ORDONANȚĂ nr.86 din 28 august 2003
privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 624/31 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Reglementări specifice în materia financiar-fiscală

SECȚIUNEA 1
Stabilirea regimului vamal și fiscal al mărfurilor comercializate
prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale
după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal

Art. 1. - (1) În aeroporturile internaționale, în punctele de trecere a frontierei de stat, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot funcționa magazine care comercializează mărfuri românești și străine, în condițiile plății obligațiilor fiscale, prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Închirierea spațiilor comerciale din aeroporturile internaționale se va face prin licitație publică.

(3) Amplasarea și amenajarea exterioară a magazinelor nu trebuie să permită introducerea și scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de șeful punctului de trecere a frontierei de stat, împreună cu cel al biroului vamal de control și vămuire.

(4) Introducerea și scoaterea de mărfuri din aceste magazine se vor face numai sub supravegherea autorităților prevăzute la alin. (3).

(5) În vederea introducerii mărfurilor în magazine, persoanele juridice deținătoare ale acestora sunt obligate să solicite biroului vamal, în competența căruia funcționează magazinul, acordarea regimului vamal de antrepozit.

(6) Antrepozitarea vamală se va face în condițiile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Mărfurile care pot face obiectul comercializării prin aceste magazine sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 3. - (1) Comercializarea mărfurilor se poate face numai către pasagerii care călătoresc înspre o destinație internațională, precum și către membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri.

(2) Comercializarea mărfurilor este condiționată de prezentarea de către cumpărător a cărții de îmbarcare sau a biletului de avion și a pașaportului și de înregistrarea electronică a datelor cuprinse în acestea. Excepție fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, care vor prezenta numai pașaportul.

Art. 4. - (1) Mărfurile vor fi comercializate numai în ambalaje și în cantități uzuale comerțului cu amănuntul, destinate consumului individual sau familial.

(2) Toate mărfurile destinate vânzării trebuie să aibă aplicată pe ele sau pe ambalaj o etichetă autocolantă cu următorul text: "EXPORT".

(3) Prețurile de vânzare ale mărfurilor vor fi exprimate în euro și vor fi afișate la vedere.

(4) Justificarea vânzărilor se face prin bonuri fiscale sau facturi.

(5) Bonurile fiscale vor conține următoarele date: denumirea, adresa/sediul și codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul și seria aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea bunurilor livrate; cantitățile; prețurile unitare; valoarea; valoarea totală.

(6) Facturile vor fi utilizate pentru produsele de folosință îndelungată prevăzute prin hotărâre a Guvernului privind obligațiile ce revin agenților economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosință îndelungată destinate consumatorilor și care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță. Pe lângă informațiile conținute în bonurile fiscale, facturile vor evidenția în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum și alte elemente cerute de reglementările în vigoare.

Art. 5. - (1) Pentru mărfurile românești care urmează a fi comercializate prin astfel de magazine se pot încheia fie contracte de comision, fie contracte de vânzare-cumpărare.

(2) Pentru mărfurile românești comercializate se vor întocmi formalitățile privind exportul în primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care s-a realizat vânzarea mărfurilor care au făcut obiectul unor astfel de contracte.

(3) Declarațiile vamale de export vor fi însoțite de o listă specificativă, în care se vor evidenția numerele bonurilor fiscale și/sau ale facturilor, după caz, în baza cărora au fost vândute mărfurile.

(4) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare în materie, pentru mărfurile românești supuse accizelor, comercializate prin astfel de magazine, se datorează accize.

Art. 6. - (1) Pentru mărfurile străine care urmează a fi comercializate prin astfel de magazine se va proceda la antrepozitare, în condițiile scutirii de la plata garantării drepturilor de import.

(2) Introducerea și scoaterea mărfurilor din antrepozite se vor efectua numai sub supraveghere vamală.

(3) Evidența intrărilor și ieșirilor de mărfuri se va efectua potrivit protocolului încheiat cu autoritatea vamală în baza normelor legale aplicabile.

(4) În primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care s-a realizat vânzarea mărfurilor străine se vor întocmi formalitățile vamale aferente importurilor și se vor efectua plățile privind obligațiile fiscale la bugetul de stat, respectiv taxele vamale, accizele, taxa pe valoarea adăugată, comisionul vamal.

