ORDONANȚĂ nr.2 din 12 iulie 2001
privind regimul juridic al contravențiilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.630/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru modificarea Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 208/2002 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenții și să aplice amenzi pentru contravențiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.583/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare (abrogat prin O. nr.109/2005)
  O. nr.216/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare veterinare în punctele de inspecție la frontieră (abrogat prin O. nr.109/2005)
  O. nr.256/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene (abrogat prin O. nr.558/2015)
  O. nr.612/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru desemnarea persoanelor cu atribuții de control al respectării prevederilor Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2002, și pentru împuternicirea persoanelor cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor (abrogat prin O. nr.2.365/2006)
art.15 alin.(1) si (2), art.16
  O. nr.357/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
  O. nr.223/2003 al ministrului economiei și comerțului privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru nerespectarea regimului special al substanțelor și preparatelor chimice periculoase și a modelului de chitanță pentru plata amenzilor aplicate
  O. nr.74/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea formularului Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân
  H.G. nr.2.346/2004 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară (abrogat prin H.G. nr.1.766/2005)
  H.G. nr.2.399/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Rasirom"
  O. nr.28/2005 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor"
  O. nr.106/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, distruse, pierdute sau furate
  O. nr.145/2005 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul protecției drepturilor copilului (abrogat prin L. nr.191/2022)
  H.G. nr.490/2005 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a reglementărilor privind ajutorul de stat
  O.U.G. nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  O. nr.146/2005 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" (abrogat prin O. nr.13/2008)
  H.G. nr.1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale României
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.432/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
art. 2 alin. (1)
  O. nr.622/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației de control și ale ștampilei destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții (abrogat succesiv prin O. nr.3.485/2013)


Sâmbătă, 25 mai 2024, 01:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.