Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/03-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
02-12-2019 (joint)
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 24-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 24, 2017

15. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  

     

După o scurtă pauză

 
     

(În continuare, ședința a fost condusă de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Bună seara, stimați colegi!

Începem sesiunea dedicată răspunsurilor la interpelări.

 
Video in format Flash/IOS Petru Movilă

Domnul Petru Movilă are o interpelare la Ministerul Sănătății.

Domnul Movilă? E în sală? Nu.

Domnul Movilă, da.

Din partea... secretarul de stat de la Ministerul...

Da, vă rog domnule, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Dan Dumitrescu.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan Dumitrescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Bună ziua!

Dan Dumitrescu sunt, din partea Ministerului Sănătății.

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 120B din 2017, având ca obiect "Medicina școlară, în piuneze", vă comunicăm următoarele:

Din datele transmise de direcțiile de sănătate publice județene, avem la nivel național, la finele lunii noiembrie 2016, un număr de 1.804 cabinete de medicină școlară și un număr de 463 de cabinete de medicină dentară și școlară. Anexăm la prezenta situația defalcată pe județe.

În privința susținerii activității de medicină școlară, Ministerul Sănătății are următoarea atribuție: asigură finanțarea resursei umane, a medicamentelor și a materialelor sanitare; asigură coordonarea tehnică și metodologică a activității prin direcțiile de sănătate publică județene; identifică soluții de dezvoltare a rețelei de asistență medicală școlară; elaborează propuneri de acte normative care să reglementeze activitatea și monitorizează îmbunătățirea indicatorilor stării de sănătate a preșcolarilor, a elevilor și a studenților.

Înființarea și dotarea cabinetelor de medicină școlară este responsabilitatea autorităților publice locale, conform art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale.

Art. 21 se referă la: "...autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență medicală comunitară, asistență medicală în unitățile de învățământ și asistență medico-socială a populației din zonă, și în special a celei din comunitățile defavorizate".

Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunurile și serviciile necesare întreținerii și funcționării cabinetelor medicale din unitățile de învățământ preșcolar și școlar.

Pentru cabinetele medicale din unitățile de învățământ universitar, în ceea ce privește cheltuielile pentru bunurile și serviciile necesare întreținerii și funcționarii acestora, sumele sunt alocate de unitățile de învățământ de care aparțin.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Domnule deputat Movilă, vreți să interveniți? Nu.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Constantin Codreanu

Da. Următoarea interpelare.

Din cauza faptului că domnul secretar de stat Chirică trebuie să meargă la comisie... este vorba de Ministerul Afacerilor Interne...

Din partea Grupului UDMR, domnul deputat Csoma Botond dacă este în sală? Nu.

Domnule secretar de stat, lăsați, și va fi transmis răspunsul dumneavoastră.

Continuăm. La poziția a doua. Domnul deputat Constantin Codreanu. Prezent? Da.

Doamnă secretar de stat Mariana Moț, vă rog, prezentați-i domnului... vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Sofia Mariana Moț (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Bună ziua!

Ca urmare a interpelării înregistrate la Camera Deputaților, prin care solicitați ministrului justiției informații în legătură cu stadiul elaborării proiectului legislativ de modificare și completare a Legii nr. 21/1991, Legea cetățeniei române, vă comunicăm următoarele.

Dacă apreciați, eu am să citesc răspunsul pe care l-am transmis și în scris...

De altfel, am înțeles că ați fost și în audiență la domnul ministru, da?

Potrivit art. 6 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010, Autoritatea Națională pentru Cetățenie are funcția de a propune Ministerului Justiției și de a participa la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul cetățeniei.

În temeiul acestor prevederi și beneficiind și de contribuția experților Autorității Naționale pentru Cetățenie, la nivelul Ministerului Justiției a fost redactat un Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei.

Între altele, proiectul propune modificarea art. 9, pentru a aduce clarificări regimului dobândirii cetățeniei române de către copilul născut din părinți, cetățeni străini sau fără cetățenie, inclusiv în cazul în care numai unul dintre părinți dobândește cetățenia română.

De asemenea, proiectul vizează reglementarea prin dispoziții tranzitorii a situației persoanelor care în urma dobândirii sau redobândirii de către cel puțin unul dintre părinți a cetățeniei române au obținut, în temeiul art. 9 alin. (4) și (5) din lege, transcrierea ori, după caz, înscrierea în registrele de stare civilă a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, în condițiile Legii nr. 199/1996.

Proiectul de lege, însoțit de expunerea de motive, a fost transmis spre analiză Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Afacerilor Externe.

În considerarea celor expuse anterior, vă informăm că, în exercitarea dreptului la inițiativă legislativă, propunerile de modificare a Legii cetățeniei vor fi transmise Parlamentului de către Guvern, în forma unui proiect de lege, după ce vor fi parcurs procedura de elaborare-avizare interinstituțională și aprobare, la nivelul Guvernului.

În legătură cu solicitarea Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, adresată Autorității Naționale pentru Cetățenie, în sensul de a transmite, sub forma unui punct de vedere, o propunere legislativă de modificare și completare a art. 9 din Legea nr. 21/1991, formulăm următoarele precizări.

Potrivit art. 74 alin. (1), (3) și (4) din Constituția României, republicată, dreptul de inițiativă legislativă se exercită de către Guvern, prin proiectele de lege pe care le înaintează Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată, iar de către deputați și senatori, prin propuneri legislative.

Întrucât Autoritatea Națională pentru Cetățenie este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, iar ministerele se organizează în subordinea Guvernului.

Ministerul Justiției și Autoritatea pot contribui la reglementarea domeniului cetățeniei, prin acte normative de forță a legii, numai în condițiile art. 6 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010, propunând Guvernului, spre aprobare, proiecte de lege.

Conform art. 4 pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2017, în cazul inițiativelor legislative parlamentare, punctul de vedere aparține Guvernului și se elaborează de Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, pe baza propunerilor și observațiilor formulate de ministerele și/sau instituțiile de resort consultate de acesta.

Astfel fiind, în măsura în care va fi inițiată o propunere legislativă de modificare a Legii nr. 21/1991, Ministerul Justiției se va pronunța asupra acesteia, la solicitarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, contribuind astfel la punctul de vedere al Guvernului.

Semnează, pentru ministrul justiției, secretar de stat.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă vreți să interveniți? Oricum, veți primi și răspunsul scris.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Să știți că sunt într-o ușoară, dar definitivă confuzie, pentru că la întrevederea pe care am avut-o cu domnul ministru, săptămâna trecută, mi s-a spus că nu există un astfel de proiect de lege. Acum, doamna secretar de stat îmi spune că un astfel de proiect de lege există și că acesta urmează să fie consultat, avizat de celelalte instituții ale statului român. Mă bucură acest lucru. Sper să rezolvăm această problemă cât mai repede posibil.

Dar interpelarea mea, și de fapt a colegilor mei de la Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, rămâne fără un obiect, fără un răspuns, pentru că noi am solicitat un punct de vedere emis de ANC, la începutul anului 2017, care încă nu a ajuns la comisie. Și domnul ministru mi-a promis, la întrevederea pe care am avut-o joi, că va remite comisiei acest punct de vedere.

Sper că nu este o problemă ca acesta să ajungă, în cele din urmă, la comisia pe care o reprezint.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Cătălin-Ioan Nechifor

Următorul. Domnul deputat Nechifor Cătălin are o interpelare adresată Ministerului Transporturilor. Din partea Ministerului Transporturilor dacă...?

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Damnă Maria Magdalena Grigore, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria Magdalena Grigore:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților, având nr. 189B din 2017, având ca obiect "Planul de Dezvoltare al TAROM pentru destinația Suceava", vă comunicăm următoarele:

Companiei Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM i se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, iar Ministerul Transporturilor, în conformitate cu art. 4 alin. (1) al acestui act normativ, în calitate de autoritate tutelară, nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a acestei companii.

Totuși, am solicitat Companiei TAROM un punct de vedere avizat cu privire la întrebările dumneavoastră.

Ținem să precizăm faptul că în acest moment TAROM se află sub un susținut proiect de definire strategică cu implicații majore privind rețeaua de rute internaționale operate, structura de costuri, structura parcului de aeronave, politici tarifare și distribuționale, politici de produs, care, într-un final, vor răspunde preocupărilor exprimate în interpelarea dumneavoastră.

Materializarea obiectivelor de mai sus este condiționată de o serie de acțiuni, a căror realizare este în plin proces. Ne referim îndeosebi la inițierea restructurării flotei TAROM. Precizăm că Regiunea Moldovei se află sub cea mai înaltă atenție și preocupare a actualei conduceri TAROM, cu intenția armonizării necesităților și dinamicilor segmentelor de piață utile Companiei Naționale, cu produse aviatice pe care le vom lansa și susține în piață.

Menționăm că vă vom ține la curent cu privire la noutățile produsului TAROM și cu gama de produse aviatice, curse naționale, dar mai ales internaționale, precum și cu politicile tarifare ale companiei.

Vă mulțumim.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Domnul deputat, domnul Nechifor.

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Cătălin-Ioan Nechifor:

Domnule președinte,

Stimată doamnă secretar de stat,

Cunosc foarte bine care sunt și constrângerile și prevederile legale ale ministerului și ale Companiei TAROM, dar - și mă bucur că ați încercat să obțineți un răspuns din partea Companiei - nu putem să asistăm nepăsători la acest trend pe care Compania TAROM, companie națională, îl are de foarte mult timp.

Cu siguranță, nu e vina actualului mandat de management al companiei. Lucrurile vin din trecut, de când această flotă, foarte dezechilibrată, opera și cu Boeing și cu Airbus, opera și cu ATR-uri. E foarte greu să fii în profit, să rămâi în zona în care poți să faci și business.

Dar interpelarea mea era adresată tocmai în sensul în care putem împreună să creștem și partea de profit pentru TAROM, și partea de destinații. Pentru că - vă dau un exemplu foarte simplu - cursa actuală de Suceava, pe care o operează TAROM, este o cursă anapoda, să spun elegant. Pentru că vine avionul de la București la Suceava, pleacă la ora 21 și ceva, aterizează la 22,00 și pleacă din nou, dimineața, către capitală, pe la ora 7,00. Vă dați seama că foarte puțini turiști vin doar în condițiile în care să doarmă câteva ore în hotel în Suceava și să plece înapoi la București.

Am solicitat, prin dumneavoastră, companiei, să ia în calcul un zbor de zi, așa încât oferta de zbor să fie mai versatilă și într-adevăr să putem beneficia și pentru plecat la București, dar și pentru venit la Suceava.

Un singur lucru vreau să mai spun, la final, anume, acela legat de faptul că, în acest moment, competiția pe care o aveți în România este una foarte acerbă. Suntem cu toții convinși de faptul că în momentul în care și Ryanair-ul, și Wizz Air-ul, poate că și alte companii vor opera destinații interne mai multe, șansa TAROM-ului de a rămâne în piață devine din ce în ce mai puțin probabilă.

Așadar, rugămintea mea este să accelerați fenomenul de restructurare a companiei. Sper să găsiți cele mai bune soluții, atât privitoare la flotă, cât și privitoare la destinații.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Nicolae Neagu

Din partea... Următorul.

Ministerul Energiei. Nu avem secretarul de stat de la Ministerul Energiei. Este doamna secretar de stat pentru Relația cu Parlamentul. Înțeleg că dumneavoastră prezentați, da? Următorul. Domnul deputat Neagu Nicolae are o interpelare care vizează liberalizarea pieței de gaze.

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Magda Ștefania Bîrlibescu (secretar de stat, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Este un răspuns destul de complex, pe care îl vom transmite și în scris. O să încerc să fac un rezumat.

Cum bine știți, piața gazelor naturale cuprinde - în ceea ce privește furnizarea gazelor naturale - furnizarea gazelor naturale către clienți casnici, până la data de 30 iunie 2021, și furnizarea gazelor naturale către clienți non-casnici, furnizare care a fost complet liberalizată începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Prin aprobarea OUG nr. 64/2016 privind modificările și completările Legii energiei electrice și a gazelor naturale, Guvernul României a instituit liberalizarea prețului de achiziție a gazelor naturale, începând cu data de 1 aprilie 2017, și nu liberalizarea completă a prețurilor finale plătite de consumatorii casnici. Aceștia vor beneficia până la 30 iunie 2021 de prețurile finale reglementate în conformitate cu legislația secundară și aplicată de către ANRE.

Prin acest act normativ, Guvernul României a urmărit, în primul rând, să asigure derularea unui proces de liberalizare al prețului de achiziție al gazelor naturale, bazat pe principii precum: criterii obiective pentru tranzacționarea controlului costurilor; menținerea soluției de livrare a gazelor naturale către clienții casnici, în baza unor prețuri finale reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 30 iunie 2021, precum și consecvență în menținerea premiselor necesare îndeplinirii obligației asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura o piață liberă, bazată pe transparență, competitivitate și nediscriminare.

Progresele înregistrate în liberalizarea pieței interne de gaze naturale, în special prin adoptarea de către Guvern a OUG nr. 64/2016, au fost remarcate pozitiv de către Comisia Europeană, în mod explicit, inclusiv în cuprinsul Raportului de țară, unde se specifică progresele înregistrate de România în procesul de liberalizare.

Menționăm, de asemenea, că în prezent orice client are opțiunea de a rămâne în piața reglementată de gaze naturale, în care furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractelor-cadru de furnizare reglementată și la preț reglementat, ambele stabilite de ANRE, sau de a trece în piața concurențială, în care furnizorul vinde gaze naturale clientului final la prețul și în condițiile comerciale de furnizare convenite cu acesta, prin negociere, sau, după caz, la prețul și în condițiile comerciale din oferta-tip, pentru care respectivul client final a optat.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat dacă vrea să intervină? Nu.

 
Video in format Flash/IOS Cristian Ghinea

Doamna secretar de stat, tot pentru Ministerul Energiei, la solicitarea domnului deputat Cristian Ghinea.

Vă rog, prezentați răspunsul.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Magda Ștefania Bîrlibescu:

Referitor la interpelarea domnului deputat Cristian Ghinea, vă comunicăm următoarele: având în vedere expirarea mandatelor administratorilor din cadrul Hidroelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A. și Romgaz S.A., Ministerul Energiei a efectuat propuneri de numiri de membri provizorii, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, art. 641 din actul normativ menționat stabilește conduita pe care autoritatea publică tutelară trebuie să o urmeze, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administratori. Prin urmare, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit ordonanței de urgență sus-citate, se pot desemna administratori provizorii cu o durată a mandatului de patru luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum șase luni.

În ceea ce privește propunerile Ministerului Energiei de membri provizorii pentru Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica S.A., menționăm faptul că evaluarea performanțelor acestora se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, pe perioada mandatelor acestora, Ministerul Energiei va efectua o evaluare a activității acestora și vor fi luate deciziile ce se impun, în funcție de rezultatele activității acestora, potrivit legislației actuale.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Cristian Ghinea:

Domnule președinte,

Doamnă secretar de stat,

Sunt evident dezamăgit de răspuns. Eu întrebam cum se face că la companii atât de importante, precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, au fost numite persoane fără experiență în domeniile respective și cu conexiuni politice, și Guvernul îmi răspunde că există cadrul legal pentru numirea unor administratori provizorii. Evident că există, nu asta am întrebat eu, ci dacă se va continua genul acesta de numiri. Nu am primit răspuns la această întrebare și promit că o să urmăresc îndeaproape în continuare aplicarea Legii managementului corporativ la companiile de stat.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Ana Adriana Săftoiu

Tot pentru Ministerul Energiei avem o interpelare din partea domnului deputat Cristian Buican. Dumnealui solicită să vină domnul secretar Vișan. Se amână răspunsul la această interpelare.

Doamnă secretar de stat, transmiteți la Ministerul Energiei să vină domnul secretar Vișan, pentru a răspunde domnului deputat Cristian Buican.

Trecem mai departe, la Ministerul Educației Naționale. Este prezent domnul secretar de stat Petru Andea, fostul nostru coleg.

Avem o interpelare din partea doamnei Bîzgan. E prezentă? Nu. Nu este prezentă, îi transmiteți răspunsul scris. E prezentă...

Video in format Flash/IOS  

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (din sală):

O înlocuiesc eu!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Poftiți?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (din sală):

Vrea să înregistrez ceea ce spune domnul secretar de stat!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Dar trebuia să fie prezentă, răspunsul de la domnul secretar de stat îl va primi scris, va fi public, dar obligația era să fim în sală noi.

Este prezentă, în schimb, colega noastră, doamna deputat Săftoiu care, de asemenea, are o interpelare adresată Ministerului Educației, care vizează politici educaționale.

Vă rog, domnule secretar de stat, și apoi doamna deputat Săftoiu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Andea (secretar de stat, Ministerul Educației Naționale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună seara tuturor!

Bună seara fostei mele colege, cum s-a spus, doamna Săftoiu!

Stimată doamnă deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră având ca obiect "Politici educaționale pentru crearea unei atitudini favorabile copiilor cu dizabilități" vă comunicăm următoarele.

Finalizarea programului de pregătire psihopedagogică de nivel I și acumularea a minimum 30 de credite transferabile acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi în învățământul obligatoriu, incluzând învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, până la clasele a X-a.

Absolvenții unui program de master în domeniul de studii universitare de licență care au absolvit programul de pregătire psihopedagogică de nivel II, acumulând în acest fel totalul de 60 de credite transferabile prin programul de pregătire psihopedagogică au dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și superior.

Planul de învățământ pentru programul de formare psihopedagogică cuprinde un număr de 358 de ore pentru monospecializare, respectiv 414 ore pentru dubla specializare, în cadrul modulului psihopedagocic de nivel I, și 252 de ore de formare, în cadrul modulului psihopedagogic de nivel II, însumând, așadar, un total de 610, respectiv 666 de ore de cursuri și activități aplicative.

În anul școlar 2016-2017, prin intermediul caselor corpului didactic din fiecare județ au fost alocate fonduri pentru perfecționarea pregătirii profesionale și respectiv dezvoltarea profesională a personalului didactic din sistemul de învățământ.

Vor fi formate, în acest sens, în domeniul educației pentru nediscriminare și diversitate 1.610 cadre didactice, timp de 703 ore, în programe de formare continuă, avizate de Ministerul Educației Naționale.

Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevi sunt desfășurate de diriginte, în funcție de prevederile planurilor-cadru, în timpul orei de orientare și consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru, sau în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare și consiliere.

Disciplina "Consiliere și orientare" este parte integrantă a activității de dirigenție și are alocată o oră pe săptămână, pe durata întregului an școlar, inclusiv la clasele la care ora se regăsește în afara planului-cadru.

Menționăm că în funcție de context și de problemele particulare ale clasei, profesorul diriginte poate aloca, inclusiv în cadrul altor obiective generale și de referință, competențe generale și specifice, mai multe ore pentru o tematică care să încurajeze în rândul elevilor crearea unei atitudini favorabile copiilor cu cerințe educaționale speciale și aplicarea principiului nediscriminării tuturor elevilor, copiilor, tinerilor, nu numai a celor cu cerințe educaționale speciale.

Încă de la nivelul ciclului primar sunt prezente elemente care pot fi subsumate generic educației pentru diversitate și nediscriminare.

Spre exemplu, în cadrul programei pentru disciplina "Educație civică" la clasele a III-a și a IV-a, aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 5.003 din 2014, la clasa a IV-a sunt incluse conținuturi precum: "raporturile noastre cu ceilalți oameni", "valori, norme și comportamente morale și civice", "drepturile universale ale copilului".

Disciplina "Educație civică" la clasele a III-a și a IV-a este prevăzută în Planul-cadru de învățământ, în aria curriculară "Om și societate", având un buget de timp de o oră pe săptămână pe durata unui an școlar.

Noul Plan-cadru pentru gimnaziu, aprobat, de asemenea, prin ordin de ministru, include la nivelul claselor a V-a și a VIII-a pachetul disciplinelor intitulate generic "Educație socială", după cum urmează: "Gândire critică și drepturile copilului", "Educație interculturală", "Educație pentru cetățenie democratică", "Educație economico-financiară".

De asemenea, prin ordin de ministru au fost aprobate noile programe școlare pentru ciclul gimnazial, incluzând și programele școlare pentru disciplinele sus-menționate. Fiecare dintre acestea beneficiază de un buget de timp de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar, și vor fi studiate succesiv, începând cu anul școlar următor.

Menționăm că la nivelul ciclului liceal programa pentru disciplina "Sociologie" prevede două ore pe săptămână, filiera teoretică, specializarea "Științe sociale".

Din anul școlar 2006-2007 s-a alocat o oră pe săptămână și la filiera teoretică, specializarea "Filologie".

De asemenea, pentru disciplina "Studii sociale" este alocată o oră pe săptămână, filiera teoretică, specializarea "Științe sociale". Programele includ la nivelul conținuturilor probleme sociale, precum: discriminarea, infracționalitatea, conflictele sociale, corupția, sărăcia, minoritățile și reflectarea imaginii acestora în mass-media, stereotipuri și prejudecăți și altele.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm, doamnă deputat, de toată considerația noastră.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Ana Adriana Săftoiu:

Domnule președinte de ședință,

Domnule secretar de stat,

M-ați năucit pur și simplu, într-un limbaj perfect de lemn, în care mi-ați înșirat foarte, foarte multe cifre; de fapt, n-ați răspuns la interpelare.

Eu v-am întrebat dacă în școală profesorii sunt pregătiți, dacă inspectoratele, ministerul urmăresc dacă diriginții într-adevăr dezvoltă aceste politici care țin de lupta, dacă vreți, împotriva discriminării. Nu încercați să-mi spuneți că Ministerul Educației nu cunoaște probleme reale de discriminare în școala românească, de la faptul că sunt copii romi care nu sunt lăsați să rămână în clase normale și așa mai departe, copii cu dizabilități.

Practic, mi-ați înșirat o grămadă de cifre, de ore, ceea ce e frumos pe hârtie, dar, ca întotdeauna, despre realitate, nimic.

Eu voi reveni cu o altă interpelare și voi încerca să fiu eu mai clară atunci, în interpelare, poate ne lămurim asupra unui lucru. Problema este despre în ce măsură școala românească îi pregătește pe copiii noștri să accepte diversitate. Diversitatea!

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Domnule secretar de stat, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Andea:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Aș vrea să mă uit încă o dată la ce întrebare ați pus și doriți să primiți răspuns la următoarele întrebări.

Câte ore are modulul de psihopedagogie pe nivelul I, gimnaziu și II, liceal?

Câte ore sunt alocate nediscriminării și diversității?

Care este ritmicitatea acestor ore de psihopedagogie, în cazul formării permanente a profesorilor?

Câte ore sunt dedicate în cadrul modulului de "Dirigenție"?

Și ultima. Câte ore sunt dedicate în cadrul modulului de "Educație fizică"?

Deci toată întrebarea era cantitativă: câte ore, câte ore, câte ore!

Acum, sunteți nemulțumită că v-am spus câte ore!

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Ana Adriana Săftoiu:

V-am pus această întrebare pentru că, întâmplător, am un copil și el are niște prieteni și știu exact cât și cum se fac în școală lecții despre discriminare. Faptul că îmi spuneți pe hârtie ce frumos poate să arate, dar, de fapt, puteți să-mi spuneți, în momentul de față, vă întreb, nu știu, domnule, la liceele din București fac diriginții orele la "Dirigenție" despre discriminare, de exemplu? Vă spun eu. Nu! Știți ce se întâmplă la "Dirigenție"? Profesorul își face ora lui. Mai ales dacă e profesor de matematică sau română, dirigenția devine oră. Și de aceea copiii noștri au probleme foarte mari să-și accepte diversitatea.

Așa că pe mine nu mă încântă cu nimic că îmi spuneți ce aveți pe hârtie!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Andea (din sală):

Asta ați întrebat!

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Ana Adriana Săftoiu (din sală):

Eu vroiam realitatea, nu cifre, ca pe vremea lui Ceaușescu!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Vasile Cîtea

Mai departe... Nicio problemă, doamna deputat, e...

Următorul. Domnul deputat Vasile Cîtea are o interpelare adresată Ministerului Tineretului și Sportului, care vizează...

Vă rog, domnule secretar de stat.

... vizează Sala Polivalentă din Iași.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Cosmin-Răzvan Buzuta (secretar de stat, Ministerul Tineretului și Sportului):

Bună ziua, stimate domnule deputat.

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 210B/2017, având ca obiect "Sala Polivalentă din Iași", vă comunic următoarele.

Dezvoltarea infrastructurii sportive și construcția unor noi săli polivalente este o prioritate pentru Ministerul Tineretului și Sportului, mai ales că astfel de proiecte sunt prevăzute și în Programul de guvernare. Însă, în acest an, bugetul Ministerului Tineretului și Sportului nu permite demararea niciunei construcții noi, bugetul alocat investițiilor fiind extrem de mic și va permite doar mici reparații urgente.

Nici fondurile europene nerambursabile nu reprezintă o soluție, deoarece nu există nicio linie de finanțare pentru construcția de săli de sport de capacitate mare.

Singura posibilitate pentru demararea unor astfel de lucrări ar fi prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, în funcție de prioritățile de investiții ale acesteia.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, doriți să interveniți? Nu. Primiți și răspunsul...

Mulțumesc.

Și ultima. Penultima, de fapt, este vorba de Ministerul Afacerilor Externe.

Doamna Radu Anișoara are o interpelare.

Domnul secretar de stat de la Ministerul Afacerilor Externe.

Vă rog.

Domnul Micula.

Deci îl dați în scris pentru doamna Radu Anișoara și tot în scris pentru doamna deputat Intotero Natalia.

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă.

Mulțumesc.

La revedere!

Ne vedem mâine dimineață la 8,30.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 17,49.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 5 december 2019, 23:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro