LEGE nr.230 din 13 iulie 2005
privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 618/15 iul. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

"LEGE
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și unele măsuri privind prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism."

3. La articolul 2, după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

"a1) prin finanțarea actelor de terorism se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;".

4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) prin tranzacție suspectă se înțelege operațiunea care, prin natura ei și caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezește suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism;".

5. La articolul 2, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) prin transferuri externe în și din conturi se înțelege operațiunile de plăți și încasări efectuate între persoane aflate pe teritoriul României și persoane aflate în străinătate."

6. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării."

7. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operațiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, comunicând și motivul pentru care s-a dispus soluția respectivă."

8. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii pe o perioadă de 3 zile lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operațiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile legii.

(3) Dacă Oficiul consideră că perioada de 3 zile lucrătoare nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 4 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii."

9. La articolul 4 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Persoanele prevăzute la art. 8, care constată că o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operațiunii în cauză, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism."

10. La articolul 5, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 au caracter de secret de serviciu.
............................................................................................
(4) Oficiul poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism."

11. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată și Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism."

12. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării."

13. La articolul 6, alineatele (2), (3), (4) și (6) vor avea următorul cuprins:

"(2) Dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Oficiu nu se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, Oficiul păstrează informațiile în evidență.

(3) Dacă informațiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului.

(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate solicita, motivat, Oficiului completarea acestora. Solicitarea poate fi efectuată și de parchetele de pe lângă curțile de apel sau de pe lângă tribunale ori, după caz, de Parchetul Național Anticorupție, în cazurile repartizate spre soluționare de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
............................................................................................
(6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, Parchetul Național Anticorupție va comunica trimestrial stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum și cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate."

14. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:

"(7) Oficiul va furniza persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 8, precum și autorităților cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudențială, printr-o procedură considerată adecvată, informații generale privind tranzacțiile suspecte și tipologiile de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism.

(8) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată organul competent."

15. La articolul 8, literele a)-c) și litera e) vor avea următorul cuprins:

"a) băncile, sucursalele băncilor străine, instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;
b) instituțiile financiare, cum sunt: fonduri de investiții, societăți de investiții, societăți de administrare a investițiilor, societăți de depozitare, de custodie, societăți de servicii de investiții financiare, fonduri de pensii și alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operațiuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operațiuni de plăți, emiterea și administrarea unor mijloace de plată, cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanții și subscrierea de angajamente, tranzacții pe cont propriu sau în contul clienților prin intermediul instrumentelor pieței monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acțiuni și oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanță acordată întreprinderilor în probleme de structură a capitalului, strategia industrială, consultanță și servicii în domeniul fuziunilor și al achizițiilor de întreprinderi, intermedierea pe piețele interbancare, administrarea de portofolii și consultanță în acest domeniu, custodia și administrarea valorilor mobiliare, precum și sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine;
c) societățile de asigurări și reasigurări, precum și sucursalele din România ale societăților de asigurări și reasigurări străine;
............................................................................................
e) auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță fiscală, contabilă ori financiar-bancară;".

16. La articolul 8, după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

"e1) notarii publici, avocații și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;".

17. La articolul 8, litera i) va avea următorul cuprins:

"i) Trezoreria Statului și autoritățile vamale;".

18. La articolul 8, după litera j) se introduce litera j1) cu următorul cuprins:

"j1) asociațiile și fundațiile."

19. La articolul 8 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Nu intră sub incidența prezentei legi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e) și e1), cu privire la informațiile pe care le primesc sau le obțin de la unul dintre clienții lor, în cursul determinării situației juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanță cu privire la declanșarea unor proceduri judiciare, indiferent dacă aceste informații au fost primite sau obținute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor."

20. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) De îndată ce există o informație că prin operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât limita minimă stabilită la alin. (2)."

21. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:

"(6) Autoritățile de supraveghere prudențială a persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competenței lor, norme privind măsurile necesare pentru stabilirea identității clienților în cazul operațiunilor desfășurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.

(7) Autoritățile de supraveghere prudențială și cele de control financiar al persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competenței lor, norme privind standardele de cunoaștere a clientelei."

22. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - În cazul în care există informații referitoare la clienții prevăzuți la art. 9 și 10, în sensul că tranzacția nu se desfășoară în nume propriu, persoanele fizice și juridice menționate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obține date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează acești clienți, inclusiv de la Oficiu."

23. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Cerințele de identificare a clienților nu se impun dacă s-a stabilit că plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o instituție de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori la un sediu secundar dintr-un stat membru al Uniunii Europene al unei instituții de credit sau financiare dintr-un stat terț."

24. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Cerințele de identificare a clientului nu se impun dacă acesta este o instituție de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, o sucursală dintr-un stat membru al Uniunii Europene a unei instituții de credit ori financiare dintr-un stat terț sau, după caz, o instituție de credit ori financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe de identificare similare cu cele prevăzute de legea română."

25. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuții în legătură cu:

a) dezvoltarea de politici interne, proceduri și control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;
b) desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă;
c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului."

26. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (11) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi."

27. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8, precum și structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale vor stabili proceduri și metode adecvate de control intern, pentru a preveni și a împiedica spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism și luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situații."

28. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare."

29. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii, și cele de supraveghere prudențială a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica și vor controla, în cadrul atribuțiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, vor informa de îndată Oficiul."

30. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică și Autorității Naționale a Vămilor cu privire la persoanele care trec frontiera de stat a României având asupra lor numerar sau titluri de valoare care depășesc echivalentul în lei a 10.000 euro."

31. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele prevăzute la art. 8 și salariații acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism și de a nu avertiza clienții cu privire la sesizarea Oficiului."

32. La articolul 19, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
............................................................................................
(4) Oficiul este condus de un președinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri."

33. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Salarizarea membrilor plenului și a personalului Oficiului, nomenclatorul de funcții, condițiile de vechime și studii pentru încadrarea și promovarea personalului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Membrii plenului și personalul Oficiului au toate drepturile și obligațiile prevăzute în reglementările legale menționate în anexa la prezenta lege.

(3) Persoanele care, potrivit legii, gestionează informații clasificate beneficiază de un spor de 25% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate."

34. La articolul 22, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Constituie contravenție următoarele fapte:

a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) și (7) și la art. 4;
b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 11, art. 13-15, art. 16 alin. (1) și la art. 17.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei."

35. După articolul 24 se introduce articolul 241 cu următorul cuprins:

"Art. 241. - În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie."

36. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) În cazul infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism se aplică dispozițiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

(2) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3) Veniturile sau alte beneficii materiale obținute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confiscă.

(4) Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite în mod legal, se confiscă bunuri până la concurența valorii bunurilor supuse confiscării.

(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și veniturilor sau altor beneficii materiale obținute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite în mod legal.

(6) Pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală."

37. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 23 și 24, precum și în cazul infracțiunii de finanțare a actelor de terorism, secretul bancar și secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală și nici instanțelor de judecată. Datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art. 8, la cererea scrisă a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului ori a procurorului sau a instanței."

38. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării faptuitorului pot fi dispuse următoarele măsuri:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicațiilor;
c) accesul la sisteme informatice.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procuror pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror prin ordonanță motivată, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Durata maximă a măsurii dispuse este de 4 luni.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) pot fi dispuse de judecător, potrivit dispozițiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorul poate dispune să i se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condițiile prevăzute la alin. (1)."

39. După articolul 27 se introduce articolul 271 cu următorul cuprins:

"Art. 271. - În cazul în care există indicii temeinice și concrete că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor ori de finanțare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți, în vederea strângerii datelor privind existența infracțiunii și identificarea făptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală."

40. Anexa va avea următorul cuprins:

ANEXĂ

SALARIZAREA
membrilor plenului și personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.             Nivelul   Reglementarea legală în funcție        Vechimea
crt. Funcția        studiilor   de care se face salarizarea        în specialitate
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Președinte         S Coeficientul de multiplicare prevăzut      10 ani în funcții
                  în Ordonanța de urgență a Guvernului       economice sau
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 2     juridice
 2. Membru al plenului     S Coeficientul de multiplicare prevăzut      10 ani în funcții
                  în Ordonanța de urgență a Guvernului       economice sau
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 3     juridice
 3. Consilier al președintelui S Coeficientul de multiplicare prevăzut 
                  în Ordonanța de urgență a Guvernului
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 4
 4. Director          S Coeficientul de multiplicare prevăzut în 
                  Ordonanța de urgență a Guvernului
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 5
 5. Șef serviciu        S Coeficientul de multiplicare prevăzut în 
                  Ordonanța de urgență a Guvernului
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 9
 6. Analist financiar gradul I S Coeficientul de multiplicare prevăzut      8 ani în funcții
                  în Ordonanța de urgență a Guvernului       economice sau
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 18    juridice
 7. Analist financiar gradul II S Coeficientul de multiplicare prevăzut      6 ani în funcții
                  în Ordonanța de urgență a Guvernului       economice sau
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 23    juridice
 8. Analist financiar gradul III S Coeficientul de multiplicare prevăzut      4 ani în funcții
                  în Ordonanța de urgență a Guvernului       economice sau
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 24    juridice
 9. Analist financiar gradul IV S Coeficientul de multiplicare prevăzut      2 ani în funcții
                  în Ordonanța de urgență a Guvernului       economice sau
                  nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 29    juridice
10. Asistent analist treapta I M Coeficientul de multiplicare prevăzut      7 ani în funcții
                  în Legea nr. 50/1996, anexa nr. 2       auxiliare juridice,
                  cap. A nr. crt. 13                economice sau
                                          administrative
11. Asistent analist treapta II M Coeficientul de multiplicare prevăzut      4 ani în funcții
                  în Legea nr. 50/1996, anexa nr. 2       auxiliare juridice,
                  cap. A nr. crt. 14                economice sau
                                          administrative
12. Șofer IA          M Nivelul de salarizare prevăzut în 
                  Ordonanța de urgență a Guvernului
                  nr. 24/2000, anexa V/2
13. Muncitor necalificat    M/G Nivelul de salarizare prevăzut în 
                  Ordonanța de urgență a Guvernului
                  nr. 24/2000, anexa V/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:
Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic."

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta lege transpune Directiva nr. 2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului European privind modificarea Directivei Consiliului nr. 91/308/EEC pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L344/76 din 28 decembrie 2001.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DAN RADU RUȘANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 13 iulie 2005.
Nr. 230.


Joi, 28 mai 2020, 11:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.