ORDONANȚĂ nr.85 din 28 august 2003
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 621/30 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art.1 pct. III.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe, autoritățile și instituțiile publice sunt cele definite de legea privind finanțele publice și de legea privind finanțele publice locale."

2. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, majorarea cheltuielilor privind convorbirile telefonice, pentru organizarea și desfășurarea de activități specifice care se realizează de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1."

3. La nota de la anexa nr. 1 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

"3. Numărul maxim de posturi prevăzut în prezenta anexă poate fi majorat, prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean, după caz, pentru desfășurarea de către aparatul propriu a activităților trecute în competența autorităților administrației publice locale prin acte normative."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.80/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.304 din 9 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată după aprobarea prezentei ordonanțe de către Parlament, dându-se articolelor și alineatelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 28 august 2003.
Nr. 85.


Sâmbătă, 30 mai 2020, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.