LEGE nr.598 din 4 noiembrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic
Textul actului publicat în M.Of. nr. 802/5 noi. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223 din 3 aprilie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, literele a), b), c) și f) vor avea următorul cuprins:

„a) lăcașul de cult - templul, sinagoga, casa de rugăciuni sau orice altă construcție destinată oficierilor religioase ale Cultului Mozaic, inclusiv terenul de incintă aferent acestor construcții;
b) cimitirul confesional - spațiul destinat înhumării potrivit delimitărilor legale existente, chiar dacă monumentele funerare inițiale nu mai sunt la locul lor și indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi ori nu deschis unor înhumări;
c) ritualul - ceremonialul religios desfășurat conform normelor și regulilor proprii comunității evreiești, respectiv Cultului Mozaic;
...........................................................................................
f) obiect de cult - orice obiect destinat practicării ritualului religios.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispozițiilor legale, numai cu avizul reprezentanților legali sau autorizați ai Cultului Mozaic și în condițiile respectării normelor și regulilor proprii acestei religii, sub sancțiunea nulității absolute.

(2) Fac excepție cimitirele care nu pot fi vândute sau strămutate - chiar dacă nu mai sunt deschise unor noi înhumări - în afară de terenurile unde nu au fost niciodată înhumări, în toate cazurile, cu respectarea tradițiilor specifice Cultului Mozaic. Stabilirea terenurilor fără morminte supuse înstrăinării va fi făcută de o comisie alcătuită din experți rabinici.”

3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituți de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentanților legali sau autorizați ai Cultului Mozaic.”

4. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Construirea, amenajarea, restaurarea și repararea lăcașurilor de cult, a băilor și a abatoarelor rituale, precum și a altor imobile destinate activității Cultului Mozaic se realizează numai cu avizul reprezentanților legali sau autorizați ai acestui cult și cu respectarea tradițiilor și regulilor proprii acestei religii și a dispozițiilor legale.”

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Constituie contravenție următoarele fapte:

a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării și consacrării lor;
b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte ori fapte de comerț în interiorul lăcașurilor de cult, al cimitirelor, al băilor și abatoarelor rituale fără avizul reprezentanților legali sau autorizați ai Cultului Mozaic;
c) construirea, restaurarea, repararea și împrejmuirea lăcașurilor de cult și a celorlalte imobile destinate activităților Cultului Mozaic fără avizul reprezentanților legali sau autorizați ai acestui cult religios.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.”

7. În cuprinsul ordonanței de urgență denumirea „cultul mozaic” se va înlocui cu denumirea „Cultul Mozaic”.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 4 noiembrie 2002.
Nr. 598.


Luni, 03 octombrie 2022, 13:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.