ORDONANȚĂ nr.2 din 12 iulie 2001
privind regimul juridic al contravențiilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.21/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice și termice (abrogat prin O. nr.56/2007)
  O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale
  H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
  O.G. nr.65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
  O.G. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (abrogata prin L. nr.325/2006)
  H.G. nr.954/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate și pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum și a obligațiilor acestora
  H.G. nr.987/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
  O.U.G. nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
  H.G. nr.1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plaje și în ștranduri (abrogat prin O.U.G. nr.19/2006)
  H.G. nr.1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele
  H.G. nr.1.247/2002 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare (abrogat prin H.G. nr.984/2005)
  O.U.G. nr.157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
  O.U.G. nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha
  H.G. nr.1.330/2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. care funcționează în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
  H.G. nr.1.326/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997
  H.G. nr.1.387/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
  O. nr.580/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii și produse de origine animală (abrogat prin O. nr.129/2007)
  O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
  H.G. nr.1.455/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  H.G. nr.1.529/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
  H.G. nr.1.530/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Administrației Naționale "Apele Române", de sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
  H.G. nr.1.522/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. și Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., unități economice de interes public național, aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.1.526/2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
  O.U.G. nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
  H.G. nr.1.497/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
  H.G. nr.1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
  H.G. nr.1.543/2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
  H.G. nr.1.547/2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Multiproduct"
  H.G. nr.1.532/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății și Familiei
  H.G. nr.1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
  H.G. nr.1.558/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale agenților economici aflați sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
  H.G. nr.1.560/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale agenților economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
  H.G. nr.1.559/2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Administrației Naționale "Apele Române" de sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
  H.G. nr.1.561/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rasirom"
  H.G. nr.1.562/2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne
  H.G. nr.1.549/2002 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.160/2003)
  H.G. nr.1.582/2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
  H.G. nr.1.577/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. și Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
  H.G. nr.1.601/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome de interes național aflate sub autoritatea Băncii Naționale a României
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
  H.G. nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor
  H.G. nr.45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.15/2004)
  H.G. nr.26/2003 privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi
  H.G. nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
  L. nr.44/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare (abrogata prin O.U.G. nr.47/2017)
  O.G. nr.6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.5/2003)
  H.G. nr.83/2003 privind autorizarea societăților comerciale care prestează servicii de selecție și plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum și instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României (abrogat prin O.U.G. nr.50/2022)
  H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți
  H.G. nr.88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora (abrogat prin H.G. nr.130/2015)
  H.G. nr.95/2003 privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.804/2007)
  L. nr.54/2003 LEGEA sindicatelor
  O.G. nr.32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.G. nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (abrogata prin L. nr.230/2006)
  H.G. nr.109/2003 pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2003, cu finanțare de la bugetul de stat
  O.G. nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
  O.G. nr.19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
  H.G. nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
  H.G. nr.134/2003 privind pregătirea și implementarea sistemului statistic de comerț exterior Intrastat (abrogat prin H.G. nr.669/2004)
  H.G. nr.142/2003 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi (abrogat prin H.G. nr.470/2007)
  H.G. nr.143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme
  H.G. nr.144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă și a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepția autorilor muzicii
  O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
  H.G. nr.187/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
  O. nr.287/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
  H.G. nr.247/2003 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților (abrogat prin H.G. nr.161/2006)
  H.G. nr.259/2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare
  H.G. nr.267/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.735/2003)
  H.G. nr.277/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.317/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2003
  O.U.G. nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
  H.G. nr.347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.662/2011)
  H.G. nr.394/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
  H.G. nr.399/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film", aflată sub autoritatea Centrului Național al Cinematografiei
  H.G. nr.396/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de jucării
  H.G. nr.407/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a aparatelor de climatizare de uz casnic (abrogat prin H.G. nr.1.871/2005)
  H.G. nr.418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei
  H.G. nr.439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor (abrogat prin H.G. nr.410/2016)
  H.G. nr.452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic
  H.G. nr.454/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune (abrogat prin H.G. nr.824/2015)
  H.G. nr.453/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (abrogat prin H.G. nr.775/2011)
  H.G. nr.497/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice (abrogat prin H.G. nr.982/2007)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O. nr.612/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru desemnarea persoanelor cu atribuții de control al respectării prevederilor Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2002, și pentru împuternicirea persoanelor cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor (abrogat prin O. nr.2.365/2006)
  O.U.G. nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale (abrogata prin L. nr.571/2003)
  L. nr.178/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
  L. nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
  L. nr.193/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  L. nr.200/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul
  Decizie nr.53/2003 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica
  H.G. nr.544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile
  H.G. nr.541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere (abrogat prin H.G. nr.440/2010)
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  L. nr.222/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
  O. nr.357/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
  H.G. nr.631/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism
  H.G. nr.617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (abrogat prin H.G. nr.710/2015)
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.252/2003 privind registrul unic de control
  H.G. nr.699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (abrogat prin L. nr.278/2013)
  O.U.G. nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii
  L. nr.294/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  H.G. nr.805/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliilor și a timbrului sec cu stema României de către instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ
  H.G. nr.798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (abrogat prin O.U.G. nr.137/2022)
  L. nr.318/2003 LEGEA energiei electrice (abrogata prin L. nr.13/2007)
  L. nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
  L. nr.311/2003 LEGEA muzeelor și a colecțiilor publice
  L. nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
  L. nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp
  L. nr.348/2003 LEGEA POMICULTURII
  L. nr.358/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  H.G. nr.850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convențional din România cu sistemul de transport feroviar convențional transeuropean (abrogat prin H.G. nr.877/2010)
  H.G. nr.865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum și pentru achiziționarea de juninci și instalații zootehnice și pentru aprobarea normelor metodologice
  H.G. nr.867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (abrogat prin H.G. nr.90/2008)
  H.G. nr.897/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei (abrogat prin H.G. nr.689/2004)
  H.G. nr.899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză
  H.G. nr.941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)
  H.G. nr.966/2003 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
  O.U.G. nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
  O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale (abrogata prin L. nr.100/2024)
  O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (abrogata prin L. nr.202/2016)
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  H.G. nr.1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.917/2012)
  H.G. nr.1.026/2003 privind strategia de renunțare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România (abrogat prin H.G. nr.89/2006)
  L. nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
  H.G. nr.1.135/2003 privind măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale aprobate pentru trimestrele III și IV din anul 2003, pentru agenții economici monitorizați potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001
  L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
  L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
  H.G. nr.1.160/2003 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.490/2009)
  H.G. nr.1.173/2003 privind atribuirea electronică și distribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă
  H.G. nr.1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile și de stat în spațiul aerian național
  H.G. nr.1.175/2003 privind aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute
  L. nr.401/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
  H.G. nr.1.182/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2004
  O.U.G. nr.93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției
  H.G. nr.1.211/2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Multiproduct"
  O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
  O.U.G. nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
  H.G. nr.1.230/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru subvenționarea energiei termice livrate populației
  H.G. nr.1.244/2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
  H.G. nr.1.246/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. și Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., unități economice de interes public național, aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.1.247/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.1.257/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Rasirom"
  L. nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora (abrogata prin O.U.G. nr.140/2021)
  L. nr.469/2003 privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră (abrogata prin L. nr.112/2007)
  L. nr.462/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
  L. nr.477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
  L. nr.448/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
  H.G. nr.1.346/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică"
  H.G. nr.1.453/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003, rectificate, ale agenților economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.454/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale agenților economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.462/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome de interes național din subordinea Băncii Naționale a României
  H.G. nr.1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
  H.G. nr.1.502/2003 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
  L. nr.554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități (abrogata prin L. nr.260/2022)
  H.G. nr.1.503/2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.504/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. și Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
  H.G. nr.1.511/2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  H.G. nr.1.515/2003 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat prin H.G. nr.2.346/2004)
  H.G. nr.1.522/2003 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
  O.U.G. nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (abrogata prin O.U.G. nr.23/2010)
  H.G. nr.1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză (abrogat prin H.G. nr.877/2010)
  L. nr.570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman
  H.G. nr.1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
  H.G. nr.1.594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
  H.G. nr.1.601/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive (abrogat prin H.G. nr.1.437/2009)
  H.G. nr.1.609/2003 privind prețurile produselor subvenționate din sectorul minier (abrogat prin H.G. nr.607/2006)
  H.G. nr.1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu (abrogat prin H.G. nr.2.009/2004)
  O. nr.2/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României (abrogat prin H.G. nr.1.061/2008)
  H.G. nr.8/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
  H.G. nr.9/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
  H.G. nr.7/2004 privind protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat sau constând în accesul condiționat
  H.G. nr.15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.2.060/2004)
  H.G. nr.21/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
  O.G. nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere (abrogata prin L. nr.107/2011)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
  H.G. nr.71/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare
  H.G. nr.95/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2004
  H.G. nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici (abrogat prin L. nr.133/2015)
  H.G. nr.88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere
  H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.305/2017)
  H.G. nr.119/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale (abrogat prin H.G. nr.1.029/2008)
  H.G. nr.166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării"
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
  H.G. nr.210/2004 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004
  H.G. nr.228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului (abrogat prin H.G. nr.895/2006)
  H.G. nr.258/2004 pentru modificarea și completarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 (abrogat prin H.G. nr.1.175/2007)
  O. nr.109/2004 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectării dispozițiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată
  L. nr.27/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice
  H.G. nr.343/2004 privind furnizarea informațiilor referitoare la consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializare
  H.G. nr.344/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale implantabile active (abrogat prin H.G. nr.55/2009)
  H.G. nr.414/2004 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare
  H.G. nr.415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor
  H.G. nr.430/2004 privind modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune
  H.G. nr.437/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C (abrogat prin L. nr.51/2006)
  H.G. nr.427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund (abrogat prin H.G. nr.996/2008)
  L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
  O. nr.63/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.482/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer
  L. nr.94/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
  L. nr.90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  H.G. nr.538/2004 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (abrogat prin H.G. nr.1.756/2006)
  O. nr.81/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale în cazul plângerilor (abrogat prin O. nr.499/2010)
  O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
  H.G. nr.584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune (abrogat prin H.G. nr.123/2015)
  O. nr.87/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale
  H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
  H.G. nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
  Decizie nr.3.278/2004 privind interzicerea temporară a activității Societății Comerciale "C.A.R.E. Asigurări" - S.R.L.
  H.G. nr.646/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
  H.G. nr.632/2004 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.645/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2004 al Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  H.G. nr.697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru controlul importului și exportului anumitor substanțe și preparate chimice periculoase - procedura PIC
  H.G. nr.752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (abrogat prin H.G. nr.245/2016)
  L. nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
  H.G. nr.791/2004 pentru prevenirea și sancționarea actelor de violență și ieșirilor necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive (abrogat prin O.G. nr.11/2006)
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  L. nr.205/2004 privind protecția animalelor
  O. nr.470/2004 al secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" (abrogat prin O. nr.1.018/2018)
  H.G. nr.891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.238/2004 LEGEA petrolului
  L. nr.244/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
  L. nr.245/2004 privind securitatea generală a produselor
  L. nr.249/2004 privind pensiile ocupaționale (abrogata prin L. nr.204/2006)
  H.G. nr.938/2004 privind condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară (abrogat prin H.G. nr.1.256/2011)
  H.G. nr.933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  L. nr.282/2004 privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
  H.G. nr.1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori (abrogat prin H.G. nr.934/2014)
  H.G. nr.1.009/2004 privind stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane (abrogat prin H.G. nr.957/2016)
  H.G. nr.1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (abrogat prin H.G. nr.301/2012)
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
  L. nr.298/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
  H.G. nr.1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale (abrogat prin H.G. nr.326/2018)
  H.G. nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
  L. nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
  H.G. nr.1.114/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a semințelor de consum
  O.G. nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
  H.G. nr.1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei (abrogat prin H.G. nr.332/2007)
  O.G. nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole
  H.G. nr.1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
  H.G. nr.1.325/2004 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005
  O.G. nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare
  O.G. nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere (abrogata prin L. nr.46/2008)
  O.G. nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
  O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
  H.G. nr.1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin L. nr.197/2012)
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
  H.G. nr.1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare (abrogat prin O.U.G. nr.22/2012)
  H.G. nr.1.526/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.1.529/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare și a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  L. nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (abrogata prin L. nr.35/2008)
  L. nr.379/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
  L. nr.395/2004 privind activitatea hidrografică maritimă
  H.G. nr.1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul (abrogat prin H.G. nr.1.255/2022)
  L. nr.410/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public
  H.G. nr.1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală (abrogat prin H.G. nr.239/2018)
  L. nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
  L. nr.457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun
  L. nr.481/2004 privind protecția civilă
  H.G. nr.1.967/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  H.G. nr.2.009/2004 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu (abrogat prin H.G. nr.41/2007)
  L. nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
  H.G. nr.2.040/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004
  H.G. nr.2.102/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
  H.G. nr.2.149/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2004
  H.G. nr.2.150/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2005
  H.G. nr.2.195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement (abrogat prin H.G. nr.464/2017)
  H.G. nr.2.254/2004 privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2005 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003
  H.G. nr.2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase
  L. nr.594/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale
  L. nr.589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale
  L. nr.595/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
  H.G. nr.2.363/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
  H.G. nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
  H.G. nr.2.461/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
  O. nr.527/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
  H.G. nr.64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și piscicole, precum și a efectivelor de animale
  H.G. nr.65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
  O. nr.28/2005 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor"
  H.G. nr.121/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică"
  H.G. nr.140/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (abrogat prin H.G. nr.11/2018)
  H.G. nr.141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 și aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea și plata sprijinului financiar pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate
  H.G. nr.144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
  H.G. nr.145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate "C.F.R." - S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
  H.G. nr.146/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.147/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  H.G. nr.148/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
  H.G. nr.149/2005 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Societății Comerciale "Rami-Dacia" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.150/2005 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
  H.G. nr.151/2005 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
  H.G. nr.153/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome de interes național din subordinea Băncii Naționale a României
  H.G. nr.207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.197/2016)
  H.G. nr.234/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2005
  H.G. nr.243/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.242/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Administrației Naționale "Apele Române", aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  H.G. nr.244/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.331/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin O.G. nr.2/2021)
  O. nr.145/2005 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul protecției drepturilor copilului (abrogat prin L. nr.191/2022)
  H.G. nr.371/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.372/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  L. nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
  H.G. nr.448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
  L. nr.150/2005 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor privind călătoria cu metroul
  H.G. nr.490/2005 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a reglementărilor privind ajutorul de stat
  O.U.G. nr.48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar
  H.G. nr.564/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor și criteriilor privind înființarea, autorizarea și funcționarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004
  H.G. nr.574/2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența cazanelor noi pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau gazoși
  H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin L. nr.249/2015)
  L. nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
  O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
  O.U.G. nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor în toamna anului 2005
  H.G. nr.786/2005 privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru producția de tutun brut, în anul 2005, în scopul creșterii producției și a calității tutunului
  H.G. nr.789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006
  O.G. nr.39/2005 privind cinematografia
  H.G. nr.812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, atribuțiile și finanțarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
  L. nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
  Decizie nr.373/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind aprobarea Procedurii de supraveghere a pieței echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații, precum și a altor echipamente electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice
  H.G. nr.860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul
  O. nr.146/2005 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" (abrogat prin O. nr.13/2008)
  O.G. nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală (abrogata prin O.G. nr.24/2016)
  H.G. nr.911/2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale (abrogat prin H.G. nr.54/2009)
  H.G. nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică
  O. nr.1.358/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor (abrogat prin O. nr.1.892/2006)
  H.G. nr.949/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli denominat și rectificat pe anul 2005 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  H.G. nr.956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
  H.G. nr.1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale
  O. nr.38/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind condițiile și modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică (abrogat prin O. nr.121/2017)
  H.G. nr.118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor Romsilva și ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
  O.U.G. nr.61/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată (abrogata prin L. nr.209/2019)
  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
  H.G. nr.786/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A. și Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.782/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 rectificat al Regiei Autonome "Rasirom"
  H.G. nr.806/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.803/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.804/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.805/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.814/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.813/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.847/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Comerciale "Antibiotice" - S.A. Iași, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.879/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
  H.G. nr.878/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
  O.G. nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
  H.G. nr.896/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate (abrogat prin H.G. nr.859/2021)
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  H.G. nr.939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (abrogat prin H.G. nr.192/2020)
  O. nr.209/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale
  O. nr.216/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
  O. nr.791/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranței zborului
  H.G. nr.1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale României
  H.G. nr.1.023/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)
  H.G. nr.1.027/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" din subordinea Băncii Naționale a României
  H.G. nr.1.025/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale unor societăți comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
  L. nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  O. nr.519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței (abrogat prin O. nr.668/2011)
  H.G. nr.1.122/2010 privind modificarea și completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002
  H.G. nr.1.143/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  L. nr.223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
  H.G. nr.1.188/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  H.G. nr.1.189/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  H.G. nr.1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat prin H.G. nr.1.225/2011)
  H.G. nr.1.191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetare a caviarului
  H.G. nr.1.210/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.1.209/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  L. nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
  H.G. nr.1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 (abrogat prin H.G. nr.936/2022)
  H.G. nr.1.260/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România-Film", regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  H.G. nr.1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  L. nr.259/2010 LEGEA siguranței digurilor
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
  H.G. nr.1.339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
  O.U.G. nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.43/2022)
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
  H.G. nr.1.342/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  O.U.G. nr.122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
  L. nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
  H.G. nr.55/2011 privind stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
  O.G. nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
  H.G. nr.57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei
  H.G. nr.74/2011 privind siguranța jucăriilor
  O. nr.2.066/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național
  H.G. nr.114/2011 pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011 (abrogat prin H.G. nr.341/2012)
  O.U.G. nr.14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb
  H.G. nr.122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2011
  H.G. nr.123/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.124/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.125/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.126/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.145/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
  H.G. nr.153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
  H.G. nr.149/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.164/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.165/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.166/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.168/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.167/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.175/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.176/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.174/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.169/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.170/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.171/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.172/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.173/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.194/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "UNIFARM" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.196/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
  H.G. nr.199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.197/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Antibiotice" - S.A. Iași, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.230/2011 privind autorizarea importatorilor de semințe de cânepă pentru alte întrebuințări decât pentru semănat
  H.G. nr.234/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA"
  H.G. nr.235/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.242/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
  H.G. nr.258/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.260/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  O.U.G. nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
  H.G. nr.267/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
  H.G. nr.272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011
  H.G. nr.280/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.281/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
  H.G. nr.289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Conversmin" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.293/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.294/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A. Ploiești, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.288/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieței produselor reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora (abrogat prin O.G. nr.20/2023)
  H.G. nr.322/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.329/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.326/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.327/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Oltchim" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.364/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.
  H.G. nr.368/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "CARMEN SILVA 2000" - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului deține acțiuni, în numele statului
  H.G. nr.369/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "GERMISARA" - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului deține acțiuni, în numele statului
  H.G. nr.354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.355/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1) a
  H.G. nr.358/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.387/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.396/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "ICEM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.397/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.401/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  L. nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
  O.U.G. nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 (abrogata prin L. nr.100/2016)
  H.G. nr.405/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.416/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "ROMAERO" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.419/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională a Uraniului - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.420/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  O.U.G. nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
  H.G. nr.441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.442/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.446/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.450/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Comicex" - S.A., la care Ministerul Administrației și Internelor îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar unic
  L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social (abrogata prin L. nr.367/2022)
  L. nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
  H.G. nr.482/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților
  H.G. nr.518/2011 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2011
  H.G. nr.524/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială EUROTEST - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.526/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.531/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică"
  O. nr.2.014/2011 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora
  H.G. nr.553/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 și a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene
  H.G. nr.69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări (abrogat prin H.G. nr.1.317/2023)
  H.G. nr.86/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2012
  H.G. nr.170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul2012
  H.G. nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
  L. nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic
  H.G. nr.217/2012 Hotărâre privind stabilirea cerințelor pentru indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață
  O.U.G. nr.9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime


Sâmbătă, 18 mai 2024, 14:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.