ORDONANȚĂ nr.131 din 31 august 2000
privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
Textul actului republicat în M.Of. nr. 750/15 oct. 2002

Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonanță se instituie unele măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor.

(2) Porturile care beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta ordonanță se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Consiliului Concurenței.

(3) Porturile prevăzute la alin. (2) constituie destinație vamală a mărfurilor.

Art. 2. - (1) În porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) ca destinație vamală se aplică prevederile art. 126 alin. (1) și

(3), ale art. 127, 128, 129, 132, 133 și ale art. 134 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, și prevederile prezentei ordonanțe.

(2) În sensul prezentei ordonanțe, prin următorii termeni se înțelege:

a) mărfuri străine și mărfuri românești - mărfurile astfel cum sunt definite în Codul vamal al României, aprobat prin Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare;
b) mărfuri străine și mărfuri românești, aflate în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) - acele mărfuri care se găsesc în aceste porturi în momentul în care porturile respective îndeplinesc condițiile de acordare a facilităților prevăzute în prezenta ordonanță.

Art. 3. - (1) Pentru mărfurile străine care se introduc în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau pentru cele aflate în astfel de porturi și care se scot din țară nu se depun declarații vamale.

(2) Pentru mărfurile străine aflate în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2), care urmează să fie introduse în țară, se depun declarații vamale conform reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - (1) Pentru mărfurile românești care se introduc în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) și sunt destinate exportului, consumului sau utilizării în astfel de porturi se întocmesc formalități simplificate de evidență operativă, stabilite de autoritatea vamală. Aceste mărfuri se pot reintroduce în țară după efectuarea unor formalități simplificate de evidență operativă similare.

(2) Pentru mărfurile românești aflate în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) și care sunt destinate exportului se depun la biroul vamal din port declarații vamale de export după încărcarea acestora pe mijlocul de transport.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) mărfurile românești vămuite pentru export la un birou vamal de interior.

Art. 5. - Mijloacele de transport înmatriculate, străine sau române, de folosință personală ori comercială, pot fi introduse în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau scoase din acestea fără întocmirea formalităților vamale.

Art. 6. - Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, pentru mărfurile străine aflate în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) și plasate în regim vamal suspensiv, precum și pentru operațiunile de transbordare a acestora dintr-un mijloc de transport în altul, autoritatea vamală nu va solicita constituirea de garanții care să asigure încasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.

Art. 7. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import, cu respectarea prevederilor legale, mașinile, utilajele, echipamentele și instalațiile de lucru, instalațiile de dirijare și control al traficului, instalațiile utilizate pentru siguranța navigației și protecția mediului, aparatele și instalațiile de măsurare, control și reglare, mijloacele de transport, cu excepția autoturismelor, și piesele de schimb aferente, care reprezintă bunuri ce se constituie în active corporale amortizabile, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu completările ulterioare, importate, pentru utilizarea exclusivă în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2), de către administrația portului și de către acei operatori portuari care prestează următoarele servicii portuare:

a) încărcare, descărcare, depozitare, stivuire, amarare și sortare;
b) marcare și alte servicii privind mărfurile;
c) paletizare, pachetizare, containerizare, însăcuire de mărfuri;
d) curățare de hambare și magazii de mărfuri;
e) curățare și degazare de tancuri;
f) servicii de siguranță a navigației, de protecție a mediului și de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 8. - Administrațiile porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligația să informeze autoritatea vamală, la solicitarea acesteia, despre activitățile desfășurate în aceste porturi de către agenții economici cu care au relații contractuale.

Art. 9. - Operatorii portuari care execută servicii portuare de încărcare/descărcare sau depozitare, precum și ceilalți agenți economici care desfășoară activități în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligația să înființeze și să țină o evidență operativă a mărfurilor, în forma aprobată de autoritatea vamală, și să comunice acesteia mărfurile aflate în aceste porturi și care sunt supuse drepturilor de import sau de export ori care fac obiectul unor reglementări privind politica comercială.

Art. 10. - Operațiunile de transbordare a mărfurilor dintr-un mijloc de transport în altul se efectuează, în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2), fără prezentarea la autoritatea vamală a permisului de transbordare.

Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, pentru mărfurile străine care se scot din porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau se introduc în acestea și sunt transportate pe teritoriul țării, pe apă sau pe calea ferată, autoritatea vamală acordă regimul de tranzit vamal fără să solicite constituirea garanției care să asigure încasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.

Art. 12. - Prevederile art. 2-11 se aplică în limitele porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), stabilite prin planurile cadastrale, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței potrivit legii, cu excepția, după caz, a perimetrelor zonelor libere, aflate în limitele porturilor, instituite și organizate potrivit prevederilor Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Art. 13. - (1) În scopul aplicării măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor, prevăzute la art. 2-11, și pentru asigurarea exercitării supravegherii vamale, perimetrul dinspre uscat al porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și perimetrele comune cu terenurile cu destinația de zonă liberă trebuie să fie împrejmuite.

(2) Împrejmuirile și punctele de intrare și ieșire în/din port se realizează de administrațiile porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu avizul prealabil al autorității vamale.

Art. 14. - (1) Pentru fiecare port care beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta ordonanță, stabilit prin hotărâre a Guvernului, prevederile art. 2-11 se aplică după realizarea condițiilor prevăzute la art. 13, iar constatarea îndeplinirii acestora se face, prin decizie, de către Direcția Generală a Vămilor.

(2) Direcția Generală a Vămilor asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un ziar de circulație internațională, într-un ziar central și în unul local a deciziei de constatare și a datei de la care se aplică măsurile instituite prin art. 2-11.

Art. 15. - Direcția Generală a Vămilor își reorganizează activitatea în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Mărfurile care se află pe teritoriul porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2) la data începerii aplicării măsurilor instituite la art. 2-11, stabilită conform prevederilor art. 14, vor fi inventariate de fiecare operator portuar, respectiv agent economic, prevăzut la art. 9 și vor fi comunicate autorității vamale, în vederea clarificării regimului vamal și a efectuării formalităților vamale.

Art. 17. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe Direcția Generală a Vămilor va emite norme metodologice pentru efectuarea formalităților vamale privind mărfurile care se introduc sau se scot în/din porturile prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și norme tehnice privind realizarea supravegherii și a controlului vamal în aceste porturi, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Joi, 28 mai 2020, 12:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.