LEGE nr.359 din 8 septembrie 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 839/13 sep. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - În scopul simplificării procedurilor administrative și promovării calității serviciilor, se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerțului și de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice sau de autorizare a funcționării persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, societățile comerciale, societățile și companiile naționale, grupurile de interes economic, regiile autonome și organizațiile cooperatiste, precum și sucursalele înființate de acestea, denumite în continuare solicitanți, au obligația ca, după înmatricularea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală, să ceară autorizarea funcționării.

Art. 3. - (1) Înmatricularea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale în registrul comerțului și înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza autorizației emise de primăria competentă, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunțarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum și a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerțului.

Art. 4. - Autorizarea funcționării solicitanților se face cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta lege și de actele normative speciale care reglementează emiterea fiecărei autorizații.

Art. 5. - Prin autorizarea funcționării se înțelege fie asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activității, fie obținerea actului administrativ emis de autoritățile administrației publice competente, strict necesar pentru a permite solicitantului desfășurarea activităților prevăzute în actele constitutive sau modificatoare înregistrate în registrul comerțului.

CAPITOLUL II
Înregistrarea în registrul comerțului

Art. 6. - (1) Prin înregistrarea în registrul comerțului se înțelege înmatricularea persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de mențiuni, precum și înregistrarea altor operațiuni care, potrivit legii, se menționează în registrul comerțului.

(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerțului se face de către fondatori, administratori sau de reprezentanții acestora, precum și de orice persoană interesată, în condițiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.

(3) Înregistrările în registrul comerțului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătorești irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

(4) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 dobândesc personalitate juridică de la data pronunțării încheierii judecătorului delegat, prin care se dispune autorizarea constituirii sau înmatricularea în registrul comerțului, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 7. - Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate față de terți, cu excepția cazurilor în care legea prevede condiția cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 8. - (1) La înmatriculare, solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare conținând numărul de ordine în registrul comerțului și codul unic de înregistrare atribuit de către Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte acte prevăzute de prezenta lege.

(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de mențiuni, însoțit de încheierea judecătorului delegat, precum și alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și a celui de înscriere de mențiuni este de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, dacă prin încheieri pronunțate de judecătorul delegat nu se dispune altfel.

Art. 9. - (1) Certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidența organului fiscal.

(2) Dacă certificatul de înregistrare conține și atributul fiscal "R", acesta atestă că persoana juridică a fost luată în evidența organului fiscal ca plătitor de T.V.A.

(3) Pe parcursul existenței persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcționare, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activității, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.

(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.

(5) Certificatele constatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerțului vor fi eliberate în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii.

CAPITOLUL III
Atribuirea codului unic de înregistrare

Art. 10. - Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice este condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului de către judecătorul delegat.

Art. 11. - (1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe cale electronică, Ministerului Finanțelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit alin. (1) Ministerul Finanțelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare.

Art. 12. - (1) Pentru asociațiile familiale, precum și pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Justiției.

(2) Pentru persoanele fizice codul unic de înregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administrației și Internelor sau, după caz, cu numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 13. - Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice, asociațiile familiale și persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata funcționării lor.

Art. 14. - (1) După efectuarea înmatriculării societăților comerciale în registrul comerțului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.

(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde următoarele elemente: numărul și data încheierii, denumirea, sediul social și forma juridică, numele și adresa fondatorilor, administratorilor și, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul și activitatea principală, capitalul social și durata de funcționare.

(3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va menționa codul unic de înregistrare atribuit și numărul de ordine în registrul comerțului, iar acest document poate fi transmis și pe cale electronică.

(4) La cererea și pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL IV
Procedura autorizării funcționării

Art. 15. - (1) La data eliberării de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de mențiuni sau înainte de începerea unei activități care necesită autorizare, solicitantul are obligația de a cere obținerea următoarelor autorizații:

a) actul de autorizare pentru prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.), emis de brigăzile și grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
b) actul de autorizare sanitară, emis de direcțiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătății sau de ministerele cu rețea proprie de sănătate publică;
c) actul de autorizare veterinară, emis de direcțiile veterinare și pentru siguranța alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de ministerele cu rețea veterinară proprie;
d) actul de autorizare de mediu, emis de autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;
e) actul de autorizare din punct de vedere al protecției muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) La cererea solicitantului, documentația necesară obținerii autorizării funcționării persoanelor juridice sau sediilor secundare poate fi depusă o dată cu cererea de înregistrare, însă termenul de eliberare a autorizațiilor prevăzute la alin. (1) începe să curgă de la data înregistrării în registrul comerțului a persoanei juridice sau a modificării actelor constitutive.

(3) În sensul dispozițiilor prezentei legi, prin act de autorizare se înțelege autorizația, avizul sau alt act administrativ emis de autoritățile și instituțiile publice competente, potrivit legii.

Art. 16. - Autoritățile publice prevăzute la art. 15 alin. (1), denumite în continuare autorități publice implicate, vor delega, în funcție de volumul activității, la birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, unul sau mai mulți reprezentanți cu drept de semnătură.

Art. 17. - (1) Procedura de autorizare a funcționării se desfășoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul pe a cărui rază solicitantul are stabilit sediul social principal sau secundar.

(2) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale au obligația organizării birourilor unice pentru efectuarea următoarelor activități:

a) primirea cererii de autorizare, verificarea existenței documentelor necesare stabilite de autoritățile publice implicate și înregistrarea cererilor de autorizare în registrul special;
b) încasarea taxelor și tarifelor datorate autorităților publice implicate în procedura de autorizare a funcționării;
c) transmiterea la autoritățile publice implicate, dacă este cazul, a cererilor de autorizare și a documentelor depuse de solicitant, pe bază de borderou și semnătură;
d) primirea de la autoritățile publice implicate a autorizațiilor și a actelor care se eliberează solicitanților și înregistrarea acestora în registrul special;
e) completarea și emiterea în termen a certificatelor constatatoare privind înregistrarea declarațiilor pe propria răspundere referitoare la autorizarea funcționării, potrivit prezentei legi;
f) ținerea în sistem computerizat a evidenței privind cererile de autorizare și modul de soluționare a acestora;
g) urmărirea termenelor prevăzute de prezenta lege și eliberarea către solicitanți a certificatelor constatatoare sau, după caz, a anexei privind autorizarea, care va deveni anexă la certificatul de înregistrare;
h) decontarea, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu autoritățile publice implicate a taxelor și tarifelor de autorizare încasate potrivit lit. b).

(3) Anexa la certificatul de înregistrare constituie actul administrativ emis de autoritățile publice implicate, care atestă faptul că solicitanții au obținut autorizațiile prevăzute la art. 15 alin. (1), necesare pentru începerea activității.

(4) Pentru sediul social principal și pentru fiecare sediu social secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare, care înlocuiește alte formulare de autorizare utilizate de autoritățile publice implicate, cu excepția cazurilor strict prevăzute de reglementările armonizate cu legislația comunitară și cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 43 alin. (4).

Art. 18. - (1) Cererile de autorizare a funcționării se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul pe a cărui rază solicitantul își are stabilit sediul social principal sau secundar și vor fi însoțite de documentele necesare pentru autorizare, precum și de dovezile privind achitarea taxelor și tarifelor aferente, datorate autorităților publice implicate.

(2) Personalul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal va verifica existența la dosar a cererilor de autorizare, a documentelor și a dovezilor privind plata taxelor și tarifelor, după care va înregistra cererea într-un registru special și, în termen de 24 de ore, o va înainta fiecărei autorități publice implicate, împreună cu documentele aferente.

(3) La înregistrarea cererii se va elibera solicitantului un exemplar cuprinzând numărul de ordine, data înregistrării în registrul special și termenul de eliberare a anexei referitoare la autorizații.

(4) În cazul prevăzut la art. 15 alin. (2), cererile de autorizare a funcționării vor fi înaintate autorităților publice implicate, în termen de 24 de ore de la data înregistrării în registrul comerțului a persoanei juridice sau a modificării actelor constitutive.

Art. 19. - (1) Cererea de autorizare a funcționării se soluționează, după caz, de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal sau de către autoritățile publice implicate.

(2) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va soluționa cererea după cum urmează:

a) în cazul în care solicitantul nu desfășoară, la sediul social principal sau secundar, activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator, va depune o declarație pe propria răspundere în acest sens. O dată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de înscriere de mențiuni, oficiul registrului comerțului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere și că nu este necesară autorizarea funcționării;
b) în cazul în care solicitantul depune declarație pe propria răspundere, specifică pentru fiecare autoritate publică, că îndeplinește condițiile de autorizare, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă înregistrarea declarației pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.

(3) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (2), autoritățile publice implicate vor soluționa cererea după cum urmează:

a) în cazul în care constată îndeplinirea cerințelor legale, vor comunca oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal autorizarea funcționării solicitantului;
b) în cazul în care constată neregularități ale documentației depuse sau neîndeplinirea condițiilor legale, vor notifica acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, precum și oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, acordând un termen de 30 de zile de remediere a neregularităților constatate, care curge de la data primirii notificării și poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului;
c) în cazul în care neregularitățile nu sunt remediate în termenul prevăzut la lit. b), vor respinge cererea și vor menționa refuzul de autorizare în anexa la certificatul de înregistrare.

(4) În registrul comerțului se înregistrează datele privitoare la activitățile pentru care se solicită autorizarea funcționării, potrivit alin. (2) și (3).

(5) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) și b), oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care să ateste că s-a depus cererea de autorizare și că aceasta este în curs de soluționare.

(6) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (2) și

(5) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. - La data primirii notificării prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. b), termenul de aprobare a autorizării se întrerupe, urmând ca, de la data remedierii neregularităților semnalate prin notificare, să curgă un nou termen de 20 de zile pentru emiterea autorizației.

Art. 21. - Termenele de comunicare între oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal și autoritățile publice implicate a documentelor prevăzute la art. 19 alin. (3) sunt:

a) 15 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru actele prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. a) și c), fiind aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (2);
b) 10 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru notificarea prevăzută la art. 19 alin. (3) lit. b), fiind aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (2).

Art. 22. - (1) Eliberarea de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal a documentelor prevăzute la art. 19 alin. (2), alin. (3) lit. a) și c) și alin. (5) se va face astfel:

a) la data eliberării certificatului de înregistrare, în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (5);
b) în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (3) lit. a) fiind aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (2);
c) prin excepție de la prevederile lit. b), în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare în registrul special, pentru solicitanții care funcționează în mai mult de 5 sedii sociale secundare, precum și pentru cei cu mai mult de 5 activități ce necesită evaluare în vederea autorizării, fiind aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (2).

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă de la data înregistrării cererii de autorizare a funcționării la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal și se calculează pe zile libere, cu excepția prevăzută la art. 15 alin. (2).

Art. 23. - În cazul în care una sau mai multe dintre autoritățile publice implicate comunică refuzul emiterii autorizației, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va proceda la emiterea anexei la certificatul de înregistrare. Anexa având cuprinsă mențiunea privind refuzul autorizării va fi eliberată solicitantului la termenul legal.

Art. 24. - În cazul neîndeplinirii de către solicitant a obligațiilor stabilite de autoritățile publice implicate prin notificarea prevăzută de art. 19 alin. (3) lit. b) ori în cazul refuzului de autorizare, precum și în cazul reautorizării, solicitantul are obligația reluării procedurii de autorizare a funcționării față de autoritatea implicată emitentă a refuzului, potrivit dispozițiilor art. 18.

Art. 25. - Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale asigură condițiile necesare pentru arhivarea cererilor de autorizare, a documentelor emise în aplicarea procedurii de autorizare a funcționării, precum și gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a funcționării, iar arhivarea documentației care a stat la baza autorizării se face de către autoritățile publice implicate.

CAPITOLUL V
Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală

Art. 26. - Până la data de 30 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2 care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare și cel de înregistrare fiscală au obligația de a solicita la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în a cărui rază au sediul social principal sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare.

Art. 27. - Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea funcționării se aplică în mod corespunzător și preschimbărilor prevăzute la art. 26.

Art. 28. - La data eliberării noului certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare, în măsura în care autorizațiile de funcționare nu mai sunt valabile sau nu au fost obținute, se va proceda conform prevederilor art. 18.

Art. 29. - În cadrul procedurii de preschimbare sau la înființarea sediilor sociale secundare din alte județe, autorizarea funcționării acestora se solicită la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în a cărui rază se află acest sediu.

Art. 30. - (1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.

(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comerțului și se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanțelor Publice, la Agenția Națională de Administrare Fiscală pe cale electronică, și se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal.

Art. 31. - (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3).

(2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 6 luni de la data pronunțării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligația numirii și înregistrării în registrul comerțului a lichidatorului.

(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, judecătorul delegat numește un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare și lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) judecătorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului în condițiile alin. (3) și (4), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerțului, se comunică și se publică potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (3).

(7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerțului, în condițiile alin. (5) și (6), se consideră bunuri abandonate.

Art. 32. - Certificatele de înregistrare și anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de soluționare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea.

CAPITOLUL VI
Servicii de asistență

Art. 33. - În cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se desfășoară activități de asistență acordate solicitanților, la cererea și pe cheltuiala acestora, în vederea asigurării îndrumării pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerțului a actelor constitutive sau modificatoare și a obținerii autorizării funcționării de la autoritățile publice implicate.

Art. 34. - (1) Serviciile de asistență se asigură prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.

(2) Serviciile de asistență se acordă în mod facultativ, la cererea și pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare sau, după caz, a cererii de autorizare, la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal.

(3) Serviciile de asistență se solicită prin cerere de servicii explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligațiile părților, termenele și tarifele datorate.

