LEGE nr.350 din 10 iulie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
Textul actului publicat în M.Of. nr. 526/22 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157 din 7 noiembrie 2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.850 din 25 noiembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii arendării
nr. 16/1994"

2. La articolul unic, înaintea punctului 1, care devine punctul 2, se introduce punctul 1 cu următorul cuprins:

"1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Regiile autonome, institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă care au în administrare terenuri proprietate publică nu pot da în arendă bunurile agricole prevăzute la art. 1 alin. (2), sub sancțiunea nulității absolute a actelor încheiate."

3. La articolul unic punctul 1, devenit punctul 2, alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(2) Părțile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt în sarcina arendașului."

4. La articolul unic, după punctul 2, devenit punctul 3, se introduc patru puncte noi, punctele 21-24, cu următorul cuprins:

"21. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

(2) Arendașul are obligația de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, în condițiile stabilite în contract, de a menține potențialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la încetarea contractului, de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiții pe teren, de a plăti arenda la termenele și în modalitățile stabilite, precum și de a executa toate obligațiile contractuale.

22. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

(2) Fiecare parte contractantă este obligată să înștiințeze în scris cealaltă parte, cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea contractului, despre intenția sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare.

23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

Art. 18. - Funcționarii publici și salariații cu funcții de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol, al institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă care au în administrare terenuri agricole proprietate publică nu pot lua în arendă bunurile agricole prevăzute la art. 1.

24. Articolul 251 va avea următorul cuprins:

Art. 251. - (1) Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendașului. Pentru aceasta, moștenitorii majori ai arendașului sau, după caz, moștenitorii proprietarului trebuie să comunice în scris intențiile lor și să obțină acordul scris al celeilalte părți, în termen de 30 de zile de la data decesului.

(2) Moștenitorii arendașului pot conveni să continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot să desemneze pe unul dintre ei să continue exploatarea lor. În lipsa acordului, moștenitorii proprietarului pot să desemneze pe unul dintre urmașii arendașului, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) și (21), să continue contractul de arendare.

(3) Moștenitorii arendatorului ori ai arendașului, după caz, au obligația ca în termen de 30 de zile să înștiințeze consiliul local cu privire la noile părți în contractul de arendare."

5. La articolul unic punctul 3, devenit punctul 4, articolul 252 va avea următorul cuprins:

"Art. 252. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 20 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele împuternicite ale direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară.

(3) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile.

(4) Arendatorul are dreptul la daune și la restabilirea situației anterioare."

Art. II. - Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.91 din 7 aprilie 1994, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 10 iulie 2003.
Nr. 350.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 06:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.