ORDONANȚĂ nr.34 din 27 august 1996
pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe și a unor amendamente la un acord de împrumut extern
Textul actului publicat în M.Of. nr. 203/29 aug. 1996

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 lit. a) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Se ratifică Acordul de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București-Pitești, în valoare de 53,1 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 5 august 1996, prezentat în anexa nr. 1.

(2) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a Acordului de garanție, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului garantat pe categorii și componente, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți. Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.

Art. 2. - (1) Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 5 august 1996, prezentat în anexa nr. 2.

(2) Finanțarea Proiectului pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului se va asigura, pe întreaga perioadă de execuție a acestuia, din împrumutul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat și din alocații de la bugetul Consiliului Județean Hunedoara.

Sumele de la bugetul de stat cu această destinație vor fi prevăzute anual prin anexele la legea bugetului de stat, ca poziție distinctă și globală, pe seama transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiții.

(3) Ministerul Finanțelor va plăti comisionul inițial, prevăzut în secțiunea 2.03 a Acordului de împrumut care face obiectul art. 2 din prezenta ordonanță, din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996, rezervate sub forma transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe.

(4) Obiectivele de investiții privind "contorizarea apei la consumatori", cuprinse în Proiectul pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, se vor finanța din sursele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din prezenta ordonanță.

(5) Regia Autonomă a Apei Valea Jiului va deschide și va alimenta anual, până la rambursarea integrală a împrumutului extern și a celorlalte obligații ce decurg din acesta, un cont de rezervă, care va fi utilizat pentru dezvoltarea, întreținerea și înlocuirea mijloacelor fixe și pentru acoperirea serviciului datoriei publice externe aferente împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Regia va alimenta contul de rezervă cu sume cel puțin egale cu cele provenind din amortizarea, vânzarea și valorificarea mijloacelor fixe și din partea din profitul net care, potrivit legii, este destinată întreținerii, înlocuirii și dezvoltării mijloacelor fixe.

Consiliul Județean Hunedoara va alimenta contul de rezervă cu sume provenind din alocații de la bugetul județean, de valoare cel puțin egală cu vărsămintele din profitul net efectuate și cu impozitul pe profit plătit de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului către bugetul județean.

(6) Consiliul Județean Hunedoara va garanta împrumutul subsidiar acordat Regiei Autonome a Apei Valea Jiului de către Ministerul Finanțelor, având obligația ca, anual, de la data intrării în vigoare a Acordului de împrumut la care se face referire în alin. (1) al art. 2 din prezenta ordonanță și până la data terminării acestuia, să prevadă în bugetul propriu, la capitolul "Cheltuieli", ca poziție distinctă, fondul privind garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum și a plății dobânzilor și comisioanelor aferente acestuia, într-un cuantum de 10% din echivalentul în lei al obligațiilor de plată anuale ale Regiei Autonome a Apei Valea Jiului față de Ministerul Finanțelor, asumate prin acordul subsidiar de împrumut și de garanție. Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului, se reportează cu aceeași destinație în anul următor, într-un cont distinct, deschis la trezoreria statului, purtător de dobândă. După rambursarea integrală a împrumutului subsidiar și după plata dobânzilor și a comisioanelor aferente, acest sold se preia ca venit, în anul următor, la bugetul județean din care s-a constituit.

(7) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii și componente, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți. Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.

Art. 3. - (1) Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apă din municipiul București, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 2 august 1996, prezentat în anexa nr. 3.

(2) Finanțarea Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apă din municipiul București se va asigura, pe întreaga perioadă de execuție a acestuia, din împrumutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat, din alocații de la bugetul Consiliului General al Municipiului București și din surse proprii ale Regiei Generale de Apă București. Sumele de la bugetul de stat cu această destinație vor fi prevăzute anual prin anexele la legea bugetului de stat, ca poziție distinctă și globală, pe seama transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiții.

(3) Obiectivele de investiții privind "contorizarea apei la consumatori", cuprinse în Proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu apă din municipiul București, se vor finanța din sursele prevăzute la alin. (2) al art. 3 din prezenta ordonanță.

(4) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, ca, de comun acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii și componente, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți. Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.

Art. 4. - Se ratifică amendamentele la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și la Bruxelles la 10 mai 1993, ratificat de România prin Ordonanța Guvernului nr.2/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.173 din 23 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 74/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 25 iulie 1994, prezentate în anexa nr. 4.

Art. 5. - Ordonanța Guvernului nr.2/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și la Bruxelles la 10 mai 1993, aprobată prin Legea nr. 74/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 25 iulie 1994, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul unic devine articolul 1.

2. După articolul 1 se introduce articolul 2, care va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, să introducă, de comun acord cu Banca Europeană de Investiții, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii, componente și beneficiari, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană de Investiții sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial de părți.

Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României."

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleșcanu

Ministrul transporturilor,
Aurel Novac

Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Marin Cristea

Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă

București, 27 august 1996.
Nr. 34.


Luni, 19 aprilie 2021, 19:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.