Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 04-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1999

8. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu și proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu.

Domnul Acsinte Gaspar:

Dumneavoastră puteți numai așa să sugerați cuiva să constate dacă există sau nu mai există cvorum. Deocamdată, eu invit colegii. Este ora 11,00 și vreau să vă spun că activitatea Camerei Deputaților se desfășoară astăzi până la ora 12,30. Urmează să vină reprezentanții Ministerului de Interne, să luăm în dezbatere proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu.

Stimați colegi,

Urmează să luăm în discuție proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu, precum și proiectul de Lege pentru apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu.

Rog biroul Comisiei juridice, de disciplină și imunități și biroul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională să-și ocupe locul în lojile din partea dreaptă.

Rog colegii să-și ocupe locurile: Comisia de apărare, Comisia juridică, biroul comisiei!

Stimați colegi, vă rog să nu părăsiți sala!

Rog liderii grupurilor parlamentare să mobilizeze pe stimații noștri colegi care sunt pe culoarele Palatului Parlamentului. Este ora 11,05, suntem în cadrul programului de activitate și nu putem abandona dezbaterea acestui proiect de lege foarte important.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Am o problemă de procedură.

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule deputat Rădulescu Zoner, pe o problemă de procedură.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Această lege, evident, are o deosebită importanță și mari implicații.

De multe ori s-a discutat și s-a întrebat unde este inițiatorul. De această dată întreb și eu cine este inițiatorul. Există?

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, există. Este deja intrat în Palat, traversează culoarele Palatului și vine imediat.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Știți că nu luăm în dezbatere nici un proiect dacă nu există cel puțin unul dintre inițiatori.

Stimați colegi,

Continuăm lucrările Camerei Deputaților. Luăm în discuție proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu, adoptat de Senat în ședința din 7 februarie 1996, și proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu, depus de Guvernul României la 14 iulie 1998.

Țin să fac următoarele precizări prealabile, înainte de a trece la discutarea și dezbaterea proiectului.

Au fost sesizate, în fond, pentru a întocmi un raport comun, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Lucrăm pe raportul comun, care a fost înregistrat sub nr. 246 R din 30 septembrie 1999. Acesta este materialul pe care lucrăm.

Vă rog să observați că în structura raportului s-au introdus textele adoptate de Senat, textele din proiectul Guvernului, amendamentele și textul adoptat de comisie, coloana a 3-a, și motivarea, coloana a 4-a.

Pentru prezentarea și fundamentarea proiectelor de lege, dau cuvântul domnului Liviu Popescu, secretar de stat în Ministerul de Interne.

Domnul Liviu Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Securitatea informațiilor secrete de stat reprezintă în statul de drept o necesitate impusă de imperativul apărării eficiente a valorilor supreme ale țării, consfințite de Constituție.

Prevederile Legii nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat nu mai corespund condițiilor actuale, atât datorită unor reglementări restrictive care nu sunt în deplin acord cu documentele internaționale privind drepturile omului, cât și ca urmare a necorelării dispozițiilor acesteia cu actele normative adoptate după decembrie 1989.

În ultimii ani au început să apară, astfel, serioase dificultăți în apărarea informațiilor secrete de stat. În aceste condiții, se impune adoptarea unui nou act normativ, care să creeze cadrul juridic necesar pentru asigurarea securității informațiilor secrete de stat. Prezentul proiect corespunde cerințelor menționate.

Proiectul legii pornește de la recunoașterea dreptului constituțional, al accesului la informațiile de interes public, în măsura în care acestea nu aduc atingere unor valori sociale fundamentale, precum siguranța națională și apărare țării, fiind astfel în concordanță cu articolul 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului, cu articolul 19 din Pactul internațional referitor la drepturile civile și politice, precum și cu Recomandarea nr. 81 privind accesul la informațiile deținute de autoritățile publice, adoptate de către Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei, în anul 1981.

În cadrul lui sunt definite noțiuni fundamentale în materie, cum sunt: informație, informație secret de stat, informație secret de serviciu, confidențial, care facilitează activitatea practică de organizare și asigurarea protecției informației.

La elaborarea proiectului s-a urmărit realizarea unei compatibilități între legislația română pe de o parte și legislația corespunzătoare din state cu tradiție democratică, în primul rând a statelor membre NATO.

S-au avut în vedere, totodată, cerințele exprimate de către NATO pentru integrarea României în structurile euroatlantice, astfel încât să existe o armonizare legislativă în domeniul protecției informațiilor secrete, la nivelul standardelor internaționale.

În proiectul de lege este reglementat rolul de coordonator al activității privind securitatea informațiilor secrete de stat, al Serviciului Român de Informații, care are printre principalele atribuții în acest domeniu, verificarea modului în care sunt respectate și aplicate normele legale privind securitatea informațiilor secrete de stat, de către autoritățile și instituțiile publice, agenții economici cu capital integral sau parțial de stat, precum și de către persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, care dețin, ori cărora le-au fost încredințate informații secrete de stat, în condițiile legii.

De asemenea, sunt stabilite în mod generic domeniile în care Guvernul României urmează să instituie norme privind accesul la informațiile secrete de stat și protecția acestora.

Totodată, pentru prevenirea și în același timp sancționarea încălcării normelor privind securitatea informațiilor secrete de stat, sunt prevăzute dispoziții privind răspunderea persoanelor vinovate.

Proiectul de lege cuprinde și norme privind protecția secretului de serviciu, atât în sectorul public, cât și în cel privat, realizându-se o adecvare a protecției informațiilor la realitățile politice și economice actuale.

Menționăm că raportul referitor la proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu a fost elaborat de comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și cu participarea reprezentanților Ministerului de Interne, motiv pentru care suntem de acord cu amendamentele formulate în cuprinsul acestuia.

Dacă sunteți de acord cu proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu, vă rugăm să-l aprobați.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea celor două comisii sesizate în fond, cine prezintă raportul comun? Domnul deputat Nică, vicepreședinte la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu art. 88 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități vă înaintează raportul comun asupra proiectului de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu, adoptat de Senat la 7 februarie 1996 și asupra proiectului de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu, inițiat de Guvernul României la 14 iulie 1998.

În elaborarea raportului comun, comisiile au ținut seama de avizul Consiliului Legislativ referitor la cele două proiecte, precum și de avizul Guvernului referitor la proiectul care deja a trecut de Camera superioară.

Vă supun spre aprobare raportul comun al celor două comisii.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterile generale și rog grupurile parlamentare să-și desemneze câte un intervenient în cadrul procedurii de dezbateri generale asupra acestui proiect de lege. La dezbaterile generale, grupurile parlamentare.

Constatăm că nici un grup parlamentar nu dorește să-și desemneze un deputat care să participe la dezbaterile generale. Ca atare, potrivit regulamentului, luăm în discuție proiectul de lege.

Stimați colegi,

Repet încă o dată: discutăm pe raportul comun, care a fost înregistrat la 30 septembrie 1999 sub nr. 246 și discutăm pe coloana a 3-a din cadrul raportului.

Titlul legii. Dacă la titlul legii sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Titlul legii a fost votat.

Capitolul I este intitulat "Dispoziții generale".

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului titlul Capitolului I.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a votat titlul Capitolului I.

Articolul I. La art. 1, domnul deputat Naidin. Vă rog să poftiți.

Domnul Petre Naidin:

La art. 1, teza 1, "dreptul de a avea acces la informațiile de interes public este garantat".

Făcând referire la Constituție, "Dreptul la informație", art. 31 alin.1, pe care eu îl citez, "Dreptul persoanei de a avea accees la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit".

Este vorba de o sintagmă de profunzime, "nu poate fi îngrădit" în raport cu "este garantat", și eu cred că mai corect este să folosim ceea ce neobligatoriu, ne prevede teza constituțională și, deci, în mod automat "este garantat", eliminat, și înlocuit cu "nu poate fi îngrădit".

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, domnule deputat, am înțeles amendamentul dumneavoastră. Doriți o corelare cu textul Consituției.

Din partea inițiatorului? Intervenția pe care a făcut-o domnul deputat la art. 1, pentru corelarea lui cu art. 31 din Constituție.

Vă rog să fiți atenți în timpul dezbaterilor, ca să știți ce răspundeți.

Vă rog, luați cuvântul.

Domnul Liviu Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Considerăm mai judicioasă exprimarea formulată de către comisie, pe care ne-am însușit-o.

Domnul Acsinte Gaspar:

Din partea comisiei?

Domnul Mihail Nică:

Comisia își susține punctul de vedere. Cartea cărților este Constituția, legea aceasta este o lege specială, prin care garantăm acest acces.

Domnul Acsinte Gaspar:

Repet, nu știu dacă ați sesizat intervenția domnului deputat Naidin. Dânsul a făcut referire la art. 31 alin. 1 din Constituție, pe care vi-l citez: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit".

Domnul Mihail Nică:

S-au discutat îndelung în comisie diferențele dintre textul constituțional; vedeți că sunt două mici diferențe, care sunt de esență în acest caz și comisia își susține formularea.

Domnul Acsinte Gaspar:

Am înțeles.

Voi supune votului mai întâi textul comisiei.

Articolul 1 în formularea comisiei.

Voturi pentru? Din păcate văd că... Vă rog să lăsați mâinile jos, pentru că am fost părăsit de ambii secretari... da, abandonat de ambii secretari și nu pot să fac singur numărarea voturilor. Să așteptăm puțin până când cei doi secretari care trebuie să mă asiste vor reveni la prezidiu.

Rog grupul parlamentar al P.U.N.R. să facă demersuri pentru ca domnul secretar Miclăuș să poftească la prezidiu. Fac apel la domnul secretar Vida Simiti, poate vine dânsul să sprijine activitatea secretariatului.

Vă rog să fiți atenți! Vă supun votului art. 1 în formularea comisiei, poziția 3 din raport.

Voturi pentru? Și cu ocazia aceasta verificăm și cvorumul.

Vă rog să vă exprimați votul.

Nu părăsiți sala!

Vă rog să păstrați mâna ridicată pentru a putea număra voturile pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă rog, domnilor deputați, exprimați-vă votul!

Structura votului: voturi pentru 86, voturi împotrivă 3, abțineri 12. Articolul 1 a fost adoptat.

Trecem la art. 2, poziția 4 din raport.

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră art. 2, redactarea de pe coloana a 3-a.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art. 2.

Trecem, în continuare, la art. 3 poziția 5 din raport.

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră art. 3.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 3.

La poziția 6 se găsește art. 4, cel de pe coloana a 3-a, pe care vi-l supun spre discuție.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, vă rog să votați.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 4.

Articolul 5 de la poziția 7.

Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 5.

Supun votului de ansamblu Capitolul I.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat în ansamblul său Capitolul I.

Trecem la Cap. II, intitulat: "Informații secrete de stat". Dacă în legătură cu titlul Cap. II sunt comentarii? Dacă nu sunt, îl supun votului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A fost votat titlul Cap. II.

În cadrul Cap. II, luăm în discuție art. 6 col. 9 poz. 9 din raport. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt intervenții, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 6.

La art. 7, dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții. Vă supun la vot art. 7.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 7.

La art. 8, care se găsește la poz. 24 pag. 9, dacă sunt comentarii? O intervenție din partea domnului deputat Nică Mihail.

Domnul Mihail Nică:

La art. 8 facem, de fapt, clasificarea informațiilor, că sunt informații: secrete de stat, strict secrete de importanță deosebită, strict secrete și secrete. La alin. 2, vorbim de o subclasificare, ca o informație să poată fi subclasificată de tip confidențial. Deci, practic, nu e o clasă propriu-zisă.

De aceea, eu vă propun ca alin. 2 să fie reformulat sub această formă: "Documentele cuprinzând informațiile prevăzute în alineatul precedent vor fi adresate confidențial când sunt destinate strict unor persoane anume determinate."

Adică, oricare din informațiile clasificate în alin. 1 pot fi adresate și confidențial. Că, dacă îi pun numai ștampila "confidențial" pe plic, s-ar putea să nu se înțeleagă despre ce este vorba.

Domnul Acsinte Gaspar:

Din partea inițiatorului? Sunteți de acord.

Din partea comisiei? Domnule deputat, dacă sunteți atent, vreau să vă aduc numai o chestiune de redactare la amendamentul dumneavoastră, în sensul că: "Documentele cuprinzând informațiile prevăzute la alin. 1 vor purta mențiunea (nu "vor fi adresate") "confidențial" atunci când sunt destinate unor persoane determinate."

Este o chestiune de ordin redacțional. Sunteți de acord? Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră art. 8, cu acest amendament introdus ca alin. 2 la art. 8.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art. 8.

Art. 9. Dacă sunt comentarii? Domnul deputat Nică.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte de ședință,

Și aici mă voi referi la alin. 2 al acestui articol, în care se face o listare a instituțiilor care sunt exceptate de anumite prevederi. Este vorba de Parlament, Președinție, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Guvernul și anumite ministere și instituții.

Având în vedere natura diferită a acestor instituții (am ridicat în comisie, la momentul potrivit, această problemă, dar amendamentul a fost respins și se găsește la amendamentele respinse), vreau să vă citesc acest alin. 2, despărțit în două mari bucăți. O parte: instituțiile, cum sunt Președinția și Parlamentul, care conțin, să spunem, persoane alese, dar au și un aparat funcțional; și instituțiile care, prin legile lor de organizare și funcționare, au structuri proprii privind apărarea informațiilor secrete de stat.

Deci, amendamentul meu sună cam așa: "Sunt exceptate de la prevederile alin. 1, Parlamentul, Președinția României, Guvernul și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care stabilesc pentru personalul acestor instituții structuri și măsuri proprii privind securitatea informațiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român de Informații asigură acestor instituții asistență de specialitate și verifică procedurile utilizate pentru realizarea securității informațiilor. De asemenea, sunt exceptate de la prevederile alin. 1 Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de TelecomuNicății Speciale și Ministerul Justiției, care stabilesc structuri și măsuri proprii privind securitatea informațiilor secrete de stat, potrivit legii."

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Nică, vă rog să predați amendamentul inițiatorului, ca să poată să-l examineze operativ!

Domnule deputat Nică, amendamente de felul acesta trebuia să le rezolvați în comisie. Că nici inițiatorul nu poate acum, sub presiunea timpului, să se pronunțe.

Domnul Alexandru Stănescu (din sală):

Amendamentul e respins de comisie!

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Constat că la art. 9 au fost respinse în comisie mai multe amendamente: amendamentul domnului deputat Nică, amendamentul domnului deputat Gabriel Ioniță, amendamentul domnului deputat Alexandru Stănescu, amendamentul domnului deputat Virgil Popa. Deci, toate problemele acestea au fost respinse în comisie. Să-i ascultăm întâi pe autorii amendamentelor și, pe urmă, interveniți și dumneavoastră, inițiatorul.

Sigur că dumneavoastră aveți dreptul regulamentar să le reiterați în cadrul plenului și vă întreb dacă doriți să intervenți în legătură cu ele. Domnul deputat Gabriel Ioniță. Vă rog, domnule deputat!

