You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-01-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997

13. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg la 27 ianuarie 1977.  

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

În sfârșit, la pct. 10 avem proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg la 27 ianuarie 1977.

Din partea Ministerului de Interne are cuvântul domnul colonel Chituc Constantin.

Așteptați un moment... Din partea comisiei? Da. Aveți cuvântul.

Domnul Chituc Constantin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Convenția europeană pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg în 1977, a fost semnată de reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei la 30 iunie 1995.

Fără a intra în detalii, motivul aderării țării noastre la o asemenea Convenție este acela al contribuției țării noastre la prevenirea și combaterea actelor de terorism.

Convenția conține un ansamblu de norme referitoare la un mijloc deosebit de eficace pentru combaterea terorismului, și anume extrădarea, care, în practica statelor care au aderat inițial la această convenție, a ridicat diverse probleme, ca urmare a unor considerente de ordin politic, religios și așa mai departe, care au constituit motive de refuz al extrădării.

În art. 13 paragraful 1 al convenției, este prevăzută posibilitatea efectuării unor rezerve cu privire la dreptul de a refuza extrădarea în condițiile prevăzute de text, rezerve care au fost formulate și de alte state, și aceeași propunere am făcut-o și noi.

În acest sens, deci, în spiritul Convenției, a fost întocmit și proiectul de lege care este supus atenției dumneavoastră cu rugămintea de a fi adoptat, având în vedere faptul că este benefică pentru rezolvarea unor probleme stringente, care constituie preocupări ale Ministerului de Interne în etapa actuală.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei domnul Ioniță Mihail.

Domnul Mihail Ioniță:

Raport asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg la 27 ianuarie 1977.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin adresa nr. 95 din 3 iunie 1996, a fost sesizată în conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților, cu examinarea și avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprinmarea terorismului, adoptată la Strasburg pe 27 ianuarie 1977.

La analiza proiectului de lege s-au avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și avizul consultativ al Consiliului Legislativ.

În urma analizei proiectului de lege, comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu următoarele amendamente:

1) Eliminarea art. 2 din proiectul de lege.

Motivare: prevederea din art. 2 este inutilă, deoarece atât practica legislativă, în acest sens, cât și prevederile art. 11 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor determină obligativitatea anexării și publicării textului documentului internațional care, prin ratificare, devine legislație internă.

2) Ca urmare a amendamentului anterior, art. 1 va deveni art. unic și comisia propune următoarea modificare în conținutul lui, eliminând caracteristicile infracțiunilor și sintagmele de început la pct. a), b) și c), astfel: Articol unic alin. 3:

România, în temeiul art. 13 paragraf 1 al Convenției europene pentru reprimarea terorismului, se angajează că va lua în considerație, în mod corespunzător, în momentul aprecierii caracterului infracțiunii, gravitatea deosebită a acesteia, și, mai ales dacă:

a) a creat un pericol colectiv pentru viața, integritatea corporală sau libertatea persoanelor, sau

b) a adus atingere unor persoane străine de mobilurile care au inspirat-o, ori,

c) s-au folosit mijloace crude sau perfide pentru comiterea ei".

Motivare: termenii sau expresiile folosite în declarația formulată în alin. 3 al art. 1 din proiect nu sunt relevante în limbajul juridic românesc.

3. Comisia propune revederea traducerii textului Convenției.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.

La observații generale, dacă sunt ceva comentarii? Nu sunt.

Trecem mai departe la titlul legii, titlul legii fiind: Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg la 27 ianuarie 1977.

Are cineva de făcut observații? Dacă nu sunt observații, supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Titlul legii a fost adoptat.

La comisie, avea prevăzut și un art. 2, iar comisia a propus eliminarea lui, un art. 2, care vorbea de anexe, despre care s-a socotit că nu mai este cazul să apară în redactarea. Deci, comisia a propus eliminarea art. 2 din proiectul de lege. Are cineva de făcut obiecții asupra acestui lucru? Neavând, supun la vot acest amendament al comisiei, de eliminare a art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, amendamentul comisiei, reprezentând eliminarea art. 2, a fost adoptat.

În aceste condiții, legea se reduce la un articol unic, art. 1 a devenit articol unic, pe care îl supunem spre aprobare. Dacă aveți obiecții asupra lui? Neavând obiecții, supunem spre aprobare art. l, devenit articol unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Deci, și acest articol unic a fost aprobat.

Legea în ansamblu, acum.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, și acest pct. 10 de pe ordinea de zi a fost aprobat.

Am vorbit deja de pct. 11, care a fost retras de Ministerul Finanțelor, care vrea să-i facă unele completări și, cu aceasta, am epuizat ordinea de zi pentru astăzi.

Sigur, au mers mai repede decât ne așteptam aceste lucrări, dar nu am prevăzut începerea astăzi a Statutului personalului didactic, pentru că, vă rugăm să veniți pregătiți cu legea respectivă și mâine la ora 9,00 ne vedem aici, în plen, și se va intra în ordinea de zi cu acest punct.

Vă mulțumim.

Ședința s-a încheiat la ora 18,43.