Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 20-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 1999

8. Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnilor deputați,

Stimați colegi,

Trecem la ultima parte a activității parlamentare din această după-amiază, prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. Interpelările, așa cum cunoașteți, se fac în scris, se arată obiectul acestora, fără nici un fel de dezvoltare. Ele se citesc, numai, în ședința de astăzi, după care se înregistrează și se transmit primului-ministru, potrivit procedurii care vă este cunoscută.

Are cuvântul domnul deputat Gheorghe Ionescu, care are de prezentat două interpelări.

Aveți cuvântul, domnule deputat; deci obiectul interpelării.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am să prezint cele două interpelări.

Prima interpelare este adresată Ministerului Tineretului și Sportului. Sala Polivalentă din Craiova, unul din cele mai importante obiective sportive ale municipiului, cu o capacitate de 2.900 de locuri, a funcționat în perioada 1978 – 1994, când un incendiu devastator a distrus structura de rezistență și a afectat profund structura perimetrală din beton armat, pe care acesta se rezema. Pentru refacerea acestui obiectiv, Direcția pentru tineret și sport a județului Dolj, în septembrie 1995, a întocmit un studiu de fezabilitate, acesta stând la baza elaborării temei de proiectare pentru licitația de proiectare, în condițiile Legii nr.10/1991, HG nr.727 și HG nr.113/1993.

În luna iunie 1996, Ministerul Tineretului și Sportului a avizat studiul de fezabilitate al Sălii Polivalente și l-a înaintat Comisiei interministeriale, în vederea aprobării și materializării acestuia, care a avut loc prin HG nr.1177/18 noiembrie 1996, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Refacere și modernizare Sala Polivalentă cu 4.000 de locuri". Refacerea Sălii Polivalente a însemnat expertize, studii, proiecte, avize, dezafectare, pregătire pentru reconstrucție și începerea construcției, prin reutilizarea părții de structură neafectată de incendiu, efortul fiind susținut din bugetul de stat.

Aceste lucrări de construcție au început în decembrie 1997, termenul execuției fiind de 36 de luni. Stadiul actual al lucrărilor executate este de 11,6 miliarde lei, din care s-au decontat 5,9 miliarde lei. În anul 1999, nu s-au acordat fonduri pentru continuarea lucrărilor, ceea ce duce la oprirea investiției și conservarea lucrărilor la stadiul actual.

Domnule ministru,

Activitatea sportivă în Craiova, la data actuală, este, oarecum, satisfăcătoare, iar întrecerile sportive organizate la nivel național și internațional se desfășoară în alte orașe, la distanțe de 60 și 120 km de Craiova.

Direcția pentru tineret și sport a județului Dolj a trimis la dumneavoastră o informare privind situația reală a acestui obiectiv și sumele solicitate pentru anul 1999.

Vă rog, domnule ministru, să precizați poziția dumneavoastră față de acest obiectiv, având în vedere că județul Dolj este un județ care a dat țării multe valori sportive.

Să cred că, la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului, nu există interes pentru activitatea sportivă din județul Dolj?!

Anexat, vă trimit și materialul întocmit de Direcția județeană a tineretului și sportului din Dolj, cu soluțiile de rezolvare, existent deja la minister.

Domnul Acsinte Gaspar:

A doua interpelare, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule prim-ministru Radu Vasile,

Legea nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori a avut drept scop crearea, funcționarea și supravegherea piețelor de valori mobiliare, cu instituțiile specifice acestor piețe. Conform acestei legi, s-a înființat Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, fiind stipulat că Guvernul României sau, după caz, la dispoziția acestuia, autoritățile administrative publice locale să atribuie imobilele necesare, ca terenuri și clădiri, din domeniul public de interes național sau local, în 60 de zile de la cerere.

După înființare, s-a atribuit un spațiu provizoriu, situat la etajele 2 și 3 ale imobilului din Calea Griviței nr.21, sectorul 1, București, imobil ce face parte din patrimoniul Academiei Române, respectiv Institutul de Matematică, clădire unde își au sediul un număr mare de asociații, organizații sindicale, societăți comerciale.

Dacă, la începutul activității, spațiul repartizat era, oarecum, satisfăcător, pe parcurs, atribuțiile Comisiei Naționale de Valori Mobiliare au sporit, în mod considerabil, în special cele de supraveghere și control, crescând corespunzător numărul salariaților, precum și volumul relațiilor cu cei peste 7.000 de emitenți, societăți comerciale, acționarii acestora, cu investitorii persoane fizice și juridice, cu organisme interne și internaționale, în special din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Canada.

Condițiile în care lucrează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sunt total improprii unei instituții de asemenea anvegură și vă precizez, domnule prim-ministru, că nu este corect ca discuțiile care au loc cu beneficiarii acesteia să se poarte pe scările de acces de la un etaj la altul, menționând că înseși coridoarele de acces din birouri sunt, peste 60%, ocupate cu dulapuri cu arhivă.

Este neplăcut, domnule prim-ministru, ca un salariat, atunci când, din lipsă de spațiu, este obligat să discute, chiar cu un demnitar, pe holul scărilor, în fața ușilor de ascensor.

Cu o situație asemănătoare se confruntă și Bursa de Valori București, fapt pentru care ar fi de dorit gruparea tuturor instituțiilor pieței de capital într-un singur imobil, și anume: Comisia Națională de Valori Mobiliare, Bursa de Valori București, Rasdaq-ul, Societatea Națională de Compensare, Decontare și Depozitare, Asociația Națională a Societăților de Valori Mobiliare și Institutul Român de Valori Mobiliare.

Imobilul vizat, în acest scop, a fost Magazinul "Junior", situat în Bd.Unirii nr.37, sector 3, București, pentru care, în iunie 1997, Guvernul României a adoptat o Hotărâre de Guvern, prin care acest spațiu era scos din patrimoniul Societății Comerciale București S.A. și repartizat, spre administrare, Comisiei Naționale de Valori Mobiliare, hotărâre care, din păcate, datorită unei situații conjuncturale, nu a fost publicată în "Monitorul Oficial", în acest fel nefiind un act normativ.

Domnule prim-ministru,

Rog a se verifica și a analiza cele semnalate mai sus și a da dispozițiile corespunzătoare, în vederea rezolvării celor solicitate, având în vedere că, atunci când se vrea, se găsesc soluții și, aici, mă gândesc la faptul că vor exista spații disponibile rezultate din restructurarea Bancorex sau din cele valorificate de AVAB.

Domnule prim-ministru,

Vă rog să precizați poziția Guvernului României, în legătură cu cele semnalate mai sus.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să depuneți, aici, la Secretariatul tehnic, interpelările, ca să le putem remite.

Are cuvântul domnul deputat Mihai Nicolescu.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea se adresează domnului ministru Ioan Mureșan și vizează stadiul lucrărilor agricole de toamnă, pornind de la ideea că acestea se găsesc, la ora actuală, într-un stadiu deosebit de nefavorabil, cu întârzieri majore și, în astfel de condiții, într-adevăr, ne îngrijorează faptul că mari suprafețe de culturi premergătoare pentru culturile de toamnă nu sunt eliberate și, mai grav, suprafețe mari nu sunt arate și pregătite. Deja, în zona a treia de cultură, trebuia să se semene în plin, iar la sfârșitul acestei săptămâni, ar trebui să se înceapă semănatul.

Din situația operativă rezultă o cantitate de grâu pentru sămânță, obținută în acest an, de circa 80.000 de tone, cantitate cu totul insuficientă pentru a realiza o suprafață normală de semănat.

Pornind de la această stare de lucruri, vă rog să-mi permiteți să formulez două întrebări, să ridic două probleme, și anume: ce suprafețe de grâu, orz, orzoaică se vor semăna, în această toamnă și cât din acestea au fost arate până la zi și, al doilea aspect, a doua problemă, cum se preconizează asigurarea semințelor necesare înființării culturilor pentru speciile amintite, având în vedere faptul că cantitatea de sămânță certificată, la grâu, este de numai de 80.000 de tone.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să depuneți la Secretariatul... Ați depus? Da, e în ordine.

Vă mulțumesc.

Are cuvântul, în continuare, domnul deputat Nicolae Groza.

Domnul Nicolae Groza:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Ioan Mureșan de la Ministerul Agriculturii și Alimentației.

În esență, interpelarea cuprinde: prin Ordonanța nr.96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acesteia, se solicită legiferarea finanțării, prin bugetul de stat, a cheltuielilor pentru producerea, menținerea și îmbunătățirea calității fondului genetic. Aceste cheltuieli reprezintă 60 – 65% din cheltuielile totale de producție ale Societății Naționale Cai de Rasă S.A., înființată prin HG nr.637/1998.

Dacă bugetul de stat trebuie să subvenționeze, în proporție de 60%, activitatea respectivei societăți pe acțiuni, de ce nu a fost lăsată Regia Autonomă Cai de Rasă? Nu există și alte interese, pe care eu le consider obscure?

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, vă mulțumesc.

Domnilor deputați,

Stimați colegi,

Ca să ne putem încadra în timpul afectat pentru expunerea și prezentarea, pe scurt, a interpelărilor, vă reamintesc că, potrivit Regulamentului, interpelările se prezintă în scris, arătându-se doar obiectul acestora, fără nici o dezvoltare. Dezvoltarea interpelărilor are loc în ședința care este consacrată dezbaterilor. Deci sunt 22 de colegi de aici încolo încă și, de aceea, v-aș ruga ca să prezentați, în această ședință, doar obiectul, urmând ca, în ședința de prezentare și consacrată dezbaterilor, atunci să aibă loc dezvoltarea.

Are cuvântul domnul deputat Haralambie Irimescu.

Obiectul interpelării, iar dezvoltarea se va face în ședința următoare, consacrată dezbaterii.

Domnul Haralambie Irimescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată ministrului justiției.

Pe scurt, aș avea următoarea întrebare, adresată domnului ministru. Este vorba despre o sesizare a domnului Terente din Bacău, prin care era informat că, în septembrie, s-a amânat o plângere penală formulată împotriva unor magistrați din Bacău. Până la această dată, nu a primit nici un răspuns. Întrebarea este: care este stadiul cercetărilor și ce măsuri au fost întreprinse în vederea soluționării plângerii penale, după un an de la înmânare?

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, vă mulțumesc.

Vă rog s-o depuneți la Secretariatul tehnic.

Domnul deputat Vasile Mândroviceanu.

Vă rog să poftiți, domnule deputat.

Se pregătește doamna deputat Viorica Afrăsinei.

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci vă rog să țineți seama de recomandarea pe care am făcut-o, pentru că dezvoltarea interpelărilor se va face în ședința consacrată dezbaterilor.

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Sunt întru totul de acord, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului procuror general al României și se referă la niște afirmații de natură calomnioasă, care au fost făcute la adresa mea și pe care doresc ca organele competente să le analizeze. Aceasta deoarece, în prezent, sunt sub incidența jurământului pe care l-am depus în fața dumneavoastră, a întregului Parlament, ca membru al Comisiei de Control a Activității Serviciului Român de Informații, și, dacă ceea ce s-a spus, la adresa mea, ar fi adevărat, ar însemna că eu nu îmi găsesc locul în această comisie. Și solicit domnului procuror general să strângă materialele pe care le consideră de cuviință, dacă sunt vinovat să fiu exclus din această comisie și să se ia împotriva mea orice sancțiune prevede legea, iar dacă nu, cei care au făcut afirmațiile respective să declanșeze, privitor la dumnealor, urmărirea penală și sancționarea de rigoare.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumim, domnule deputat.

Doamna deputat Viorica Afrăsinei. Se pregătește domnul deputat Marian Ianculescu.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru și are ca obiect referiri la datoria pe care o are de la bugetul de stat, din anul anterior și din acest an, și anume peste 50 de miliarde de lei, tocmai din neachitarea subvenției pentru agentul termic produs și livrat populației către bugetul local. Această situație a determinat o foarte gravă perspectivă pentru perioada de iarnă. Ca urmare, cel puțin 160.000 de persoane vor trebui să suporte rigorile iernii în apartamente neîncălzite, situație ce poate genera importante convulsii sociale de masă în județul Botoșani.

Așadar, interpelarea mea vine cu întrebarea: ce demersuri s-au făcut, în acest sens, vizavi de toate intervențiile noastre și de proiectul de hotărâre promovat de Consiliul județean Botoșani. În acest sens, ce are în vedere Guvernul și primul-ministru în legătură cu datoria și cu subvențiile rămase din urmă și pentru ieșirea din această iarnă?

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Are cuvântul domnul deputat Marian Ianculescu. Se pregătește domnul deputat Viorel Burlacu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează primului-ministru și se referă la starea precară în care se află sectorul forestier, incluzând, aici, cele trei activități: de silvicultură, de exploatare a pădurilor și prelucrare a lemnului.

Pentru stoparea declinului economic, i-aș sugera premierului câteva idei, pentru a lua măsurile de rigoare pentru a stopa acest declin economic. Îmi permit ca, în ședința de data viitoare, să dezvolt această interpelare.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Bine, domnule deputat.

Domnul deputat Viorel Burlacu. Se pregătește domnul deputat Petre Naidin.

Domnul Viorel Burlacu:

Interpelarea mea, domnule președinte de ședință, se adresează domnului ministru al justiției, Valeriu Stoica, și se referă la abuzurile de anchetare ale unui procuror din Piatra Neamț, asupra unor ziariști.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă rog să depuneți textul.

Domnul deputat Petre Naidin. Se pregătește domnul deputat Ștefan Baban.

Domnul Petre Naidin:

Mă adresez Guvernului României, privind clarificarea asocierilor în participare la societățile cu capital de stat tip IAS, cu referire la județul meu și evidențierea rezultatelor financiare, după un an de zile de funcționare, să vedem cât profit a avut statul din această afacere și câte pierderi au avut societățile, care s-au asociat sau, dacă vreți, invers.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să depuneți textul.

Domnul deputat Ștefan Baban. Se pregătește domnul deputat Anghel Stanciu.

Domnul Ștefan Baban:

Domnule președinte,

Prima interpelare se referă la lipsa manualelor școlare, ediția 1999, la vânzare, în librării, și se adresează domnului ministru Andrei Marga și cea mai grea situație o au elevii din clasa a XII-a, care vor trebui să susțină examen de bacalaureat și de admitere, la anul.

A doua interpelare se adresează domnului Traian Băsescu și este și o rugăminte, în același timp, este vorba de drumul de acces între șoseaua principală Botoșani – Dorohoi și comuna Mihai Eminescu. Anul viitor, în ianuarie, se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui poet și rugămintea este de a găsi soluții pentru a repara cei 4 – 5 km de drum, pentru a putea avea un acces ușor la Memorialul Mihai Eminescu din Ipotești și la lacul cu nuferi.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să depuneți la Secretariatul tehnic.

Are cuvântul domnul deputat Radu Mazăre. Se pregătește domnul deputat Florea Buga.

Domnul Radu Mazăre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului prim-ministru.

Pe scurt, doresc să prezint câteva date comparative despre traficul maritim în porturile Constanța, Mangalia și Midia: respectiv, în anul 1996, comparativ cu 1999, traficul a scăzut cu 33%, importul cu 35%, exportul cu 24%, iar tranzitul mărfurilor cu 50%. România a exportat, cum ziceam, în 1999, cu 64% mai puține cereale, îngrășăminte și produse chimice cu 92%, iar produse petroliere finite cu 50%. Am putea spune că aceste cifre reprezintă economia unei țări aflate în stare de război.

Doresc să-l întreb pe primul-ministru dacă are în vedere o schimbare de strategie în ceea ce privește măsurile economico-financiare, sau are de gând să continue tot așa.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să depuneți la Secretariatul tehnic interpelarea dumneavoastră.

Domnul deputat Florea Buga. Nu este. Se pregătește domnul deputat Mihai Vitcu.

Vă rog poftiți, domnule deputat Vitcu.

După dânsul urmează domnul deputat Mihai Drecin.

Domnul Mihai Vitcu:

Interpelarea mea se adresează domnului secretar de stat Cristian Tăbăcaru și rugam pe domnia sa să precizeze dacă experiența tristă, din acest an, a Departamentului ce-l coordonează, a determinat inițiativa de modificare a legislației în vigoare privind finanțarea centrelor de plasament.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Mihai Drecin. Se pregătește domnul deputat Nicolae Ionescu.

Domnul Mihai Drecin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului Radu Sârbu, președintele Fondului Proprietății de Stat, cât și domnului Alexandru Athanasiu, ministrul muncii și protecției sociale.

Este vorba de felul în care a fost privatizată Societatea comercială "Helios" S.A. din Aleșd, privatizare care a aruncat pe stradă 80 de persoane, iar în cadrul acestei modalități foarte curioase, chiar confidențiale, de privatizare se pare că este amestecat și domnul Decebal Traian Remeș, ministrul finanțelor.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Nicolae Ionescu. Se pregătește domnul deputat Petru Bejinariu.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Nicolae Ionescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Andrei Pleșu, ministru de externe, domnului director al SIE, Cătălin Harnagea, domnului director al SRI, Costin Georgescu.

Obiectul interpelării, pe scurt. Ministrul de externe, celelalte instituții abilitate ale statului și cu competență în domeniu, deci SRI și SIE, trebuie să se pronunțe asupra acestei întrebări hamletiene: a fost sau nu spion noul consul general al Ungariei la Cluj-Napoca, domnul Alfoldi Laszlo?

Este imperios necesar un răspuns ferm din partea acestora, pentru a se înlătura starea de confuzie, de tensiune, poate artificial creată, între români și maghiari, între cele două state și torpilarea voită a relațiilor româno-maghiare.

Domnule președinte, mai am o interpelare, pentru domnul ministru Andrei Marga, dacă permiteți, ...

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, poftiți.

Domnul Nicolae Ionescu:

În esență, conținutul interpelării...

Domnul Acsinte Gaspar:

Obiectul, vă rog, pe scurt.

Domnul Nicolae Ionescu:

Da. Aș dori să știu care este în prezent, în ultimul ceas, poziția oficială a MEN față de pretențiile și acțiunile tot mai insistente și neavenite ale UDMR-ului, în a înființa și a organiza institute de învățământ superior numai cu limba de predare maghiară, cu fonduri primite de la Budapesta, vehiculându-se suma de 2 miliarde de forinți; de asemenea, unde se preconizează înființarea acestora.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Petru Bejinariu. Se pregătește domnul deputat Victor Neagu.

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O să citesc, numai, formularea interpelării...

Domnul Acsinte Gaspar:

Adică obiectul, domnule profesor.

Domnul Petru Bejinariu:

Da.

Rugăm Guvernul României să precizeze, pentru depunători, pentru administrația publică locală și pentru alți oameni și instituții interesate, dacă se are în vedere ca Bankoop-ul să falimenteze sau să se unească cu altă bancă și când anume vor fi restituite sumele, măcar cele garantate, depunătorilor la această bancă pentru municipiul și zona Rădăuți.

Și a doua interpelare, adresată domnului prim-ministru Radu Vasile.

Vă rugăm, domnule prim-ministru, să precizați, pentru autoritățile publice locale și pentru opinia publică, care sunt demersurile pe care le veți adopta pentru refacerea imaginii Parlamentului României, coborâtă grav și grație activității Guvernului condus de dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să depuneți, în scris.

Are cuvântul domnul deputat Victor Neagu.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Victor Neagu:

Interpelarea mea este adresată domnului ministru al agriclturii, Ioan Mureșan, și se referă la balanța necesar-consum la următoarele culturi: grâu, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr și care sunt măsurile concrete ale valorificării acestor culturi, știut fiind faptul că, astăzi, Guvernul României înlesnește importul la peste 45% din necesarul de produse agroalimentare.

Solicităm răspunsul scris și oral.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, domnule deputat.

Vă rog să depuneți textul interpelării dumneavoastră, pentru a fi remis ministrului.

Are cuvântul domnul deputat Ion Munteanu. Se pregătește domnul deputat Traian Sabău.

Domnul Ion Munteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului Ioan Mureșan, ministrul agriculturii.

Până se vor privatiza IAS-urile, deci societățile comerciale, două întrebări: ce măsuri concrete urmează a se lua, în perioada premergătoare privatizării, pentru menținerea integrității patrimoniului acestor societăți și, doi, care este politica concretă a Ministerului Agriculturii și actele normative emise pentru desfășurarea, în condiții normale, a campaniei de toamnă, în acest județ știut fiind că marea lor majoritate sunt blocate financiar.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Să depuneți textul.

Are cuvântul domnul deputat Traian Sabău.

Vă rog poftiți, domnule deputat.

Domnul Traian Sabău:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Romică Tomescu, ministrul mediului, pădurii și apelor.

Ea are obiect stabilitatea barajelor din beton și alte soluții constructive, și anume: modul cum sunt gospodărite și verificate aparatele de măsură și control care sunt încorporate în baraje în ultima perioadă. Și aceasta pentru că ele au un grad mare de uzură, fapt ce poate conduce la date eronate în ceea ce privește măsura și aceasta are ca și consecință posibilitatea avarierii acestora cu niște dezastre în ceea ce privește comunitățile umane.

Domnule ministru, vă rog să ne comunicați care sunt măsurile pe care le ia ministerul dumneavoastră în legătură cu verificarea acestor aparaturi de măsură și control.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să depuneți textul la secretariat. Dacă mai sunt în sală colegi care poate au fost scăpați de pe listă.

Deci, constat că a fost epuizat și acest segment din activitatea Camerei Deputaților din această după-amiază.

Declar închisă ședința, urmând ca să ne reîntâlnim mâine, începând de la ora 8.30.

Vă mulțumesc. Bună seara!

Ședința s-a încheiat la ora 19.57.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 17:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro