Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 23-04-2012

Ședința Camerei Deputaților din 23 aprilie 2012

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 675/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 675/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 10 liderii de grup au convenit asupra faptului că va intra mâine în dezbatere.

Și atunci trecem la punctul 11 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Guvernul, ca inițiator, punctul de vedere, vă rog.

Domnul Dragoș Doroș (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună ziua!

Proiectul de act normativ propus spre aprobare are în vedere revizuirea unor texte în vederea eliminării posibilităților de interpretare și pe această bază asigurarea unor aplicări unitare ale textului de lege.

De asemenea, o altă categorie de modificări se referă la îmbunătățirea procedurilor de administrarea creanțelor fiscale în scopul creșterii eficienței activității de administrare.

Sunt iarăși o serie de măsuri care se referă la sprijinirea mediului de afaceri, la armonizarea Codului de procedură cu Codul fiscal, precum și unele modificări rezultate din recomandările Fondului Monetar Internațional.

Aș vrea să fac o ultimă mențiune referitor la acest act normativ, referitor la amendamentele aduse la alin.(1) și (3) ale art.113. Ministerul Finanțelor Publice susține în numele Guvernului aceste amendamente deoarece facilitează încheierea unor acte notariale eliminând obligația contribuabilului de a se deplasa la organele fiscale din cadrul autorităților administrației publice locale în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală, pe de o parte, iar pe de altă parte, au fost armonizate prevederile Codului de procedură fiscală cu dispozițiile Codului fiscal care prevăd data la care se schimbă calitatea de contribuabil în cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil pentru care se datorează impozitele și taxele locale.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Raportul comisiei. Domnul secretar Pardău va prezenta raportul.

Domnul Dumitru Pardău:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

La întocmirea acestui raport s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Consiliului Economic și Social.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 17 deputați dintr-un total de 33 ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 21 noiembrie 2011.

Potrivit prevederilor constituționale, acest proiect de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în urma ședinței din 18 aprilie 2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea și aprobarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Intrăm în dezbaterea amendamentelor.

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne la votul final.