ORDONANȚĂ nr.71 din 28 august 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 621/30 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.712 din 8 noiembrie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta lege stabilește cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformității și supravegherea pieței pentru produsele introduse pe piață și/sau puse în funcțiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piață și/sau se pun în funcțiune numai dacă satisfac cerințele esențiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile și dacă poartă marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului și echipamentelor speciale care implică apărarea și siguranța națională, cărora, din motive întemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) acreditare - procedura prin care organismul național de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice;
b) autoritate competentă - organ al administrației publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;
c) cerință esențială - cerință care are în vedere protecția sănătății, securitatea utilizatorilor, protecția animalelor domestice, a proprietății și a mediului, așa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;
d) certificare a conformității - acțiune a unui organism care este independent față de clienții lui și alte părți interesate și care dovedește existența încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
e) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare și care indică existența încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
f) certificat de recunoaștere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atestă că un laborator sau un organism de certificare ori de inspecție este capabil și competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformității și demonstrează independența, imparțialitatea și integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice;
g) declarația de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformității, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerințele esențiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip și satisface cerințele esențiale din reglementările tehnice aplicabile;
h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activități sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic și include standarde, specificații tehnice, coduri de bună practică și reglementări;
i) domeniu reglementat - ansamblul activităților economice și produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condițiile de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune;
j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aprobă prin ordin al conducătorului său un laborator, un organism de certificare sau de inspecție recunoscut, pentru a realiza sarcini specifice în legătură cu o procedură de evaluare a conformității, prevăzută de o reglementare tehnică;
k) evaluare a conformității - activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerințele esențiale din reglementările tehnice aplicabile sau că un produs este în confomitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip și satisface cerințele esențiale din reglementările tehnice aplicabile produsului;
l) inspecție - examinare a proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalații și determinarea conformității lor cu condițiile specifice sau, pe baza unei aprecieri profesionale, cu condițiile generale;
m) importator - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care introduce pe piața românească sau pe piața Comunităților Europene un produs provenit dintr-o altă țară;
n) introducere pe piață a unui produs - acțiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii și/sau utilizării;
o) încercare - operațiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanță cu o procedură specificată;
p) marcaj de conformitate - simbol care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piață și/sau de punerea în funcțiune, pe un produs, pe o placă de marcaj atașată, pe ambalajul și/sau pe documentele însoțitoare și care are semnificația conformității produsului cu toate cerințele esențiale, prevăzute în reglementările tehnice aplicabile; CS - marcaj național de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, prevăzut în anexa nr. 2; CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, prevăzut în anexa nr. 3;
q) notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecție, aflat sub jurisdicția română, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformității și pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr, conform prevederilor reglementării tehnice specifice;
r) organism de certificare - organism independent față de clientul lui și alte părți interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării și supravegherii conformității;
s) organism de inspecție - organism independent față de clientul lui și alte părți interesate, care efectuează inspecția;
t) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecție, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat și notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformității într-un domeniu reglementat și care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
u) organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecție, persoană juridică cu sediul în România, care este capabil și competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformității și care demonstrează independență, imparțialitate și integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice și pentru care s-a emis un certificat de recunoaștere;
v) producător - persoană fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea și realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piață și/sau punerii în funcțiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său; responsabilitățile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piață și/sau punerii în funcțiune, sub nume propriu;
w) Protocol la Acordul european privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA - protocol încheiat între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoașterea mutuală a rezultatelor evaluării conformității și acceptarea produselor industriale;
x) punere în funcțiune - acțiune a utilizatorului final, ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;
y) recunoaștere - acțiune în responsabilitatea autorității competente, prin care se stabilește dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecție este capabil și competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformității și demonstrează independență, imparțialitate și integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea desemnării și, după caz, a notificării;
z) reprezentant autorizat al producătorului - persoana fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acționeze în numele acestuia;
z1) standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene și adoptat de către o organizație europeană de standardizare, care conferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale dintr-o reglementare tehnică, acoperită de un astfel de standard; lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
z2) supravegherea pieței - ansamblul măsurilor, resurselor și structurilor instituționale adecvate, prin care autoritățile competente asigură și garantează, în mod imparțial, că produsele introduse pe piață și/sau puse în funcțiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurențe.

(2) Termenii standard, specificație tehnică și reglementare tehnică se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană."

