LEGE nr.353 din 2 decembrie 2005
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1092/5 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.577 din 5 iulie 2005, cu următoarea completare:

- Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru perioada rămasă până la finele anului 2005, instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, li se interzice achiziționarea de autoturisme și mobilier.

(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) achiziționarea de autoturisme și mobilier pentru:

a) instituții publice nou-înființate prin lege, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor instituții publice deja existente;
b) activitățile specifice desfășurate de ministere și de organe de specialitate ale administrației publice centrale, care, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
c) proiecte finanțate din împrumuturi externe și/sau fonduri nerambursabile;
d) dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului școlar a unităților de învățământ preuniversitar de stat;
e) dotarea cu mobilier a spațiilor de învățământ și a căminelor instituțiilor de învățământ superior, din venituri proprii;
f) Camera Deputaților și Senatul;
g) Ministerul Afacerilor Externe, pentru achiziții de mobilier necesar misiunilor diplomatice și consulare nouînfiin țate, cu încadrarea în bugetul apobat pe anul 2005;
h) creșele;
i) obiectivele de investiții cu punere în funcțiune în anul 2005, cu condiția ca în devizul general al lucrării să fi fost prevăzută, ca primă dotare, achiziționarea de autoturisme și/sau mobilier;
j) Avocatul Poporului, Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor Publice, pentru achiziții de mobilier destinate Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
k) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, precum și instituțiile publice din subordinea sa, numai mobilierul necesar pentru personalul angajat în scopul îndeplinirii sarcinilor asumate în vederea integrării în Uniunea Europeană;
l) Ministerul Culturii și Cultelor, pentru achiziții de mobilier necesar obiectivului "Biblioteca Națională";
m) achiziții de autoturisme și mobilier din fonduri provenind din donații și sponsorizări.

(3) Achizițiile publice de mobilier și autoturisme, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la acea dată, comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică.

(4) În cazuri temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la solicitarea ministrului educației și cercetării, a ministrului sănătății, respectiv a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ministrul finanțelor publice poate aproba achiziții de mobilier necesar desfășurării în bune condiții a activității instituțiilor publice din domeniul învățământului și sănătății, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2005.

(5) În cazuri temeinic justificate, Ministerul Administrației și Internelor poate aproba achiziții de mobilier necesar desfășurării în bune condiții a activității instituțiilor publice de învățământ din subordine și centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2005.

(6) Se exceptează de la prevederile alin. (1) achiziționarea de autoturisme din producția internă, în regim de leasing financiar, de către Ministerul Administrației și Internelor, în vederea desfășurării în bune condiții a activității ministerului, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2005."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GEORGE SABIN CUTAȘ

București, 2 decembrie 2005.
Nr. 353.


Duminică, 07 iunie 2020, 13:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.