(4) Modelul și conținutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Art. 35. - (1) Serviciile de asistență care se prestează de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt:

a) îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale pentru constituirea și modificarea actelor constitutive ale firmelor;
b) îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, a formularelor tipizate specifice activității registrului comerțului, a cererii de autorizare;
c) tehnoredactarea cererii de înregistrare;
d) proiectarea și execuția siglei și a emblemei pentru firme;
e) obținerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social;
f) asigurarea obținerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:
- dovezii intabulării;
- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
g) redactarea declarației pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciților sucursalelor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;
h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului;
i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;
j) redactarea actului adițional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaților ori acționarilor, a deciziei consiliului de administrație privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:
- sediul social;
- denumirea firmei sau emblema acesteia;
- durata de funcționare;
- forma juridică;
- domeniul principal de activitate și activitatea principală;
- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN;
- administratori și cenzori;
- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit și pierderi etc.);
- primirea, retragerea de membri sau asociați;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- înființarea sau desființarea de sedii sociale secundare;
- divizare sau fuziune;
- dizolvare sau lichidare;
k) obținerea autentificării actului constitutiv sau a actului adițional;
l) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistență;
m) extragerea din bazele de date de acte normative și listarea pentru eliberare, la cerere.

CAPITOLUL VII
Taxe și tarife

Art. 36. - Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive și declarațiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor și cenzorilor, privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, precum și al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabilește în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Justiției, pe baza propunerilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 37. - Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) și (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

Art. 38. - (1) Pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru obținerea autorizării funcționării persoanelor juridice, nivelul taxelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției.

(2) Taxele și tarifele pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora funcționează autoritățile publice implicate.

(3) Taxele și tarifele datorate de solicitanți autorităților publice implicate se achită la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și se virează de către Oficiul Național al Registrului Comerțului în conturile titularilor.

Art. 39. - Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistență prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 40. - Cuantumul taxelor, tarifelor și onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcție de rata inflației.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale

Art. 41. - (1) Constituie contravenție și se sancționează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și

100.000.000 lei, desfășurarea oricărei activități de către persoanele juridice prevăzute la art. 2, înaintea obținerii autorizării funcționării prevăzute de prezenta lege și de actele normative speciale, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale instituțiilor competente să emită autorizarea de funcționare.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pierderea documentelor depuse de solicitant, de către oficiile registrului comerțului sau de către autoritățile publice implicate se sancționează cu plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunțată de judecătorul delegat.

(5) Dispozițiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 42. - (1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de același rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerțului, constatarea dizolvării de drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) și (3).

(2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispozițiile art. 31.

(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerțului, dispune încetarea de drept a activității sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înființare, de încuviințare sau de recunoaștere, orice persoană interesată va putea solicita instanței competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce privește obiectul de activitate și, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.

(4) Prin hotărârea pronunțată potrivit alin. (3), instanța competentă va dispune înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii pronunțate, rămasă irevocabilă, și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea.

(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispozițiile alin. (2) privitoare la lichidare și radiere.

Art. 43. - (1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerțului și al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerțului.

(3) Modelul cererii de autorizare și al anexei la certificatul de înregistrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiției, al conducătorilor ministerelor care au în subordine autoritățile publice implicate, precum și al conducătorilor celorlalte autorități ale administrației publice implicate, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(4) Procedurile și anexele la acestea, cuprinzând listele privind activitățile sau obiectivele care necesită autorizarea și cele privind activitățile sau obiectivele care sunt considerate autorizate pe baza declarației pe propria răspundere, precum și documentele necesare pentru autorizarea funcționării, perioada de valabilitate și modalitatea de reautorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora funcționează autoritățile publice implicate și a autorităților publice autonome implicate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, având ca obiect schimbul de informații și stabilirea procedurilor comune de lucru.

(6) Autoritățile publice implicate vor comunica oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale anularea autorizațiilor de funcționare, pentru a fi menționată în registrul comerțului și în extrasul de registru prevăzut la art. 9 alin. (3).

(7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum și al certificatului constatator prevăzut la art. 19 alin. (2) și (5) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

(8) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va menționa în registrul comerțului autorizațiile emise sau anulate de autoritățile publice implicate.

Art. 44. - (1) Cererile de înregistrare și cele de autorizare a funcționării, împreună cu documentele însoțitoare prevăzute de reglementările în vigoare, pot fi transmise și prin corespondență cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.

(2) Corespondența va conține și dovada privind plata taxelor și tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Național al Registrului Comerțului, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(3) Comunicarea de către oficiile registrului comerțului a anexei conținând autorizațiile de funcționare emise de autoritățile publice implicate, precum și orice corespondență cu solicitanții se pot face și prin poștă, la sediul social principal ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare ori autorizare a funcționării.

Art. 45. - Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.

Art. 46. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, aprobată și modificată prin Legea nr. 370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.413 din 14 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărții I - Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției - din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 8 septembrie 2004.
Nr. 359.


Joi, 22 aprilie 2021, 17:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.