LEGE nr.290 din 15 mai 2002
privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 358/29 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt activități creative cu rol fundamental în generarea și susținerea progresului tehnic în domeniul agriculturii, al silviculturii, al industriei alimentare, al protecției mediului și al dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol.

(2) Cercetarea-dezvoltarea în domeniul agricol este prioritate națională susținută de stat, fiind organizată și coordonată în concordanță cu reglementările legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde: cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea.

(2) Cercetarea științifică și inovarea sunt activități orientate către generarea, gestionarea, valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultură și de exploatare în domeniul agricol.

CAPITOLUL II
Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare

Art. 3. - Sistemul național de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare agricolă cu capital de stat prevăzute la art. 4 și 5, care obțin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfășura activități de cercetare-dezvoltare, conform prezentei legi.

Art. 4. - Activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul agricol se desfășoară în următoarele instituții publice:

a) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și unitățile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia;
b) instituțiile de învățământ superior agroalimentar, silvic, de biologie, stațiunile didactice, centrele de studii europene, centrele de excelență și centrele de cercetare din învățământul superior de stat;
c) institutele de cercetare agricolă de ramură, stațiunile de cercetare-dezvoltare, stațiunile de dezvoltare agricolă, centrele de excelență, centrele de cercetări și laboratoarele acestora;
d) unitățile de cercetare fundamentală și avansată din subordinea Academiei Române, finanțate de la bugetul de stat.

Art. 5. - (1) Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică din domeniul agricol se desfășoară în cadrul instituțiilor publice, societăților comerciale și al altor organisme de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condițiile de competență și eligibilitate stabilite de lege pentru atribuirea și finanțarea lucrărilor în sistem competițional, în mod direct sau în sistem instituțional.

(2) Dreptul de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane fizice, conform prezentei legi.

(3) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfășura în institute naționale de cercetare-dezvoltare organizate conform legii și în consorții de cercetare-dezvoltare constituite prin libera asociere, institute de cercetare agricolă și de învățământ superior agroalimentar, stațiuni de cercetare-dezvoltare, centre de studii europene, centre de excelență și centre de cercetare, organizate ca instituții publice sau private.

Art. 6. - (1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, față de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, și colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Apelor și Protecției Mediului, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte ministere și instituții interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, responsabil al politicilor de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuții referitoare la activitatea de cercetaredezvoltare:

a) stabilește obiectivele de interes prioritar cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare în concordanță cu Programul Guvernului pentru fundamentarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a producției agricole, silviculturii și industriei alimentare, pe care le finanțează de la bugetul propriu pe bază de contract;
b) stabilește necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a Consorțiului Universităților de Științe Agricole, în vederea aprobării și cuprinderii acestuia în bugetul ministerului;
c) asigură din bugetul propriu finanțarea investițiilor și dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare aprobate;
d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare și rezultatele obținute în cadrul programelor de cercetare finanțate din bugetul propriu;
e) urmărește și controlează modul de administrare a terenurilor agricole și silvice aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare.

(3) Ministerul Educației și Cercetării, ordonatorul principal de credite al cercetării-dezvoltării la nivel național, coordonează activitatea de elaborare, evaluare, atribuire și finanțare a programelor și proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și atribuie în sistem competițional sau în mod direct conducerea și monitorizarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.

(4) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și Consorțiul Universităților de Științe Agricole prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului Educației și Cercetării rapoarte asupra rezultatelor cercetării științifice pentru proiectele finanțate de acestea și propuneri pentru valorificarea lor.

Art. 7. - (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 și 6 se reorganizează ca instituții publice cu finanțare extrabugetară și personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

(2) Institutele de cercetare-dezvoltare coordonatoare, precum și stațiunile de cercetare-dezvoltare coordonate sunt stabilite de Prezidiul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" prin regulament de organizare și funcționare.

Art. 8. - (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol care sunt organizate și funcționează ca instituții publice, institute naționale de cercetare-dezvoltare, unități private de cercetare-dezvoltare sau ca unități în structura unor regii sau companii naționale exercită în nume propriu prerogativele dreptului de administrare asupra bunurilor din patrimoniul care le aparține, iar bunurile domeniului public al statului se dobândesc prin concesionare conform legii.

(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, care sunt organizate conform prezentei legi, pot beneficia de dreptul de preemțiune de a concesiona terenuri sau bunuri imobile proprietate a statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(3) Terenurile agricole, domeniu public al statului, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare agricolă, precum și ale unităților și instituțiilor de învățământ și ale unităților de cercetare private, destinate cercetării științifice, activității didactice și producerii de semințe, material săditor din categoriile biologice superioare, precum și furajării animalelor de rasă destinate reproducerii, sunt scutite de plata redevenței.

Art. 9. - (1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", instituție publică specializată, de consacrare academică, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri extrabugetare, funcționează conform prevederilor propriului statut adoptat de către adunarea generală a acesteia și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol este organizată și coordonată de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în colaborare cu instituțiile de învățământ superior din domeniile agroalimentar și silvic, precum și cu alte instituții de învățământ superior.

Art. 10. - (1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" își organizează filiale împreună cu instituții de învățământ superior de profil în centrele universitare Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova și Brașov.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare privind funcțiile, structura organizatorică și de conducere a filialelor se va elabora de către Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" împreună cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" are următoarele atribuții principale:

a) fundamentează științific politicile agricole și de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cuprinse în programele de guvernare ale României;
b) propune și realizează programe de cercetări multidisciplinare;
c) colaborează la elaborarea programelor de cercetare anuale și de perspectivă ale unităților de cercetare;
d) analizează desfășurarea activității de cercetare științifică și urmărește creșterea eficienței acesteia;
e) prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului Educației și Cercetării sinteze ale rezultatelor cercetărilor științifice și propuneri pentru valorificarea lor;
f) organizează activități de perfecționare și specializare profesională și de atestare a cercetătorilor și poate acorda în condițiile legii titluri academice și grade științifice;
g) organizează manifestări științifice pe probleme de cercetare teoretică și aplicativă, precum și de asistență tehnică în agricultură, industrie alimentară și silvicultură;
h) inițiază și dezvoltă relații de colaborare cu instituții științifice din țară și din străinătate, precum și cu organizații internaționale;
i) stabilește liniile directoare ale cercetărilor științifice în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, îmbunătățirilor funciare, protecției mediului în agricultură și dezvoltării rurale durabile și coordonează, pe linia realizării temelor și programelor de cercetare, activitatea institutelor și stațiunilor de cercetare agricolă din subordine;
j) acordă distincții, premii și diplome pentru cele mai valoroase lucrări științifice publicate, invenții și aplicații ale cercetării științifice, în condițiile legii.

Art. 12. - Obiectivele activității unităților de cercetaredezvoltare sunt: cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică și inovarea; producerea, multiplicarea și comercializarea de semințe, material săditor, animale de rasă și alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională, servicii de consultanță și expertiză, editarea de publicații; relații științifice internaționale; relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităților de cercetare-dezvoltare, inclusiv activități de cooperare sau de asociere cu alte instituții, organizații și agenți economici din țară și din străinătate.

Art. 13. - (1) Pentru evaluarea, atestarea și acreditarea activităților de cercetare-dezvoltare, prin ordin al președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se constituie Consiliul de evaluare, atestare și acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură și industrie alimentară, având în componență personalități științifice, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(2) Consiliul de evaluare, atestare și acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură și industrie alimentară își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de Adunarea generală a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

CAPITOLUL III
Finanțarea unităților și a activității de cercetare-dezvoltare

Art. 14. - Finanțarea activităților din unitățile de cercetare-dezvoltare se realizează prin venituri provenite din:

a) contracte de finanțare a programelor și a proiectelor naționale de cercetare-dezvoltare și inovare;
b) contracte de cercetare-dezvoltare sau servicii cu instituții și agenți economici din țară și din străinătate;
c) contractarea unor servicii de extensie, consultanță și expertiză;
d) valorificarea produselor din câmpurile și loturile experimentale, din activitatea de producere de semințe, material săditor, animale de rasă și a oricăror produse realizate de acestea;
e) redevențe asupra soiurilor și hibrizilor de plante și raselor de animale, precum și asupra altor creații originale;
f) vânzări de licențe de soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode;
g) cofinanțare prin resurse rezultate din activitatea sectoarelor proprii de dezvoltare;
h) orice alte venituri rezultate din exploatarea patrimoniului în cadrul unor cooperări cu diferite instituții, organizații și agenți economici sau din activități de cercetare-dezvoltare și servicii.

Art. 15. - Unitățile de cercetare-dezvoltare prezentate în anexele nr. 1, 2, 3, 5 și 6 nu sunt plătitoare de T.V.A. și beneficiază de toate prevederile legislației în vigoare privind subvențiile, creditarea și alte facilități asigurate de stat agenților economici din agricultură, industrie alimentară și silvicultură, inclusiv fonduri de investiții.

Art. 16. - Importurile de aparatură, utilaje, echipamente, tractoare și mașini agricole, materii și materiale, semințe, material săditor, material seminal și animale de rasă, necesare dotării și execuției activității de cercetaredezvoltare, sunt scutite de taxe vamale pentru unitățile de cercetare-dezvoltare.

Art. 17. - Veniturile și cheltuielile unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice finanțate integral din venituri extrabugetare se cuprind în bugetele și bilanțurile contabile ale acestora, iar soldurile anuale provenite din diferența dintre venituri și cheltuieli rămân la dispoziția acestora, nefiind afectate de taxe și impozite, urmând să fie folosite pentru activitatea anului următor.

Art. 18. - (1) Finanțarea activității proprii a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se realizează extrabugetar din cote de până la 0,3% din veniturile realizate din activitățile de dezvoltare ale unităților care fac obiectul prezentei legi.

(2) Sumele cuvenite se regularizează la sfârșitul anului agricol pe baza veniturilor realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare din activitățile de dezvoltare.

(3) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" poate realiza venituri și din contractarea de activități de cercetare-dezvoltare realizate cu diferiți beneficiari.

CAPITOLUL IV
Resurse umane

Art. 19. - (1) Personalul unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice se consideră transferat și este salarizat potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea personalului din instituțiile organizate conform prezentei legi ca instituții publice finanțate din venituri extrabugetare.

(2) Ocuparea funcțiilor de director general din unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de concurs va face parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

Art. 20. - Pentru integrarea cercetării științifice și a învățământului universitar unitățile de cercetare-dezvoltare din agricultură, industrie alimentară, silvicultură și universitățile de profil pot asigura pe bază de protocol integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare și a personalului de cercetare în activitatea didactică și de cercetare științifică și asigurarea instruirii practice a studenților.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) Suprafețele necesare pentru cercetarea și producerea semințelor și materialului săditor din categorii biologice superioare și pentru furajarea animalelor de rasă sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 22. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul zootehniei și legumiculturii se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea și Creșterea Suinelor Periș, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea și Creșterea Păsărilor Balotești, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Animale de Blană Târgu Mureș, Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa, București, Stațiunea de Cercetare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași și Stațiunea de Dezvoltare pentru Legumicultură Arad, prin reorganizarea unităților prevăzute în anexa nr. 6.

(2) În scopul cunoașterii aprofundate a resurselor zonei montane și pentru elaborarea unor soluții științifice de dezvoltare durabilă în zona montană se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu.

(3) Unitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se organizează ca instituții publice cu finanțare extrabugetară și cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

(4) Înființarea unităților prevăzute la alin. (1) și (2) se va face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. - (1) Evaluarea, atestarea și acreditarea unităților de cercetare-dezvoltare conform art. 13 se face în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun evaluării periodice la maximum 5 ani.

(3) În cazul în care unitățile acreditate nu îndeplinesc criteriile și standardele de acreditare, acestora li se retrage acreditarea.

(4) Până la obținerea evaluării, atestării și acreditării unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 15 mai 2002.
Nr. 290.


ANEXA Nr. 1*)

INSTITUTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI SUPRAFEȚELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE


.......................................................................................................................


Duminică, 21 iulie 2024, 06:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.