(5) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare, pentru mărfurile străine comercializate prin astfel de magazine se vor întocmi și formalitățile specifice exportului.

(6) Pe declarațiile vamale de export se vor face următoarele mențiuni:

a) destinatar: "persoane fizice aflate în trafic extern";
b) condiții de plată: "numerar" sau "card electronic";
c) moneda plății: "devize cotate de Banca Națională a României".

Art. 7. - În cazul distrugerii totale sau parțiale a mărfurilor, acestea se scot din evidență pe baza documentelor justificative, legal întocmite, prezentate autorității vamale.

Art. 8. - (1) Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin prezenta ordonanță, precum și neemiterea bonurilor fiscale sau a facturilor pentru mărfurile comercializate constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și 100.000.000 lei.

(2) Amenda se aplică agenților economici care desfășoară activitatea de comercializare a mărfurilor în condițiile prezentei ordonanțe.

(3) În cazul în care contravenientul săvârșește încă o dată fapta prevăzută la alin. (1), pe lângă amendă se aplică și sancțiunea complementară a încetării activității desfășurate de agentul economic în astfel de magazine.

Art. 9. - (1) Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unităților sale teritoriale și Direcției Generale a Vămilor.

(2) Prevederile prezentei secțiuni se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a
Sistemul de antrepozitare fiscală

Art. 10. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 se instituie sistemul de antrepozitare fiscală.

(2) Sistemul de antrepozitare fiscală se aplică produselor cuprinse în următoarele grupe de produse: alcool și băuturi alcoolice, produse din tutun și uleiuri minerale.

(3) Producția și/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost plătită, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal. Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea și/sau depozitarea produselor accizabile prevăzute la alin. (2).

(4) Producția de produse accizabile reprezintă orice operațiune de fabricare, procesare sau modificare sub orice formă a acestora.

Art. 11. - (1) Un antrepozit fiscal poate funcționa numai pe baza autorizației valabile emise de Ministerul Finanțelor Publice, ca autoritate fiscală competentă.

(2) În vederea obținerii autorizației pentru ca un loc să funcționeze ca antrepozit fiscal, persoana care intenționează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea fiscală competentă, în modul și sub forma prevăzute în norme.

(3) Cererea trebuie să conțină informații și să fie însoțită de documente cu privire la:

a) amplasarea și natura locului;
b) tipurile și cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse și/sau depozitate în decursul unui an;
c) identitatea și alte informații cu privire la persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
d) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerințele prevăzute la art. 14.

(4) Persoana care intenționează să fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat. În plus, atunci când solicitantul nu este proprietarul locului, cererea trebuie să fie însoțită de o declarație din partea proprietarului, prin care se confirmă permisiunea de acces pentru personalul cu atribuții de control.

Art. 12. - Autoritatea fiscală competentă eliberează autorizația de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, deținerea, depozitarea și/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitată trebuie să fie mai mare decât cantitatea pentru care suma accizelor potențiale este mai mare de 50.000 euro;
b) locul este amplasat, construit și echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest spațiu fără plata accizelor;
c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile;
d) în cazul unei persoane fizice care urmează să funcționeze ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani;
e) în cazul unei persoane juridice care urmează să funcționeze ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapitare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani;
f) persoana care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească faptul că poate îndeplini cerințele prevăzute la art. 14.

Art. 13. - (1) Autorizația va conține următoarele:

a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;
b) descrierea și amplasarea locului antrepozitului fiscal;
c) tipul produselor accizabile și natura activității;
d) capacitatea maximă de depozitare în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operațiuni de depozitare;
e) nivelul garanției financiare;
f) perioada de valabilitate a autorizației;
g) orice alte informații relevante pentru autorizare.

(2) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maximă de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinată de comun acord cu autoritatea fiscală competentă.

(3) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicată în scris o dată cu motivele luării acestei decizii.

(4) În cazul în care autoritatea fiscală competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislației în vigoare.

Art. 14. - Orice antrepozitar autorizat are obligația de a îndeplini următoarele cerințe:

a) să depună la autoritatea fiscală competentă o garanție financiară care să acopere riscul de neplată a accizelor pentru produsele accizabile care sunt produse, primite, depozitate sau expediate din antrepozitul fiscal. Garanțiile pot îmbrăca mai multe forme, și anume: depozite în numerar, ipoteci, garanții bancare sau garanții personale. Modul de calcul, suma și durata oricărei garanții financiare impuse prin această ordonanță sunt prezentate în normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (1);
b) să instaleze și să mențină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securității produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;
c) să țină evidențe exacte și actualizate cu privire la materiile prime, lucrările în derulare și produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale și expediate din antrepozitele fiscale, și să prezinte evidențele corespunzătoare la cererea autorităților fiscale;
d) să țină un sistem corespunzător de evidență a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil și de securitate;
e) să asigure accesul autorităților fiscale competente în orice zonă a antrepozitului fiscal în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare și în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
f) să prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritățile fiscale competente, la cererea acestora;
g) să asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autorităților fiscale competente;
h) să cerceteze și să raporteze către autoritățile fiscale competente orice pierdere, lipsă sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
i) să înștiințeze autoritățile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusă a structurii antrepozitului fiscal, precum și a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garanției financiare constituite în conformitate cu lit. a);
j) să se conformeze cu orice alte cerințe impuse de îndeplinirea prevederilor legale.

Art. 15. - (1) Pentru obținerea autorizațiilor de antrepozite fiscale cu valabilitate de la data de 1 ianuarie 2004, persoanele care intenționează să fie antrepozitari autorizați pot depune la Ministerul Finanțelor Publice, începând cu data de 1 octombrie 2003, cereri în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3).

(2) Emiterea autorizațiilor de antrepozite fiscale se efectuează în baza deciziei unei comisii instituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Autorizațiile se eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete.

Art. 16. - (1) Ministerul Finanțelor Publice va emite în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii privind sistemul de antrepozitare fiscală, care vor fi supuse aprobării Guvernului.

(2) Toate autorizațiile emise în cursul anului 2003 în baza Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003.

(3) În cazul agenților economici autorizați potrivit prevederilor Legii nr. 521/2002, ale căror autorizații expiră după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, valabilitatea acestor autorizații se prelungește de drept până la data de 31 decembrie 2003, cu condiția plății taxei de autorizare legale, calculată proporțional cu perioada de valabilitate rămasă.

SECȚIUNEA a 3-a
Plata expertizelor judiciare și depunerea cauțiunii
de către Ministerul Finanțelor Publice

Art. 17. - Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, pot fi suportate și cheltuieli pentru plata expertizelor judiciare sau depunerea cauțiunilor de către Ministerul Finanțelor Publice în cauzele în care acesta este parte în numele statului sau în nume propriu.

SECȚIUNEA a 4-a
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Art. 18. - (1) Se înființează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare Agenție.

(2) Cheltuielile curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat.

(3) Agenția are sediul central, la înființare, în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, și funcționează cu unități subordonate. Sediul se va putea modifica prin hotărâre a Guvernului.

(4) Agenția este condusă de un secretar de stat care are și calitatea de președinte.

(5) Președintele Agenției este ordonator secundar de credite și reprezintă Agenția în relația cu terții.

Art. 19. - (1) Agenția își desfășoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor venituri bugetare, pentru care este competentă potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluționare a contestațiilor și dezvoltarea unor relații de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență.

(2) Agenția este responsabilă, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, în numele și în contul statului, de aplicarea legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile și alte venituri ale bugetului de stat, precum și veniturile altor autorități și instituții publice centrale sau ale Comunității Europene, a căror administrare îi este conferită prin acte normative sau convenții, exclusiv veniturile datorate în vamă.

Art. 20. - Organizarea și funcționarea Agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 21. - Prin atribuțiile încredințate Agenția asigură: aplicarea unitară a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile și alte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi în susținerea managementului Agenției și îmbunătățirea relației cu contribuabilii.

Art. 22. - Predarea-primirea în administrare a bunurilor mobile și imobile între Ministerul Finanțelor Publice și Agenție, respectiv unitățile subordonate acesteia, se realizează pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. 23. - (1) Drepturile de natură salarială care decurg din activitățile de control și colectare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor fi acordate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, personalului Agenției, personalului Ministerului Finanțelor Publice, cât și personalului din instituțiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea din sumele aferente ale bugetului respectiv.

(2) Prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului sănătății și ministrului muncii, solidarității sociale și familiei vor fi aprobate norme de aplicare a prevederilor alin. (1).

Art. 24. - În vederea îndeplinirii unor sarcini pe termen scurt sau care presupun un volum mare de activitate pe perioade limitate de timp, se vor asigura surse de finanțare pentru angajarea de personal pe perioade determinate de timp. Perioadele, numărul de personal și cheltuielile aferente se vor stabili anual, prin legea bugetului de stat.

Art. 25. - Personalul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice care trece la aparatul propriu al Agenției își păstrează toate drepturile.

Art. 26. - (1) Agenția se înființează la data de 1 octombrie 2003 și devine operațională de la data de 1 ianuarie 2004.

(2) Agenția va funcționa până la data de 1 ianuarie 2004 cu un număr maxim de 50 de posturi.

(3) Persoanele angajate pe această perioadă vor desfășura operațiuni legate de organizarea și funcționarea Agenției.

(4) Cheltuielile de înființare a Agenției și de salarizare a personalului Agenției pentru anul 2003 se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

SECȚIUNEA a 5-a
Preluarea activității de administrare a veniturilor bugetare
reprezentând contribuții sociale de către Ministerul Finanțelor Publice

Art. 27. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția de asigurări sociale, contribuția pentru asigurări de șomaj, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, datorate de persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator, denumite în continuare contribuții sociale, se va realiza de Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate, care au și calitatea de creditor bugetar.

(2) Contribuțiile sociale prevăzute la alin. (1) se cuvin în continuare bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, după caz, și sunt reglementate prin dispozițiile legale specifice.

(3) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Fondul Național de Asigurare pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale și unitățile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli în limita aprobată prin buget și a creditelor bugetare deschise, în condițiile legii.

Art. 28. - (1) Persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator au obligația să declare contribuțiile sociale datorate, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale. Declararea se face la unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor Publice unde sunt luate în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

(2) Termenul de declarare a contribuțiilor sociale constituie și termen de plată.

(3) Modelul și conținutul declarației privind obligațiile de plată pentru contribuțiile sociale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Prevederile legale referitoare la întocmirea și depunerea declarațiilor de impozite și taxe pentru veniturile datorate bugetului de stat sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând contribuții sociale.

(4) Persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de angajator au obligația să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale conform legislației privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe.

(5) Penalitățile de orice fel, altele decât dobânzile și penalitățile de întârziere, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 29. - Activitatea de control privind modul de stabilire, declarare și plată a obligațiilor reprezentând contribuții sociale, precum și constatarea și aplicarea contravențiilor se efectuează începând cu data preluării acestei activități de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate, în baza prevederilor legale în vigoare privind controlul fiscal.

Art. 30. - (1) Contestațiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, abilitate, potrivit legii, să încheie acte de control sau de impunere privind contribuțiile sociale, se soluționează de către organele specializate ale Ministerului Finanțelor Publice potrivit dispozițiilor legale în vigoare în această materie.

(2) Contestațiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de către organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuțiile sociale, se soluționează de către organele specializate ale Ministerului Finanțelor Publice, începând cu data preluării activității de către acest minister.

Art. 31. - Personalul care trece de la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei la Ministerul Finanțelor Publice, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, își păstrează toate drepturile.

Art. 32. - (1) Pentru creanțele bugetare reprezentând contribuții sociale datorate până la data de 1 ianuarie 2004, procedurile de realizare a creanțelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate, care se subrogă în drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, în calitate de creditor bugetar, și le succedă de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

(2) Pentru litigiile având ca obiect contestațiile la executarea silită sau contestațiile împotriva actelor prin care se dispun și se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum și în cazul litigiilor ce privesc procedurile de reorganizare judiciară și faliment, Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale instituțiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, și dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2004, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată.

Art. 33. - Predarea-preluarea dosarelor de executare, precum și a copiilor documentelor depuse la dosarul instanței în litigiile prevăzute la art. 32 alin. (2) se va efectua până la data de 31 ianuarie 2004.

Art. 34. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate vor înscrie la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în condițiile legii, și creanțele bugetare reprezentând contribuții sociale, inclusiv dobânzi, penalități și penalități de întârziere.

Art. 35. - Sumele reprezentând contribuții sociale, inclusiv dobânzile, penalitățile și penalitățile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până la data de 1 ianuarie 2004, rămân în responsabilitatea instituțiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz.

Art. 36. - Instituțiile prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, răspund de activitățile desfășurate în domeniile prevăzute la art. 27 alin. (1) până la data preluării acestor activități de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate.

