Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Eduard-Andrei Popica > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Eduard-Andrei POPICA
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail

popica.eduard@yahoo.com

Naționalitate

Roman

Stare civila

Casatorit

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

20 decembrie 2020 - Prezent

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

Funcția sau postul ocupat

DEPUTAT

Perioada

Octombrie 2019 -20 decembrie 2020

Numele și adresa angajatorului

S.C. Transmir S.R.L.

Tipul activității sau sectorului de activitate

T.E.S.A.

Funcția sau postul ocupat

Director Executiv

Principalele activități și responsabilități

 • Fundamenteaza prognozarea serviciilor firmei pentru anul curent si in perspectiva;
 • Aproba perfectarea contractelor cu beneficiarii si alti prestatori si a actelor aditionale;
 • Asigura intocmirea programelor operative ale firmei (trimestriale si lunare) si resurselor necesare pe contracte, precum si actualizarea acestora in functie de realizari;
 • Avizeaza necesarul de echipamente si materiale specifice de Securitatea si Sanatatea Muncii, conform programului aprobat;
 • Asigura coordonarea periodica a sedintelor echipei de conducere la nivel de firma;
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor companiei in limitele respectarii temeiului legal;
 • Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor;

Perioada

Octombrie 2019 - Prezent

Numele și adresa angajatorului

S.C. Simba Tours S.R L.

Funcția sau postul ocupat

Jurist

Principalele activități și responsabilități

 • Cunostinte temeinice a literaturii de specialitate, buna cunoastere a legislatiei in vogoare;
 • Intocmire de contracte economice, derulare, litigii;
 • Experienta in litigii de munca;
 • Recuperari de creante pe cale legala;
 • Tehnoredactare acte interne de societate conform prevederilor legale in vigoare;
 • Urmareste procesele prin tinerea evidentei termenelor de proces si prezentarea la termenele de judecate;
 • Sa asigure oferirea de consultanta si consiliere jurídica Directorului General pentru punerea la punct a planului de investitii sau in orice domeniu este necesar;
 • Urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta conducerii obligatiile ce revin societatii;
 • Urmareste evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele institutiei;
 • Sa primeasca si sa studieze actele normative emise de serviciile de specialitate dupa care acorda avizul de legalitate;

Perioada

Iunie 2017 - Octombrie 2019

Numele și adresa angajatorului

Institutia Prefectului - Judetul Vaslui

Funcția sau postul ocupat

Prefect

Principalele activități și responsabilități

 • asigură, la nivelul județului sau, după caz, al municipiului București, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;
 • acționează pentru realizarea în județ, respectiv în municipiul București, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legi;
 • acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;
 • colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;
 • verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;
 • Asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție pentru situații de urgență;
 • dispune, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora și folosește în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinație;
 • dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate;
 • dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern și a politicilor de integrare europeană;
 • hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;

Perioada

Mai 2017 - Iunie 2017

Numele și adresa angajatorului

D.G.A.S.P.C. - Vaslui

Tipul activității sau sectorului de activitate

Serviciul de Monitorizare si Management de Caz pentru Copii in Asistenta Maternala si Asistenti Maternali Profesionisti

Funcția sau postul ocupat

Consilier

Principalele activități și responsabilități

 • Acorda consultatii cu caracter juridical in toate domeniile dreptului;
 • Acorda consultanta, asistenta si reprezentare juridica a institutiei in slujba careia isi desfasoara activitatea;
 • Intocmeste raspunsuri din punct de vedere juridic la adrese si sesizari inregistrate la sediul institutiei;
 • Monitorizeaza situatia la nivel judetean privind copii aflati in dificultate si urmareste modul de respectare a drepturilor lor;
 • Colecteaza si centralizeaza toate informatiile si datele privitoare la copiii aflati in dificultate;
 • Redacteaza proiecte de strategie judeteana pentru restructurarea, organizarea si functionarea sistemului de protectia copilului;
 • Asigura legatura cu alte directii judetene si cu alte autoritati si institutii centrale si locale cu atributii in domeniu;
 • Propune Consiliului Judetean spre aprobare infiintarea, finantarea sau dupa caz, cofinantarea institutiilor publice si de asistenta sociala si evalueaza activitatile desfasurate de acestea;
 • Propune Consiliului Judetean incheierea de conventii de parteneriat cu reprezentanti ai societatii civile implicati in programele de asistenta sociala, pentru copii si tineri, inclusiv cei cu dizabilitati;

Perioada

Martie 2016 - Mai 2017

Numele și adresa angajatorului

S.C. Transmir S.R.L.

Tipul activității sau sectorului de activitate

Compartimentul juridic

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic

Principalele activități și responsabilități

 • Sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare, si stabilirea instrumentelor de lucru;
 • Sa primeasca si sa studieze actele normative emise de serviciile de specialitate dupa care acorda avizul de legalitate;
 • Sa evalueze dovezile si sa se pregateasca dezvoltand strategii si argumente pentru sustinerea dosarului;
 • Urmareste procesele prin tinerea evidentei termenelor de proces si prezentarea la termenele de judecate;
 • Sa depuna acte doveditoare si probatorii la dosare;
 • Sa studieze legile si modificarile legilor si metodologiilor de aplicare;
 • Sa identifice si sa analizeze surse de informatii s baze de date in cazul documentelor depuse la dosare pentru verificarea autenticitatii;
 • Sa asigure oferirea de consultanta si consiliere juridica Directorului General pentru punerea la punct a planului de investitii sau in orice domeniu este necesar;
 • Sa acorde asistenta de specialitate in domeniu;
 • Sa intocmeasca documentaia pentru cazurile avute in responsabilitate;
 • Sa asigura asistenta juridica pentru societate in fata orcaror organe jurisdictionale;
 • Urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta conducerii obligatiile ce revin societatii;
 • Vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducere;
 • Participa la negocierea contractului colectiv de munca;

Perioada

Mai 2014 - Februarie 2016

Numele și adresa angajatorului

Institutia Pefectului - Judetul Vaslui

Tipul activității sau sectorului de activitate

Cancelaria Prefectului

Funcția sau postul ocupat

Director de Cancelarie

Principalele activități și responsabilități

 • reprezintă prefectul în domeniile de activitate și structurile stabilite de acesta;
 • asigură condițiile necesare desfășurării ședintelor de lucru ale prefectului;
 • analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii și informează prefectul și subprefecții cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului social și economic din județ;
 • urmărește și comunică Guvernului, ministerelor și celorlalte organe centrale problemele deosebite ce apar în județ și se implică în rezolvarea lor;
 • organizează întâlnirile prefectului cu reprezentanții locali ai societății civile, ai sindicatelor, ai patronatelor și ai partidelor politice;
 • elaborează sinteza mass-media pentru informarea rapidă și corectă a prefectului și a subprefecților;
 • organizează la solicitarea prefectului, evenimente de natură să informeze opinia publică și mass - media cu privire la acțiunile prefectului;
 • asigură realizarea, întreținerea și actualizarea site-ul oficial al Instituției Prefectului;
 • pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă a informațiilor destinate opiniei publice în vederea cunoașterii exacte a activității prefectului, prin informări și conferințe de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;
 • realizează documentarea necesară în vederea elaborării raportului semestrial al prefectului cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia Guvernamentală de îmbunătățire a situațiilor romilor;

Perioada

Mai 2013 - Mai 2014

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Judetean Vaslui

Tipul activității sau sectorului de activitate

Directia Juridica - Contencios Administrativa

Funcția sau postul ocupat

Consilier Juridic

Principalele activități și responsabilități

 • reprezintă interesele instituției în fața instanțelor de judecată, precum și a altor autorități jurisdicționale, pentru fiecare cauză în parte consilierul juridic primește împuterniciri scrise, semnate de către Presedinte.
 • întocmește răspunsuri adreselor judecătorești referitoare la aplicarea Legii în vederea soluționării unor litigii;
 • acordă asistență juridică pentru întocmirea corectă a contractelor ce se incheie la nivelul Consiliului Judetean și avizează contractele semnate;
 • acordă asistență juridică pentru elaborarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judetean
 • acordă asistență de specialitate comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean
 • Arhivează propriile acte, respectiv corespondența, dosarele de la instanțele de judecată, întocmind procesul-verbal pe care îl predă la arhivă
 • Îndeplinește orice alte sarcini și atribuții date în competența sa potrivit dispozițiiilor legale.
 • Reprezinta in fata instantelor judecatoresti competente interesele administratiei publice (Judecatorii, Tribunale, Curti de apel)
 • Intocmeste si depune: actiuni, intampinari si recursuri privind interesele administratiei publice
 • Promoveaza cereri de chemare in judecata, potrivit legii: actiuni in pretentii, anulare acte administrative, constatarea nulitatii absolute ale unor acte, cereri de interventie, cereri de suspendare pe care le supune Presedintelui Consiliului Judetean spre aprobare;
 • Exercita caile ordinare si extraordinare de atac impotriva hotararilor nefavorabile;
 • Urmareste evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executoriipentru creantele institutiei;

Perioada

Ianuarie 2010 - Mai 2013

Numele și adresa angajatorului

S.C. Media Stil S.R.L.

Tipul activității sau sectorului de activitate

Difuzare programe Radio si Televiziune

Funcția sau postul ocupat

Director General

Principalele activități și responsabilități

 • Angajarea în acțiuni de lobby pentru promovarea societatii
 • Întreține (la nivel personal și instituțional) relația cu instituițile publice relevante pentru derularea proiectelor societatii, prin participareare la întâlnirile cu reprezentațnii autorităților publice
 • Desfasoara si intretine toate activitatile juridice, fiind reprezetantul juridic al societatii
 • Redactează, revizuiește comunicările externe ale societatii, precum și proiectele depuse de aceasta
 • Reprezintă societatea în relația cu omologii organizațiilor partenere
 • Oferă declarații de presă cand este solicitat, prezentând poziția publică a societatii
 • Are decizia finală în negocierea cu furnizorii, semnarea contractelor și aprobarea plăților
 • Reprezintă public brandul societatii și nu desfășoară acțiuni care ar putea aduce prejudicii imaginii
 • Planifică procesul de dezvoltare organizațional pe termen lung
 • Supervizează planificarea anuală (strategică și tactică) și monitorizează implementarea proiectelor planificate
 • Elaborează și implementează politica de resurse umane a societatii
 • Verifica conditiilede fond pentru incheierea contractelor;
 • Coordonarea jurídica in activitatea de recuperare a creantelor;

Perioada

2004 - 2007

Numele și adresa angajatorului

S.C. Drioli S.R.L. - Mun. Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Jud. Vaslui

Tipul activității sau sectorului de activitate

Vanzari produse petroliere

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic

Principalele activități și responsabilități

 • Negocierea și semnarea contractelor de vânzări directe și distribuție și de consultanță/servicii de marketing
 • Semnarea de stornări/anulări de facturi, referate de acordare comisioane către terți în urma vânzărilor speciale, documente justificative pentru efectuarea cheltuielilor (în limitele stabilite de Directorul General), alte documente specifice departamentului
 • Solicitarea consultanței externe în problemele deosebite legate de vânzări și marketing
 • Solicitarea actualizării site-ului web al firmei
 • Solicitarea departamentului de vazari a rapoartelor/situațiilor specifice departamentului
 • Utilizarea de echipamente/consumabile/materiale, mașina, note-book-ul și telefonul puse la dispoziție de firmă
 • Stabilirea prioritatatii executării sarcinilor pentru subordonați, adoptă măsuri de eficientizare a activității acestora
 • Stabilirea in alocarea mașinilor aflate în dotarea departamentului
 • Propunerea de recompense/penalizări, prelungirea/încetarea a activității după perioada de probă a subordonaților
 • Realizarea obiectivelor de vânzări și profit pentru produsele petroliere
 • Aplicarea și respectarea structurii de prețuri aprobate de Directorul General
 • Calitatea stocului și minimizarea stocului fără mișcare
 • Respectarea bugetului aprobat pentru acțiunile de vânzare și marketing și a altor bugete alocate

STUDII ȘI CURSURI DE SPECIALITATE

Perioada

Iunie 2018 - Decembrie 2018

Numele instituției de învățământ

Institutul National de Administratie - Bucuresti

Specializare

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Perioada

Octombrie 2014 - Februarie 2017

Numele instituției de învățământ

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Specializare

Master - Administratie Publica Europeana

Perioada

Absolvent sesiune de licenta iunie 2008

Numele și tipul instituției de învățământ

Universitatea „Petre Andrei” - Iasi Facultatea de Drept

Specializare

Drept

Perioada

Septembrie 1999 - Iunie 2003

Numele și tipul instituției de învățământ

Liceul Teoretic Emil Racovita Vaslui

Profil

Filologie

Perioada

Septembrie 1991 - Iunie 1999

Numele și tipul instituției de învățământ

Scoala Generala Cu Clasele I-VIII Numarul 5 Vaslui

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

LIMBA MATERNĂ

Romana

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza

Franceza

Abilitatea de a citi

Excelent

Satisfăcător

Abilitatea de a scrie

Excelent

Satisfăcător

Abilitatea de a vorbi

Excelent

Satisfăcător

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE SOCIALE

Bune abilitati de comunicare si relationare
Spirit de lucru in echipa
Orientat catre rezultate
Atentie la detalii
Flexibilitate, initiativa, vointa, cretivitate

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE ORGANIZAORICE

Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme
Abilitati organizatorice
Abilitati de negociere si marketing
Capacitatea de alucra sub stress
Initiativa de bussines

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE TEHNICE

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului: M.S. Office Package (Word, Excel, PowerPoint), Acces, FoxPro, Internet

PERMIS DE CONDUCERE

Categoria B

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Disponibilitate de a lucra peste program
Posibilitate de deplasare in afara localitatii

12.01.2022

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 22 iulie 2024, 14:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro