.M. În baza dovezii de înregistrare la Oficiul registrului comerțului, societatea de bursă solicită C.N.V.M. autorizația de funcționare.

(6) Condițiile care stau la baza autorizației emise de C.N.V.M. trebuie respectate pe toată durata de existență a unei societăți de bursă. Orice modificare a acestora este supusă autorizării C.N.V.M.”

5. Articolele 6-8 vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Obiectul principal de activitate al societății de bursă este administrarea burselor de mărfuri. Societatea de bursă poate, de asemenea, desfășura activități conexe, cum ar fi: organizarea de licitații pentru vânzări și achiziții de produse, servicii și lucrări, active ale persoanelor juridice și fizice, realizarea, administrarea și comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii și cursuri, în scopul pregătirii participanților în domeniul burselor de mărfuri, sau alte activități calificate astfel de C.N.V.M.

Art. 7. - (1) Bursele de mărfuri, precum și totalitatea bunurilor corporale și necorporale necesare organizării și funcționării acestora fac parte din fondul de comerț al societății de bursă.

(2) Societatea de bursă va asigura logistica și personalul de specialitate necesare funcționării în condiții optime a burselor de mărfuri.

(3) Pentru administrarea burselor de mărfuri înființate de aceasta societatea de bursă stabilește și percepe cotizații, tarife și comisioane care intră în vigoare după notificarea lor la C.N.V.M.

Art. 8. - Societatea de bursă are legitimare procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi și obligații, pretenții și reclamații legate de activitatea burselor de mărfuri înființate și, dacă este cazul, de cea a casei de compensație, organizate ca departament.”

6. La articolul 9, alineatul (1) literele a), c), d) punctele 1 și 6 și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

„a) înființarea, funcționarea și desființarea unei burse de mărfuri;
...............................................................
c) admiterea categoriei traderilor ca operatori la tranzacționarea pe piețele instrumentelor financiare derivate dezvoltate la o bursă de mărfuri;
d) ratificarea hotărârilor consiliului de administrație privind:
1. aprobarea regulamentelor burselor de mărfuri;
................................................................
6. admiterea traderilor la tranzacționarea pe piețele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de o bursă de mărfuri;
............................................................................................

(2) Ratificarea hotărârilor consiliului de administrație, conform alin. (1) lit. d), va avea loc în proxima adunare generală a acționarilor.”

7. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) dreptul de a tranzacționa la bursele de mărfuri numai cu autorizarea acestora de către C.N.V.M.;”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În vederea asigurării condițiilor minimale de funcționare stabilite prin reglementările C.N.V.M. societatea de bursă va acționa pentru modernizarea și dezvoltarea burselor de mărfuri înființate de aceasta.”

9. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Conducerea unei burse de mărfuri este încredințată consiliului bursei de mărfuri, numit de către consiliul de administrație al societății de bursă pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.”

10. La articolul 15 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

„j) supune spre avizare C.N.V.M. tranzacționarea pe piețele instrumentelor financiare derivate de noi instrumente financiare derivate și de noi active suport;”

11. Denumirea titlului III va avea următorul cuprins:

„Operatorii la bursele de mărfuri”

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) În condițiile stabilite de actul constitutiv al societății de bursă, acționarii pot dobândi unul sau mai multe locuri de tranzacționare la bursele de mărfuri.

(2) Acționarii unei societăți de bursă pot transmite folosința locurilor de tranzacționare la bursa respectivă uneia sau mai multor societăți comerciale, persoane juridice române, agreate de societatea de bursă, în scopul exclusiv de a negocia cereri și oferte și de a încheia tranzacții, precum și societăților de servicii de investiții financiare din alt stat, autorizate de C.N.V.M. să presteze în mod direct servicii de investiții financiare pe teritoriul României.”

13. La articolul 17, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de reglementările C.N.V.M. și ale bursei de mărfuri respective.”

14. La articolul 22, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) negocierea cererilor și a ofertelor și încheierea tranzacțiilor pe piețele dezvoltate de o bursă de mărfuri;”

15. La articolul 24, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) să solicite clienților să se abțină de la orice acțiuni sau inacțiuni menite să creeze prejudicii operatorilor burselor de mărfuri, societăților de bursă și caselor de compensație.”

16. La articolul 26, literele e) și f) vor avea următorul cuprins:

„e) să notifice de îndată societății de bursă, casei de compensație și membrului compensator declanșarea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment asupra clienților care au obligații în derulare față de casa de compensație;
f) să notifice de îndată societății de bursă, casei de compensație, membrului compensator și clienților proprii declanșarea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment asupra lor.”

17. La articolul 27, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) să încheie tranzacții pe contul unui client, în scopul închiderii de poziții în lipsa unui ordin al acelui client, dacă acesta dispune de sumele, valorile sau bunurile necesare garantării pozițiilor deschise;”

18. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) În vederea atingerii scopului pentru care au fost înființate, bursele de mărfuri dezvoltă piețe la disponibil și/sau piețe ale instrumentelor financiare derivate.”

19. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Serviciile de consultanță de investiții includ, fără a se limita la acestea: tehnica negocierii la bursele de mărfuri, analiza instrumentelor financiare derivate, a piețelor la disponibil și a piețelor instrumentelor financiare derivate, analiza eficienței investițiilor, servicii de selectare și administrare a portofoliului, servicii de evaluare și gestionare a riscului, precum și activități de publicare, furnizare de opinii și recomandări de investiții în active.”

20. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Piețele la disponibil sunt dezvoltate exclusiv de către bursele de mărfuri înființate de o societate de bursă autorizată de C.N.V.M. și în condițiile avizului dat de către C.N.V.M.”

21. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Mărfurile pentru care se emit titluri reprezentative de tipul certificatului de depozit sau al conosamentului pot fi tranzacționate exclusiv în baza acestora, conform regulamentelor elaborate de consiliul bursei de mărfuri.”

22. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Modalitățile de negociere a cererilor și ofertelor, precum și de încheiere a tranzacțiilor pe piețele dezvoltate de o bursă de mărfuri sunt prevăzute în regulamentele de funcționare a acesteia, elaborate de consiliul bursei de mărfuri.”

23. La articolul 54 litera a), punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. pe durata angajării sale sau pe durata activității profesionale în serviciul unui membru al bursei de mărfuri ori în legătură cu acesta, respectiv al unui investitor la bursele de mărfuri sau în legătură cu acesta;”

24. Articolele 55 și 56 vor avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Orice deținător de informații privilegiate nu poate efectua operațiuni la bursele de mărfuri pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, sau nu poate valorifica respectivele informații privilegiate în orice alt mod și nici să le transmită ori să faciliteze publicarea lor în avantajul propriu sau al unor terți și se va supune normelor de conduită prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 56. - (1) Toate contractele tranzacționate pe piețele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de o bursă de mărfuri se înregistrează, se garantează, se compensează și se decontează printr-o casă de compensație a cărei activitate se stabilește prin regulament propriu de funcționare, cu autorizarea C.N.V.M.

(2) Schemele de efectuare a compensărilor și decontărilor reciproce vor fi supuse autorizării Băncii Naționale a României.”

25. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - În cazul în care o casă de compensație garantează, compensează și decontează operațiuni desfășurate pe piețele instrumentelor financiare derivate ale unei burse de mărfuri, societatea de bursă își va desemna un reprezentant cu drept de vot în consiliul de administrație al casei de compensație, exclusiv în problemele care privesc respectiva bursă de mărfuri.”

26. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) Pot fi membri compensatori membrii bursei de mărfuri acționari ai casei de compensație agreate de societatea de bursă, care îndeplinesc condițiile stabilite de aceasta prin regulamentele proprii de funcționare.”

27. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - Înregistrarea instrumentelor financiare derivate tranzacționate se face la casa de compensație numai prin intermediul membrilor compesatori.”

28. La articolul 65, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) să înregistreze la casa de compensație instrumentele financiare derivate tranzacționate pe piețele dezvoltate de bursa de mărfuri;”

29. La articolul 68 alineatul (2), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) nu vor mai încheia tranzacții pe piețele la disponibil ale bursei de mărfuri;
b) pot încheia tranzacții pe piețele instrumentelor financiare derivate ale bursei de mărfuri exclusiv în scopul închiderii pozițiilor deschise la casa de compensație.”

30. La articolul 79, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul sancțiunilor contravenționale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.”

31. Articolul 84 se abrogă.

32. La articolul 86, alineatul (3) se abrogă.

33. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

„Art. 87. - Societățile de bursă și casele de compensație au obligația să constituie provizioane de risc pentru operațiunile ce se realizează pe piețele instrumentelor financiare derivate, în conformitate cu reglementările C.N.V.M., acestea fiind deductibile la calculul profitului impozabil.”

34. La articolul 88, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Restricțiile privind cetățenia persoanelor fizice și rezidența persoanelor juridice supuse prevederilor prezentei legi își încetează aplicabilitatea după integrarea României în Uniunea Europeană.”

Art. II. - C.N.V.M. va elabora și va adopta reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate și va publica aceste reglementări în termen de maximum 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 12 iulie 2002.
Nr. 512.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 05:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.