ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.48 din 28 iunie 2006
privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid
Textul actului publicat în M.Of. nr. 566/30 iun. 2006

Având în vedere necesitatea alinierii României la practica comunitară, în sensul de a da curs favorabil Recomandării din 16 iunie 1960 a Consiliului de Cooperare Vamală, potrivit căreia magazinele duty-free pot funcționa numai în aeroporturi, porturi maritime și la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic internațional,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență stabilește:

a) condițiile în care se pot comercializa mărfuri în regim duty-free și duty-paid în aeroporturi internaționale, pe fluxurile de plecări externe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal; și
b) condițiile în care se pot comercializa mărfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse ce au ca destinație un stat terț și prin magazine diplomatice.

Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:

a) regim duty-paid - regimul de comercializare a mărfurilor în condițiile plății taxelor vamale de import, a accizelor și a taxei pe valoarea adăugată, precum și a oricăror alte sume care se cuvin bugetului de stat la importul de mărfuri în vederea comercializării acestora sub acest regim;
b) magazine duty-paid - magazinele amplasate în aeroporturile internaționale, pe fluxurile de plecări externe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, prin care este permisă comercializarea de mărfuri cu amănuntul, în regim duty-paid. Prin aceste magazine se comercializează mărfuri indiferent de sursa de aprovizionare. Pentru mărfurile accizabile provenite din producția internă și din achiziții intracomunitare se datorează acciză indiferent de destinația călătorilor;
c) regim duty-free - regimul de comercializare a mărfurilor în condițiile scutirii de la plata taxelor vamale sau a oricăror taxe cu efect echivalent taxelor vamale de import, a accizelor și a taxei pe valoarea adăugată, precum și a oricăror alte sume care se cuvin bugetului de stat la importul de mărfuri în vederea comercializării sub acest regim;
d) magazine duty-free - magazinele autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, prin care este permisă comercializarea mărfurilor din import, cu amănuntul, în regim duty-free. Prin aceste magazine este permisă și comercializarea mărfurilor din producția internă și din achiziții intracomunitare, caz în care nu se datorează accize și taxa pe valoarea adăugată;
e) autorizație - documentul eliberat de Ministerul Finanțelor Publice, prin care se conferă dreptul de comercializare cu amănuntul în regim duty-free, prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale, pe fluxurile de plecări externe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, la bordul aeronavelor care efectuează curse cu o destinație internațională și prin magazine diplomatice;
f) stat membru - stat membru al Uniunii Europene;
g) stat terț - stat care nu este membru al Uniunii Europene.

Art. 3. - (1) Mărfurile neaccizabile provenite din statele terțe și din achiziții intracomunitare, care se comercializează în regim duty-free și duty-paid, se supun regimului de antrepozitare vamală, potrivit prevederilor Codului vamal comunitar instituit prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.319/92.

(2) Mărfurile accizabile provenite din statele terțe, din producția internă și din achiziții intracomunitare, care se comercializează în regim duty-free și duty-paid, se supun regimului de antrepozitare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare privind antrepozitarea vamală și fiscală, mărfurile introduse în antrepozitele prevăzute la alin. (1) și (2), aflate sub supraveghere vamală, pot fi comercializate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. - (1) Comercializarea mărfurilor în regim duty-free se poate face prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale, în locațiile stabilite prin art. 2 lit. d) și la bordul aeronavelor numai călătorilor care au ca destinație directă un stat terț.

(2) Comercializarea mărfurilor către călătorii care au ca destinație un stat membru se face în regim duty-paid, chiar dacă mărfurile sunt comercializate prin magazine duty-free.

Art. 5. - (1) Deservirea în exclusivitate a misiunilor diplomatice și a persoanelor fizice cu statut diplomatic în regim duty-free este permisă printr-o singură locație, amplasată în municipiul București, agreată de Ministerul Afacerilor Externe și de autoritatea vamală competentă, unde își pot desfășura activitatea în regim duty-free mai mulți operatori economici.

(2) În termen de cel mult 6 luni de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de data aderării României la Uniunea Europeană, titularii autorizațiilor de funcționare pentru magazinele duty-free diplomatice urmează să facă demersurile necesare pentru autorizare în locația prevăzută la alin. (1), în caz contrar pierzând dreptul de a-și continua activitatea. Autorizarea schimbării locației nu va fi condiționată de plata unei noi taxe anuale prevăzute la art. 11 alin. (1).

Art. 6. - (1) Pentru mărfurile provenite din statele membre sau terțe, comercializate în regim duty-free sau duty-paid către călătorii care au ca destinație un stat terț, se întocmesc declarațiile vamale de export aferente vânzărilor în luna precedentă, până la data de 10 a lunii următoare efectuării operațiunilor.

(2) Pentru mărfurile provenite din statele terțe, comercializate în regim duty-paid călătorilor care au o destinație intracomunitară, se întocmesc declarații vamale de import aferente vânzărilor din luna precedentă, până la data de 10 a lunii următoare efectuării operațiunilor.

(3) Pentru mărfurile provenite din statele membre, comercializate în regim duty-paid călătorilor care au o destinație intracomunitară, se întocmesc decontul de taxă pe valoarea adăugată și declarația de accize, aferente vânzărilor din luna precedentă, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. - Vânzarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid se efectuează pe baza următoarelor documente:

a) pentru magazinele din aeroporturile internaționale amplasate după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal și la bordul aeronavelor care efectuează curse ce au ca destinație un stat terț, pe baza pașaportului în care este aplicată ștampila poliției de frontieră și a cărții de îmbarcare;
b) pentru magazinele diplomatice, pe bază de comenzi scrise, emise de misiunile diplomatice, avizate de autoritatea vamală competentă, în limita cotelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea acordurilor internaționale în domeniu semnate de România.

Art. 8. - (1) Mărfurile sunt comercializate în regim duty-free și duty-paid numai în ambalaje și în cantități uzuale comerțului cu amănuntul, destinate consumului individual sau familial.

(2) Prețurile mărfurilor destinate comercializării în regim duty-free sau duty-paid vor fi exprimate în euro și vor fi afișate la vedere, diferențiat în funcție de regimul fiscal aplicat.

(3) Comercializarea mărfurilor către cumpărători se face numai în condițiile emiterii de bonuri sau de facturi fiscale, după caz, excepție făcând ziarele și revistele, care pot fi comercializate și în lei, în limita a 50 lei. Pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale pentru fiecare vânzare și nu se va solicita cumpărătorului pașaportul, cartea de îmbarcare sau biletul de avion, iar pentru justificarea vânzărilor se va face zilnic un singur bon fiscal.

(4) Bonurile fiscale trebuie să conțină următoarele date:

a) denumirea, adresa/sediul și codul unic de înregistrare ale operatorului economic emitent;
b) logotipul și seria aparatului;
c) numărul de ordine;
d) data și ora emiterii;
e) denumirea mărfurilor comercializate;
f) cantitățile;
g) prețurile unitare;
h) valoarea totală;
i) numărul și data cărții de îmbarcare;
j) destinația călătorului.

(5) Facturile fiscale vor fi utilizate pentru comercializarea mărfurilor de folosință îndelungată pentru care sunt prevăzute obligații legale în acest sens. Pe lângă informațiile conținute în bonurile fiscale, facturile vor evidenția în plus marca, tipul, seriile mărfurilor comercializate, precum și alte elemente cerute de reglementările în vigoare.

Art. 9. - Amplasarea magazinelor autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free și duty-paid în aeroporturi internaționale este permisă în locațiile menționate la art. 2 lit. b) și d) numai în baza avizului comunicat în scris de Ministerul Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și al Autorității Naționale a Vămilor.

Art. 10. - (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în regim duty-free, se face numai în baza autorizației emise de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Termenul de valabilitate al autorizației emise este de 5 ani.

Art. 11. - (1) Pentru fiecare an de funcționare a magazinelor prin care se comercializează mărfuri în regim duty-free, în aeroporturile internaționale se datorează o taxă de 10.000 euro. Aceeași taxă se datorează și în cazul comercializării mărfurilor în valută, în regim duty-free, prin magazinele diplomatice și la bordul aeronavelor care efectuează curse având ca destinație un stat terț.

(2) Termenul de plată a taxei anuale/magazin/autorizație de funcționare se stabilește după cum urmează:

a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizației de funcționare;
b) pentru următorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcționare precedent.

(3) Plata taxei anuale se efectuează în lei de către persoanele juridice care au fost autorizate să comercializeze mărfuri cu amănuntul în valută, în regim duty-free. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit și comunicat de Banca Națională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.

(4) Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat și se plătește în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

(5) Taxa de autorizare se restituie total sau parțial numai în situația în care autorizațiile emise sunt anulate ca urmare a modificărilor legislative ulterioare.

Art. 12. - Lista mărfurilor permise la comercializare prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, la bordul aeronavelor care efectuează curse cu destinație un stat terț și prin magazine diplomatice, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 13. - Este interzisă comercializarea de produse din tutun, de băuturi distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase, vinuri, vermuturi și alte băuturi fermentate și bere călătorilor care au vârsta sub 18 ani.

Art. 14. - Ministerul Finanțelor Publice procedează la anularea autorizației de funcționare emise, în următoarele cazuri:

a) neplata taxei anuale la termenele stabilite;
b) comercializarea altor mărfuri în regim duty-free decât cele prevăzute în anexă;
c) comercializarea de mărfuri în regim duty-free către persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
d) în cazul repetării contravenției prevăzute la art. 15.

Art. 15. - Neemiterea de bonuri sau de facturi fiscale pentru mărfurile comercializate în regim duty-free sau duty-paid constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 8.000 lei și 40.000 lei.

Art. 16. - (1) Activitatea magazinelor care funcționează în prezent în aeroporturile internaționale în regim duty-paid continuă și după data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prin magazinele duty-paid din aeroporturile internaționale, care funcționează în prezent în punctele de trecere a frontierei de stat, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, se pot comercializa și mărfuri în regim duty-free, în condițiile obținerii autorizației necesare.

Art. 17. - (1) Controlul activității de comercializare a mărfurilor, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. - (1) Autorizațiile de funcționare emise pentru magazinele duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, altele decât aeroporturile cu tranzit internațional, respectiv la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, și pentru magazinele duty-free diplomatice își încetează valabilitatea la 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Stocul de mărfuri existent în magazinele duty-free, ale căror autorizații de funcționare își vor înceta valabilitatea potrivit alin. (1), va fi lichidat în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Magazinele ale căror autorizații de funcționare își vor înceta valabilitatea potrivit alin. (1) nu mai pot achiziționa alte bunuri pentru a fi comercializate în regim duty-free.

(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) își încetează aplicabilitatea prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, referitoare la autorizarea magazinelor duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre și navale și comercializarea mărfurilor cu amănuntul în valută.

Art. 19. - (1) În cazul operatorilor economici a căror activitate de comercializare a mărfurilor în regim duty-free încetează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se va proceda la restituirea proporțională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefuncționare sau la compensarea cu obligații fiscale la bugetul de stat.

(2) Perioada de nefuncționare, exprimată în zile calendaristice, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă pentru magazinele duty-free din punctele de trecere a frontierei de stat terestre și navale perioada de la data încetării activității până la data expirării anului de funcționare pentru care s-a făcut plata taxei anuale.

(3) Restituirea diferențelor de taxă anuală se va face de către unitățile Trezoreriei Statului în lei. Valoarea în lei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit și comunicat de Banca Națională a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru sumele de restituit în cursul acelei săptămâni.

(4) Procedura de restituire se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 20. - Până la data aderării României la Uniunea Europeană încetează emiterea de autorizații de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.

Art. 21. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul finanțelor publice va emite, prin ordin, normele de aplicare a acesteia.

Art. 22. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepția prevederilor art. 5, 18, 19, 20, 21 și 22, care intră în vigoare la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23. - La data aderării României la Uniunea Europeană se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003;
b) art. 1-9 din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

București, 28 iunie 2006.
Nr. 48.


ANEXĂ

LISTA
mărfurilor care pot fi comercializate în regim duty-free și duty-paid

 1. Accesorii pentru birou
 2. Apă minerală
 3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto
 4. Aparatură de calcul de mici dimensiuni
 5. Articole de sport
 6. Articole de voiaj
 7. Articole din blană naturală
 8. Articole din piele naturală
 9. Articole din sticlă, cristal, porțelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)
 10. Articole și accesorii de îmbrăcăminte și încălțăminte
 11. Articole optice
 12. Artizanat
 13. Băuturi distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase
 14. Băuturi răcoritoare
 15. Bere
 16. Bijuterii
 17. Cartele telefonice
 18. Casete video și audio, baterii, compact-discuri, DVD-uri
 19. Cărți, reviste, ziare
 20. Ceasuri, brățări de ceasuri, brichete
 21. Instrumente muzicale
 22. Jucării
 23. Produse alimentare
 24. Produse din tutun
 25. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum și suporturile acestora
 26. Produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice
 27. Programe software
 28. Săpunuri
 29. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe și litografii
 30. Vinuri, vermuturi și alte băuturi fermentate.


Luni, 21 octombrie 2019, 03:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.