5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) În scopul asigurării securității vieții și sănătății populației, precum și al protejării mediului, animalelor domestice și proprietății, autoritățile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internaționale și comunitare privind libera circulație a mărfurilor în comerțul intern și internațional."

6. Litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins, iar litera c) se abrogă:

"b) grupele de produse care fac obiectul prevederilor reglementării tehnice, precum și grupele de produse exceptate de la aceste prevederi, dacă este cazul;"

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Se admit introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, aplicat cu respectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile.

(2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a produselor din domeniile reglementate, are obligația să asigure:

a) proiectarea și realizarea produselor, respectând cerințele esențiale;
b) întocmirea și deținerea dosarului tehnic, în forma, scopul și pe perioada prevăzute de reglementările tehnice, după caz;
c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale, prevăzute de reglementările tehnice;
d) întocmirea declarației de conformitate EC, deținerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea, după caz;
e) aplicarea marcajului CE, după caz."

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind deținerea documentelor ce atestă conformitatea și prezentarea acestor documente, la cerere, autorităților responsabile cu supravegherea pieței revine importatorului."

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Conformitatea produselor cu cerințele esențiale este atestată prin declarația de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de încercare, certificatele ori alte documente care atestă conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspecție, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, și prin marcajul CE, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile."

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate cu cerințele esențiale prevăzute în reglementările tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile."

11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Cerințele minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări și organismele de certificare sau de inspecție, pentru a fi recunoscute în vederea desemnării și, după caz, a notificării, sunt:

a) disponibilitate de personal și echipamente;
b) independență și imparțialitate în relațiile directe și indirecte;
c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformității;
d) asigurarea confidențialității, păstrarea secretului profesional și integritatea;
e) deținerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege."

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Organismele desemnate și, după caz, notificate trebuie să îndeplinească permanent toate cerințele inițiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea și, respectiv, notificarea."

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate."

14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Pot fi desemnate și, după caz, notificate de autoritățile competente numai organisme recunoscute; recunoașterea organismelor se atestă prin emiterea certificatului de recunoaștere.

(2) Certificatul de recunoaștere conține minimum următoarele informații:

a) denumirea autorității competente care a decis recunoașterea;
b) datele de identificare a organismului recunoscut;
c) datele de identificare a reglementării tehnice în baza căreia este recunoscut laboratorul sau organismul;
d) sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformității, pe care laboratorul sau organismul dovedește că este capabil și competent tehnic să le realizeze;
e) data emiterii."

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Organismele se consideră desemnate și acționează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorității competente prin care se aprobă organismele respective.

(2) Organismele se consideră notificate și acționează conform prevederilor reglementărilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene."

16. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"(2) Reglementarea tehnică prevede, pentru fiecare categorie de produse din domeniul reglementat, una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformității; procedura pentru evaluarea conformității este formată din unul sau o combinație adecvată a următoarelor module:

a) modulul A - controlul intern;
b) modulul B - examinarea de tip;
c) modulul C - conformitatea cu tipul;
d) modulul D - asigurarea calității producției;
e) modulul E - asigurarea calității produsului;
f) modulul F - verificarea produsului;
g) modulul G - verificarea unității de produs;
h) modulul H - asigurarea totală a calității."

17. După alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) În situația în care, din motive întemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformității acestora se realizează conform prevederilor reglementării tehnice aplicabile."

18. Articolul 20 se abrogă.

19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, ușor lizibil și de neșters, direct de produs, pe instrucțiunile ce însoțesc produsul sau pe o placă de marcaj atașată produsului, astfel încât să nu poată fi detașată. În situația în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerințe în acest sens, ținând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, și pe documentele ce însoțesc produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente.

(2) În situația în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifică conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementări."

20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului notificat care a evaluat conformitatea, conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului."

21. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

"Desemnarea și notificarea"

22. În cuprinsul capitolului IV se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

"Art. 231. - (1) Autoritățile competente desemnează dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformității în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice.

(2) Pentru fiecare domeniu reglementat autoritățile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnică în baza căreia urmează să activeze organismele ce fac obiectul desemnării, denumirea completă și adresa sediului organismului și sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformității, identificabile în reglementarea tehnică, pentru fiecare organism.

(3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este necesar."

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - (1) Autoritățile competente notifică organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate; în situația în care un astfel de protocol nu este încheiat, autoritățile competente notifică organisme desemnate începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) În situația în care o reglementare tehnică prevede cerința de notificare a unor organisme, autoritățile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifică, cu respectarea prevederilor art. 231.

(3) Autoritățile competente solicită la Comisia Europeană, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 22, pentru fiecare organism ce se va notifica.

(4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se acceptă și se recunosc certificatele de evaluare a conformității emise de orice organism notificat din Uniunea Europeană."

24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) În situația în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplinește una dintre cerințele inițiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea sau, după caz, notificarea, autoritățile competente retrag desemnarea și, respectiv, notificarea.

(2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise anterior acestei decizii, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase."

25. Articolul 26 se abrogă.

26. După articolul 29 se introduce un capitol nou, capitolul V1, cu următorul cuprins:

"CAPITOLUL V1
Măsuri tranzitorii

Art. 291. - (1) Se admit introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune și a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data de 1 ianuarie 2007, în situația în care un astfel de protocol nu este încheiat.

(2) De la termenele prevăzute la alin. (1) se admit introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune numai a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

(3) De la data de 1 ianuarie 2007 se interzice distribuirea, contra cost sau gratuită, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcaj CS; autoritățile competente au obligația de a lua măsurile necesare de retragere de pe piață a produselor cu marcaj CS.

Art. 292. - (1) Marcajul CS prevăzut la art. 291 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat persoană fizică ori juridică stabilită în România.

(2) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile produsului.

Art. 293. - Evaluarea conformității produselor prevăzute la art. 291 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecție, cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile.

Art. 294. - (1) Autoritățile competente stabilesc în reglementările tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformității, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 293.

(2) În perioada de tranziție prevăzută la art. 291 alin. (1) autoritățile competente aprobă, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformității prevăzute la alin. (1).

(3) Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecție care respectă prevederile art. 14-17.

(4) Ordinul conducătorului autorității competente care aprobă lista organismelor recunoscute prevăzute la alin. (1) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 231 alin. (2) și, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului, prevăzut la art. 292 alin. (2); ordinele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este necesar.

(5) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autoritățile competente solicită, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute și atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 292 alin. (2), conform prevederilor reglementărilor tehnice. Numărul de identificare reprezintă numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute.

(6) Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calității și evaluării conformității produselor.

(7) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acționează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorității competente prevăzut la alin. (4).

(8) În situația în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplinește una dintre cerințele inițiale care au stat la baza deciziei privind includerea în listă, autoritățile acționează conform prevederilor art. 25.

Art. 295. - (1) Ordinele prevăzute la art. 294 alin. (2) se abrogă pe data intrării în vigoare a PECA care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute sau pe data de 1 ianuarie 2007, în situația în care un astfel de protocol nu a fost încheiat.

(2) La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate și, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 231 și, respectiv, ale art. 24.

Art. 296. - Înainte de introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligația de a asigura realizarea cerințelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) și marcarea produselor, cu respectarea prevederilor art. 21.

Art. 297. - Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit în România, responsabilitățile prevăzute la art. 11 revin importatorului."

27. Litera b) a alineatului (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

"b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau
d), art. 11 ori ale art. 21, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei și interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităților;"

28. După litera d) a alineatului (1) al articolului 31 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"e) nerespectarea prevederilor art. 291 se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei și retragerea de pe piață a produselor cu marcaj CS."

29. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Contravențiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."

Art. II. - Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță.

Art. III. - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei și comerțului,
Iulian Iancu,
secretar de stat

București, 28 august 2003.
Nr. 71.


ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001)

DOMENII REGLEMENTATE * )

1. Echipamente de joasă tensiune

2. Recipiente sub presiune

3. Jucării

4. Produse pentru construcții

5. Compatibilitate electromagnetică

6. Mașini industriale

7. Echipamente individuale de protecție

8. Aparate de cântărit cu funcționare neautomată

9. Dispozitive medicale implantabile active

10. Arzătoare cu combustibili gazoși

11. Cazane pentru apă caldă

12. Explozibili utilizați în scopuri civile

13. Dispozitive medicale

14. Medii potențial explozive

15. Ambarcațiuni de agrement

16. Ascensoare

17. Echipamente de refrigerare

18. Echipamente sub presiune

19. Echipamente terminale de telecomunicații

20. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

21. Echipamente terminale de radio și telecomunicații

22. Ambalaje și deșeuri de ambalaje

23. Instalații de transport pe cablu pentru persoane

*) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.


Sâmbătă, 30 mai 2020, 10:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.