ORDIN nr.269 din 28 decembrie 2005
al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1193/30 dec. 2005

În temeiul prevederilor:
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:
- dispozițiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Referatul de aprobare nr. 2.208/2.494 din 28 decembrie 2005,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.221/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.064 din 28 noiembrie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă a alineatului (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind:"

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Veniturile realizate de persoane autorizate potrivit legii să desfășoare activități independente asupra cărora se calculează contribuția sunt veniturile din activități desfășurate de persoane fizice în baza unei autorizații eliberate în acest sens, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere."

3. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogă.

4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru veniturile realizate din activități desfășurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfășoare activități independente, contribuția de 6,5% se plătește de persoana care le realizează."

5. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care contribuabilii care realizează venituri din profesii libere sau sunt autorizați să desfășoare activități independente, la finele anului, înregistrează pierderi sau realizează venituri la nivelul fiecărei luni sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară, contribuția se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare lună, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contribuția."

6. Titlul secțiunii a 4-a va avea următorul cuprins:

"SECȚIUNEA a 4-a
Asigurații beneficiari ai indemnizației de șomaj"
<

7. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Beneficiarii indemnizației de șomaj sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar contribuția bănească lunară în cotă de 6,5% se aplică asupra indemnizației de șomaj și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj."

8. Alineatul (2) al articolului 11 se abrogă.

9. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obligația plății contribuției de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. Contribuția pentru veniturile din dividende se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a făcut plata dividendelor."

10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.150/2002, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege veniturile impozabile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.150/2002, cu modificările și completările ulterioare."

11. Alineatul (5) al articolului 14 se abrogă.

12. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Contribuțiile pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.150/2002, cu modificările și completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Cristian Vlădescu

București, 28 decembrie 2005.
Nr. 269.


Vineri, 22 ianuarie 2021, 08:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.