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Eu, cadrul comisiei, am susținut un amendament care a fost respins de către comisie, dar vreau să profit și să aduc argumente în fața plenului, pentru că e posibil ca plenul să accepte argumentele mele. Și, anume, am plecat de la ideea că în textul propus de inițiator se excludea posibilitatea ca SRI-ul să aibă dreptul să pătrundă în interiorul unor instituții, cum ar fi Președinția, Parlamentul, de exemplu, niște instituții care nu au în constituirea lor niște servicii informative proprii. Și atunci, eu mi-am pus problema, totuși, cine va duce o muncă informativă în cadrul acestor instituții, care nu sunt dodate cu servicii proprii, specifice muncii de contrainformații?

Bănuiesc că acest lucru, cel puțin în ceea ce privește Parlamentul, a fost determinat de suspiciunea pe care unii colegi o au, vezi Doamne, asupra faptului că SRI-ul ar putea fi prezent și să lucreze în vreun fel în incinta Parlamentului. Probabil, colegii aceștia fiind tributari mentalității unui serviciu de informații de teapa fostei Securități, ca poliție politică, care, eventual, ar putea intra în viața lor intimă.

Nefiind, în general, de acord cu ideea ca în Președinție și la nivelul Parlamentului, Serviciul Român de Informații să nu poată să intre, absolut de loc, am propus următorul text: "Activitatea contrainformativă și controlul măsurilor privitoare la apărarea secretului de stat se realizează de către SRI în condițiile legislației române.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 instituțiile statului care au servicii informative sau contrainformative proprii, cum ar fi: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază și Ministerul Justiției.

Coordonarea activității care presupune lucrul cu informațiile secret de stat sau de serviciu se face la nivelul fiecărei instituții de către o secție specializată (e vorba de fostele BDS-uri), care va funcționa după un regulament propriu și norme interne în concordanță cu prevederile prezentei legi."

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl rog pe domnul secretar de stat Liviu Popescu să se pronunțe în legătură cu intervențiile care s-au făcut.

Domnul Liviu Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

După consultări cu colegii, susținem varianta propusă de către domnul deputat Nică, însă, cu o mică modificare, în sensul de a se elimina din structura primului alineat cuvântul "structuri". Și, dacă îmi permiteți, vă rog, l-aș citi acum reformulat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, vă rog să dați citire amendamentului și să mi-l predați.

Domnul Liviu Popescu:

"Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 Parlamentul, Președinției României, Guvernul și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care stabilesc pentru personalul (funcționarii) acestor instituții (aici dispare cuvântul "structuri") măsuri proprii privind securitatea informațiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român de Informații asigură acestor instituții asistența de specialitate și verifică procedurile utilizate pentru realizarea securității informațiilor."

Alin. 2: "De asemenea, sunt exceptate de la prevederile alin. 1 Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției, care stabilesc structuri și măsuri proprii privind securitatea informațiilor secrete de stat, potrivit legii." Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să-mi predați amendamentul, domnule secretar de stat.

Poftiți, domnule deputat Nică.

Domnul Mihail Nică:

Vreau să atenționez sala că acest amendament este în nume propriu, iar, ca reprezentat al comisiilor pentru apărare și juridică, trebuie să vă spun că acestea susțin în continuare varianta prezentată în raport.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Alexandru Stănescu.

Domnul Alexandru Stănescu:

Domnule președinte de ședință,

Vă propun retrimiterea la comisie a acestui articol, pentru reanalizare și pentru concertarea propunerilor făcute de diferiți colegi deputați.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, s-a făcut precizarea de către domnul deputat Nică că este un amendament în nume propriu. De asemenea, au intervenit domnul deputat Ioniță și domnul deputat Stănescu. V-am spus că la respingeri de amendamente mai sunt și alți colegi deputați care au făcut propuneri pentru modificare și, ca atare, consider că textul, în redactarea actuală, poate fi considerat ca deficitar și mă prevalez de art. 99 din regulament ca să retransmit acest articol pentru reexaminare la comisie. Și rog ca, la comisie, să participe inițiatorul și deputații care au făcut amendamentele respective, pentru a formula un text care să corespundă ideii de organizare și funcționare a activității privind informațiile secrete de stat.

