LEGE nr.202 din 9 noiembrie 1998
privind organizarea Monitorului Oficial al României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 423/10 noi. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, de prezenta lege și de alte acte normative.

Art. 2. - Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputaților.

Art. 3. - Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților.

CAPITOLUL II
Structura Monitorului Oficial al României

Art. 4. - Monitorul Oficial al României cuprinde cinci părți, structurate în funcție de natura actelor supuse publicării.

Art. 5. - În Partea I se publică următoarele categorii de acte:

A. actele juridice ale Parlamentului:

a) legile, hotărârile și moțiunile;
b) hotărârile și moțiunile celor două Camere ale Parlamentului;

B. actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere;

C. decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului;

D. actele Președintelui României:

a) decretele;
b) mesajele și alte acte adresate Parlamentului;

E. actele Guvernului:

a) hotărârile, cu excepția celor care au caracter militar;
b) ordonanțele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;
c) ordonanțele de urgență;
d) declarațiile de politică generală și alte asemenea declarații;

F. actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;

G. actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;

H. deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale;

I. deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Curții Supreme de Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii;

J. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autoritățile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;

K. alte acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.

Art. 6. - În Partea a II-a se publică:

A. stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului;

B. stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului;

C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului;

D. rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament.

Art. 7. - În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea.

Art. 8. - În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la agenți economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

Art. 9. - În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.

CAPITOLUL III
Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României

Secțiunea 1
Publicarea

Art. 10. - Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înaintează secretarului general al Camerei Deputaților, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său.

Secretarul general al Camerei Deputaților transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" spre publicare actele prevăzute la alin. 1.

Art. 11. - Autoritățile emitente au obligația de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaților date, informații și precizări, solicitate de acesta sau de Regia Autonomă "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerințelor de publicare.

Art. 12. - Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviințarea secretarului general al Camerei Deputaților și cu suportarea, de către solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în procesul de editare și publicare.

Secțiunea a 2-a
Republicarea și rectificarea actelor

Art. 13. - Actul normativ modificat și/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziției cuprinse în actul de modificare și/sau de completare. Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorității publice care a emis actul de modificare și/sau de completare. Data republicării poate fi concomitentă cu data publicării actului de modificare și/sau de completare ori, în cazuri deosebite, ulterioară acestuia.

Republicarea actelor normative modificate și/sau completate prin ordonanțe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.

Art. 14. - Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaților, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.

Art. 15. - În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată secretarului general al Camerei Deputaților, se procedează la publicarea unei rectificări. Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.

Se interzice, sub sancțiunea nulității, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operațiunea rectificării.

Secțiunea a 3-a
Cheltuielile de publicare

Art. 16. - În cazul actelor a căror publicare este prevăzută de Constituție, precum și în cazul actelor ce se publică în Partea a II-a, cheltuielile de publicare sunt suportate de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.

Art. 17. - Cheltuielile determinate de publicarea celorlalte acte se suportă de către emitenți, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul permanent al Camerei Deputaților, la propunerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 18. - Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, și în limba maghiară.

Art. 19. - Procedura publicării în părțile I-V, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc de către secretarul general al Camerei Deputaților.

Art. 20. - Reproducerea legilor și a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 21. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pe aceeași dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr.358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" și cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.95 din 13 aprilie 1994, precum și orice alte dispoziții contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

București, 9 noiembrie 1998.
Nr. 202.


Luni, 24 iunie 2024, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.