ORDIN nr.1.492 din 5 noiembrie 2002
al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.111/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 809/7 noi. 2002

În baza art. 56 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor,
în temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.111/2002 - Instrucțiuni de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor - se modifică și se completează astfel:

1. La punctul 12 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Comercializarea vinului în vrac este permisă numai agenților economici producători autorizați și numai în cazurile prevăzute expres de lege.”

2. La punctul 17, după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

„(41) În situația în care produsele importate provin din tranzacții la bursele internaționale de mărfuri, se vor prezenta contractele de import încheiate direct cu furnizorii externi.”

3. La punctul 18, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru eliberarea autorizațiilor în cazul alcoolului, distilatelor, rachiului de vin și băuturilor alcoolice distilate, altele decât țuica și rachiurile naturale, la Ministerul Finanțelor Publice se va institui o comisie formată din 7 membri desemnați prin ordin al ministrului finanțelor publice. La lucrările comisiei va fi invitat câte un reprezentant al primelor trei patronate ale producătorilor de alcool și băuturi alcoolice legal înființate, în funcție de numărul membrilor afiliați.”

4. La punctul 21 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Agenții economici autorizați în calitate de producători de alcool etilic rafinat și distilate, care în cursul anului pentru care au fost autorizați își măresc capacitatea de producție instalată, pe lângă obligația prevăzută la art. 39 alin. (1) din lege, au și obligația achitării diferenței de taxă de autorizare, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de valabilitate a autorizației, în cazul în care noua capacitate de producție instalată se încadrează într-un nivel superior de taxă.”

5. După punctul 21 se introduce punctul 211 cu următorul cuprins:

„Lege:

Art. 38. - Agenții economici nu vor fi autorizați în situația în care:

a) înregistrează obligații fiscale restante față de bugetul de stat. Nu se consideră obligații fiscale restante față de bugetul de stat sumele pentru care agenții economici au obținut înlesniri la plata acestora, potrivit reglementărilor legale;

Instrucțiuni:

211. - În accepțiunea acestei legi, în categoria obligațiilor fiscale restante se încadrează sumele provenite din impozite și taxe datorate bugetului de stat, pentru care instanțele de judecată nu au dispus suspendarea executării obligației de plată.”

6. După punctul 211 se introduce punctul 212 cu următorul cuprins:

„Lege:

Art. 39. - (2) Cesionarea sau înstrăinarea sub orice altă formă a acțiunilor, a părților sociale sau a activelor fixe ale societății comerciale autorizate conform prevederilor prezentei legi va fi adusă la cunoștință organului emitent al autorizațiilor cu cel puțin 60 de zile înainte de realizarea acestei operațiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal.

Instrucțiuni:

212. - (1) Nu intră sub incidența acestor prevederi acțiunile societăților comerciale care fac obiectul tranzacțiilor pe piața de capital.

(2) Activele fixe care intră sub incidența prevederilor art. 39 din lege sunt: terenurile, clădirile, respectiv halele și spațiile de producție, precum și echipamentele tehnologice, respectiv mașinile, utilajele și instalațiile de lucru.”

7. După punctul 28 se introduce punctul 281 cu următorul cuprins:

„Lege:

Art. 53. - (5) Dacă actele de control nu sunt contestate în termenul legal, autorizațiile vor fi anulate.

Instrucțiuni:

281. - Dacă actele de control prin care s-a propus anularea autorizațiilor nu sunt contestate în termenul legal, autorizațiile vor fi anulate.”

8. La punctul 30, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Agenților economici a căror autorizare inițială a depășit perioada de 12 luni, în condițiile în care au respectat prevederile art. 62 din lege, li se vor putea elibera noi autorizații având ca dată de emitere data de 16 noiembrie 2002.”

9. După punctul 33 se introduc punctele 331, 332 și 333 cu următorul cuprins:

„331. - Agenții economici importatori de esențe alimentare supuse regimului de autorizare, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin aveau în derulare operațiuni de import de astfel de produse, vor putea definitiva aceste importuri în baza unor aprobări speciale date de organul fiscal teritorial cu competență în emiterea autorizațiilor.

332. - (1) Agenții economici producători de alcool etilic rafinat și/sau distilate, autorizați până la data intrării în vigoare a Legii nr. 521/2002, urmează ca în termen de 5 zile de la data publicării ordinului ministrului finanțelor publice de modificare a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, să declare în scris Ministerului Finanțelor Publice cantitatea de astfel de produse estimată a se realiza pe întreaga perioadă de autorizare, în condițiile în care aceasta se situează sub nivelul cantității declarate la autorizare.

(2) Declarația va fi însoțită de programul de lucru aferent perioadei rămase pentru realizarea cantității rezultate ca diferență între cantitatea estimată și cantitatea efectiv obținută până la data întocmirii declarației. La stabilirea programului de lucru se va avea în vedere raportul dintre cantitatea estimată a se realiza și capacitatea de producție a instalației în 24 de ore.

(3) Atât declarația, cât și programul de lucru vor fi depuse la Garda financiară centrală în vederea verificării realității și exactității datelor înscrise și prezentării acestora pentru avizare Comisiei de autorizare constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Nedepunerea declarației în termenul prevăzut la alin. (1) presupune că producția estimată a se realiza pe perioada de valabilitate a autorizației se situează cel puțin la nivelul cantității declarate la autorizare.

333. - (1) În toate situațiile în care organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice au procedat la suspendarea activității agenților economici producători de alcool etilic rafinat și/sau distilate, acestea au obligația ca în termen de 5 zile de la data începerii suspendării să informeze organul emitent al autorizațiilor despre acest fapt, precum și despre cauzele care au condus la suspendarea activității.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și în cazul reluării activității de către agenții economici a căror activitate a fost suspendată potrivit legii.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 noiembrie 2002.
Nr. 1.492.


Sâmbătă, 14 decembrie 2019, 15:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.