Art. 37. - Cererile de acordare a înlesnirilor la plata contribuțiilor sociale, depuse la instituțiile prevăzute la art. 27 alin. (3) și nesoluționate în baza reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2004, se preiau de către Ministerul Finanțelor Publice sau organele subordonate acestuia, după caz, în vederea analizării și soluționării conform competențelor stabilite în condițiile legii.

Art. 38. - (1) Pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe bază de declarație sau contract de asigurare la sistemele de asigurări sociale, activitatea de colectare a contribuțiilor rămâne în sarcina instituțiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, până la o dată ce va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(2) Obligațiile angajatorilor de depunere a Declarației privind evidența nominală a asiguraților și obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale, Declarației privind obligațiile de plată la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și listele nominale privind persoanele pentru care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și personalul care intră/iese în/din activitate și a Declarației la bugetul asigurărilor pentru șomaj rămân supuse prevederilor legale care reglementează contribuțiile sociale.

Art. 39. - (1) Debitorii, plătitori de contribuții sociale, persoane juridice și persoane fizice care au calitatea de angajator, sunt obligați să întocmească pe propria răspundere și să depună până la 15 februarie 2004 la unitățile subordonate Ministerului Finanțelor Publice la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe declarații-inventar privind contribuțiile sociale în sold la 31 decembrie 2003 și neachitate până la data de 31 ianuarie 2004, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.

(2) Termenele de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a obligațiilor bugetare cuprinse în declarațiile-inventar prevăzute la alin. (1) se întrerup la data de 31 ianuarie 2004, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripție.

(3) Nedepunerea declarației-inventar în termenul prevăzut la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către organele abilitate, potrivit legii, din Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate acestuia.

(4) Modelul declarației-inventar se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 40. - Prevederile referitoare la preluarea activității de control fiscal și de soluționare a contestațiilor, precum și la preluarea personalului aferent acestor activități se aplică începând cu data de 1 octombrie 2003.

Art. 41. - Preluarea în administrare a bunurilor imobile de la instituțiile prevăzute la art. 27 alin. (3) la unitățile subordonate Ministerului Finanțelor Publice se va realiza, în condițiile legii, până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 42. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului sănătății și ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, se aprobă protocolul-cadru de preluare a activităților prevăzute la art. 27 alin. (1), precum și termenele stabilite de comun acord pentru predarea-primirea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitățile preluate, precum și a bunurilor mobile.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se aprobă norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei secțiuni.

Art. 43. - În intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003 personalul transferat pentru activitatea de control se finanțează din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, în limita posturilor transferate.

Art. 44. - Prevederile prezentei secțiuni se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.

Art. 45. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, cu completările ulterioare;
b) lit. a), b), c) și d) ale art. IV din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.373 din 31 mai 2003;
c) orice alte dispoziții contrare.

CAPITOLUL II
Modificarea și completarea unor acte normative
în domeniul financiar-fiscal

SECȚIUNEA 1
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001
privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 410/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanțelor Publice la nivel central și la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov."

2. După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov se organizează cazierul fiscal în care se ține evidența contribuabililor mari cu sediul în municipiul București și județul Ilfov."

3. Litera b) a alineatului (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, a asociațiilor și fundațiilor, de către asociații sau membrii fondatori ai acestora;"

4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(2) Judecătorul delegat, instanțele și organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează desfășurarea de activități în formele menționate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală."

5. Alineatele (2)-(4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării.

(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxă în sumă de 50.000 lei.

(4) La cerere, pentru situații de urgență, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucrătoare, cu plata unei taxe în sumă de 200.000 lei."

6. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Taxele prevăzute la alin. (3) și (4) se fac venit la bugetul de stat."

SECȚIUNEA a 2-a
Modificarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002
privind colectarea creanțelor bugetare

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.582 din 14 august 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul obligațiilor bugetare stinse prin compensare, data stingerii este, pentru compensările la cerere, data depunerii la organul competent a cererii de compensare, iar pentru compensările efectuate din oficiu, data depunerii cererii de rambursare sau restituire."

2. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de rambursare, cu excepția sumelor provenite din impozitul pe venit."

3. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care cererea de restituire sau de rambursare, precum și documentația anexată care stă la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete și nu îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentației complete."

4. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru sumele de rambursat aferente operațiunilor efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru care, potrivit reglementărilor legale în materie, nu se face control anticipat, plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare."

5. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - (1) În cazul plăților în numerar obligația bugetară se consideră plătită la data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari.

(2) În cazul plății efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poștal pentru obligațiile bugetare cu termen de plată fix sau stabilit sub formă de interval, obligația bugetară se consideră plătită la data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin ștampila și semnătura autorizată a acestora.

(3) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 48 de ore de la data debitării contului plătitorului, atrage pentru plătitor dobânzi și penalități la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 și la art. 17 alin. (1), după intervalul de 48 de ore.

(4) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului și reținute din contul plătitorului nu îl exonerează pe plătitor de obligația de plată a sumelor respective, inclusiv dobânzi și penalități la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 și art. 17 alin. (1).

(5) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului și nedecontate de unitățile bancare, prevăzute la alin. (4), precum și a dobânzilor și penalităților prevăzute la alin. (3) și (4) plătitorul se poate îndrepta împotriva unității bancare respective."

SECȚIUNEA a 3-a
Prevederi referitoare la aplicarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) În cazul în care debitorii nu achită ratele eșalonate la termenele prevăzute în graficele-anexă la convențiile încheiate pot efectua plata acestora cel mai târziu până la următorul termen de plată din grafic. Pentru ratele reprezentând impozite, taxe, contribuții și altele asemenea se datorează dobânda și penalitatea de întârziere prevăzute de lege. Organul fiscal competent calculează și comunică debitorului până la următorul termen de plată din grafic diferența de dobândă și penalitatea de întârziere aferentă, care se constituie ca obligații bugetare curente."

2. Alineatul (4) al articolului 281 va avea următorul cuprins:

"(4) Debitorii, beneficiari de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, acordate în baza actelor normative anterioare, care achită sau au achitat integral sumele ce fac obiectul acestor înlesniri la plată, beneficiază de amânarea la plată pe 3 ani a dobânzilor datorate și neachitate."

Art. IV. - (1) Debitorii, care au încheiate convenții în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care, până la 30 septembrie 2003, fac dovada achitării ratelor și a obligațiilor bugetare curente cu termene de plată până la această dată, precum și a constituirii garanției și plății oricăror alte obligații bugetare ce nu fac obiectul convenției încheiate, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de menținerea valabilității înlesnirilor la plată acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor și a obligațiilor bugetare curente de către debitorii care se încadrează la alin. (1), organul fiscal competent calculează și comunică acestuia până la următorul termen de plată din grafic diferența de dobândă și penalitatea de întârziere aferentă, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2003.

Art. V. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 nu se mai acordă înlesniri la plata obligațiilor bugetare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererile pentru acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante, însoțite de documentația aferentă întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pot fi depuse de către debitori numai până la data de 1 decembrie 2003 inclusiv.

(3) Înlesnirile la plată acordate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare, se derulează în termenii și în condițiile stabilite până la recuperarea integrală a obligațiilor bugetare restante ce au făcut obiectul înlesnirii respective.

SECȚIUNEA a 4-a
Prevederi referitoare la aplicarea Ordonanței Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Art. VI. - (1) Alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, se abrogă.

(2) Alineatul (2) al articolului 73 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Importurile realizate de unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și art. 8 lit. A, necesare activităților de cercetare-dezvoltare, beneficiază de exceptarea de la plata taxelor vamale potrivit prevederilor Tarifului vamal de import al României."

(3) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, se suspendă până la 31 decembrie 2004. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acțiuni de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate pe bază de programe, precum și pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condițiile legii, asigurându-se o creștere permanentă a acestora.

SECȚIUNEA a 5-a
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002
privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. VII. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (4)-(6) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"(4) Cheltuielile cu administrarea și operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) și (21).

(5) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii și a dotărilor proprii, în vederea ordonării plăților prin intermediul mijloacelor moderne de plată și a realizării transferului între contul de card și contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.

(6) Instituțiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea și operarea terminalelor de plată."

2. Alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.

SECȚIUNEA a 6-a
Modificarea Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată

Art. VIII. - Literele b) și b1) ale alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.371 din 1 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"b) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligații datorate și neachitate către bugetul de stat, obligații datorate la fondul de risc provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de garant, aferente ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri, precum și din neplata comisionului de risc de către agenții economici beneficiari ai creditelor externe garantate de stat, inclusiv dobânzile și penalitățile de orice fel aferente acestora;
b1) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligații datorate și neachitate către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele locale, inclusiv accesoriile aferente acestora. În vederea efectuării compensării organele fiscale teritoriale trebuie să solicite în scris organelor teritoriale competente ale ordonatorilor de credite, care răspund, conform legii, de colectarea veniturilor respective, comunicarea cuantumului obligațiilor datorate și neachitate către aceste bugete și/sau fonduri. În cazul necomunicării în termen de 12 zile de la data solicitării a acestor informații se consideră că nu există datorii către bugetele și/sau fondurile respective;"

SECȚIUNEA a 7-a
Modificarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.65/1994
privind organizarea activității de expertiză contabilă
și a contabililor autorizați

Art. IX. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004, articolul 14 al Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 30 august 1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 și 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracțiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiției, Ministerului Public sau Ministerului Administrației și Internelor, după caz."

SECȚIUNEA a 8-a
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2003
pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția,
importul și comercializarea uleiurilor minerale

Art. X. - Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.294 din 25 aprilie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Efectuarea formalităților vamale de import, aferente uleiurilor minerale menționate la art. 7, se face la șase birouri vamale de vămuire la frontieră și este condiționată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator. Modificarea acestui număr de birouri vamale de frontieră se poate face prin hotărâre a Guvernului."

SECȚIUNEA a 9-a
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002
pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele
măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților
comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin
în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată
a statului

Art. XI. - Articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.961 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 331/2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. II. - Înlesnirile la plată prevăzute la alin. (1), (2), (3) și (4) ale art. 1 din Legea nr. 254/2002 își pierd valabilitatea în situația în care societatea comercială nu își achită obligațiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal începând cu data semnării ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadență obligațiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere aferente. Obligațiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv."

SECȚIUNEA a 10-a
Prevederi referitoare la acordarea unor subvenții

Art. XII. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este mandatat să subvenționeze prin bugetul propriu, din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat, pe o perioadă de 5 ani, 25% din dobânda aferentă creditelor contractate de producătorii agricoli pentru achiziționarea de tractoare și mașini agricole.

(2) Condițiile și procedura de acordare a subvenției prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

SECȚIUNEA a 11-a
Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort

Art. XIII. - (1) Ministerul Finanțelor Publice împreună cu alte ministere sau autorități ale administrației publice centrale coordonatoare ale activităților economice sunt autorizate să emită scrisori de confort.

(2) Scrisoarea de confort reprezintă documentul prin care emitentul își asumă obligații de diligență pentru respectarea angajamentelor contractuale.

SECȚIUNEA a 12-a
Dispoziții finale

Art. XIV. - După aprobarea prezentei ordonanțe prin lege:

a) Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 410/2002,
b) Ordonanța Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată,
c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările și completările ulterioare,
d) Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003,
e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003,
f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale vor fi republicate, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

București, 28 august 2003.
Nr. 86.


ANEXĂ

LISTA
mărfurilor care pot fi comercializate prin magazinele existente în aeroporturile internaționale

1. Produse de înfrumusețare și machiaj

2. Produse de parfumerie

3. Produse pentru îngrijirea și întreținerea pielii

4. Articole de toaletă

5. Ceasuri, brichete

6. Accesorii pentru birou

7. Jucării

8. Băuturi răcoritoare

9. Apă minerală

10. Băuturi alcoolice și slab alcoolice

11. Casete video și audio, baterii, compact discuri

12. Articole optice

13. Articole din piele naturală

14. Articole din blană naturală

15. Articole și accesorii de îmbrăcăminte

16. Bijuterii

17. Articole din sticlă, cristal, porțelan, lemn (exclusiv mobilă)

18. Aparatură de calcul de mici dimensiuni

19. Cărți, reviste, ziare

20. Artizanat

21. Produse alimentare (dulciuri, cacao, cafea, ceai, nes, biscuiți, conserve din fructe, sosuri, condimente, mezeluri, brânzeturi)

22. Vin

23. Țigarete, țigări, trabucuri, tutun de pipă

24. Produse electrocasnice și electronice și suporturile aferente acestora (inclusiv cartele telefonice)

25. Articole de voiaj

26. Articole de sport

27. Instrumente muzicale.


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.