Trecem în continuare și luăm în discuție art. 10 poz. 26 din raport. Dacă sunt intervenții? Aveți intervenții? La care? Domnule deputat, dumneavoastră aveți un amendament aici? Eu am hotărât și am dreptul, potrivit regulamentului, să-l trimit la comisie.

Domnule deputat, nu purtăm discuții în contradictoriu, vă rog să luați loc acolo! Hotărârea este ca articolul să meargă la comisie, față de intervențiile pe care le-a făcut, fiecare își susține amendamentele acolo.

Vă rog să aveți grijă cum lucrați în cadrul comisiei, să vă lămuriți problemele acolo, iar în plen, sigur că pot fi supuse dezbaterii și amendamentele respinse, potrivit regulamentului. Atunci când amendamentele au influență pe fondul textului, sigur că președintele de ședință are competența să le retrimită la comisie, pentru a fi reexaminate.

Deci, ne aflăm la art. 10 poz. 26 din raport. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră art. 10.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art. 10.

Stimați colegi,

Vă rog, nu părăsiți sala, pentru că ne vedem în situația să nu putem să lucrăm! Și așa, cvorumul de lucru, datorită modului în care a fost organizată activitatea la comisii astăzi, este destul de subțire, rog ca cei care sunteți în sală să participați la vot, ca să ne putem desfășura activitatea potrivit programului!

Luăm în discuție art. 11 de la poz. 27 din raport. Dacă sunt comentarii?

O voce din sală:

Domnule președinte, domnul Nică la fiecare articol are câte ceva! De ce s-a mai discutat la comisie?

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte de ședință,

La acest articol, neclarificând situația din articolul precedent, vreau să atrag atenția că, la cel de al treilea alineat, se vorbește de alin. 2 și de alin. 3 de la art. 9. Deci, nefiind acelea votate, nu putem vota nici textul de aici.

Domnul Acsinte Gaspar:

Dumneavoastră cereți să-l amânăm, pentru a putea recolera art. 11 cu art. 9, care a fost retrimis la comisie. Atunci, și acest articol îl luați și faceți corelările respective.

Continuăm, la poz. 28 din raport. Se face un transfer al art. 12 ca alin. 1 la art. 23 și îl vom vota când vom ajunge acolo.

Prin renumerotare, art. 13 devine art. 12, la poz. 29.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră art. 12.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Luăm în discuție art. 13 de la poz. 30 din raport. Dacă sunt observații? Nefiind observații, vă supun votului dumneavoastră acest art. 13.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Nu supun votului de ansamblu Cap. II, având în vedere că au fost remise cele două texte la comisie.

Urmează Cap. III, intitulat: "Informații secrete de serviciu". Dacă în legătură cu titlul Cap. III sunt ceva comentarii? Dacă nu sunt, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat titlul Cap. III: "Informații secrete de serviciu".

Trecem la art. 14 din cadrul Cap. III poz. 32. Dacă sunt intervenții? Orice intervenții de redactare și chiar, acolo unde e cazul, de fond, se pot face în plenul Camerei. Domnule deputat, poftiți! Domnul deputat Ioniță.

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Pe fond, nu sunt schimbări. Pentru claritatea textului, fac următoarea propunere, la art. 14 alin. 1: "Informațiile secrete de serviciu sunt acele informații a căror divulgare este de natură să lezeze interesele persoanei juridice. Informațiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului."

Domnul Acsinte Gaspar:

Aveți amendamentul redactat? Dați-l, vă rog, inițiatorului, să-l vadă!

Până ce inițiatorul se pune de acord cu reprezentantul comisiei, îl rog pe domnul deputat Ana Gheorghe de Hunedoara să poftească.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Intervenția mea privește forma de redactare a legii și v-aș propune să fiți de acord ca în cadrul fiecărui articol, conform procedurilor legislative, să se numeroteze alineatele la care ne putem raporta. Nici un alineat nu este numerotat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, aveți dreptate. Ca problemă de tehnică legislativă, mai ales în textele care au mai multe alineate, e bine să fie numerotate pentru a ușura intervențiile dumneavoastră. Și chiar sugerez comisiilor ca atunci când vor finaliza textul, alineatele să fie numerotate, mai ales că în unele dintre articole se fac trimiteri la alineate și vor fi greu de identificat. Aveți dreptate, domnule deputat Ana!

Dau cuvântul inițiatorului, asupra intervenției pe care a făcut-o domnul deputat Ioniță la primul alineat al art. 14.

Domnul Liviu Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

După consultări, pentru claritatea textului, împărtășim varianta propusă de către domnul deputat. Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Mă iertați, dar m-a ținut de vorbă domnul președinte Nică și n-am înțeles. Sunteți de acord? Da.

Comisia e de acord cu intervenția pe care a făcut-o domnul deputat Ioniță? Amendamentul este în nume propriu.

Unde se găsește Comisia juridică?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Este în spate!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule Emil Popescu, dar locul dumneavoastră nu este la masa secretariatului tehnic, este în loja comisiei!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Sunt prezent la lucru, dar am treburi multe!

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Inițiatorul a fost de acord cu amendamentul domnului deputat Ioniță, înțeleg că și cei doi membri ai comisiei.

Înainte de a supune la vot art. 14, vreau ca la alin. 2 să facem acea corelare cu art. 8 alin. 2: "Informațiile prevăzute la alin. 1 vor purta mențiunea "confidențial" (nu "vor fi calificate") când sunt destinate strict unor persoane."

Dacă sunteți de acord să facem și această intervenție? Da.

Și cu această propunere, vă supun votului dumneavoastră art. 14 în integralitatea lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art. 14.

Art. 15 de la poz. 24. Dacă sunt intervenții? Nefiind intervenții, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 15.

La art. 16, dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Voturi împotrivă? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Art. 17. Nu sunt comentarii. Îl supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 17.

Art. 18.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art. 18.

În felul acesta, supun votului de ansamblu Cap. III.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Rog secretarii de ședință care mă asistă să constate dacă există cvorumul de lucru, prin numărare! Vă rog, domnilor secretari, în partea stângă și în partea dreaptă, să vedem câți participanți avem în acest moment! (Sonerie.) Încă suntem în cvorumul de lucru, așa că vom continua dezbaterile.

Trecem la poz. 38 Cap. IV. Vă rog să observați că în raportul comisiei se spune că: "Textele articolelor din cuprinsul acestuia se regăsesc, cu modificări, în cuprinsul proiectului de lege."

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

Propunerea este de eliminare!

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu se elimină, domnule deputat, capitolul ca atare. Textele se regăsesc și vom avea o renumerotare.

Domnule deputat Ana, la titlul Cap.IV - "Obligațiile și răspunderile autorităților și instituțiilor publice și ale agenților economici pentru apărarea secretului de stat" - comisia spune că: "Textele din acest capitol se regăsesc, cu modificări, în curpinsul proiectului de lege" și, după aceea, când vom ajunge la Cap.V, el, prin renumerotare, devine Cap.IV.

Cel mult, dacă vreți, eliminăm titlul Cap.IV, nu și textele, pentru că celelalte capitole sunt denumite în altă formulare.

Atunci, vă supun votului propunerea de a se elimina numai titlul Cap.IV.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

La poz.39 ni se spune că textul, cu modificări, se regăsește la art.11; poz.40, art.16 - textul acestui articol, modificat, se regăsește în art.29, și le vom vota acolo; art.17 se regăsește în art.21 alin.3, și îl vom discuta acolo; la art.18 de la poz.42 textul a fost eliminat – unele dispoziții ale acestuia se regăsesc în continutul proiectului de lege adoptat de comisii, și unele dintre ele fac obiectul normelor ce vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului.

Supun la vot această propunere a comisiei, de eliminare.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Am ajuns la poz.43, Cap.IV, care se intitulează "Obligațiile Serviciului Român de Informații cu privire la securitatea informațiilor secrete de stat".

Dacă sunt comentarii în legătură cu titlul capitolului? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Luăm în discuție, stimați colegi, art.19, poz.44, pag.21.

Dacă sunt comentarii la acest articol?

Se poate interveni la orice literă.

Domnul deputat Rădulescu-Zoner.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Eu oricum am amendamente, și susțin un amendament care a fost respins.

Este vorba de lit.j), unde se spune că: "Serviciul Român de Informații aplică sancțiuni prevăzute de lege, iar atunci când faptele constituie infracțiuni, sesizează organele de urmărire penală".

Eu cu partea aceasta sunt de acord, dar în ceea ce privește sancțiunile contravenționale, la orice contravenție - că n-ai respectat un semn de circulație - se poate să se aplice o amendă contravențională, și orice asemenea măsură poate să fie atacată de către cel sancționat într-o instanță.

Aici nu se prevede, dar eu am prevăzut; comisia a respins.

Ca atare, deciziile SRI-ului sunt infailibile; nu poți să le ataci.

După părerea mea, v-aș ruga ca, pe de o parte, atât comisia, cât și inițiatorul să-mi răspundă, pentru că este singura instituție care aplică sancțiuni care nu pot fi atacate în Justiție.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, am înțeles, însă vă rog să aveți în vedere că, atunci când se aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în lege sunt și căile de atac împotriva acestor sancțiuni.

Dau cuvântul inițiatorului.

Domnule secretar de stat, domnul deputat Rădulescu-Zoner a avut un amendament la comisie care a fost respins, în sensul că: "Sancțiunile care sunt aplicate de SRI, conform art.19 lit.j), pot fi atacate în fața instanțelor judecătorești".

Deci, acesta este amendamentul pe care îl reiterează domnul deputat în plenul Camerei Deputaților.

Domnul Liviu Popescu:

Domnule președinte,

Noi solicităm respingerea acestui amendament, întrucât în Legea nr.32 este prevăzută o cale de atac referitoare la aplicarea acestor sancțiuni contravenționale, și nu mai este necesară repetarea acestei idei în cuprinsul legii organice.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, am înțeles.

Comisia nu este de acord cu amendamentul care a fost propus de către domnul deputat Zoner, cu mențiunea pe care a făcut-o aici inițiatorul, în sensul că, atunci când se aplică sancțiunile prevăzute lege, sigur că acolo avem și căile de atac, astfel încât nu este nevoie să completăm textul.

Domnul deputat Ioniță are o intervenție la art.19 lit.c), poz.47.

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Este vorba de redactare.

Dacă îmi permiteți, în textul aprobat de comisie se spune: "efectuează verificări și oferă date cu privire la persoanele care sunt sau urmează a fi încadrate în serviciu în funcții ce presupun…", și textul curge.

Eu propun eliminarea cuvântului "în serviciu", adică să fie: "…persoanele care sunt sau urmează să fie încadrate în funcții…".

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci doriți să fie eliminată sintagma "în serviciu".

Inițiatorul? De acord.

Comisia? De acord.

Dacă mai sunt intervenții la art.19 la celelalte litere? Dacă nu sunt intervenții, atunci vă supun votului art.19 în ansamblul său, cu mențiunea că de la lit.c) se elimină sintagma "în serviciu".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci, a fost votat art.19.

Trecem la art.20, poz.55 din raport.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.20.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Acum, supun votului de ansamblu Cap.IV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a votat Cap.IV.

Stimați colegi,

În momentul de față ne găsim, așa cum și secretariatul a constatat, sub cvorumul de lucru. Ca atare, întrerupem lucrările Camerei Deputaților la acest proiect de lege.

Activitatea va fi reluată luni, la ora 12,30 - ședința Biroului permanent, la ora 14,00 – grupuri parlamentare, la ora 16,00 – plen.

Stimați colegi,

Am o rugăminte: numai un minut vă rog să luați loc. Este vorba numai de un anunț pe care trebuie să-l fac.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro