Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 12-10-2015

Ședința Camerei Deputaților din 12 octombrie 2015

22. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar (Pl-x 77/2015) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 77/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

63. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Inițiatorul.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Gheorghe:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 18 februarie 2015.

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă menționată mai sus în ședința din 17 martie 2015.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 30 de deputați din totalul de 35.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, deoarece, atât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, cât și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar vor face obiectul unui proces de revizuire în scopul transpunerii Directivei 2014/56 a Uniunii Europene.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Stimați colegi,

Prin propunerea făcută de către colegii noștri, activitatea de audit financiar ar trebui să aibă noi activități în portofoliul său, activități care se suprapun, din păcate, cu cele ale altor instituții de audit, cum ar fi Corpul Experților Contabili, sau cel al evaluatorilor, iar modificările pe care colegii le propun prin această ordonanță, în sensul că ROF-ul să fie aprobat numai de către Conferința Corpului Auditorilor Financiari, sau membrii Corpului Auditorilor Financiari să fie numiți pe o perioadă nelimitată de timp, nu este în concordanță nici cu Directiva Uniunii Europene 56/2014 și nu este nici în concordanță cu atribuțiile pe care le are Conferința de supraveghere de interes public a profesiei contabile. Fapt pentru care noi nu vom susține această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt. Vă mulțumesc.