HOTĂRÂRE nr.374 din 8 iulie 1994
privind unele masuri pentru intarirea raspunderii comisiilor locale și judetene in activitatea de aplicare a dispozitiilor Legii fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 194/28 iul. 1994

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1. - (1) In unitatile administrativ-teritoriale in care nu s-au definitivat documentatiile de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate asupra terenurior, comisiile locale create potrivit prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 vor realiza aceasta activitate pina la data de 30 septembrie 1994.

(2) Colectivele de lucru constituite in temeiul art. 4 alin. 2 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991, astfel cum a fost republicat, vor verifica documentatiile prezentate de comisiile locale - anexele nr. 1 - 20 la hotarirea sus-mentionata - in termen de 10 zile de la primire si le vor supune validarii comisiei judetene.

(3) Un exemplar al documentatiei validate va fi pus la dispozitia comisiei locale, in vederea intocmirii proceselor-verbale de punere in posesie, pe baza masuratorilor topografice.

Art. 2. - (1) Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor va analiza saptaminal modul de realizare a atributiilor stabilite conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.728/1992 si va lua masurile ce se impun pentru incadrarea in termenele stabilite.

Art. 3. - (1) Administratorii societatilor si asociatilor agricole au obligatia sa intocmeasca si sa puna la dispozitia comisiei locale tabelul completat, prevazut in anexa la prezenta hotarire, in vederea definitivarii proiectelor de parcelare si a punerii efective in posesie.

(2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre persoane imputernicite, de presedintele comisiei judetene, pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Art. 4. - Presedintii si membrii comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, administratorii societatilor si asociatiilor agricole care se fac vinovati de nerespectarea dispozitiilor comisiei judetene privind aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prin tergiversarea lucrarilor de punere in posesie sau reluarea nejustificata a acestora, raspund pentru prejudiciile cauzate, potrivit legii.

Art. 5. - (1) In vederea urgentarii emiterii titlurilor de proprietate, oficiile judetene de cadastru si organizarea teritoriului pot contracta cu persoane fizice sau juridice specializate efectuarea lucrarilor de punere in posesie definitiva pe baza de masuratori topografice.

(2) Pentru aceste lucrari se vor elabora caiete de sarcini, pe baza normelor existente, prin care se vor stipula conditiile tehnice de executare a lucrarilor „

(3) Plata lucrarilor se va face de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in limita fondurilor alocate pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe baza contractelor incheiate cu prestatorii de servicii.

(4) Decontarea lucrarilor se va face lunar, pe baza notelor justificative intocmite conform Hotărârii Guvernului nr.287/1994 si a normelor metodologice emise de Ministerul Agricullturii si Alimentatiei si de Ministerul Finantelor.

Art. 6. - Contraventia prevazuta la art. 18 din Hotărârea Guvernului nr.728/1992 se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Oancea

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu


Duminică, 05 aprilie 2020, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.