Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 13-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2016

17. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 491/2013). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 491/2013

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Pl-x 491/2013.

Dacă inițiatorii doresc să intervină? Nu doresc.

Din partea Comisiei pentru muncă, domnul vicepreședinte Baltă.

Vă rog, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Consiliului Economic și Social; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul includerii în comisiile de dialog social constituite la nivelul instituțiilor publice a reprezentanților fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale reprezentative la nivel național și județean.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, deoarece asociațiile, organizațiile neguvernamentale și fundațiile sunt constituite în temeiul liberului drept la asociere și urmăresc desfășurarea unor activități de interes general, comunitar sau în interesul lor nepatrimonial, pe când sindicatele și patronatele sunt parteneri sociali ce participă la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă.

În concluzie, natura juridică diferită a sindicatelor sau a patronatelor, față de asociații și fundații, derivă din reglementările legale diferite care le guvernează, ceea ce duce la neincluderea în categoria partenerilor sociali a asociațiilor și fundațiilor.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 23 de deputați, din totalul de 24 de membri ai comisiei și doamna Alexandra Patricia Braica, secretar de stat, domnul Bogdan Hossu, președintele Confederației Naționale Sindicale "Cartel Alfa", domnul Costin Dumitru, președintele Blocului Național Sindical, domnul Mihai Axinte, doamna Simona Ianculescu și domnul Eftimie Marius, din partea Patronatului.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 6 noiembrie 2013.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Rămâne la votul final.